Genealogische pagina van Jaap Niemeijer

afbeelding van gestyleerde boom met nadruk op de roots
MIJN ROOTS


Grepen uit vierhonderd jaar familiegeschiedenis
 


 

Nakomelingen van Roelof Nijemeijer (van1600- tot heden)


 

p

 ....en in Valthe vanaf de Hondsrug neerkijk op het weidse veengebied.(foto Chris Kliphuis, Assen)

 

Inleiding

De hierna volgende genealogie behelst de geschiedenis van een gewone Drentse familie, die op haar wijze heeft mogen meewerken aan de totstandkoming van het Drenthe zoals het er nu uitziet. Dat kwam vooral tot uiting in de veenontginning in de Drents-Groningse veenkoloniën. Heel vaak, als ik op weg ben naar mijn geboortedorp en in Valthe vanaf de Hondsrug neerkijk op het weidse veengebied, gaan mijn gedachten uit naar de vele, vele werkers, die dit gebied -vanaf Groningen tot Ter Apel- nog in handkracht hebben ontwikkeld.

De hieronder beschreven familie Niemeijer behoorde ook tot die werkers. Komende uit de omgeving van Gasselte en Anloo, waar zij op het zand boerden, trokken nakomelingen het veen in om daar - misschien een betere - boterham te verdienen. Zij trokken, zoals zo velen, naar waar werk in de veenontginning was en vestigden zich  onderweg her en der, tot aan het gebied rond Ter Apel.

Rijk en voornaam zal de familie niet geweest zijn, hoewel uit sommige procedures over het bezit van veenplaatsen blijkt, dat daar veel geld mee gemoeid was en men er dus ook over beschikte. De veenarbeid deed de familie niet in armoede leven, zoals hedendaagse wetenschappers ons wel eens willen voorhouden.

 

De geslachtsnaam

Hoewel blijkt, dat er voor 1811 veel gebruik werd gemaakt van het patroniem of vadersnaam, werd toch al rond 1600 voor de familie een beroepsnaam gebruikt. In dit geval die van (op z’n Drents)  Nije Meijer, dus de nieuwe meier = huurder of pachter van een perceel bouwgrond of veen.

Het is opvallend, dat later de geslachtsnaam soms uiteenvalt in Nijmeijer en Niemeijer, soms binnen hetzelfde gezin. Daarbij viel het me op, dat in Drenthe vaak de naam Nijmeijer en in Groningen de naam Niemeijer wordt gebruikt. Dat is m.i. met name te verklaren uit het verschil in het dialect. Het overkomt mij nog regelmatig, dat wanneer ik mijn naam Niemeijer noem, men in Hoogeveen en omgeving deze naam als Nijmeijer opschrijft en dadelijk overgaat in de Drentse taal, denkende dat ik de ‘Hollandse’ (ABN)  aanduiding van Nijmeijer gebruik.

Het aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen, geeft volgens het Meerstens instituut, voor heel Nederland 1.487 personen aan. Daarvan waren er in Groningen 467 en in Drenthe 293. Rond 1960 werden in Drenthe 776 naamdragers geteld.

Dat sommige leden van de familie er blijk van gaven de geslachtsnaam Niemeijer/Nijmeijer – om welke reden dan ook – niet te kunnen accepteren blijkt uit het feit dat plotseling de naam Torenbos(ch) in de parenteel opduikt. Maar ook de nakomelingen van die tak zijn zoveel mogelijk in het onderstaande genealogisch overzicht opgenomen.

Bronnen

Naast de DTB-boeken en eigen onderzoek in gemeentearchieven en het RAG en RAD maakte ik voor de gegevens uit Annerveen en omgeving gebruik van het boek Drents Daip blif altied stromen[i]. Daarnaast putte ik uit de door H.W. Homan Free te Hoevelaken op Cd-rom gezette momberprotocollen van Anloo, Gieten en Zuidlaren. Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik toch melden dat zonder de welwillende medewerking van Gerard en Marian Martens-Niemeijer [ii] mijn genealogische verzameling van deze familie niet zo compleet zou zijn geweest.

Niet onvermeld mag blijven dat het mij zonder een computer en een genealogieprogramma zoals Haza-Data en nu Haza-21, en de huidige computergenealogie, te denken valt aan GenLias en DrenLias niet gelukt zou zijn een zo omvangrijk beeld te geven van de onderstaande genealogie.

Omdat ik heb geleerd, dat een genealogische weergave nooit compleet of geheel juist kan zijn, ben ik gelukkig met het feit, dat ik via dat medium nog telkens aanvullingen en verbeteringen krijg van geïnteresseerden in de genealogie.

[i] Stichting Gemeenschapshuis Annerveen-Spijkerboor, Drents Daip blif altied stromen, uitg. drukkerij en uitgeverij Bronsema b.v. Leek, juni 1993, ISBN 90-70573-19-9 (verder aan te halen als Drents daip)

[ii] Genealogisch Bureau GM, te Enschede


 

Afdruk van een aquarel gemaakt door de heer H.J. Dik, Vries

Kerk van Anloo waar veel leden van de familie Niemeijer trouwden en hun kinderen lieten dopen    (Aquarel H.J. Dik, Vries)

 


I  Roelof Nijemeijer is geboren rond 1600.

Gegevens van een zelfde naamdrager:
RAD Grondschatting: 1630 Anderen: Roelof Nijemeijer, meijer van Roeloff Campinge ende Jantjen Elinghe:
22 mud bouwland, 4 mat hoylant, 3/4 waar met huis en de hof gestelt op 4800 gulden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Roelof Nijmeijer genoemd te Anderen als meijer en de Roelof te Gasselte dezelfde zijn, aangezien de kinderen rond dezelfde tijd te Gasselte gedoopt worden. Waarschijnlijk betreft het hier een naamgenoot.

Oude Staten Archieven, inv.nr. 621, Bezaaide landen: Anloo, kopiepagina 91
Aangeslagene: Rolleff Nyemeyer.
Bezittingen: 33.5 mudde.
Buurschap: Eecxte.

De belasting op de bezaaide landen
Voor een agrarische provincie als Drenthe ligt het voor de hand dat de grondslag voor belastingheffing lag in de landbouw en veeteelt. Na het opgaan van Drenthe in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was één van de eerste heffingen de Omslag over de bezaaide landen, een belasting op ingezaaid akkerland. Deze werd evenredig verdeeld over de Drentse inwoners. Op grond hiervan kregen in 1612 de belastingpachters van het Drentse bestuur de opdracht lijsten aan te leggen van elke belastingplichtige.

Geheven is naar het aantal mudden aan bezaaid land. Omgerekend is 1 mud 0,27 hectare. In het Dieverderdingspil werd de Steenwijker maat gebruikt; 1 mud was daar 0,36 hectare. Het af te dragen bedrag varieerde per jaar, naar gelang het totaalbedrag dat door de provincie Drenthe aan de Staten-Generaal moest worden opgebracht.
 


Van hem en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Jan Roelofs Nijemeijer, volpaardsboer in Gieten in 1672.

2  Hindrik Roelofs Nijemeijer is geboren voor 1629 in Gasselte, zie II-A.

3  Claes Roeleffs Nijemeijer is geboren rond 1631 in Gasselte, zie II-B.

II-A  Hindrik Roelofs Nijemeijer, zoon van Roelof Nijemeijer (I), is geboren voor 1629 in Gasselte, is overleden op woensdag 9 augustus 1679 in Gieten. Hij werd minstens 50 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Hij trouwt (kerk) voor 1650 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 14-jarige Aaltien ..... Aaltien is geboren voor 1636, is overleden op donderdag 16 januari 1687 in Gasselte. Zij werd minstens 51 jaar en 15 dagen.

Zij waren lidmaten te Gieten in 1678.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Roeleff Hindricks Nijemeijer is geboren rond 1650 en afkomstig uit Gieten, zie III-A.

2  N.N. Hindriks is geboren in 1657 in Gasselte.

III-A  Roeleff Hindricks Nijemeijer, zoon van Hindrik Roelofs Nijemeijer (II-A) en Aaltien ..?.., landbouwer, is geboren rond 1650 en afkomstig uit Gieten, is overleden op zondag 19 januari 1710 in Gasselte (nr.273). Hij werd ongeveer 60 jaar.

In de haardstedengeldregisters van Gasselte van de jaren 1691, 1692 en 1695 wordt Roeloff Nijemeijer voor volpaardsboer, dus voor vier gulden, aangeslagen.


In de Drentsche Volksalmanak 1844 wordt (blz. 57-60) onder de kop "Bijdrage tot de geschiedenis der bruiloften in Drenthe" vertelt over het gebruik om geschenken in natura aan te bieden op een bruiloft waar men voor uitgenodigd was. Daarvan werd kennelijk aantekening gehouden. Van de bruiloft van Roelof Hiddinge op 14 oktober 1702 werd een "opstelling" gemaakt van wat ieder heeft ingebracht. De uit Gasselte genodigde Roelof Nymeijer bracht mee: schulder, botter en hoenders. Een schulder is een voor- of schouderschink.

Hij trouwt (kerk) op woensdag 21 oktober 1676 in Gasselte op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jantjen Roelofs. Jantjen is geboren rond 1651 in Gasselte.

Zij waren lidmaten te Gieten op 21 december 1678. Met Pasen 1683 lidmaten te Gasselte met attest van Anloo

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Geessien Nijemeijer is geboren op maandag 17 juli 1679 in Gieten, is gedoopt op donderdag 20 juli 1679 aldaar, is overleden voor 1687. Zij werd hoogstens 7 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

2  Hindrick Roeleffs Nijemeijer is geboren in Eext (doopboek Anloo)Hendrik, soon van Roelof Hindricks en Jantje Roelofs Eexte, is gedoopt op donderdag 30 oktober 1681 in Anloo, zie IV-A.

3  Albert Roelofs Nijemeijer is gedoopt op woensdag 16 augustus 1684 in Gasselte (nr.185), zie IV-B.

4  Geessien Nijemeijer is gedoopt op woensdag 1 januari 1687 in Gasselte (nr.226), is overleden op vrijdag 23 april 1688 aldaar (nr.124). Zij werd 1 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

5  Lucas Roelofs Nijemeïer(Nieuw-meijer) is gedoopt op donderdag 3 februari 1689 in Gasselte (nr.255), zie IV-C.

6  Geessien Nijemeijer is gedoopt op donderdag 11 oktober 1691 in Gasselte (nr.291), is overleden voor 1696 aldaar. Zij werd hoogstens 4 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

7  Geert Roelofs Nijemeijer is gedoopt op donderdag 10 juni 1694 in Gasselte (nr.331), zie IV-D.

8  Geessien Nijemeijer is gedoopt op donderdag 2 augustus 1696 in Gasselte (nr.365), is overleden op maandag 10 september 1696. Zij werd 1 maand en 8 dagen.

9  Roelof Nijemeijer is gedoopt op donderdag 5 juni 1698 in Gasselte (nr.382), is overleden voor 1699 aldaar. Hij werd hoogstens 6 maanden en 27 dagen.

10  Roelof Nijemeijer is gedoopt op zaterdag 26 december 1699 in Gasselte (nr.393), is overleden op dinsdag 3 januari 1708 aldaar (nr.256). Hij werd 8 jaar en 8 dagen.

IV-A  Hindrick Roeleffs Nijemeijer, zoon van Roeleff Hindricks Nijemeijer (III-A) en Jantjen Roelofs, wonende in Gasselte, is geboren in Eext (doopboek Anloo)Hendrik, soon van Roelof Hindricks en Jantje Roelofs Eexte, is gedoopt op donderdag 30 oktober 1681 in Anloo, is overleden op zondag 4 april 1728. Hij werd 46 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

 In doopboek van Gasselte (1715) ook genoemd: Hendrik Nij Meijers. Hij is (kerkelijk) aangenomen te Gasselte herfst 1708, samen met zijn vrouw Annegyn. Het doopboek van Gasselte geeft in het jaar 1715 aan:"Den 14 Julius heeft Hendrik Nij Meijers laten dopen twee kinderen. De oudste geheten Roelof en de jongste Tunnis, zijnde tweelingen." Op 12 september 1717 is hij -met attestatie van Gasselte- te Annerveen aangenomen. Hij is hoofdmomber na het overlijden van Lammegje Lanting,vrouw van zijn broer Lucas. Maar hij kan dat niet afmaken en wordt daarom opgevolgd door zijn schoonzoons Berent Jochims en Jan Tonnis.

Hij trouwt (kerk) op zondag 8 november 1705 in Gasselte (nr.28). op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Annichjen Tonnis Lanting, dochter van Tonnis Lanting en Lammigje Harmens Hoving. Annichjen is geboren rond 1680 en afkomstig uit Wesup.

Beschuldigd van overspel
Op de begrafenis van de vrouw van Jan Rijnbargh in Annen in april 1749 wordt Berent Hendriks in Annen door Jan Hendriks Nijmeijer beschuldigd van overspel, gepleegd met de huisvrouw van Tonnis Jans (Annegyn dus,N.). Dat laat deze niet op zich zitten, want het hele carspel van Anlo spreekt er van. Berent laat de zaak voorkomen bij de Etstoel en vraagt dat Jan Hendriks Nijmeijer deze laster openlijk ongedaan moet maken. Jan beweert een getuige te hebben in Jan Rabbens, die het overspel kan bewijzen. Berent zou er om bekend staan verscheide malen bij jonge vrouwluiden het bed in te duiken ! Ook zou hij menigmaal in het huis van Tonnis Jans zijn geweest en als hij dan wegging, keek hij vaak om zich heen of iemand hem ook in de gaten had. Ja, de vrouw van Tonnis Jans had in het bijzijn van Berent ook wel eens een schoon hemd aangetrokken.
Berent zegt dat die Jan Rabbes een halve neef van Jan Nijmeijer is en zijn getuigenis daarom al van onwaarde is; bovendien is er maar één getuige en voor de rechter zouden er toch twee getuigen moeten zijn. En hoe kan hij alles gezien hebben ? Het gaatje in de wand waardoor hij beweert alles gezien te hebben is niet alleen heel klein maar hij kon toch onmogelijk door dat gaatje zien wat zich in de keuken én in de paardestal voordoet ? Praatjes van bedelaars zijn het, die het weer doorvertellen aan anderen van wat ze hebben van horen zeggen.
De Assesor en 24 Etten zien ook niks in de laster en verklaren dat Jan zijn uitgegoten laster-woorden openlijk zal moeten intrekken voor de loffelijke Etstoel en veroordelen hem in de kosten en leggen hem een boete op. Dat komt hem dan te staan op ƒ 69-17-0.
Het gaat materieel niet zo goed met Annegyn, want in 1749 moeten haar vaste goederen worden verkocht en moet ze aankloppen bij de diaconie van Anloo. Ze heeft daar een schuld van ƒ 290-0-0. Lucas Roelofs Nijmeijer en zijn vrouw Geesjen Lamberts nemen de schuld echter over. Ook de vaste goederen, huis en hof van Annegyn, komen in eigendom van Lucas en Geesjen. Lucas heeft daarvoor op 21 november 1749 aan de diaconie een obligatie afgegeven van ƒ 300 tegen 4% . Hij heeft echter niet betaald en daarom vraagt de diaconie als pandeiser nu daarvan via de Etstoel betaling. Lucas komt daar wel tegen op, maar hij krijgt geen gelijk van het rechtscollege, die de gedane panding van waarde verklaard. (dl. 51/5 19-6-1753)
Archief Etstoel 14 deel 50 fp 74 vo 22.6.1751:
Veneris den 2 Juli 1751 Post Meridium.
Gesien en gelezen de beschrijvinge over den grasvelligen Boedel van Annegyn Tonnys voormaals weduwe van Tonnys Jans voormaals weduwe van Hendrik Roelofs Nijemeijer en laatst weduwe van Tonnys Jans, mitsgaders het proces verbaal tusschen de Crediteuren daar over gehouden, kennen en verklaren Assessor en Vierentwintig Etten dat na de kosten van beschrijvinge met de appendentien van dien zal worden betaalt aan de Advocaat H. Oosting tot Assen de somme van eene gulden en tyn stuivers wegens schrijven en verschot van het Request van Grasvelligheid bij de Crediteuren aangenomen als kosten tot conservatie van den boedel aangewend. Op de lotting van 4 juli 1752 doet de landschrijver S. Kymmel rekening van de grasvellige boedel van de weduwe nadat tegen deze lottink ingevolge decreet van 26 november 1748 publicatie en affixie was gedaan.

Zij was later gehuwd (2) met Tonnys Jans.<1..3>

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Tonnis Nijemeijer is gedoopt op zondag 14 november 1706 in Gasselte (nr.457), is overleden op zaterdag 19 maart 1707 aldaar (nr.251). Hij werd 4 maanden en 5 dagen.

2  Roelof Nijemeijer is gedoopt op zondag 3 maart 1709 in Gasselte (nr.475), is overleden voor 1715 aldaar. Hij werd hoogstens 5 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

3  Lammechien Nijemeijer is gedoopt op zondag 3 mei 1711 in Gasselte (nr.495), is overleden voor 1719. Zij werd hoogstens 7 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

4  Jantien Hindriks Nijemeijer is gedoopt op zondag 2 april 1713 in Gasselte.

5  Roelof Nijemeijer is gedoopt op zondag 14 juli 1715 in Gasselte, is overleden op dinsdag 16 juni 1716 aldaar. Hij werd 11 maanden en 2 dagen. De oudste van een tweeling

6  Tunnis Nijemeijer is gedoopt op zondag 14 juli 1715 in Gasselte, is overleden voor 1725 in Anloo. Hij werd hoogstens 9 jaar, 5 maanden en 18 dagen. De jongste van een tweeling

7  Lammechien Hindriks Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 15 januari 1719 in Anloo, zie V-A.

8  Roelof Hendriks Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 23 november 1721 in Anloo.

9  Teunis Hendriks Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 20 mei 1725 in Anloo.

10  Geessien Hendriks Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 28 december 1727.

V-A  Lammechien Hindriks Nijemeijer ook genaamd Lammigje Hendriks Nijmeijer, dochter van Hindrick Roeleffs Nijemeijer (IV-A) en Annichjen Tonnis Lanting, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 15 januari 1719 in Anloo, is overleden op vrijdag 15 september 1786 in Annerveen. Zij werd 67 jaar en 8 maanden.

Zij is op 15 februari 1746 te Anloo getuige bij de doop van Roelefje, dochter van Geert Roelofs Nieuwmeijer en Wubbegje Ernst van Annerveen.
Haar man Frans Jochems is haar vertegenwoordiger in de processen die in de jaren 1762-1765 zijn gevoerd door de Niemeijers in Annerveen als 16/85 gerechtigden in vroegere stadsgronden tegen Roelof Albers Bakker in Annerveen, die daar -tegen gerechtelijk verbod- in 1762 een huis op bouwde.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 juni 1735 in Anloo, trouwt (kerk) op zondag 11 september 1735 in Zuidlaren op 16-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Berent Jochums, zoon van Jochum Berents en Geeske Jans. Berent, landbouwer, is geboren in Kijl Compagnie, is gedoopt op zondag 26 oktober 1710 in Hoogezand, is overleden voor 1744 in Annerveen. Hij werd hoogstens 33 jaar, 2 maanden en 6 dagen. Hij was eerder gehuwd (1) met Claartien Derks.<4,5> Hij was eerder gehuwd (2) met Grietje Harms.<6,7>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jochem (Jogchum) Berents is gedoopt op zondag 22 april 1736 in Zuidlaren. Jochem (ook Jogchum en Jochem) Berends overlijdt voor 1789, want in dat jaar hertrouwt zijn tweede echtgenote met Jan Boeles van Nieuwe Pekela. Mogelijk is hij overleden op 11 december 1788 in Veendam, want dan wordt ( in 'alle Groningers') een overlijden vermeld van ene Jogchem Snuitebuil, misschien zijn -wel zeer merkwaardige- bijnaam. 

Hij trouwt (kerk) op zondag 12 april 1761 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertruid Mennes.(ook genoemd: Waaijer) Geertruid is gedoopt op zondag 18 september 1735 in Veendam. Zij is overleden op dinsdag 1 april 1783 in Veendam, 47 jaar, 6 maanden en 14 dagen oud..

Uit dit huwelijk  zijn acht kinderen bekend:

1. Grietje is gedoopt op zondag 6 maart 1763 in Veendam.

2. Grietje is gedoopt op zondag 8 juli 1764 in Veendam.

3. Lammigjen is gedoopt op zondag 25 mei 1766 in Veendam.

4. Berent is gedoopt op zondag 9 april 1769 in Veendam.

5. Grietje is gedoopt op zondag 12 april 1772 in Veendam.

6. Grietje Jochums  geboren op zaterdag 10 april 1773 in Veendam en overleden in Zuidlaren op woensdag 13 augustus 1828 op de leeftijd van 55 jaar, 4 maanden en 3 dagen.
Zij trouwde op maandag 13 mei 1799 in Zuidlaren met Geert Jans Timmer landbouwer, zoon van Jan Jans Timmer en Hendrikje Geerts, gedoopt op zondag 21 december 1777 in Zuidlaren en daar overleden op woensdag 21 januari 1852, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

7. Lammigjen is gedoopt op zondag 16 april 1775 in Veendam.

8. Berent Jochems Weijer (Berend Weijer), boerenknecht,  is gedoopt op zondag 25 oktober 1778 in Veendam. Hij overleed op dinsdag 28 februari 1826 in Nieuwe Pekela in het Armwerkhuis, met de aantekening dat hij zijn echtgenote heeft verlaten. Hij was toen 47 jaar oud. Hij was op zaterdag 3 juli 1813 in Nieuwe Pekela getrouwd met Niessien Hindriks de Vries, weduwe van Oene Sijes,  dochter van Hindriks Johannes de Vries en Sara Meertz, geboren op zondag 13 oktober 1771 in Nieuwe Pekela en overleden op maandag 28 mei 1838 aldaar, 66 jaar oud.('Alle Groningers' noemt een leeftijd van 58 jaar)

2  Annigje Berents is gedoopt op zondag 13 april 1738 in Zuidlaren, zie VI-A.

3  Geesjen Berents is geboren rond 1740 in Zuidlaren (ten tijde van het huwelijk was zij afkomstig van Annerveen), zie VI-B.
 

Jo(g)chum Berents hertrouwt op zondag 16 april 1786 in Veendam met Jeltje Andries.

    Uit dit huwelijk is een kind bekend:

    1. Annigjen gedoopt op zondag 7 oktober 1787 in Veendam

 

Lammechien gaat - na Berend's overlijden- in ondertrouw (kerk) in september 1744 in Veendam, trouwt (kerk) op zondag 6 december 1744 in Anloo op 25-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Frans Jochems, zoon van Jochem Frans(en) de Wit en Grietje Feddes. Frans, wonende in Annerveen, is geboren in Borgercompagnie, is gedoopt op zondag 20 december 1716 in Veendam, is overleden tussen 1786 en 1794 in Annerveen. Hij werd hoogstens 77 jaar en 12 dagen.

Het Haardstedenregister van Anloo in RA Assen vermeldt in 1784/1785 voor het laatst de naam Frans Jochems en wel als tweepaards boer.

VI-A  Annigje Berents, dochter van Berent Jochums (V-A) en Lammechien Hindriks Nijemeijer, is gedoopt op zondag 13 april 1738 in Zuidlaren.

Zij is getuige bij de dochter,Lammigje, van haar zuster Geesjen Berents op 11 september 1768. Zij vertrekt in 1797 met haar zoons Willem Jans en Berent Jans naar Rolde.

Zij trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1760 in Zuidlaren op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Willems, zoon van Willem Lucas en Grietje Derks. Jan, landbouwer, wonende in Zuidlaarderveen, is gedoopt op zondag 20 juli 1732 in Zuidlaren, is overleden voor 1797. Hij werd hoogstens 64 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Lammigje Jans is gedoopt op zondag 26 oktober 1760 in Zuidlaren, is overleden op donderdag 9 februari 1837 in Zuidlaarderveen. Zij werd 76 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Lammigje trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1789 in Zuidlaren op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Geert Alberts Kammer, zoon van Albert Geerts en Maria op 't Holt. Geert, wolkammer en arbeider, is geboren in Zuidlaarderveen op donderdag 28 april 1763, is gedoopt op zondag 8 mei 1763 in Zuidlaren, is overleden op maandag 27 augustus 1821 in Zuidlaarderveen. Geert werd 58jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Van Geert en Lammigje zijn vier kinderen bekend:

1  Albert Geerts Kammer  boerknegt en landbouwer, is geboren op dinsdag 10 augustus 1790 in Zuidlaren, is overleden op dinsdag 29 juni 1858 in Zuidlaarderveen. Albert werd 67 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Albert trouwt op maandag 11 mei 1829 in Anloo op 38-jarige leeftijd met de 28-jarige Geessien Alberts Meijering ook genaamd Geesje Meijering, dochter van Albert Meijering en Henderkien Jans. Geessien, dienstmaagd, is geboren op zondag 6 juli 1800 in Anloo (andere bron: 20-07-1800), is overleden op maandag 5 december 1892 in Zuidlaren. Geessien werd 92 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Van Albert en Geessien zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Kammer is geboren op dinsdag 9 november 1830 in Zuidlaarderveen, landbouwer, is geboren op dinsdag 9 november 1830 in Zuidlaarderveen, is overleden op maandag 7 maart 1898 in Zuidlaren . Geert werd 67 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 23 juni 1855 in Zuidlaren op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Geertje Jobing, dochter van Lambert Jans Jobing en Jantje Harms. Geertje is geboren op vrijdag 12 maart 1819 in Zuidlaarderveen , is overleden op maandag 7 maart 1904 aldaar . Geertje werd 84 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Van Geert en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Kammer is geboren op dinsdag 1 april 1856 in Zuidlaren, is overleden op donderdag 20 november 1862 in Zuidlaarderveen . Albert werd 6 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

2  Jantje Kammer is geboren op maandag 16 augustus 1858 in Zuidlaarderveen , is overleden op maandag 6 april 1925 in Anloo . Jantje werd 66 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 12 mei 1882 in Zuidlaren op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Evert Steenge, zoon van Harm Steenge en Grietien Hamming. Evert, landbouwer, is geboren op dinsdag 28 augustus 1855 in Annerveen , is overleden op woensdag 5 januari 1921 in Annerveenschekanaal . Evert werd 65 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

2  Albert Kammer, landbouwer, is geboren op donderdag 6 mei 1841 in Zuidlaren, is overleden op donderdag 22 april 1880 in Zuidlaarderveen. Albert werd 38 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Albert trouwt op vrijdag 26 mei 1871 in Zuidlaren op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Smeenge, dochter van Jacob Smeenge en Wemelina Sissingh. Grietje is geboren in 1846 in Zuidlaren.

2  Maria Geerts Kammer is geboren op donderdag 15 maart 1798 in Zuidlaren, is overleden op dinsdag 5 april 1881 in Anloo . Maria werd 83 jaar en 21 dagen.

Maria trouwt op maandag 6 mei 1822 in Zuidlaren op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Dekens, zoon van Harm Jans Dekens en Willemtje Hendriks. Jan, boerenknecht en vervener, is geboren in 1799, is overleden op vrijdag 28 oktober 1853 in Annen (Anloo). Jan werd 54 jaar.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

3  Jan Geerds Kammer, boerknegt en landbouwer, is geboren op zondag 16 november 1800 in Zuidlaren, is overleden op donderdag 26 augustus 1880 in Zuidlaarderveen . Jan werd 79 jaar, 9 maanden en 10 dagen.
 Hij trouwt op woensdag 30 juni 1824 in Anloo op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige
Teunissien Hamming, dochter van Harm Hamming en     Jeichien Harms Klunder. Teunissien, dienstmeid, is geboren op vrijdag 2 maart 1798 in Anloo, is gedoopt op zondag 3 maart 1799 aldaar, is overleden op vrijdag 17 februari 1826 in Zuidlaarderveen. Zij werd 27 jaar, 11 maanden en 15 dagen.
Van hen is een kind bekend:
1  Lammechien Kammer is geboren op woensdag 24 november 1824 in Anloo, is overleden op woensdag 24 november 1824 aldaar.

 Hij trouwt op donderdag 12 april 1827 in Zuidlaren op 26-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige
Jantien Jans Trip ook genaamd Jantje Trip. Jantien is geboren in 1806 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 24 augustus 1836 in Zuidlaarderveen . Zij werd 30 jaar.
Van hen zijn twee kinderen bekend:
2  Roelofje Kammer is geboren op zaterdag 31 oktober 1829 in Zuidlaren, is overleden op zondag 19 juni 1831 aldaar. Zij werd 1 jaar, 7 maanden en 19 dagen.
3  Roelfje Kammer is geboren op vrijdag 30 augustus 1833 in Zuidlaren,  is overleden op dinsdag 9 maart 1897 aldaar. Zij werd 63 jaar, 6 maanden en 7 dagen. Zij trouwt op donderdag 21 maart 1867 in Zuidlaren op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Willem Ansing, zoon van Hendrik Jans Amsing en Willemtje Willems Jager. Willem, landbouwer, is geboren in 1833 in Zuidlaren, is overleden voor 1899. Hij werd hoogstens 66 jaar.
Van hen zijn drie kinderen bekend:
1  Willemina Ansing is geboren op maandag 30 december 1867 in Zuidlaarderveen. Zij trouwt op zaterdag 6 mei 1893 in Zuidlaren op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Jakob Kammer, zoon van Geert Kammer en Geessien Boontjes. Jakob, landbouwer, is geboren in 1864 in Annerveen, is overleden op zaterdag 17 oktober 1942 in Zuidlaarderveen . Hij werd 78 jaar.
2  Jantje Ansing is geboren op woensdag 17 december 1873 in Zuidlaarderveen. Zij trouwt op donderdag 24 maart 1898 in Zuidlaren op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Albert Kammer, zoon van Albert Kammer en Grietje Smeenge. Albert, landbouwer, is geboren in 1873 in Zuidlaarderveen.
3  Annechien Ansing is geboren op woensdag 17 december 1873 in Zuidlaarderveen. Zij trouwt op donderdag 4 mei 1899 in Zuidlaren op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Meijer, zoon van Pieter Meijer en Bartje Beekhuis. Jan, landbouwer, is geboren in 1865 in Veendam

 

    Hij trouwt op vrijdag 15 maart 1839 in Zuidlaren op 38-jarige leeftijd (3) met de 31-jarige Rena de Vries, dochter van Luiken Jans de Vries en Trijntje Jochums. Rena, dienstmeid, is geboren op zondag 9 augustus 1807 in Veendam, is overleden op donderdag 1 februari 1844 in Zuidlaarderveen. Zij werd 36 jaar, 5 maanden en 23 dagen.
Van hen zijn twee kinderen bekend:
    4  Lammigje Kammer is geboren op zaterdag 6 april 1839 in Zuidlaarderveen. Zij trouwt op zaterdag 21 juni 1873 in Zuidlaren op 34-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob Schrage, zoon van Egbert Hartes Schrage en Loeke Hindriks Bontekoe. Jacob, landbouwer, is geboren in 1841 in Hoogezand.
    5  Trijntje Kammer is geboren op zondag 19 juli 1840 in Zuidlaarderveen, is overleden op woensdag 17 maart 1920 aldaar. Zij werd 79 jaar, 7 maanden en 27 dagen. Zij trouwt op zaterdag 22 april 1871 in Zuidlaren op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Thomas Broekema, zoon van Eildert Sietses Broekema en Aagtje Eltjes Prins. Thomas, landbouwer, is geboren in 1841 in Kielwindeweer, is overleden voor 1920. Hij werd hoogstens 79 jaar.

 

4  Roelof Geerts Kammer wolkammer en arbeider, is geboren op vrijdag 26 augustus 1803 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 24 augustus 1881 aldaar. Roelof werd 77 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Roelof trouwt op zondag 18 april 1830 in Zuidlaren op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Middelburg. Jantje is geboren op maandag 16 oktober 1809 in Muntendam, is overleden op zaterdag 17 juni 1882 in Zuidlaren. Jantje werd 72 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Roelof en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Kammer boerknecht en landbouwer, wonende in Oud-Annerveen, is geboren op zondag 20 maart 1831 in Zuidlaren, is overleden op zondag 30 januari 1927 in Zuidlaarderveen . Geert werd 95 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Het gezin van Geert woonde vanaf 1863 aan de Oude Tol 5 tot 1897 toen zoon Roelof met gezin daar kwam te wonen.

De boerderij Oude Tol 5 is van het vroeg Oldambster type met duidelijk historische trekken, mede door het verkleinde profiel van het voorhuis.

De voorgevel is een gepleisterde tuitgevel met tegelmotief. In 1904 is de boerderij vergroot.(Info: Drents daip....blz.191)

Geert trouwt op vrijdag 6 mei 1859 in Anloo op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Geessien Boontjes, dochter van Jannes Harms Boontjes en Geessien Harms de Jonge. Geessien is geboren op vrijdag 18 september 1829 in Anloo, is overleden op woensdag 15 december 1909 in Oud Annerveen . Geessien werd 80 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Geert en Geessien zijn zes kinderen bekend:

1  Roelof Kammer is geboren in 1860 in Anloo, landbouwer, wonende in Oud-Annerveen, is geboren in 1860 in Anloo, is overleden op maandag 5 januari 1942 aldaar . Roelof werd 82 jaar.

Roelof trouwt op zaterdag 29 mei 1897 in Anloo op 37-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Meijering, dochter van Tamme Meijering en Stientje Redeker. Trijntje is geboren in 1871 in Kalkwijk, is overleden in 1954. Trijntje werd 83 jaar.

    Van Roelof en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

        1  Gezina Kammer is geboren in 1899.

        2  Christina Kammer is geboren in 1901,  is overleden in 1986. Christina werd 85 jaar. Christina  trouwde met Evert HogenEsch. Evert, landbouwer, wonende in Oud-Annerveen, is geboren in 1901, is overleden in 1987. Evert werd 86 jaar.
    Van Evert en Christina zijn drie kinderen bekend:
    1  Berend HogenEsch is geboren in 1929.
    2  Trijntje HogenEsch is geboren in 1933.
    3  Tiny HogenEsch is geboren in 1936.

 

2  Jannes Kammer is geboren op dinsdag 17 december 1861 in Anloo, is overleden op maandag 8 augustus 1864 aldaar. Jannes werd 2 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

3  Jakob Kammer, landbouwer, is geboren in 1864 in Annerveen, is overleden op zaterdag 17 oktober 1942 in Zuidlaarderveen . Jakob werd 78 jaar.

Jakob trouwt op zaterdag 6 mei 1893 in Zuidlaren op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Willemina Ansing, dochter van Willem Ansing en Roelfje Kammer. Willemina is geboren in 1868 in Zuidlaarderveen.

4  Jantje Kammer is geboren in 1869 in Anloo, is overleden op vrijdag 8 oktober 1943 in Zuidlaarderveen . Jantje werd 74 jaar.

Jantje trouwt op zaterdag 15 mei 1897 in Anloo op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Evert Schuiling, zoon van Lambert Schuiling en Marchien Koiter. Evert is geboren in 1865, is overleden in 1925. Evert werd 60 jaar.

5  Jans Kammer, landbouwer, is geboren op woensdag 3 augustus 1870 in Anloo, is overleden op dinsdag 29 januari 1895 in Annerveen . Jans werd 24 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

6  Geesje Kammer is geboren in 1873 in Anloo. Geesje trouwt op zaterdag 19 mei 1900 in Anloo op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Lukas Schuiling, zoon van Lambert Schuiling en Marchien Koiter. Lukas, landbouwer, is geboren in 1867 in Anloo.

2  Pieter Kammer is geboren op woensdag 3 april 1833 in Zuidlaren, boerenarbeider, wonende in Annerveen en in Balloo, is geboren op woensdag 3 april 1833 in Zuidlaren, is overleden op donderdag 24 januari 1924 in Balloo (akte Rolde nr. 4). Pieter werd 90 jaar, 9 maanden en 21 dagen. Hij woonde in 1880 in Annerveen aan de Tolweg (nu Oud-Annerveen nr.18)

Oud-Annerveen 18 stond op de plaats van Tolweg 5abc. In 1920 is er een nieuwe boerderij gebouwd. Het huis droeg de naam Flora, genoemd naar de jachthond van Johan Leidekker. Later Diana-hoeve. Voordien stonden op deze plaats twee oude boerderijen.

Pieter trouwt op zaterdag 21 mei 1859 in Haren op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Hendrikje Bode, dochter van Harm Geerts Bode en Geessien Klaassens Niemeijer. Hendrikje is geboren op vrijdag 19 september 1834 in Anloo, is overleden op vrijdag 22 september 1871 in Annerveen (akte nr.51). Hendrikje werd 37 jaar en 3 dagen.

Van Pieter en Hendrikje zijn zes kinderen bekend:

1  Roelof Kammer is geboren rond 1860 in Anloo.

Roelof trouwt op woensdag 18 mei 1887 in Zuidlaren (akte nr.10) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jeichien van Dalen, dochter van Hendrik van Dalen en Grietje Hamming. Jeichien is geboren rond 1860 in Zuidlaren.

2  Jantje Kammer is geboren op maandag 9 mei 1864 in Anloo, is overleden op zaterdag 29 april 1944 in Hoogezand. Jantje werd 79 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

    Jantje trouwt op vrijdag 7 mei 1886 in Hoogezand op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Geert Hindriks (Joel). Geert, koftjalk-schipper, is geboren op donderdag 2 december 1858 in Hoogezand, is overleden op maandag 16 juli 1951 aldaar. Geert werd 92 jaar, 7 maanden en 14 dagen.
    Van Geert en Jantje is een kind bekend:
    1  Wieger Hindriks, kapitein en eigenaar van een kustvaarder, is geboren op donderdag 28 juni 1894 in Rotterdam aan boord van de koftjalk "Confiance", is overleden op vrijdag 20 januari 1950 in Veendam. Wieger werd 55 jaar, 6 maanden en 23 dagen. Wieger trouwt op dinsdag 10 december 1918 in Bordeaux op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Martha Bally. Martha is geboren op zondag 26 januari 1890 in Wevelghem.

3  Geesje Kammer is geboren op dinsdag 16 april 1867 in Annerveen, is overleden op maandag 30 juni 1952 in Rolde. Geesje werd 85 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

    Geesje trouwt op zaterdag 2 november 1895 in Anloo (akte nr. 28) op 28-jarige leeftijd met de 38-jarige Geert Greving, zoon van Geert Egberts Greving en Jantien Neimeijer (ook: Niemeijer). Geert, watermolenaar en landbouwer, wonende in  Rolde en in Spijkerboor, is geboren op dinsdag 28 april 1857 in Vries, is overleden op zondag 10 maart 1940 in Rolde. Geert werd 82 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

    Geert woonde toen hij watermolenaar was, vanaf 1901 in Spijkerboor aan de Broekdijk in het huis bij de molen achter Tolweg 52.
    De opstallen werden in 1906 afgebroken.(Info Drents daip..blz.211)

    Van Geert en Geesje zijn drie kinderen bekend:

        1  Henderkien Greving is geboren op 12 mei 1896 in Waterhuizen (Haren).

        2  Geert Greving is geboren op dinsdag 24 augustus 1897 in Waterhuizen.

        3  Jantje Greving is geboren op zondag 24 december 1899 in Waterhuizen, is overleden op donderdag 5 juli 1906 in Balloo . Jantje werd 6 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

  4  Lammigje Kammer is geboren in 1869.

  5  Klazina Kammer is geboren in 1870.

  6  Klassina Kammer is geboren in 1871.

Pieter trouwt op maandag 7 mei 1877 in Anloo (akte nr. 15) op 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 43-jarige Elizabeth Dik, dochter van Jakob Derks Dik en Jacobjen Jans Tijn. Elizabeth is geboren rond 1834 in Veendam.

 

Voor nóg meer informatie over de familie Kammer, verwijs ik graag naar de zeer uitgebreide  en indrukwekkende Genalogie Kammer. De gegevens die door de heer A.J. Schrage zijn verzameld voor de beide reünies die hij heeft georganiseerd in 1986 en 1992 zijn verder uitgewerkt door Jan Jakob Schrage te Nes. Zie http://www.schrage.nl/genealogie/famkammer.pdf

 

 

2  Willem Jans is gedoopt op zondag 20 februari 1763 in Zuidlaren. Hij overleed op maandag 31 augustus 1829 in Zuidlaarderveen, 66 jaar, 6 maanden en 11 dagen oud.

3  Grietje Jans is gedoopt op zondag 25 augustus 1765 in Zuidlaren.

4  Berent Jans is gedoopt op zondag 24 april 1768 in Zuidlaren Deze doop is doorgehaald.

5  Berent Jans is gedoopt op zondag 25 juni 1769 in Zuidlaren.

6  Lucas Jans is gedoopt op zondag 5 januari 1772 in Anloo.

7  Lucas Jans is gedoopt op zondag 13 februari 1774 in Anloo.

8  Annigje Jans is gedoopt op zondag 3 augustus 1777 in Anloo.

9  Jantje Jans is gedoopt op donderdag 9 mei 1782 in Anloo.

VI-B  Geesjen Berents ook genaamd Gesien Berents, dochter van Berent Jochums (V-A) en Lammechien Hindriks Nijemeijer, is geboren rond 1740 in Zuidlaren (ten tijde van het huwelijk was zij afkomstig van Annerveen).

Zij trouwt op zaterdag 5 mei 1764 in Anloo op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Geert Klasens Nijemeijer (Nieuwmeijer), zie V-K.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Geerds Niemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 18 augustus 1765 in Anloo (doopgetuige was Geesje Alberts), zie VI-K.

2  Lammigje is gedoopt op zondag 11 september 1768 in Anloo (doopgetuige was Zdlv Annigje Berents Nijmeijer hv Jan Willems), is overleden voor 1784 in Annerveen. Zij werd hoogstens 15 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

De doopgetuige is een zuster van de moeder.

3  Klaas Geerts Niemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 6 oktober 1771 in Anloo, zie VI-L.

4  Grietje Geerts is gedoopt op zondag 23 juli 1775 in Anloo (doopgetuige was Hendrikje Wolthers van Annerveen), zie VI-M.

Zij trouwt op zondag 25 april 1784 in Zuidlaren (?) op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met Ebel Hindriks. Ebel is afkomstig uit Zuidlaarderveen. Hij was eerder gehuwd (1) met Jantje Boeles Tamelte.<8..10>

De boedel van Ebel wordt grasvellig en de landschrijver Kymmel treedt op als curator. De boedel wordt door de Scholts Bottichius verkocht. De opbrengst is ƒ 349:17:4. Daarvan gaat ƒ 200:0:0 naar Geert Claassens Niemeijer als hoofdmomber over de twee minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Claassens Niemeijer bij Jantyn Boelens in Egte verwekt.Een bedrag van ƒ 34:5:0 gaat naar Jan Lucas Strating volgens nota van 7 maart 1772. Voor Geert Boumeester is er ƒ 42:5:0 wegens een nota van 25 december 1770, voor J. Benthem ƒ 7:15:0, voor T. Braams ƒ 5:0:0, voor J. Geers van Bonnen ƒ 5:12:0, voor Scholts Verschuur wegens Cornelius Poelman ƒ 150:11:4 plus ƒ 14:12:0 (Deel 59 fp 82 vo 13 december 1773)

IV-B  Albert Roelofs Nijemeijer, zoon van Roeleff Hindricks Nijemeijer (III-A) en Jantjen Roelofs, is gedoopt op woensdag 16 augustus 1684 in Gasselte (nr.185).

Hij trouwt (kerk) op vrijdag 26 augustus 1712 in Gasselte op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Marrechien Tonnis Lanting, dochter van Tonnis Lanting en Lammigje Harmens Hoving. Marrechien is geboren rond 1687 in Wesup.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Tonnijs Alberts is geboren rond 1715, zie V-B.

2  Lammechien Alberts Nijemeijer is geboren in Annen, is gedoopt op zondag 16 april 1719 in Anloo, is overleden tussen 1719 en 1722 in Annen. Zij werd hoogstens 2 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

3  Lammechien Alberts Nijemeijer is geboren in Annen, is gedoopt op woensdag 4 februari 1722 in Anloo.

4  Jantien Alberts Nijemeijer is geboren in Annen, is gedoopt op zondag 28 november 1723 in Anloo.

5  Lucas Alberts Nijemeijer is geboren in Annen, is gedoopt op zondag 24 maart 1726 in Anloo.

6  Geert Alberts Nijemeijers is geboren in Annen, is gedoopt op zondag 11 oktober 1733 in Anloo (doopgetuige was Grietje Roelofs).

V-B  Tonnijs Alberts, zoon van Albert Roelofs Nijemeijer (IV-B) en Marrechien Tonnis Lanting, is geboren rond 1715.

Hij  trouwde met Jantje Luichjes. Jantje is geboren rond 1715.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Hilligje Tonnis is geboren in Annerveen, is gedoopt op woensdag 6 mei 1739 in Anloo. (Zie hierna derde regel onder I)

2  Margje Tonnis is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 19 mei 1743 in Anloo (doopgetuige was Geesje Lammerts van Annerveen).

 Albert Tonnis, is gedoopt op zondag 21 november 1745 in Anloo (doopgetuige was Geesje Lammerts van Annerveen). zie bij VI-C bij Albert Niemeijer.

I  Hilligje Tonnis ook genaamd Hilligjen Tonnijs, dochter van Tonnijs Alberts en Jantje Luichjes, is geboren in Annerveen, is gedoopt op woensdag 6 mei 1739 in Anloo.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 29 september 1765 in Anloo, trouwt , trouwt (kerk) op zondag 3 november 1765 in Hoogezand op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Berends van Eerde, zoon van Berent Janssen en Geertruid Hendriks. Jan, stelmaker, is geboren in Oosterbroek (bij huwelijk is vermeld dat hij afkomstig is van Eelde), is gedoopt op zondag 1 april 1736 in Eelde , is overleden op zondag 15 januari 1815 in Hoogezand . Hij werd 78 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Geertruid Jans van Eerde is gedoopt op maandag 17 november 1766 in Hoogezand , is overleden op maandag 31 maart 1817 aldaar . Zij werd 50 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

2  Jantje is geboren op zaterdag 28 april 1770 in Hoogezand, is gedoopt op zondag 6 mei 1770 aldaar .

3  Berent is geboren op zaterdag 17 april 1773 in Hoogezand, is gedoopt op zondag 25 april 1773 aldaar .

    4. Tonnis Jans van Eerde ook genaamd Tunnis Jans van Eerde en Teunnis Jans van Eerde, zoon van Jan Berends van Eerde en Hilligje Tonnis (I), is geboren op zondag 31 juli 1774 in Hoogezand, is gedoopt op zondag 7 augustus 1774 aldaar , is overleden op vrijdag 14 maart 1817 aldaar . Hij werd 42 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 20 juni 1802 in Hoogezand op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Jantje Harms Nijmanting, dochter van Harmen Rabs en Jantje Lamerts. Jantje is geboren in 1773 in Zuidlaarderveen, is gedoopt op zondag 10 januari 1773 in Zuidlaren , is overleden op dinsdag 2 januari 1849 in Sappemeer . Zij werd 76 jaar.

Van hen zijn de volgende kinderen bekend:
    1  Jan van Eerde  gedoopt op zondag 24 april in Hoogezand.

    2  Hilligje van Eerde, winkeliersche, is geboren op dinsdag 20 augustus 1805 in Hoogezand , is overleden op maandag 9 november 1863 in Sappemeer . Zij werd 58 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

    3  Jantje van Eerde is geboren in 1812 in Hoogezand, overleden op woensdag 23 oktober 1833 in Hoogezand, 21 jaar oud.

Zij trouwt op vrijdag 26 april 1850 in Sappemeer op 44-jarige leeftijd met de 50-jarige Tijes Alberts Meijer, zoon van Albert Tijes Meijer en Harmke Berents Kunst. Tijes, scheepsbouwersknecht, is geboren in 1800, is overleden op zondag 13 juli 1862 in Sappemeer . Hij werd 62 jaar. Hij was eerder gehuwd (1) met Heekjen Heeres.

VI-C  Albert Niemeijer, zoon van Tonnijs Alberts (V-B) en Jantje Luichjes, timmerman, wonende in Annerveen (huisnr. 124), is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 21 november 1745 in Anloo (doopgetuige was Geesje Lammerts van Annerveen).


Volgens het register van naamsaanneming, Anloo 1811 nr. 121, heeft Albert Tonnis de naam Niemeijer aangenomen, ook voor zijn zoons Lucas (28 jr.), Albert 3 jr.) en Willem (1 jr.).
Hij komt regelmatig voor als ondertekenaar bij diverse boerwilkeuren in Annerveen.

Op 14-5-1791 worden er mombers benoemd over de minderjarige kinderen van Albert Tonnis en wijlen Aaltje Lucas. De kinderen zijn Jantje Alberts (18 jaar); Lucas Alberts (16 jaar). Hoofdmomber is Reint Jochems van Annerveen, medemombers zijn Lucas Reints van Annerveen; Jan Berents van Zuidlaarderveen; Hindrik Berents van Zuidlaarderveen. Albert hertrouwt met Jantje Lamberts, wed. van Harm Rabbens

Albert Tonnis en kinderen van Annerveen lenen van L. Greveling van Annerveensche Compagnie 700 gulden op 31-10-1788.
 

Hij trouwt (kerk) op maandag 4 juni 1770 in Anloo op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Aaltje Lucas Nijmeijer, zie V-F.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Alberts Niemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 15 november 1772 in Anloo (doopgetuige was Hv van Jan Berents van Hoogezand Hilligje Tonnis).

2  Lucas Alberts Niemeijer is geboren op zondag 18 december 1774 in Anloo, is gedoopt op zondag 15 januari 1775 aldaar (doopgetuige was Ann.Veen Jantje Arents Wed.Lambert Lucas Nijmeijer), zie VI-I.

3  Geesje is gedoopt op zondag 8 februari 1778 in Anloo (doopgetuige was Annigje Berents Vrouw van Jan Willems Annerveen).

4  Tonnis Alberts is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 10 juni 1781 in Anloo.

Hij trouwt (kerk) op zondag 5 juni 1791 in Anloo op 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 51-jarige Jantje Lammerts. Jantje is geboren rond 1740 in Odoorn. Zij was eerder gehuwd (1) met Harm Rabbens.<11>

IV-C  Lucas Roelofs Nijemeïer(Nieuw-meijer), zoon van Roeleff Hindricks Nijemeijer (III-A) en Jantjen Roelofs, landbouwer, wonende in Annerveen, is gedoopt op donderdag 3 februari 1689 in Gasselte (nr.255), is overleden op maandag 23 september 1765 in Annerveen. Hij werd 76 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 19 juni 1718 in Anloo op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Lammeghien Alberts Lantinge. Lammeghien is geboren rond 1693 en afkomstig uit Wesup, is overleden voor 1728 in Annerveen. Zij werd hoogstens 35 jaar.

Op 21 juni 1728 wordt de nalatenschap ten behoeve van de beide kinderen geregeld, ter gelegenheid van het overlijden van Lammeghien. Als Roelof 16 jaar is en Marchien 18 jaar, zullen zij 800 Carolie guldens krijgen en al het lijfgoed van hun moeder met daarenboven nog de kast, het bed, peuluwe kussen, dekens, lakens en verdere toebehoren. Daarnaast zullen ook de aangeërfde goederen van haar overleden moeje, Grietje Lantinge, hun deel zijn.

Op 12 maart 1729 worden Hendrik Roelofs Niemeijer tot hoofdmomber en Tonnis Lanting aan moederskant en Albert Roelofs, Claas Oosteraltinge aan vaderskant tot mombers benoemd over Roelof en Marchien, kinderen van dit echtpaar(SP 266 Deel 2
Op 23 november 1739 wordt er weer een (momber-)rekening opgemaakt.
De hoofdmomber Hindrik Roelofs Nijmeijer, is dan overleden en de rekening wordt opgemaakt door zijn schoonzoons Berent Jochims en Jan Tonnis, nieuwe hoofdmomber is Tonnis Lanting van Zweeloo
De medemombers wijlen Albert Roelofs en wijlen Claas Oosteralting, worden vervangen door Claas Roelofs Nijmeijer; kleine Geert Roelofs Nijmeijer en Tonnis Alberts van Annerveen er zij ontvangsten van een erfdeel van wijlen Roelof Hoving te Groningen.
In de momberrekening van 15 oktober 1751wordt gemeld, dat er  sprake is  van een contract van 12-3-1729, en van een rekening van 23-11-1739 "door Berent Jochems en Jan Tonnis wegens haar schoonvader" Er waren inkomsten van de "lijfstoebehoren"van wijlen Lammegien Lanting .
De kinderen zijn dan 25 jaar oud en ontslaan hun mombers.


Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Marchien Lucas Nijemeïer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 3 september 1719 in Anloo.

2  Roelof Lucas Nijmeijer is gedoopt op woensdag 3 september 1721 in Anloo, zie V-C.

Hij trouwt (kerk) op zondag 13 maart 1729 in Anloo op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Geessyn Lamberts. Geessyn is geboren rond 1704 in Annervee  (ook genoemd: Geesjen, Geesje (doopaangiften)).

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

3  Jantje Lucas Nijmeijer is gedoopt op donderdag 9 februari 1730 in Anloo, zie V-D.

4  Jan is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 26 augustus 1731 in Gieten (doopinschrijving te Anloo).

5  Aaltje is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 14 februari 1734 in Anloo ;doopheffer was Grietje Roelofs.

6  Lammegje is gedoopt op zondag 7 augustus 1735 in Anloo ;doopheffer was Jantje Lammerts.

7  Lambert Lucas Nijmeijer is gedoopt op zondag 27 oktober 1737 in Anloo,doopheffer was Grietje Roelofs, zie V-E.

8  Berent Nijmeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 29 november 1739 in Anloo ;doopheffer was Lammegje Hindriks op Zuidlaarderveen.

9  Aaltje Lucas Nijmeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 24 november 1743 in Anloo, zie V-F.

V-C  Roelof Lucas Nijmeijer, zoon van Lucas Roelofs Nijemeïer(Nieuw-meijer) (IV-C) en Lammeghien Alberts Lantinge, wonende in Annerveen, is gedoopt op woensdag 3 september 1721 in Anloo, is overleden rond 1770 in Annerveen. Hij werd ongeveer 49 jaar.

Hij overleed vóór de geboorte van zijn derde kind; daarom was Aaltje Lucas tevens doopheffer, aldus het doopboek. Tot mombers over de 3 minderjarige kinderen werden benoemd: Reint Jochems van Annerveen, Albert Tonnys, Jan Hovinge en Claas Harms (RAD Etstoel 14, dl. 58 fp 188 vo. 9-12-1772)

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 9 juni 1765 in Zuidlaren met att. nae Anlo, trouwt (kerk) op zondag 23 juni 1765 in Anloo op 43-jarige leeftijd met de 28-jarige Aaltje Jans Hoving, dochter van Jan Egberts Hoving en Beertien Alberts. Aaltje, wonende in Zuidlaarderveen en in Annerveen, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 16 september 1736 in Anloo, is overleden op dinsdag 21 januari 1823 in Borger. Zij werd 86 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Zij was later gehuwd (2) met Geert Jansen.<12,13>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Lammigje Roelofs van der Veen is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 26 oktober 1766 in Anloo (doopgetuige was Egbertje Jans van Annerveen), zie VI-D.

2  Jan Roelofs Nijmeijer is gedoopt op zondag 18 december 1768 in Anloo (doopgetuige was Frerikje Jansen van Annerveen).

3  Roelofje Roelofs Nijmeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 7 oktober 1770 in Anloo (doopgetuige was Annerveen(ook Doopheffer) Aaltje Lucas Nijmeijer), is overleden op dinsdag 22 juli 1828 in Buinerveen. Zij werd 57 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Aaltje Lucas was zowel doopheffer als getuige bij de doop, omdat het kind na haar vader's dood werd geboren.
Zij trouwt (kerk) op zondag 17 september 1797 in Borger op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Roelof Warners, zoon van Warner Coops en Grietje Pieters. Roelof, schaapherder, is geboren in Drouwen, is gedoopt op zondag 4 augustus 1765 in Borger, is overleden op woensdag 24 september 1823 in Buinerveen. Hij werd 58 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Voor een overzicht van de nakomelingen van dit echtpaar verwijs ik graag naar een door drs. Reinder Pieters opgestelde (en door mij bewerkte) Parenteel Roelofje Roelofs Nijmeijer

VI-D  Lammigje Roelofs van der Veen, dochter van Roelof Lucas Nijmeijer (V-C) en Aaltje Jans Hoving, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 26 oktober 1766 in Anloo (doopgetuige was Egbertje Jans van Annerveen), is overleden op vrijdag 22 februari 1850 in Zuidlaren. Zij werd 83 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Kennelijk heeft zij aanleiding gevonden om niet de geslachtsnaam Nijmeijer te voeren, maar zich van der Veen te noemen. Waarom is mij onduidelijk.

Zij trouwt (kerk) op zondag 2 maart 1794 in Zuidlaren op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Rabbe Aalderts Berger, zoon van Aaldert Rabbens en Swaantje Cornelis. Rabbe, schaapherder, is geboren in Annen, is gedoopt op zondag 22 januari 1769 in Anloo (doopgetuige was Jantje Rabbens van Annen), is overleden op zondag 14 augustus 1853 in Zuidlaren. Hij werd 84 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

naam: later de familienaam BERGER voerende

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Zwaantje Berger, boerenmeid, is gedoopt op zaterdag 2 augustus 1794 in Zuidlaren, is overleden op donderdag 21 mei 1835 aldaar. Zij werd 40 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 15 juni 1816 in Zuidlaren op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Harm Donker, zoon van Arend Donker en Jantje Jans. Harm is geboren in 1790, is overleden op dinsdag 17 maart 1885 in Midlaren. Hij werd 95 jaar.

2  Aaltjen Berger is gedoopt op zaterdag 27 mei 1797 in Zuidlaren, is overleden op zondag 19 december 1841 aldaar. Zij werd 44 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 7 mei 1819 in Zuidlaren op 21-jarige leeftijd met de 43-jarige Frederik Marisse Bos. Frederik is gedoopt op zondag 29 oktober 1775 in Zuidlaren, is overleden op zaterdag 25 december 1847 aldaar. Hij werd 72 jaar, 1 maand en 26 dagen.

3  Grietjen Berger is gedoopt op donderdag 16 mei 1799 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 21 oktober 1863 aldaar. Zij werd 64 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 18 september 1824 in Zuidlaren op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Warners Drenth, zoon van Wander Hindriks en Bonje Philippus. Jan is geboren in 1798 in Gieten.

4  Roelofjen Berger is geboren op dinsdag 2 november 1802 in Zuidlaren, is gedoopt op zondag 7 november 1802 aldaar.

Zij trouwt op woensdag 11 november 1829 in Zuidlaren op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Isaacs van Calcar, zoon van Isaac Jacobs van Calcar en Trijntje. Jan, winkelier, is geboren in 1804.

5  Aalderdina Berger is gedoopt op maandag 14 oktober 1805 in Zuidlaren, is overleden op dinsdag 25 november 1884 aldaar. Zij werd 79 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 13 januari 1838 in Zuidlaren op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Pieter van Dijk, zoon van Eppe Pieters van Dijk en Jantien Berends. Pieter, winkelier, is geboren in 1806 in Vries, is overleden op zaterdag 10 maart 1877 in Zuidlaren. Hij werd 71 jaar.

Klik hier voor een overzicht van de nakomelingen van bovenstaande kinderen

V-D  Jantje Lucas Nijmeijer, dochter van Lucas Roelofs Nijemeïer(Nieuw-meijer) (IV-C) en Geessyn Lamberts, is gedoopt op donderdag 9 februari 1730 in Anloo, is overleden op donderdag 15 oktober 1812 in Annerveen. Zij werd 82 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 9 augustus 1750 in Anloo op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Reint (Rient)Jochems, zoon van Jochem Frans(en) de Wit en Grietje Feddes. Reint, keuter en schoenmaker, wonende in Annerveen, is geboren in Borger Compagnie, is gedoopt op zondag 8 februari 1722 in Veendam, is overleden voor 1804 in Annerveen. Hij werd hoogstens 81 jaar, 10 maanden en 24 dagen.


Zijn voornaam werd ook geschreven als "Rient". Een familienaam gebruikte hij blijkbaar niet, maar alleen zijn patroniem Jochems, alhoewel zijn voorouders wel de naam "de Wit" gebruikten. Van zijn kinderen gebruikten sommigen ook weer de naam "de Wit"; anderen bezigden de naam "Niemeijer", wat de familienaam van hun moeder was. Weer anderen gebruiken hun patroniem Reints.
In 1791 woonde hij (waarschijnlijk) op het adres Oud-Annerveen 29 (het huis stond ten noorden van Tolweg 44) en heet dan Rient Joggens(Zie Drents Daip..blz.181).

Momberrekening  datum 28-1-1807
Ouders: Albert Tonnis
Kinderen: Lucas Alberts (32 jaar);
hoofdmomber: Rient Jochums, zijn zoon Lucas Reints (geb.1753) maakt de rekening op omdat zijn vader inmiddels was overleden.
Bijzonderheden:
ondertekening door Hindrik Berends; Jan Berents; Lucas Alberts.
 

Hij was eerder gehuwd (1) met Hindrikje Harms.<14,15>

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Grietje Reints is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 3 oktober 1751 in Anloo (doopgetuige was Annerveen Jantje Geerts d.v.Geert Nieuw-Meijer).

Zij werd als getuige genoemd bij de doop van haar zusje Margje.

2  Lucas Reints de Wit is geboren op maandag 5 november 1753 in Annerveen, is gedoopt op woensdag 7 november 1753 in Anloo (doopgetuige was Grietje Clasen d.v. Claas Nieuw-meijer v.Annerv), zie VI-E.

3  Geesje Reints de Wit is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 22 februari 1756 in Anloo, is overleden op zondag 11 juli 1824 in Hoogezand. Zij werd 68 jaar, 4 maanden en 19 dagen.Zij trouwt (kerk) op zondag 7 november 1784 in Veendam op 28-jarige leeftijd (1) met Hindrik Jans op 't Holt. Hindrik is afkomstig uit Veendam, is overleden voor 1788. Zij trouwt op zondag 21 december 1788 in Veendam op 32-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jense Derks Bakker, zoon van Derks Jenses en Grietje Jans. Jense, schipper, is geboren in 1762 in Veendam, is gedoopt op zondag 20 maart 1763 aldaar, is overleden op dinsdag 24 augustus 1824 in Haarlem. Hij werd 62 jaar.
Van hen zijn vier kinderen bekend:
1  Grietje Jensses Bakker is geboren in Veendam, is gedoopt op zondag 5 september 1790 aldaar,renteniersche, , is overleden op vrijdag 20 mei 1870 in Martenshoek . Zij werd 79 jaar, 8 maanden en 15 dagen. Zij trouwt op zaterdag 28 april 1821 in Veendam (Er wordt 1 kind gewettigd) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Adam Tebbes Sluis, zoon van Tebbes Adams en Aaltje Kornelis. Adam, blokmaker, is geboren in Hoogezand, is gedoopt op zondag 18 december 1796 aldaar, is overleden op zondag 17 april 1842 in Martenshoek . Hij werd 45 jaar, 3 maanden en 30 dagen.
Van hen zijn vijf kinderen bekend:
1  Aaltje Adams Sluis is geboren in 1821 in Veendam, is overleden op woensdag 2 november 1887 in Scheemda . Zij werd 66 jaar.

Zij trouwt op donderdag 28 april 1842 in Hoogezand op 21-jarige leeftijd met Luitje Postma. Luitje, verwer, is geboren in Hoogezand.
2  Jense Sluis is geboren in 1823 in Martenshoek, is overleden op dinsdag 19 december 1848 aldaar . Hij werd 25 jaar.
3  Geesje Sluis is geboren in 1826 in Martenshoek, is overleden op donderdag 1 juni 1905 in Kalkwijk . Zij werd 79 jaar. Zij trouwt op vrijdag 30 mei 1856 in Hoogezand op 30-jarige leeftijd met Meerten Kroese, zoon van Hendrik Berends Kroese en Gerberig Dooijes. Meerten, scheepsbouwer, is geboren in Hoogezand.
4  Ebelina Sluis is geboren in 1828 in Martenshoek, is overleden op zondag 27 augustus 1916 in Zuidbroek . Zij werd 88 jaar.

Klik hier voor een overzicht van de nakomelingen van bovenstaande kinderen

Zij trouwt op zaterdag 27 april 1872 in Hoogezand op 44-jarige leeftijd met Harko Gerlofs van der Ark, zoon van Harm Harkes van der Ark en Geeske Harms van Oosten. Harko, landbouwer, is geboren in Zuidbroek.
5  Tebbe Sluis, blokmaker, is geboren in 1831 in Martenshoek, is overleden op zaterdag 23 november 1872 aldaar . Hij werd 41 jaar.

Hij trouwt op donderdag 15 juli 1858 in Hoogezand op 27-jarige leeftijd met Jantje Bontekoe, dochter van Epke Jans Bontekoe en Marchien Roelfs Mulder. Jantje is geboren in Kalkwijk.

2  Rient is gedoopt op zondag 20 januari 1793 in Veendam.

3  Derk is gedoopt op zondag 4 oktober 1795 in Veendam.

4  Jantje Jenses Bakker is geboren in Veendam, is gedoopt op zondag 18 februari 1798 aldaar,is overleden op dinsdag 2 september 1851 in Groningen . Zij werd 53 jaar, 6 maanden en 15 dagen.Zij trouwt op zaterdag 22 mei 1824 in Hoogezand op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Evert Andries Jonker, zoon van Evert Andries Jonker en Albertje Geerts. Evert, kasteleinsknegt, is geboren in 1797 in Hoogezand. Hij overleed op maandag 6 oktober 1851 in Groningen, 54 jaar oud.
Van Andries en Jantje zijn acht kinderen bekend:
1  Alberdina Jonker is geboren op woensdag 16 maart 1825 te Groningen.
Alberdina trouwt op zondag 24 december 1848 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige
Adrianus Ramack. Adrianus, schrijnwerker, is geboren op zondag 10 februari 1822 te Breda.
2  Geessien Jonker is geboren op maandag 14 mei 1827 te Groningen, is overleden op zondag 1 februari 1903 aldaar. Geessien werd 75 jaar, 8 maanden en 18 dagen. Geessien trouwt op zondag 28 mei 1854 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Sibo Vos. Sibo, timmerman, is geboren op dinsdag 24 mei 1825 te Groningen.
3  Evert Jonker, steenhouwersknecht, is geboren op vrijdag 18 december 1829 te Groningen. Evert trouwt op donderdag 14 juli 1853 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Onnes. Grietje is geboren op zaterdag 28 februari 1829 te Groningen.
4  Grietje Jonker is geboren op zondag 18 maart 1832 te Groningen, is overleden op maandag 21 december 1891 aldaar. Grietje werd 59 jaar, 9 maanden en 3 dagen. Grietje trouwt op donderdag 29 januari 1857 te Groningen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Reinder Barkman Kuitert. Reinder is geboren op zondag 27 januari 1833 te Nieuwolda.
5  Jenso Jonker, blokmaker, is geboren op dinsdag 17 juni 1834 te Groningen. Jenso trouwt op donderdag 26 mei 1864 te Groningen op 29-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Hillegien de Vries. Hillegien, dienstmeid, is geboren op maandag 4 november 1833 te Groningen, is overleden op dinsdag 13 januari 1874 aldaar. Hillegien werd 40 jaar, 2 maanden en 9 dagen. Jenso trouwt op zondag 2 december 1877 te Groningen op 43-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Aaltje Kleve. Aaltje is geboren op maandag 3 juni 1844 te Termunten, is overleden op woensdag 24 april 1907 te Groningen. Aaltje werd 62 jaar, 10 maanden en 21 dagen.
6  Geert Jonker is geboren op donderdag 15 december 1836 te Groningen, is overleden op donderdag 5 juli 1917 aldaar. Geert werd 80 jaar, 6 maanden en 20 dagen.
7  Reint Jonker, instrumentmaker, is geboren op donderdag 28 februari 1839 te Groningen, is overleden op dinsdag 21 januari 1879 aldaar. Reint werd 39 jaar, 10 maanden en 24 dagen. Reint trouwt op donderdag 23 oktober 1862 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Alberdina Meppelder. Alberdina, dienstmeid, is geboren op zaterdag 23 oktober 1841 te Groningen.
8  Willemina Jonker, dienstmeid, is geboren op zaterdag 27 augustus 1842 te Groningen, is overleden op dinsdag 16 mei 1882 aldaar. Willemina werd 39 jaar, 8 maanden en 19 dagen. Willemina trouwt op donderdag 28 mei 1868 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Vos. Johannes, biljardmaker, is geboren op zaterdag 6 februari 1841 te Groningen.

4  Ida Reints, landbouwersche, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 1 april 1759 in Anloo (doopgetuige was Ida Jochems van de Borger-Compagnie), is overleden op maandag 4 maart 1833 in Zuidlaren. Zij werd 73 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 26 juni 1796 in Zuidlaren op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Jan Jans. Jan, landbouwer, is geboren rond 1755 in Norg (?), is overleden in Zuidlaren (?).

Hij was eerder gehuwd (1) met Aaltjen Jacobs.<16>

5  Jochem Reints is geboren op vrijdag 4 december 1761 in Annerveen, is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nieuwmeier van Annerveen), zie VI-F.

6  Lammichje Reints is gedoopt op zondag 22 januari 1764 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nijmeijer van Annerveen). Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 2 mei 1789 in Anloo, trouwt (kerk) op zondag 31 mei 1789 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Roelof Franssens de Wit ook genaamd Roelf Fransen, zoon van Frans Jochems de Wit en Lammechien Hindriks Nijemeijer. Roelof, arbeider, is geboren op donderdag 17 mei 1753 in Annerveen, is gedoopt op zondag 20 mei 1753 in Anloo (doopgetuige was Jantje Geerts, dienstmaagd Annerveeen), is overleden op vrijdag 19 april 1839 in Annerveen . Hij werd 85 jaar, 11 maanden en 2 dagen.


Van hen zijn drie kinderen bekend:
  1  Frans Roelfs de Wit is geboren op dinsdag 16 maart 1790, schoenmaker en arbeider, is geboren op dinsdag 16 maart 1790, is overleden op zondag 8 juli 1860 in Annerveen . Hij werd 70 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

        Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1825 in Anloo op 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Jochums Moesker, dochter van Jochum Jans Moesker en Geesjen Geerts.
        Jantje, dienstmeid, is gedoopt op zondag 23 februari 1800 in Veendam.

        Van hen zijn twee kinderen bekend:

            1  Roelof de Wit is geboren op zaterdag 27 februari 1830 in Annerveen, is overleden op maandag 29 maart 1830 aldaar . Hij werd 1 maand en 2 dagen.

            2  Frans de Wit is geboren op vrijdag 14 april 1843 in Annerveen, is overleden op zaterdag 1 juli 1843 aldaar . Hij werd 2 maanden en 17 dagen.


2  Jochem de Wit is geboren op zaterdag 1 juni 1805 in Anloo,schoenmaker, is overleden op dinsdag 28 december 1869 in Eexterveen. Hij werd 64 jaar, 6 maanden en 27 dagen. Hij was gehuwd met Roelfien Eggens, dochter van Willem Eggens en Lammechien Harms. Roelfien is geboren op zondag 29 mei 1814 in Anloo, is overleden op woensdag 2 januari 1895 in Eexterveen . Zij werd 80 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

        Van hen is een kind bekend:

            1  Roelof de Wit, schoenmaker, is geboren in 1854 in Anloo, is overleden op maandag 22 juni 1942 aldaar . Hij werd 88 jaar.
        Hij trouwt op vrijdag 4 april 1884 in Anloo op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige
Jantje Fransens, dochter van Berend Fransens en Lammechien Hoving. Jantje is geboren in 1863 in Eexterveen, is overleden op zaterdag 25 december 1943 aldaar . Zij werd 80 jaar. .
3  Grietien de Wit is geboren op zaterdag 9 januari 1808 in Anloo,  arbeidster, is overleden op donderdag 24 maart 1870 in Annerveen . Zij werd 62 jaar, 2 maanden en 15 dagen. Zij trouwt op donderdag 23 april 1835 in Anloo op 27-        jarige leeftijd met de 26-jarige Harm Jans Brouwer, zoon van Jan Freerks Brouwer en Albertien Salkes. Harm, boerknegt en landbouwer, is geboren op donderdag 1 december 1808 in Wildervank, is overleden op zaterdag 27 februari 1875 in Annnerveen . Hij werd 66 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

        Van hen is een kind bekend:
        1  Roelof Brouwer, hulponderwijzer, is geboren op woensdag 21 oktober 1840 in Anloo, is overleden op woensdag 28 december 1864 aldaar . Hij werd 24 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

7  Aaltje Reints is gedoopt op zondag 13 juli 1766 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nijmeijer van Annerveen).

8  Jantje Reints is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 24 juli 1768 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nijmeijer van Midlaren), zie VI-G.

9  Margje Reints (ook: Margje Rients en Marchien Rients) is gedoopt op zondag 20 januari 1771 in Anloo (doopgetuige was Grietje Reints susters des kinds van Annerveen).

Zij trouwt(1) Sikke Klaassens Plukker, geboren 1770, overleden Hoogezand 6 december 1813, schipper.
Zij trouwt (2)op zaterdag 21 maart 1818 in Anloo op 47-jarige leeftijd met de 28-jarige
Aaldert Schuiling, zoon van Egge Aalders Schuling en Aaltyn Everts. Aaldert is geboren in Annen, is gedoopt op zondag 18 oktober 1789 in Anloo.

10  Lammina Reints (de Wit) is geboren op woensdag 6 juli 1774 in Annerveen, is gedoopt op zondag 17 juli 1774 in Anloo (doopgetuige was Jantje Arents Wed.v.Lambert Lucas van Annerveen), zie VI-H.

VI-E  Lucas Reints de Wit, zoon van Reint Jochems (V-D) en Jantje Lucas Nijmeijer, schoenmaker, is geboren op maandag 5 november 1753 in Annerveen, is gedoopt op woensdag 7 november 1753 in Anloo (doopgetuige was Grietje Clasen d.v. Claas Nieuw-meijer v.Annerv), is overleden op zondag 24 juni 1827 in Annerveen. Hij werd 73 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Zie Drents Daip...blz.181, waar op het adres Oud-Annerveen 29 in 1832 wordt genoemd "erven Lucas Reints de Wit". Omstreeks 1795/1800 is hij diaken geweest in de kerk van Anloo; zie Boek van Ontvangsten en Uitgaven van de Diaconie van Anloo in het rijksarchief Assen.

Hij  trouwde met Egbertje Egberts Langerhuis, dochter van Egbert Tiddes Langerhuis en Aaltje Harms Hazelhof. Egbertje is geboren op zondag 22 maart 1789 in Anloo, is overleden op zondag 10 april 1859 aldaar . Zij werd 70 jaar en 19 dagen.<17>

Zij was later gehuwd (2) met Reinder Kruizinga.<18,19>

Van hen is een kind bekend:

1  Jantien Lucas de Wit is geboren op zaterdag 28 oktober 1815 in Anloo (bij haar overlijden wordt als geb.datum genoemd: 10 sep.1816), is overleden op zaterdag 4 juli 1846 in Annerveen. Zij werd 30 jaar, 8 maanden en 6 dagen. Zij trouwt op donderdag 17 mei 1838 in Anloo op 22-jarige leeftijd met Albert Lamberts Kuilman.
 

Klik hier voor een overzicht van nog meer kinderen en nazaten van Lucas Rients de Wit (samengesteld door drs. Reinder Pieters op 25-8-2010)
 

VI-F  Jochem Reints, zoon van Reint Jochems (V-D) en Jantje Lucas Nijmeijer, schoenmaker, wonende in Zuidlaren, is geboren op vrijdag 4 december 1761 in Annerveen, is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nieuwmeier van Annerveen), is overleden op maandag 22 april 1822 in Zuidlaren. Hij werd 60 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Als Jochem overleden is, doet zijn vrouw aangifte t.b.v. de Successie Memorie. Deze aangifte luidt als volgt:
Memorie van Successie der nalatenschap van wijlen Jochem Reints
Trijntje Hendriks Hoving, woonachtig te Zuidlaren, Provincie Drenthe in kwaliteit als moeder en voogdesse mijner minderjarige kinderen met name Reint, Lucas, Freerkien en Hendrik uit gedacht huwelijk verwekt, domicilie kiezende ten huize van den aangeversche te Zuidlaren in No. 63 geeft aan dat overleden is, Jochem Reints, in leven Schoenmaker te Zuidlaren en zulks op den twee en twintigsten April achttien honderd twee en twintig.
Dat dezelve geen testament heeft nagelaten en deszelfs erfgenamen zijn de opgemelde kinderen en dus in de eerste graad der descendert linie zonder dat door iemand anders uit de nalatenschap van meergemelde overledene iets wordt genoten of verkregen, en zonder dat door deszelfs overlijden eenig fidei of commis is gedevolveerd of vruchtgebruik vervallen.
Voorts dat de overledene met de aangeversche Trijntje Hendriks Hoving de navolgende vaste goederen buiten dewelke geene tot de opgenoemde nalatenschap behoren in gemeenschap heeft bezeten, welke dus voor de helft op voornoemde kinderen zijn gedevolveerd.
Een huis en hof staande en gelegen te Zuidlaren gequoteerd met no. 63. Zwettende ten noorden Geert Timmer, ten zuiden HK. J.Timmerman, ten westen de Biene Ees en ten oosten de Boerenmarkte.
Zuidlaren den 14 October 1822
(w.g.) T.H. Hoving

Hij trouwt (kerk) op zondag 24 april 1803 in Anloo op 41-jarige leeftijd met de 29-jarige Trijntje Hendriks Hoving. Trijntje is gedoopt op zondag 5 december 1773 in Anloo, is overleden op dinsdag 11 november 1851 in Drouwen. Zij werd 77 jaar, 11 maanden en 6 dagen. Zij was later gehuwd (2) met Jan Berends Mulder.<20,21>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  I  Rient Jochems Nijmeijer ook genaamd Reint Jochems Niemeijer, zoon van Jochem Reints en Trijntje Hendriks Hoving, boerenknecht, is geboren op zaterdag 10 maart 1804 in Zuidlaren, is gedoopt op zondag 18 maart 1804 aldaar, is overleden rond 1850 in Michigan(niet lang na zijn aankomst aldaar). Hij was landbouwer en eigenaar van de boerderij Meerweg 66. Welke het laatste eigendom en bewoond was door Kornelis Huttinga. De boerderij lag naast het witte huisje aan de weg naar paviljoen de Leine. Het witte huisje staat er nog steeds.(info Albert Jan Post, Hoogezand, juli 2010)

De familienaam "Niemeijer"is aangenomen. Zijn grootmoeder van vaderszijde was een Niemeijer. Van oorsprong had vader's familie de familienaam "de Wit" gehad. Vader zelf heeft steeds geleefd onder zijn patroniem: Jochem Reints. In plaats van Niemeijer werd ook wel Nijmeijer geschreven.

Hij emigreerde op 12 juni 1848 naar New York vanuit Le Havre met de SS Hector samen met Aaltje, een zoon en drie dochters.(Scheepslijst SS Hector nrs.126 t/m 132) Hij overleed niet lang na aankomst in Amerika.
Hij trouwt op woensdag 22 mei 1833 in Zuidlaren op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltien (Aaltje) Smit ook genaamd Aaltje Lammerts Smit en Aaltje Lamers, dochter van Lambert Hendriks (Smit) en Grietien Berends. Aaltien (Aaltje) is geboren op zondag 15 februari 1807 in Eelde, is overleden in Michigan.<1> Zij was later gehuwd (1) met Pieter van Gun, laborer, geboren rond 1808.
Van hen zijn vijf kinderen bekend:
1  Trijntje Nijmeijer (Katherine Nemire)  is geboren op woensdag 11 februari 1835 in Hoogezand, is overleden tijdens de overtocht naar Amerika (zie krantenartikel bij haar zuster Margaret).
2  Grietje Nijmeijer (Margaret Nemire) is geboren op dinsdag 26 april 1836 in Hoogezand. Zij trouwde op 26 maart 1862 (op 25-jarige leeftijd) met Asial A. Taylor (overleden op donderdag 13 november 1884) , met wie zij zes kinderen kreeg. Het gezin woonde in Polkton Township, waar zij op zondag 20 december 1914 overleed op 78-jarige leeftijd.

Over haar verscheen het volgende krantenartikel:
Coopersville Observer, Jan. 1, 1915
Margaret Nemire was born in the Province of Groningen, Netherlands, April 26, 1836. On her thirteenth birthday, with her parents, two sisters and a brother, she boarded the sailing vessel at Amsterdam for New York, thence by Hudson River, Erie Canal, and the Great Lakes around to the settlement of Hollanders at the present site of Holland, Mich., arriving in October, 1849, being more than five months on the voyage.

One sister being buried in mid-ocean and the father soon after their arrival, made it very hard for the widowed mother and the subject of this sketch was left upon her own resources at the age of fourteen. She found a home with the families of Dr. Monroe and a Mr. Post, of Holland, for a number of years; then to Grand Haven with the Perry and Rice families, and later to Crockery township with the Bruce, Thompson and Lawrence families, where she met and married Asial A. Taylor, March 26, 1862,[may be 1852] and moved to a hut in the woods to make a home for themselves in Polkton township, where she resided until her death, December 20, 1914.

On November 13, 1884, she was left a widow by the sudden death of her husband. She once more had to bear the brunt of the trials of life, but being a person of energy and strong will-power, she brought up her family of six children to manhood and womanhood. She was a good wife, a kind, sacrificing mother and a worthy neighbor.

She left to mourn their loss the following children: Hoyt A. Taylor, M. May Sevey, Anna Toogood, Estella Toogood, and Stephen S. Taylor, besides many friends and neighbors.


3  Jacob Nemire is geboren op donderdag 15 augustus 1839 in Kropswolde, zie II.
4  Dina Nijmeijer  is geboren in 1843 in Hoogezand.
5  doodgeboren zoon Niemeijer  op maandag 4 augustus 1845 in Kropswolde.

II  Jacob Nemire ook genaamd Jochem Niemeijer, zoon van Rient Jochems Nijmeijer  en Aaltien (Aaltje) Smit, lumberman, is geboren op donderdag 15 augustus 1839 in Kropswolde (gemeente Hoogezand) , is overleden op dinsdag 11 maart 1913 in Grand Haven (Mi.), is begraven in Lake Forest Cemetery. Hij werd 73 jaar, 6 maanden en 24 dagen. Hij woonde in Grand Haven, maar woonde ook in Franklin, Indiana (1850 Cencus)

Een krantenstukje uit Grand Haven:
A lively runaway occurred this morning. Jacob Nemire had his horse tied in front of Jacob Vander Veen's drug store when the animal became frightened and broke away from the hitching post. The horse ran at a great speed up Washington St., for one block and then surprised all lookers on, by jumping over the wire fence around D. Cutler's lot, corner of 3d and Washington Sts. The horse cleared the fence in great shape and left the buggy on the other side. The buggy was badly damaged but the horse was not hurt and quietly eating in the lot when the owner caught up with the rig.
Te Evening Tribune
Grand Haven, Mich. October, 1893
Jacob Nemire [1839-1913]

In the 1893 Compendium Jacob Nemire was listed as a dealer in marl [rich soil], but by 1908 he worked in a meat market. Jacob, who was born in The Netherlands in August, 1839, had several wives. His first wife, Clara, died in Grand Haven on May 10, 1868, not quite 25 years old. Next he married Sarah Gosling, who died November 30, 1882 at the age of 40. Jacob and Sarah had a daughter, Alice M., who was born in August, 1881. His third wife, Julia A., was born in Grandville, Michigan on November 24, 1835 and died in Grand Haven on August 11, 1885. Margaret [Marguerite], his fourth wife, was born in Kentucky in May, 1846 and passed away in 1935. Margaret and Jacob lived at 627 Washington. Jacob had at least one daughter, Alice M., who was born about 1882, became a teacher, and married a Mr Houston. Jacob died in 1913 and was buried at Lake Forest Cemetery with his four wives and other family members.

1885 - Letter from his g'daughter Elizabeth Nemire Albers. " I believe that my grandfather's house later became the Farr house. It was 4th St. Unce Forest brought Aunt Hattie back to G.Haven for burial. The practice was followed by other Nemires."
Jacob's graf op Lake Forest Cemetery

Hij trouwt rond 1860 in Grand Haven op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 17-jarige Clara Helder. Clara is geboren op zaterdag 18 november 1843 in Michigan, is overleden op zondag 10 mei 1868 in Grand Haven MI, is begraven in Lake Forest Cemetery. Zij werd 24 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Alice Nemire is geboren in 1856, is overleden op woensdag 2 februari 1870. Zij werd 14 jaar.

2  John Nemire, sailor, is geboren rond 1862.Hij overleed in 1940 in Grand Rapids, 79 jaar oud. Hij trouwde op 15 januari 1893 in Grand Haven, Mich. met Maggie J. McCualin, afkomstig uit Frankfurt,Illinois.

3  Albert N. Nemire is geboren in 1867 in Grand Haven MI, zie III-A.

Hij trouwt tussen 1878 en 1881 op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 35-jarige Sarah Goslin(g). Sarah is geboren op vrijdag 2 december 1842, is overleden op donderdag 30 november 1882. Zij werd 39 jaar, 11 maanden en 28 dagen.
Sarah's graf op Lake Forest Cemetery

Van hen zijn zes kinderen bekend:

4  Marie Elizabeth Nemire is geboren in 1870 in Michigan.

5  George Nemire, wonende in Grand Haven MI, is geboren in 1871 aldaar, is overleden in 1922 aldaar, is begraven in Lake Forest Cemetery. Hij werd 51 jaar. Hij was getrouwd met Marie van der Haar, geboren in 1870, overleden in 1935, begraven op Lake Forest Cemetery.

6  Sarah Kate Nemire is geboren in 1873 in Grand Haven, is overleden in 1953. Zij werd 80 jaar.

7  Anna Rebecca Nemire is geboren in 1877 in Michigan, is overleden in 1896 in Grand Haven. Zij werd 19 jaar.

8  Henrietta Margaret (Hattie) Nemire is geboren op woensdag 28 augustus 1878 in Grand Haven MI, zie III-B.

9  Alice Maud Nemire, teacher, is geboren op donderdag 18 augustus 1881 in Grand Haven Ottawa Michigan. Zij was gehuwd met Mr. Houston.
 

Hij trouwt op zondag 23 december 1883 in Grand Haven (Mi.) op 44-jarige leeftijd (3) met de 48-jarige Julia A. Britton Moorhouse. Julia A. Britton is geboren op dinsdag 24 november 1835 in Grandville, is overleden op dinsdag 11 augustus 1885 in Grand Haven. Zij werd 49 jaar, 8 maanden en 18 dagen.
Julia's graf op Lake Forest Cemetery

Hij trouwt in 1885 in Franklin op 46-jarige leeftijd (4) met de 39-jarige Marguerite Jane (Margaret) Britton. (Volgens de census,Grand Haven MI, 1910 is het echtpaar in dat jaar 17 jaar getrouwd, dus in 1893.) Marguerite Jane (Margaret), wonende in 627 Washington, is geboren in mei 1846 in Kentucky, is overleden in 1935. Zij werd 89 jaar.

Zij komt voor in de Census1910, Grand Haven en werd genoteerd als 68-jarige met 1 kind die niet meer in leven was.

III-A  Albert N. Nemire, zoon van Jacob Nemire (II) en Clara Helder, house painter, wonende in 1006 Franklin St Grand Haven, is geboren op zaterdag 2 februari 1867in Grand Haven MI, is overleden in februari 1946. Hij werd 79 jaar. Klik op de foto voor groetere afbeelding   Albert's graf (met verkeerd geboortejaar)

            Letter from daughter Eliz., 1985: "My father was a house painter and a decorator. He was a quiet man and his world was quiet because he had IMPAIRED HEARING."
 

Hij trouwt op woensdag 10 juli 1895 in Grand Haven MI op 28-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Elizabeth van Weelden, dochter van Jacob van Weelden en Maggie Ruster. Elizabeth is geboren in 1873, is overleden op dinsdag 20 maart 1900 in Grand Haven MI. Zij werd 27 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  Elizabeth Clara Nemire is geboren op zaterdag 10 maart 1900 te Grand Haven, is overleden op woensdag 8 juni 1988 te Edison (NJ). Elizabeth werd 88 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Elizabeth trouwt op zaterdag 6 mei 1922 te Grand Haven op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Bentley Adrian Albers, zoon van Frederick Albers en Adriana van Tol (Anna). Bentley is geboren op zaterdag 22 juni 1895 te Grand Haven, is overleden op donderdag 29 september 1966 te Edison (NJ). Bentley werd 71 jaar, 3 maanden en 7 dagen. He served with the 12oth Artillery in France during WWI.

Van Bentley en Elizabeth is een kind bekend:

1 Elsie Jean Albers Neely, wonende te Boonville, is geboren op woensdag 23 januari 1924 te Elizabeth New Jersey, is overleden op dinsdag 21 februari 2012 te Forsyth Medical Center, is begraven A celebration of life service will be held on Thursday, February 23, 2012 at 11:30 A.M. at Richmond Hill Baptist Church.. Elsie werd 88 jaar en 29 dagen.

She was a homemaker and a devoted member of Richmond Hill Baptist Church. Mrs. Neely is survived by her husband of 69 years, Robert John Neely of the home; seven children, Brenda (Jerry) Wishon, Cheryl (Henry) Clustam III, Robert (Nancy) Neely, James Neely, Joyce (Charles) Bozzello, Jennifer (Don) Neely-Baker, Nancy (Kim) Davis; seventeen grandchildren, fifteen great-grandchildren, and one sister, Edythe Stern of California.

 

Albert trouwt op dinsdag 10 december 1901 in Grand Haven MI op 34-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Mattie Lindermulder. Mattie is geboren in 1872 in Grand Haven MI, is overleden aldaar, is begraven in Lake Fores Cemetery. Zij was de dochter van Klaas Lindermulder en Janna Lappenga (?). Mattie was eerder gehuwd met Henry Bollens.

III-B  Henrietta Margaret (Hattie) Nemire, dochter van Jacob Nemire (II) en Sarah Goslin(g), is geboren op woensdag 28 augustus 1878 in Grand Haven MI, is overleden op donderdag 12 december 1918 in LaCrosse MI, is begraven in Lake Forest Cem. with father and his wifes. Zij werd 40 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 22 september 1903 in Grand Rapids (MI) by Rev. Tearl Shay, Free Meth.Min. op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige DeForest Chester (Forry) Dewey, zoon van Orin P. Dewey en Arvilla Vandahlia Burroughs. DeForest Chester (Forry) is geboren op donderdag 27 maart 1873 in Jamestown (MI), is overleden op maandag 23 september 1935 in Duluth (MN), is begraven in Duluth Forect Hill Cemetery. Hij werd 62 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Chester Ulysses Dewey is geboren op maandag 6 september 1909 in Milwaukee (Wi.), is overleden op dinsdag 29 september 1981 in St.joseph (Mo.). Hij werd 72 jaar en 23 dagen.

2  Harold Melvin Dewey is geboren op dinsdag 18 januari 1910 in Providence (RI), is overleden op vrijdag 7 juli 1961 in Klamath Falls (OR). Hij werd 51 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

3   Rev. Glenn Ernest Dewey is geboren op maandag 29 april 1912 in la Crosse (Wi), is overleden op vrijdag 19 maart 1993 in North Branch (Mn.). Hij werd 80 jaar, 10 maanden en 18 dagen.
Het graf van hem en zijn vrouw

2  Hinderk Jochems is geboren op zaterdag 15 juni 1805 in Zuidlaren, is gedoopt op zondag 30 juni 1805 aldaar, is overleden voor 1814 aldaar. Hij werd hoogstens 8 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

3  Lukas Jochems Niemeijer, schoenmaker, is geboren op zaterdag 16 juli 1808 in Zuidlaren, is gedoopt op zondag 31 juli 1808 aldaar, is overleden op maandag 25 maart 1872 aldaar. Hij werd 63 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Hij heeft de familienaam Niemeijer aangenomen, de naam die zijn grootmoeder van vaderszijde had. Werd ook wel geschreven als Nijmeijer. Vader's familie had oorspronkelijk de familienaam "de Wit".

Hij trouwt op maandag 17 december 1832 in Zuidlaren op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Egbertje Smit, dochter van Lambert Hendriks (Smit) en Grietien Berends. Egbertje is gedoopt in 1803 in Haren, overleden op donderdag 5 maart 1874 in Zuidlaren, 71 jaar oud.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1 Jochem Nijmeijer is geboren op vrijdag 17 januari 1834 in Zuidlaren , s overleden op dinsdag 22 maart 1910 in Schuilingsoord . Hij werd 76 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 21 december 1866 in Zuidlaren op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantien Dieters, dochter van Jan Dieters en Hindrikkien Habing. Jantien, dienstmeid, is geboren op woensdag 19 mei 1841 in Gasselte, is overleden op vrijdag 21 maart 1913 in Schuilingsoord. Zij werd 71 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1 Lukas Nijmeijer is geboren op zaterdag 21 september 1867 in Zuidlaren , is overleden op vrijdag 1 november 1867 aldaar. Hij werd 1 maand en 11 dagen.

2 Grietje Nijmeijer is geboren op donderdag 5 juli 1838 in Zuidlaren , is overleden op zondag 11 december 1921 in Assen . Zij werd 83 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Zij trouwt op woensdag 9 mei 1866 in Zuidlaren op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Geert Lanting, zoon van Engbert Geerts Lanting en Trijntje Martinus. Geert, boerenknecht en broodventer, is geboren in 1838 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 13 mei 1908 in Assen . Hij werd 70 jaar.

Hij was eerder gehuwd (1) met Zwaantje Tjarks.

Van hen is een kind bekend:

1 Engbert Lanting is geboren op zondag 1 september 1867 in Midlaren , zoon van Geert Lanting en Grietje Nijmeijer (II-B), bakker en bakkersknecht, is geboren op zondag 1 september 1867 in Midlaren , is overleden op zaterdag 7 februari 1891 in Assen. Hij werd 23 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op woensdag 2 november 1887 in Assen op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Margiena Louiza Peerlkamp, dochter van Baroldus Peerlkamp en Tjaardina Roelfina Fennema. Margiena Louiza, dienstmeid, is geboren op dinsdag 31 maart 1863 in Oranjekanaal, is overleden op dinsdag 7 december 1943. Zij werd 80 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1 Grietje Lanting is geboren op woensdag 22 februari 1888 in Assen, is overleden op vrijdag 7 maart 1969, is begraven in Coevorden. Zij werd 81 jaar en 13 dagen.

Zij trouwt op woensdag 10 juli 1907 in Assen op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Albertus Gerrits, zoon van Geert Gerrits en Egbertje Brink. Albertus is geboren op zondag 17 augustus 1884 in Weijerwold, is overleden op donderdag 7 augustus 1969, is begraven in Coevorden. Hij werd 84 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

2 Tjaardina Roelfina Lanting is geboren in 1889 in Assen.

Zij trouwt op woensdag 28 augustus 1912 in Assen met Jan Lubbers, zoon van Willem Lubbers en Eltje Bakker. Jan is geboren op zondag 14 december 1879 in Oldekerk. Hij was orthopedisch schoenmaker in Bremen en in Assen.

 

3 Trijntje Nijmeijer is geboren op woensdag 4 mei 1842 in Zuidlaren , is overleden op donderdag 19 februari 1891 . Zij werd 48 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 9 april 1869 in Zuidlaren op 26-jarige leeftijd met de 46-jarige Willem Willems, zoon van Hilke Willems. Willem, arbeider, is geboren in 1823 in Zuidlaren.

Hij was eerder gehuwd (1) met Engelina Pot.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1 Lukas Willems is geboren op dinsdag 25 januari 1870 in Zuidlaren.

Hij trouwt op zaterdag 28 juli 1894 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Frederika Scheper. Frederika is geboren in 1875 in Martenshoek.

2 Egbertien Willems is geboren op donderdag 2 mei 1872 in Zuidlaren.

Zij trouwt op woensdag 22 maart 1893 in Assen op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Luitje de Jong. Luitje, arbeider, is geboren in 1869 in Assen.

3 Frerikkien Willems is geboren op donderdag 22 april 1875 in Zuidlaren, is overleden op maandag 1 november 1875 aldaar. Zij werd 6 maanden en 10 dagen.

4 Jogchem Willems is geboren op vrijdag 13 oktober 1876 in Zuidlaren, is overleden op dinsdag 24 oktober 1876 aldaar. Hij werd 11 dagen.

5 Jogchem Willems is geboren op vrijdag 13 oktober 1876 in Zuidlaren.

6 Lute Willems, arbeider, is geboren in 1878 in Zuidlaren.

Hij trouwt op zaterdag 2 december 1922 in Zuidlaren op 44-jarige leeftijd met N.N..

4  Freerkien Jochems Niemeijer( later Freerkje Niemeijer genoemd) is geboren op donderdag 7 maart 1811 in Zuidlaren, is gedoopt op zondag 17 maart 1811 aldaar, is overleden op donderdag 24 juni 1897 in Exloërveen (gem.Odoorn) , op de leeftijd van 86 jaar, 3 maanden en 17 dagen..

Zij trouwt op zaterdag 20 mei 1837 in Zuidlaren op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Jans Timmer, zoon van Jan Jacobs Timmer en Lammichje Jans Timmer. Jan, boerenknecht, is gedoopt op zondag 21 oktober 1804 in Zuidlaren, is overleden op zaterdag 23 augustus 1862 aldaar. Hij werd 57 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Freerkje en Jan kregen zes kinderen.Voor hun gegevens verwijs ik graag naar de door drs. Reinder Pieters verzamelde gegevens en door mij bewerkte Parenteel van Freerkje Niemeijer

5  Hendrik Jochems Niemeijer is geboren op donderdag 21 april 1814 in Zuidlaren om 05.30 uur, zie VII-A.

VII-A  Hendrik Jochems Niemeijer ook genaamd Hindrik Jogchems Niemeijer bijgenaamd "het boertje van Nieuw-Buinen", zoon van Jochem Reints (VI-F) en Trijntje Hendriks Hoving, bakkersknecht, bakker en landbouwer, is geboren op donderdag 21 april 1814 in Zuidlaren om 05.30 uur, is overleden op zaterdag 1 juni 1889 in Nieuw-Buinen om 16.00 uur . Hij werd 75 jaar, 1 maand en 11 dagen.<22,23>

  "Het boertje van Nieuw-Buinen"
Wanneer het precies is begonnen is niet bekend, maar in ieder geval ging Hendrik Niemeijer al in 1859 "de boer op" om mensen met handoplegging te genezen van allerlei ziekten. In een artikel in de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1990 van de hand van de antropoloog Dr. W.J.C. de Blécourt met als titel "Bezetters en andere genezers", wordt (op blz. 54 e.v.) over hem het volgende verhaal gedaan:


Het boertje van Nieuw-Buinen
Voor genezers die naar een grote klantenkring en de bijbehorende faam streefden was Drenthe eigenlijk te klein. De al meermalen vermelde Maria Brinkman werd pas beroemd in Eestrum; de Zuidwolder Dekker was ook voornamelijk in Fiesland actief. Toen hij daar werd opgepakt 'bleek dat deze beklaagde, alom in deze streken bekend onder den naam van "de wonderdokter" of "de Drentsche boer", in den loop der jaren '80 en '81 geregeld eens in de maand in een herberg te Oudehaske "zitting hield", alwaar dan tal van personen bij hem raad en hulp voor hun kwalen kwamen zoeken.
Ook Hendrik Niemeijer, beter bekend als 'het boertje van Nieuw-Buinen, moest zijn patiënten buiten Drenthe zoeken. Naar aanleiding van zijn overlijden in 1889 schreef Tiesing:
'Vóór ruim dertig jaar was Nijmeijer bakker van beroep en te Drouwen, gemeente Borger, woonachtig. Zijn beroep gaf hem daar geen bestaan, en hij poogde toen reeds met "hand op-leggen","bezetten" en andere kwakzalversmethoden iets te winnen. Bij de opkomst der venen vertrok hij van daar naar deze streken, waardoor hij zoowel door het bakkersberoep als door zijne wonderdaden bij het niet ontwikkelde volk spoedig in ruimer kring bekend werd. Zijn eigenlijke roem verbreidde zich eerst nadat hij het bakkersberoep vaarwel zeide en elke week naar Groningen reisde, om daar zijne geneeswijze toe te passen. Nu werd hij spoedig, zowel daar als thuis, door veraf wonenden bezocht, en het bedrijf, dat hij niet altijd rustig mocht voortzetten leverde spoedig vrij wat meer op dan de vroegere bakkerij'
Waarschijnlijk vestigde Niemeijer (zijn naam werd herhaaldelijk verkeerd gespeld) al in 1859 de aandacht op zich van een journalist uit Sellingen, die over een 'wonderdocter' schreef welke uitsluitend met handoplegging werkte. 'Alle week houd hij zitting, en dan komen de menschen in grooten getale bij hem, om van allerlei kwalen en ziekten genezen te worden'. Maar de krantenberichten over hem namen pas toe toen hij met het gerecht in aanraking kwam, eerst in 1869 en vervolgens in 1885 en 1886. 'Zoo zou hij in onze gemeente iemand van een erge reumatische pijn in een been, een ander van een zwerende neus en ook iemand van waterzucht hebben genezen,' luidt een bericht uit Winschoter-Oostereinde. Niemeijer werd wegens een en ander veroordeeld door de Winschoter arrondissement rechtbank. Hoewel de boete voor hem niet zo bezwaarlijk was -hij vroeg een gulden per consult en zou per dag zo'n vijftig à zestig mensen behandelen - ging hij toch in hoger beroep, zelfs tot aan de Hoge Raad. Het probleem dat daarbij speelde, was of Niemeijers geneeswijze wel als het uitoefenen van een tak der geneeskunst kon worden aangemerkt. De Raad vond van wel en overwoog dat het er niets toe deed dat door een dergelijke handeling het leven of de gezondheid van de lijders niet in gevaar werd gebracht, maar dat elke uitoefening van geneeskunst als bedrijf strafbaar was. Het stond immers vast dat Niemeijer niet bevoegd was en
'meende eene magnetische kracht te hebben om door oplegging zijner vingers en handen op pijnlijke plaatsen van de menschen, die bij hem hulp kwamen zoeken en inroepen zoo als zeer dikwijls gebeurde, genezing aan te brengen, daartoe zijne woonplaats Nieuw-Buinen, gemeente Borger, verliet, en van daar naar Beerta, Bellingwolde en andere afgelegene plaatsen reisde, en zijne vingers en handen legde op de pijnlijke plaatsen dergenen, die bij hem hulp inriepen; dat hij op die wijze patiënten behandelde tot herstel van hunne respectieve ongesteldheden, en dat de req. van bovengemelde verrigtingen een afzonderlijk bedrijf maakte'
De rechtszaken bevorderden Niemeijers roem eerder dan dat zij een einde aan zijn praktijken maakten. Een jongen uit Exloërveen brak op het ijs een arm, werd door de arts naar Groningen verwezen, maar raadpleegde de 'wonderdocter' in Nieuw Buinen. Zijn geneeskundige kennis werd 'door velen nog al gewaardeerd,' meldde men in 1883. Omstreeks die tijd reisde 'het boertje' elke woensdag naar Groningen, waar hij zijn intrek nam 'in den Adorper kelder'. Zijn methode bleef daarbij ongewijzigd.
'De kuur bestond in het prevelen van eenige onverstaanbare woorden en in een nauwelijks voelbare wrijving. Volgens de verklaring van den kwakzalver zelfs is de oorzaak van de rheumatiek en jicht, die hij op deze wijze geneest, niets anders dan elektriciteit en zijn 's avonds al zijn lichaamsdelen erg opgezet door de elektriciteit, die hij de patiënten heeft afgetrokken. Voor elke aftrekking wordt slechts de som van 50 cent betaald'
Niemeijer deed nog hetzelfde als in het begin van zijn carrière (hij zal er toen ook wel bij gesproken hebben); hij legde het echter inmiddels in meer wetenschappelijk klinkende bewoordingen uit. Aan een andere bezoeker vertelde hij dat zijn geheime krachten 'uit Jezus Christus, den grootsten wonderdoener, afkomstig waren en waarmede nog de rechte volgelingen (. .) worden', hetgeen een bewijs voor 's mans orthodoxie zou zijn. Dit werd weer tegengesproken door een buurman van 'het boertje' volgens wie 'de persoon in kwestie geen zweem van orthodoxie met zich meevoert'. Niemeijer had wel degelijk zijn verdedigers; 'verschillende lijders,' betoogde de buurman, 'die zelfs door heeren doctoren zijn opgegeven, zijn door hem genezen. Dat bracht ook de advocaat naar voren die Niemeijer bij stond toen deze in 1885 voor de Groningse arrondissementsrechtbank was gedaagd. Er waren zelfs geneeskundigen, die hem patienten hadden gezonden'. Wederom was het de vraag 'of die bijstand geneeskundig is'. Medici bedienden zich toch niet van dit handoplegging, 'dat een glimlach verwekt en door de mannen van het vak eene dwaasheid wordt genoemd en niets betekent. De geleerden noemen het paskwil der wetenschap.' De verdediger vervolgde:
'Dat de eene zich poseert als patiënt de andere als geneesheer, maakt geen geneeskundigen bijstand. Het doet niet af, beslist niet over de geaardheid en deze moet toch beslissen. Niet de gezindheid, maar het materieele feit, de behandeling moet toetssteen zijn. De bijstand begint als de handen worden opgelegd, de vraag moet dan zijn of die bijstand geneeskundig is. De faculteit noemt deze behandeling dwaas maar onschadelijk. De beklaagde kan afzetter zijn als hij iets onschuldigs verricht en geld vraagt, en onvoorzichtig zal hij zijn als hij schade kan berokkenen. Ook kwakzalver wil men beklaagde noemen. 't Is spreker wel. Maar waar is de grens der kwakzalverij? Zij is overal, ook bij de bevoegden. Deze beklaagde is het echter niet. Hij komt eenvoudig en heeft succes'
In deze verdediging werden de medici teruggeworpen op hun eigen stellingen. Zij beschouwden handopleggingen en betastingen niet als 'geneeskundige bijstand' en moesten dus ook niet beweren dat dergelijke handelingen daarvoor wel door konden gaan wanneer ze door niet-medici werden uitgevoerd. Het gerecht liet zich door deze redenering overtuigen. Het aanraken met de handen viel niet onder de toepassing van de medische wetenschap en volgens zijn uitleg van de wet was 'geneeskundige bijstand', 'die bijstand waarbij de medische wetenschap wordt toegepast'. Nijmeijer werd dan ook vrijgesproken. Zoals te verwachten tekende het Openbaar Ministerie hoger beroep aan en de zaak kwam uiteindelijk voor het Hof te Arnhem, dat de beklaagde wederom van alle vervolging ontsloeg, op grond van dezelfde overwegingen als de Groningse arrondissementsrechtbank eerder. De uitgevoerde handelingen konden niet 'geacht worden geneeskundige bijstand of uitoefening van geneeskunst te zijn al geschieden die handelingen met bedoeling om te genezen. De Hoge Raad liet zich echter niet vermurwen. Volgens de procureur-generaal van het Arnhemse hof, die tegen de uitspraak in cassatie was gegaan, was handoplegging 'geen schuldeloos bedrijf, want aan wie die bijstand wordt verleend, vertrouwen daarvan genezing te erlangen, en roepen geen deugdelijke hulp in; het voorwenden dat die handeling genezing kan teweegbrengen, geeft haar juist het karakter van geneeskundigen bijstand'. De wet was naar het oordeel van de Raad bedoeld 'om de kwakzalverij zoveel mogelijk te weren' en elke handeling die tot doel had 'eene genezende werking op een krank lichaamsdeel uit te oefenen' viel eronder.
Ondertussen had 'het boertje' het alleen maar drukker gekregen. 'Zijne vrijspraak voor verschillende rechtbanken heeft het vertrouwen zijner talrijke patiënten evenzeer versterkt als de wonderen, welke hij dagelijks heeft te verrichten en waarvan de lijders een ruim gebruik maken, om "ongeneeslijken" naar hem toe te zenden.' Zelfs met een dag extra was er geen tijd genoeg om iedereen te behandelen. Ook werden er hoe langer hoe meer verhalen verteld. De dochter van een Friese boer was van haar verlamming genezen; een postbode uit Loppersum kon weer lopen, hoewel volgens een professor zijn been had moeten worden afgezet. 'Moeders met zuigelingen van 4 weken trekken er heen en vinden er baat. Uit alle oorden van ons land stromen ze herwaarts, uit Amsterdam, Rotterdam, doch het meest uit Friesland'.
Ook na zijn veroordeling door de Hoge Raad zou Niemeijer nog door zijn gegaan met genezen, al trok hij zich enkele maanden later wel terug.
'Uit zeer goed ingelichte bron verneemt men, dat twee bekende professoren van de medische faculteit aldaar [Groningen] hem patiënten hebben toegezonden, en een derde professor van die faculteit sedert geruimen tijd door hem wordt behandeld, en wel thans naar men ons stellig meldt - met geheel succes. Het "boertje" wordt daartoe met rijtuig van het station gehaald, en rijdt naar professors huis, daar deze natuurlijk schroomt publiek bij hem in den kelder te komen.
De discussies over de genezingen van Niemeijer konden pas goed losbarsten nadat hij zijn activiteiten naar Groningen had verlegd, zodat niet meer de context van een Drents dorp voor de betekenis van zijn handelingen bepalend was, maar de context van een universiteitsstad. Zijn collega's in Drenthe trokken dan ook nauwelijks de aandacht van de pers en nog minder die van de medici. Een schaapherder te Exloërveen werd vlak voor Niemeijers overlijden tot zijn opvolger bestempeld, doch deze "scheper" maakt op verre na niet zoveel opgang. "Hij kent er niets van" of "hie het zooveul kracht niet bij zuk", wordt er van hem getuigd.


Hij is getrouwd op maandag 2 april 1838 in Wildervank met
Albertje Jans de Groot, dochter van Jan Jakobs de Groot en Maria Hindiks Mees. Albertje, arbeidster, is geboren op dinsdag 3 april 1810 in Windeweer, is gedoopt op zondag 6 mei 1810 aldaar, is overleden op dinsdag 1 februari 1870 in Nieuw-Buinen . Zij werd 59 jaar, 9 maanden en 29 dagen.<24>

 

Van hen is een kind bekend:

1  Trijntje Niemeijer is geboren op zondag 1 juli 1838 in Veendam, is ned.hervormd gedoopt, zie VIII-A.

VIII-A  Trijntje Niemeijer ook genaamd Trientje Niemeijer of Niemeyer, dochter van Hendrik Jochems Niemeijer (VII-A) en Albertje Jans de Groot, landbouwersche, is geboren op zondag 1 juli 1838 in Veendam, is ned.hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 25 februari 1899 in Nieuw-Buinen . Zij werd 60 jaar, 7 maanden en 24 dagen.<25>

Zij trouwt op woensdag 11 mei 1859 in Borger op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Berend Brinks, zoon van Harm Berends Brinks en Grietien Berends. Berend, arbeider en landbouwer, is geboren op maandag 18 april 1836 in Drouwenerveen, is ned.hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 23 februari 1905 in Exloërmond . Hij werd 68 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<26,27>

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1. Hendrik Brinks is geboren  op vrijdag 25 mei 1860 in Borger, arbeider, overleden op zondag 17 mei 1942 in Exloërmond, 81 jaar oud. Hij trouwt op zaterdag 3 december 1892 in Borger  met Klasina Moesker, geboren in 1862 in Noordbroek en overleden op zaterdag 16 mei 1936 in Groningen. Haar beroep was naaister. Zij was een dochter van Wubbechien Jans Moesker.

2  Harm Brinks is geboren op zondag 6 april 1862 in Buinerveen , zie IX-A.<28>

3  Albertien Brinks is geboren op zondag 3 september 1865 in Buinerveen , zie IX-B.<29>

4  Grietien Brinks is geboren op dinsdag 14 januari 1868 in Nieuw Buinen, is overleden op vrijdag 4 juli 1873 aldaar. Zij werd 5 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

5  Freerkien Brinks is geboren op donderdag 30 maart 1871 in Nieuw Buinen , is overleden op zondag 2 februari 1873 aldaar . Zij werd 1 jaar, 10 maanden en 3 dagen.<30,31>

6  Geert Brinks is geboren op woensdag 19 november 1873 in Nieuw Buinen , is overleden op donderdag 22 januari 1874 aldaar . Hij werd 2 maanden en 3 dagen.<32,33>

7  doodgeboren dochter Brinks is doodgeboren op vrijdag 11 december 1874 in Nieuw Buinen.

8  Geert Brinks is geboren op woensdag 22 december 1875 in Nieuw Buinen , zie IX-C.<34>

9  Jan Brinks is geboren op vrijdag 5 juli 1878 in Nieuw Buinen , zie IX-D.<35>

IX-A  Harm Brinks, zoon van Berend Brinks (VIII-A) en Trijntje Niemeijer, is geboren op zondag 6 april 1862 in Buinerveen , is overleden op vrijdag 19 maart 1943 in Valthermond . Hij werd 80 jaar, 11 maanden en 13 dagen.<36,37>

Hij trouwt op zaterdag 26 januari 1884 in Borger op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jinke Buist, dochter van Jan Jennes Buist en Hendrikje Jacobs Wildschut. Jinke, arbeidster, is geboren rond 1862 in Ooststellingwerf, is overleden op zondag 24 oktober 1926 in Emmen. Zij werd ongeveer 64 jaar.<38>

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Brinks is geboren op maandag 17 november 1884 in Nieuw Buinen .<39> Zij overlijdt op donderdag 22 april 1954 in Nieuw-Weerdinge, 69 jaar oud.

Zij trouwt op donderdag 24 februari 1910 in Emmen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Jan Hilberts, zoon van Aart Hilberts en Aagtje Koenes. Jan, arbeider, is geboren rond 1879 in Leek. <40> Hij overlijdt op vrijdag 28 maart 1958 in Nieuw-Weerdinge, 80 jaar oud.  

2. Jan Brinks , arbeider, is geboren op woensdag 24 februari 1886 in Nieuw Buinen en overleden op donderdag 14 april 1904 in Emmen, 18 jaar oud.

3. Albertje Brinks is geboren op vrijdag 13 april 1888 in Nieuw Buinen.

4. Hendrikje Brinks is geboren op donderdag 17 april 1890 in Nieuw Buinen. Zij trouwt op donderdag 25 januari 1921 in Emmen met de 26-jarige Berend Hilberts, geboren op zondag 6 september 1885 in Buinerveen, zoon van Hilbert Hilberts en Harmanna Vietje.

5  Berend Brinks is geboren op zondag 17 juli 1892 in Nieuw Buinen, zie X-A.

6  Jakob Brinks is geboren op maandag 24 juni 1895 in Nieuw Buinen .<41>

X-A  Berend Brinks, zoon van Harm Brinks (IX-A) en Jinke Buist, voerman, is geboren op zondag 17 juli 1892 in Nieuw Buinen, is overleden op donderdag 28 augustus 1969 in Nieuw-Weerdinge. Hij werd 77 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Hij trouwt op donderdag 26 februari 1914 in Emmen op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Jantien Homan, dochter van Jannes Homan en Aaltje van der Kaap. Jantien, arbeidster, is geboren op donderdag 31 januari 1895 in Weerdingermarke, is overleden op dinsdag 10 oktober 1989 in Emmen. Zij werd 94 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<42>

    Familiefoto Brinks-Homan (mij gestuurd door R.J. Duursma)

vlnr: Albertje, Jacob ,Berend Brinks,Jannes ,Jantien Brinks -Homan,Hennie.achterste rij:Jan, Jansje , Jenke,Harm,Trijntje,Joop.
Aaltje ontbreekt op deze foto denk dat die toen al werkte op Wagenborgendeze foto zal van net voor de oorlog zijn gezien de leeftijd van Jannes.

Uit dit huwelijk.:
 Aaltje Brinks, geboren in Emmen op 10-04-1915 en overleden op 30-09-1984 in Emmen. Getrouwd (1) met Arend Boekholt en getrouwd (2) met Ab Grooten (overleden) 
 Harm Brinks, geboren in Emmen op 24-11-1917 en overleden op 27-06-1993 in Gasselternijveen. Getrouwd met Lies Vegter (overleden) 
 Jinke Brinks,geboren in Emmen op 06-10-1919. Getrouwd met Teun van Elk. (Woerden) 
 Jansje Brinks, geboren in Emmen op 9-12-1920 en overleden op 12-12-1987 in Middenmeer. Getrouwd met Gerrit Katuin.  
 Jan Brinks, geboren in Emmen op 8-8-1922 en overleden op 09-11-1967 in Emmen. Getrouwd met Lies van Oosten. (overleden) 
 Johannes (Joop) Brinks, geboren in Emmen op 14-5-1924 . Getrouwd met Elisabeth Breevoort. (overleden)  
 Trijntje Brinks is geboren in 1925, zie XI-A.
 Jacob Brinks, geboren in Emmen op 10-05-1927 en overleden in Emmen op 29-08-1927.  
 Jacob Brinks, geboren in Emmen op 28-04-1929. Getrouwd met Froukje Vast. (Appingedam) 
 Jannes Brinks, geboren in Emmen op 03-06-1930 en overleden op 21-12-1935 in Groningen. 
 Albertje Brinks, geboren op 24-07-1933 in Emmen. Getrouwd met Harm Kort. (Emmen) 
 Hendrikje (Hennie) Brinks, geboren op 30-05-1935. Getrouwd met Albert Hogenberg. (Emmen)  
 Jannes Brinks, geboren in Emmen op 06-09-1939. Getrouwd met Hilly van Lottum. (Hoogeveen)

 

XI-A  Trijntje Brinks, dochter van Berend Brinks (X-A) en Jantien Homan, is geboren in 1925, is overleden op zaterdag 15 december 2007 in Emmen, is begraven op donderdag 20 december 2007 in Nieuw-Weerdinge na dienst van Woord en Gebed in 'de Rank". Zij werd 82 jaar.

Zij trouwt op zaterdag 28 februari 1948 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Soetevent, zoon van Gerrit Soetevent en Fennigje Waninge. Hendrik is geboren op zondag 7 januari 1923, is overleden op maandag 24 juli 1972 in Haren. Hij werd 49 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Berend Soetevent is geboren op vrijdag 30 juli 1948 in Emmen, zie XII-A.

2  Jantien Fennigje (Jannie) Soetevent is geboren op zondag 11 december 1949 in Emmen, zie XII-B.

3  Adrianus Harmannus (Harry) Soetevent is geboren op donderdag 18 oktober 1951 in Emmen, zie XII-C.

4  Berend Jan Soetevent is geboren op woensdag 4 maart 1953 in Emmen, zie XII-D.

5  Ferdinand Jantinus Soetevent is geboren op vrijdag 10 juni 1955 in Borne, zie XII-E.

6  Harmanna Adriana Soetevent is geboren op donderdag 2 oktober 1958 in Borne, zie XII-F.

7  Trijntje Hendrika Soetevent is geboren op woensdag 8 juni 1960 in Vlagtwedde, zie XII-G.

8  Hendrik Catrienus Soetevent is geboren op dinsdag 16 oktober 1962 in Emmen.

9  Alberdina Harmanna Soetevent is geboren op zaterdag 5 maart 1966 in Emmen, zie XII-H.

XII-A  Jan Berend Soetevent, zoon van Hendrik Soetevent (XI-A) en Trijntje Brinks, is geboren op vrijdag 30 juli 1948 in Emmen. Hij overleed op zaterdag 10 oktober 2009 in Nieuw-Weerdinge, 61 jaar, 2 maanden en 10 dagen oud.

Hij trouwt op vrijdag 19 mei 1978 op 29-jarige leeftijd met de 17-jarige Adriana Annechina Maria Wendels. Adriana Annechina Maria is geboren op donderdag 23 juni 1960 in Emmen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Berend (Dennis) Soetevent is geboren op zaterdag 15 september 1979 in Emmen.

2  Martin Arjan Soetevent is geboren op woensdag 20 oktober 1982 in Emmen.

XII-B  Jantien Fennigje (Jannie) Soetevent, dochter van Hendrik Soetevent (XI-A) en Trijntje Brinks, is geboren op zondag 11 december 1949 in Emmen.

Zij trouwt op vrijdag 21 juli 1972 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Roel Duursma. Roel is geboren op zaterdag 29 mei 1948.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Mathilda Catharina Jeanet (Marjanne) Duursma is geboren op maandag 1 januari 1973 in Assen.

Zij houdt zich bezig met het opvangen van knaagdieren en vormde daarvoor een stichting, genaamd: Stichting Knaagdierencentrum Aa&Hunze www.opvangaaenhunze.nl

Zij trouwt op dinsdag 31 mei 1994 in Zeist op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Richard Riekent van Wijk. Richard Riekent is geboren op zaterdag 5 april 1969 in Assen.
Van dit echtpaar is een kind bekend:
 1. Vince Marintio van Wijk is geboren op vrijdag 28 oktober 2011 in Stadskanaal (ziekenhuis).

2  Edwin Marc (Edwin) Duursma is geboren op maandag 2 augustus 1976 in Assen. Hij trouwt op zaterdag 16 augustus 2008 in Riverhurst, Alberta, Canada met Lisa Richards.

XII-C  Adrianus Harmannus (Harry) Soetevent, zoon van Hendrik Soetevent (XI-A) en Trijntje Brinks, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op donderdag 18 oktober 1951 in Emmen.

Hij trouwt op vrijdag 10 augustus 1973 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Engeltje (Ellie) van Vondel, dochter van Berend van Vondel en Albertje Plaggenborg. Engeltje (Ellie), wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 29 april 1950 in Odoorn.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik (Erik) Soetevent is geboren op woensdag 17 juli 1974 in Odoorn, zie XIII-A.

2  Berend (Ben) Soetevent,  is geboren op dinsdag 11 januari 1977 in Odoorn.

 

XIII-A  Hendrik (Erik) Soetevent, zoon van Adrianus Harmannus (Harry) Soetevent (XII-C) en Engeltje (Ellie) van Vondel, wonende in 2e Exloërmond en in Valthe, is geboren op woensdag 17 juli 1974 in Odoorn. <43>

Hij trouwt op vrijdag 8 juni 2001 in Borger-Odoorn op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Maria Aleida (Sandra) Hölscher, dochter van Gerard Hölscher en Lenie Hölscher. Anna Maria Aleida (Sandra), voedingsassistent, wonende in Barger-Compascuum en in Valthe, is geboren op donderdag 24 juli 1975 in Emmen.

Van hen is een kind bekend:

1  Roy Soetevent is geboren op maandag 10 juni 2002 in 2e Exloërmond.

XII-D  Berend Jan Soetevent, zoon van Hendrik Soetevent (XI-A) en Trijntje Brinks, is geboren op woensdag 4 maart 1953 in Emmen.

Hij trouwt op vrijdag 12 augustus 1977 op 24-jarige leeftijd met Ciska de Jonge.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Sandor Marcus (Sandor) Soetevent, engineer, is geboren op vrijdag 1 augustus 1980 in Nieuw-Weerdinge. Hij trouwt op donderdag 3 augustus 2006 in Emmen met Hendrikje (Henny) Brongers, geboren op donderdag 7 mei 1981 in Emmen (Scheperziekenhuis) dochter van Hillebrand Brongers, bouwtimmerman, en Imke (Immie) Tabak, wonende in Emmer-Erfscheidenveen.
Van dit echtpaar zijn twee kinderen bekend:
1. René Michel Soetevent is geboren op vrijdag 3 augustus 2007 in Barger-Compascuum.

    2. Wendy Esmee Soetevent is geboren op dinsdag 5 januari 2010 in Barger-Compascuum.

2  Renaldo Eduard Soetevent is geboren op zaterdag 6 april 1985 in Nieuw-Weerdinge.

XII-E  Ferdinand Jantinus Soetevent, zoon van Hendrik Soetevent (XI-A) en Trijntje Brinks, is geboren op vrijdag 10 juni 1955 in Borne.

Hij trouwt op donderdag 28 juni 1979 op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Geertje Grooten, geboren op maandag 15 oktober 1956 in Ter Apel.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrika Henriette (Ingrid) Soetevent is geboren op donderdag 18 oktober 1979.

2  Andrea Thérésa (Tanja) Soetevent is geboren op maandag 4 januari 1982 in Emmen. Zij trouwde op donderdag 19 december 2002 in Wageningen met Martin Reinier (Martin) Gallas, geboren op woensdag 9 april 1980 in Heerlen, zoon van Adolf Pieter Hans (Hans) Gallas en Hedy Regina (Hedy) Jongeboer.

    Van hen zijn twee dochters bekend:

    1. Naomi Rachèl (Rachèl) Gallas geboren op maandag 24 maart 2003 in Wageningen.

    2. Shannah Gwendelynn (Gwendelynn) Gallas geboren op maandag 10 juli 2006 in Wageningen.

3  Sandra Soetevent is geboren op vrijdag 23 november 1984.

Hij trouwt op vrijdag 6 juni 2003 op 47-jarige leeftijd (2) met Beate Monika Wojtasinska.

XII-F  Harmanna Adriana Soetevent, dochter van Hendrik Soetevent (XI-A) en Trijntje Brinks, is geboren op donderdag 2 oktober 1958 in Borne.

Zij trouwt op vrijdag 25 juni 1976 op 17-jarige leeftijd met Lammert Baas.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Hendrik (Johan) Baas is geboren op dinsdag 21 september 1976.

2  Anna Catharina (Annemiek) Baas is geboren op zaterdag 15 december 1979.

3  Johanna Catharina (Jolanda) Baas is geboren op maandag 27 juni 1983.

XII-G  Trijntje Hendrika Soetevent, dochter van Hendrik Soetevent (XI-A) en Trijntje Brinks, is geboren op woensdag 8 juni 1960 in Vlagtwedde.

Zij trouwt op vrijdag 2 oktober 1981 op 21-jarige leeftijd met Hendrik Reijers.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Jacobus (Henk) Reijers is geboren op woensdag 29 september 1982.

2  Peter Catharinus (Peter) Reijers is geboren op zaterdag 30 juni 1984.

3  Michel Reijers is geboren op zaterdag 7 februari 1987.

4  Patrick Reijers is geboren op donderdag 2 februari 1989.

XII-H  Alberdina Harmanna Soetevent, dochter van Hendrik Soetevent (XI-A) en Trijntje Brinks, is geboren op zaterdag 5 maart 1966 in Emmen. Zij overleed op zondag 6 juli 2008 in Assen op de leeftijd van 42 jaar.

Zij trouwt op dinsdag 5 maart 1996 (is gescheiden in november 2005) op 30-jarige leeftijd met Nico Derks.

Van hen is een kind bekend:

1  Narita Derks is geboren op zondag 27 juli 1997.

IX-B  Albertien Brinks, dochter van Berend Brinks (VIII-A) en Trijntje Niemeijer, is geboren op zondag 3 september 1865 in Buinerveen , is overleden op zondag 16 juni 1901 in Musselkanaal . Zij werd 35 jaar, 9 maanden en 13 dagen. i

Zij trouwt op zaterdag 16 januari 1892 in Borger op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Gerhardus Tonkens, zoon van Derk Tonkens en Geertje Bartelds. Gerhardus, bakker, is geboren rond 1866 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 28 augustus 1942 in Assen. Hij werd ongeveer 76 jaar. Hij was later gehuwd (2) met Pieterke van den Berg.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Tonkens is doodgeboren op woensdag 28 september 1892 in Musselkanaal.

2  Derk Tonkens is geboren op maandag 18 februari 1895 in Musselkanaal, is overleden op zaterdag 23 februari 1895 aldaar . Hij werd 5 dagen.

3  Derk Tonkens is geboren rond 1896 in Onstwedde, boekhouder, is geboren rond 1896 in Onstwedde.

Hij trouwt op donderdag 28 september 1922 in Onstwedde op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hanna Muthert, dochter van Klaas Muthert en Mietje Boer. Hanna is geboren rond 1898 in Onstwedde.

Van hen is een kind bekend:

    1  Gerhardus Klaas Frans Tonkens is geboren in 1932 in Onstwedde, is overleden op zaterdag 13 oktober 1945 in Groningen . Hij werd 13 jaar.

4  Berend Tonkens is geboren in 1898 in Musselkanaal, is overleden op dinsdag 27 maart 1900 aldaar . Hij werd 2 jaar.

5  Geertiena Berendiena Tonkens is geboren in maart 1901 in Musselkanaal, is overleden op vrijdag 31 januari 1902 aldaar . Zij werd 10 maanden.

IX-C  Geert Brinks, zoon van Berend Brinks (VIII-A) en Trijntje Niemeijer, landbouwer, is geboren op woensdag 22 december 1875 in Nieuw Buinen , is overleden op dinsdag 21 oktober 1952 in Westerbork . Hij werd 76 jaar, 9 maanden en 29 dagen.<49,50>

Hij trouwt op woensdag 7 maart 1894 in Borger op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Margaretha Kamps, dochter van Harm Kamps en Trientje Brinks. Margaretha, landbouwersche, is geboren op woensdag 25 september 1872 in Drouwenerveen .<51,52> Zij overleed op zondag 28 januari 1962, 89 jaar oud.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Berend Brinks is geboren op donderdag 24 januari 1895 in Nieuw Buinen .<53>

2  doodgeboren zoon Brinks is doodgeboren op donderdag 24 januari 1895 in Nieuw Buinen.

3  Harm Brinks is geboren op donderdag 30 april 1896 in Borger , is overleden op woensdag 18 maart 1914 in Exloërmond . Hij werd 17 jaar, 10 maanden en 16 dagen.<54,55>

4  Trijntje Brinks is geboren op zaterdag 27 juli 1901 in Odoorn , is overleden op donderdag 17 oktober 1901 in Exloërmond. Zij werd 2 maanden en 20 dagen.<56>

5  Trientje Brinks is geboren op zondag 17 augustus 1902 in Exloërmond , is overleden op dinsdag 26 augustus 1902 aldaar. Zij werd 9 dagen.<57>

6  Trientje Brinks is geboren op woensdag 2 september 1903 in Odoorn, is overleden op vrijdag 25 september 1903 in Exloërmond . Zij werd 23 dagen.<58>

IX-D  Jan Brinks, zoon van Berend Brinks (VIII-A) en Trijntje Niemeijer, koopman, is geboren op vrijdag 5 juli 1878 in Nieuw Buinen , is overleden op vrijdag 8 december 1950 in Klijndijk . Hij werd 72 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<59,60>

Hij trouwt op zaterdag 13 oktober 1906 in Borger op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Geessien Kamps, dochter van Harm Kamps en Trientien Brinks. Geessien is geboren rond 1881 in Borger.<61> Zij is overleden op vrijdag 17 augustus 1956 in Odoorn.

Van hen is een kind bekend:

1  Berend Brinks is geboren rond 1907 in Klijndijk, is overleden op zondag 16 december 1934 aldaar. Hij werd ongeveer 27 jaar.

VI-G  Jantje Reints, dochter van Reint Jochems (V-D) en Jantje Lucas Nijmeijer, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 24 juli 1768 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nijmeijer van Midlaren), is overleden op zaterdag 6 september 1845 in Zuidlaren. Zij werd 77 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 5 november 1797 in Zuidlaren op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Lucas Jans Levingh. Lucas is geboren in 1770 in Zuidlaren, is overleden op dinsdag 8 januari 1850 aldaar. Hij werd 80 jaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Leving is geboren op dinsdag 12 maart 1799 in Zuidlaren, is overleden op vrijdag 30 april 1880 aldaar. Zij werd 81 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 14 mei 1824 in Zuidlaren op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Egbert Jans Meertens, landbouwer, zoon van Jan Geerts Meertens en Hilligje Cornelis. Egbert is geborenop zondag 19 maart 1797 in Zuidlaren, overleden aldaar op maandag 28 augustus 1854, 57 jaar oud.

2  Jeigien Leving is geboren op zaterdag 17 oktober 1801 in Zuidlaren. Zij is overleden op zondag 4 juli 1858 in Zuidlaren, 56 jaar oud.

Zij trouwt op maandag 24 mei 1830 in Anloo op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Meerten  Bootsma, zoon van Sibrianus Bootsema en Hendrikje Meertens. Meerten is geboren op zondag 5 juni 1796 in Wildervank. Hij is overleden op woensdag 18 augustus 1852 in Zuidlaren, 56 jaar oud.

(Bij vonnis rechtbak Assen 17-8-1861 werden de namen van Meerten Bootzema en Jantien Leving gewijzigd in Meerten Bootsma en Jeigien Leving)

3  Ida Lucas Leving is geboren op donderdag 12 mei 1808 in Zuidlaren, is overleden op zondag 27 maart 1864 aldaar. Zij werd 55 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Zij  trouwde op zaterdag 25 mei 1833 in Zuidlaren met Roelf Harms Wiechers, landbouwer, geboren op woensdag 8 juni 1803 in Zuidlaren en overleden aldaar op zaterdag 19 juli 1873, 70 jaar oud. Hun dochter Gerritdina (1841-1921) trouwde met Arnoldus Alberts, landbouwer (1832-1893)

--  Lammina Reints (de Wit) ook genaamd Lammechien Rients, dochter van Reint Jochems (V-D) en Jantje Lucas Nijmeijer, is geboren op woensdag 6 juli 1774 in Annerveen, is gedoopt op zondag 17 juli 1774 in Anloo (doopgetuige was Jantje Arents Wed.v.Lambert Lucas van Annerveen), is overleden op donderdag 2 april 1835 in Annerveen. Zij werd 60 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 29 januari 1804 in Anloo op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Jakob Roelofs Niemeijer, zie VI-N.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Roelof Jacobs Nijmeijer is geboren op maandag 23 maart 1807 in Anderen, is gedoopt op zondag 29 maart 1807 in Anloo, zie VII-B.

2  Jantien Niemeijer is geboren op zondag 26 februari 1809 in Annerveen, is gedoopt op zondag 5 maart 1809 in Anloo, is overleden op donderdag 12 maart 1829 in Annerveen. Zij werd 20 jaar en 14 dagen.

3  Grietje Jacobs Niemeijer is geboren op donderdag 20 december 1810 in Annerveen, is gedoopt op zondag 20 januari 1811 in Anloo, is overleden in 1856 in Zuidwending. Zij werd 46 jaar.

Zij trouwt op zaterdag 19 mei 1838 in Anloo (akte nr.9) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Roelof Berends ten Velde, zoon van Berend Jacobs ten Velde en Marchien Roelofs. Roelof is geboren op zondag 17 september 1809 in Kielwindeweer.
U kunt hier klikken voor een overzicht van hun nakomelingen.

4  Reind (Rient)Niemeijer is geboren op zondag 10 januari 1813 in Anloo, is overleden op woensdag 10 februari 1886 in Annerveen. Hij werd 73 jaar en 1 maand. Hij is inwonend bij zijn broer Roelof.

5  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 20 januari 1815 in Annerveen.

6  Marchien Niemeijer is geboren op vrijdag 1 maart 1816 in Anloo, is overleden op donderdag 5 februari 1852 aldaar. Zij werd 35 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 19 april 1839 in Anloo (akte nr.3) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Geert Geerts Jipping, zoon van Geert Hindriks Jipping en Roelofje Jans Trip. Geert is geboren op donderdag 29 december 1814 in Anloo, is overleden op woensdag 18 december 1889 aldaar. Hij werd 74 jaar, 11 maanden en 19 dagen. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend.

7  Geertien Niemeijer is geboren op vrijdag 11 juni 1819 in Anloo, is overleden op zaterdag 22 januari 1820 aldaar. Zij werd 7 maanden en 11 dagen.

VII-B  Roelof Jacobs Nijmeijer, zoon van Jakob Roelofs Niemeijer (VI-N) en Lammina Reints (de Wit) (VI-H), landbouwer, wonende in Annerveen, is geboren op maandag 23 maart 1807 in Anderen, is gedoopt op zondag 29 maart 1807 in Anloo, is overleden op maandag 15 december 1862 in Annerveen. Hij werd 55 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Zie "Drents daip blif altied stromen" blz.158: hij bewoont in 1841 de ouderlijke boerderij aan de Tolweg 7.

Jerry Hillebrandt uit Rozenburg mailde mij als volgt:
Hallo Jaap,
Afgelopen weekend bij mijn zoon in Glimmen doorgebracht. Gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de stad Groningen te bekijken en waar wij o.a. het geboortehuis van mijn schoonmoeder aan het Damsterdiep probeerden te vinden. Wij hebben nu wel een indruk hoe het er uit gezien moest hebben, maar de precieze lokatie niet, vanwege de nummering die waarschijnlijk veranderd is in de loop der jaren. Op de terugweg zijn we in Annerveen-Oud en Nieuw, Spijkerboor en Annerveens-Kanaal geweest.
De boerderij aan de Tolweg 7 hebben wij gezien en raakten toevallig in gesprek met de buurman, die de vader van de huidige eigenaar is. De buurman op nr.5 heet Leijendekker en is getrouwd met een Niemeijer. Hij wist nog te vertellen dat de boerderij in 1880 en 1923 was afgebrand. Wij hebben nu een aardig idee waar het zich allemaal afspeelde met de eerste Niemeijers. Je aantekeningen hebben we meegenomen,dus dat heeft goed geholpen. Zondermeer een vruchtbaar weekend.
Groetjes uit Rozenburg.
Jerry & Gina

Hij trouwt op donderdag 13 mei 1841 in Anloo op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantien Klein. Jantien, landbouwster, is geboren op zondag 20 september 1812 in Zuidlaren, is overleden in 1881. Zij werd 69 jaar.<62>

   

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jakob Nijmeijer, landbouwer, is geboren op dinsdag 5 december 1843 in Anloo , is overleden op woensdag 5 maart 1862 in Annerveen . Hij werd 18 jaar en 3 maanden.<63,64>

2  Lubina Nijmeijer is geboren op maandag 23 februari 1852 , zie VIII-B.<65>

VIII-B  Lubina Nijmeijer, dochter van Roelof Jacobs Nijmeijer (VII-B) en Jantien Klein, is geboren op maandag 23 februari 1852 , is overleden op woensdag 29 november 1922 , is begraven in Annerveen. Zij werd 70 jaar, 9 maanden en 6 dagen.<66,67>

Zij trouwt op woensdag 9 mei 1877 in Anloo op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Koop Leidekker. Koop, landbouwer, is geboren op zaterdag 23 februari 1850 in Hoogezand, is overleden op woensdag 27 juli 1927 in Annerveen, is begraven aldaar. Hij werd 77 jaar, 5 maanden en 4 dagen.<68>

    de boerderij Tolweg 7 nu (foto Chris Kliphuis, Rolde)

Het gezin Leidekker woonde vanaf 1877 in de boerderij Tolweg 7 in Oud-Annerveen. Met foto van de boerderij, beschreven in het boek Drents Daip blif altied stromen, 1993 blz.159. Inwonend was Roelof Koop Leidekker, geb. 1810 gehuwd met Grietje Arends Post, geb. 1812.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Roelof Leidekker is geboren op zondag 24 februari 1878 in Anloo, zie IX-E.

2  Rient Leidekker is geboren op donderdag 13 maart 1879 in Anloo, zie IX-F.

3  Margaretha Leidekker is geboren op zondag 30 april 1882, is overleden op woensdag 13 juni 1945 in Zuidlaarderveen. Zij werd 63 jaar. Zij trouwde op vrijdag 4 december 1914 in Anloo met Hendrik Moorlag, landbouwer, zoon van Harm Moorlag en Tjaardina Roelfina Rouppé, geboren in 1889 in Onstwedde en overleden op vrijdag 24 juli 1987, 98 jaar oud.
Van hun is een zoon bekend:
Roelof Reinder Johan Moorlag, geboren in 1920 in Zuidlaren en overleden op donderdag 10 mei 1945 in Assen, 25 jaar oud.

4  Johan Leidekker is geboren in 1884, zie IX-G.

5  Jantina Lubina Leidekker is geboren op donderdag 10 mei 1888, is overleden in 1974. Zij werd 86 jaar. Zij trouwde op woensdag 10 mei 1916 in Anloo met Hendrik Benthem, landbouwer, geboren in 1884 , zoon van Harmannus Benthem en Maria Bolhuis.
Van hen is een dochter bekend:
Maria Lucretia Benthem, geboren in 1918 in Groningen, overleden op donderdag 29 januari 1920 aldaar, 2 jaar oud.

IX-E  Roelof Leidekker, zoon van Koop Leidekker (VIII-B) en Lubina Nijmeijer, is geboren op zondag 24 februari 1878 in Anloo, is overleden in 1970 in Vries. Hij werd 92 jaar.

Woonde in 1905 in de boerderij Oud-Annerveen 26 en in 1928 in het huis Tolweg 23 te Oud-Annerveen;bron Drents daip..,blz.167 en 180 waarbij een foto's van beide woningen. In 1935 woonde hij in het huis Molenwijk 25.

Hij  trouwde met Leentje van der Laan. Leentje is geboren in 1885 in Groningen, is overleden in 1943. Zij werd 58 jaar.
 

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Lubina Margrieta Jantina Leidekker is geboren in 1906 in Eelde.

2  Annechien Alberdina Leidekker is geboren in 1907.

3  Colina Rientsina Johanna Leidekker is geboren in 1909.

4  Margaretha Jantina Leidekker is geboren in 1912.

5  Roelof Leendert Leidekker is geboren in 1918, zie X-B.

6  Albert Robertus Albertus Leidekker is geboren in 1924.

X-B  Roelof Leendert Leidekker, zoon van Roelof Leidekker (IX-E) en Leentje van der Laan, wonende in Spijkerboor, is geboren in 1918.

Hij is gehuwd met Gretha Tabak. Gretha is geboren in 1922.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Roelof Leidekker is geboren in 1948.

2  Antje Leidekker is geboren in 1950.

3  Gretha Leidekker is geboren in 1956.

IX-F  Rient Leidekker, zoon van Koop Leidekker (VIII-B) en Lubina Nijmeijer, landbouwer, wonende in Annerveen, is geboren op donderdag 13 maart 1879 in Anloo, is overleden in 1931. Hij werd 52 jaar.

Hij bewoont in 1877 de boerderij van zijn ouders aan de Tolweg 7 (Zie "Drents Daip.." blz. 159). Inwonend is ook (zie "Drents Daip..." ,blz.159):Jeichien Kammer-van Dalen, geb. 1860, overl. 1948. Inwonend is ook van 1937 tot 1987: Jan Ramaker, geb. 1914.

Hij  trouwde met Luthgertina Jeichina Buiter. Luthgertina Jeichina is geboren in 1897 in Gieten, is overleden in 1989 in Annerveen (?). Zij werd 92 jaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Jeichien Grietje Kammer is geboren in 1922 in Gasselte. Zij wordt in het boek "Drents Daip..." als kind vermeld.

2  Lubina Leidekker is geboren in 1928.

3  Geertina Leidekker is geboren in 1929, zie X-C.

4  Rientsina Luthgertina Leidekker is geboren in 1931.

X-C  Geertina Leidekker, dochter van Rient Leidekker (IX-F) en Luthgertina Jeichina Buiter, is geboren in 1929.

Zij is gehuwd met Lammechienus (Gienus) Meursing. Lammechienus (Gienus), landbouwer, wonende in Annerveen, is geboren in 1928 in Gieten.

Drents Daip...blz.159: hij bewoonde in 1956 de boerderij van zijn schoonvader aan de Tolweg 7.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Geert Meursing is geboren in 1957.

2  Luthgertina (Tini) Meursing is geboren in 1958.

3  Annechien (Annie) Meursing is geboren in 1959.

4  Rient Meursing is geboren in 1961.

IX-G  Johan Leidekker, zoon van Koop Leidekker (VIII-B) en Lubina Nijmeijer, wonende in Oud-Annerveen, is geboren in 1884, is overleden in 1968. Hij werd 84 jaar.

Bron:Drents daip....,blz.157,159; hij bewoonde met zijn gezin in 1920 in de (nieuwgebouwde) boerderij Oud-Annerveen 18, met de naam Flora, genoemd naar de jachthond van Johan.

Hij  trouwde met Jezelina Henderika Huisman. Jezelina Henderika is geboren in 1888 in Nieuw-Buinen.
 

Van hen is een kind bekend:

1  Koop Roelof Leidekker is geboren in 1911 in Nieuw-Buinen, is overleden in 1984. Hij werd 73 jaar.

V-E  Lambert Lucas Nijmeijer, zoon van Lucas Roelofs Nijemeïer(Nieuw-meijer) (IV-C) en Geessyn Lamberts, wonende in Annerveen, is gedoopt op zondag 27 oktober 1737 in Anloo,doopheffer was Grietje Roelofs, is overleden op zondag 12 juli 1772 in Annerveen, oud 34 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 29 april 1764 in Anloo op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Arents, dochter van Arent Harms en Hilligje Jacobs. Jantje, wonende in Annerveen, is geboren in Zuidlaarderveen, is gedoopt op zondag 31 maart 1737 in Zuidlaren.

Zij was later gehuwd (2) met Hindrik Lambers.<69>

Op 21 juni 1775 worden Reint Jochems, Albert Tonnis, Roelof Geerts Nijmeijer allen van Annerveen en Jacob Arents van Zuidlaarderveen tot momber benoemd over Geesje (8 jaar) Hilligje (6 jaar) en Lucas (4 jaar), kinderen van dit echtpaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Hilligje Nijmeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 27 oktober 1765 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nijmeijer van Annerveen).

2  Geesje Nijmeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 14 december 1766 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nijmeijer van Noordlaren).

3  Hilligje Nijmeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op maandag 27 maart 1769 in Anloo (doopgetuige was Aaltje Lucas Nijmeijer van Midlaren).

4  Lucas Nijmeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 16 december 1770 in in de Kiel ;N.B. wegens de bijna onbruibare dijken is dit kind op verzoek van de vader in de Kiel gedoopt. (doopgetuige was Aaltje Lucas Nijmeijer Vrou van Albert Tonnis).

V-F  Aaltje Lucas Nijmeijer, dochter van Lucas Roelofs Nijemeïer(Nieuw-meijer) (IV-C) en Geessyn Lamberts, wonende in bij huwelijkMiddelaren, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 24 november 1743 in Anloo, is overleden op donderdag 20 februari 1783 in Annerveen. Zij werd 39 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt (kerk) op maandag 4 juni 1770 in Anloo op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Albert Niemeijer, zie VI-C.

VI-I  Lucas Alberts Niemeijer, zoon van Albert Niemeijer (VI-C) en Aaltje Lucas Nijmeijer (V-F), timmerman, wonende in Annerveen, is geboren op zondag 18 december 1774 in Anloo, is gedoopt op zondag 15 januari 1775 aldaar (doopgetuige was  Jantje Arents wed.Lambert Lucas Nijmeijer). Hij overleed op dinsdag 2 februari 1836 in Windeweer, 61 jaar, 1 maand en 15 dagen oud.

Volgens register van naamsaanneming,onder nummer 138, nam Lucas, oud 38 jaar, de naam Niemeijer aan.

Hij trouwt op zondag 1 februari 1807 in Anloo op 32-jarige leeftijd met de 19-jarige Eelkien Willems, dochter van Willem Eelkes Willems en Talligje Aris. Eelkien is gedoopt op zondag 11 november 1787 in De Kiel. Zij overleed op dinsdag 25 januari 1870 in Hoogezand, 82 jaar oud.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert Niemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 12 maart 1809 in De Kiel. Hij overleed op maandag 2 juli 1832 in Windeweer, 23 jaar oud.

2  Willem Niemeijer is geboren op maandag 13 april 1812 in Anloo (akte no.13), is overleden op zaterdag 18 april 1812 in Annerveensche Compagnie. Hij werd 5 dagen.

3  Willem Lucas Niemeijer is geboren op zondag 4 april 1813 in Annerveen, is overleden op donderdag 20 juni 1816 aldaar. Hij werd 3 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

4. Willem Niemeijer is geboren op zondag 10 januari 1819 in Windeweer, overleden op donderdag 20 mei 1830 aldaar, 11 jaar oud.

5  Tallina Niemeijer is geboren op zaterdag 6 april 1816 in Anloo, zie VII-C.

6  Jan Niemeijer is geboren in 1822 in Windeweer. <70> Hij overleed op dinsdag 3 maart 1857 in Kropswolde, 35 jaar oud.po

Hij trouwt op zaterdag 14 juni 1856 in Hoogezand op 43-jarige leeftijd met Harmke Moes, dochter van Fennechien Harms Moes. Harmke is in 1923geboren in Kolham en overleden op vrijdag 27 november 1857 'op' Kalkwijk, 34 jaar oud. Hun 11 weken oude dochtertje Jantje overleed op woensdag 9 december 1857 op Kalkwijk.

7  Aaltje Niemeijer is geboren op maandag 29 maart 1824 in Windeweer, is overleden op maandag 21 februari 1859 in Weiwerd, 34 jaar, 10 maanden en 23 dagen oud.  

Zij trouwt op dinsdag 17 juni 1856 in Delfzijl op 32-jarige leeftijd met de 39-jarige Arent Bosker, zoon van Jan Pieters Bosscher en Willemke Berends van der Laan. Arent is geboren in 1817 in Farmsum, overleden op donderdag 1 juli 1926 in Groningen, 99 jaar oud.. <72> . Hij was later gehuwd (2) met Bouke de Groot.<73,74>
Uit het huwelijk van Aaltje met Arent werd op donderdag 5 februari 1857 in Weiwerd een doodgeboren meisje geboren.

VII-C  Tallina Niemeijer, dochter van Lucas Alberts Niemeijer (VI-I) en Eelkien Willems, dienstmeid, is geboren op zaterdag 6 april 1816 in Anloo, is overleden op zaterdag 12 september 1885 in Groningen. Zij werd 69 jaar, 5 maanden en 6 dagen. <75>

Zij trouwt op donderdag 13 november 1851 op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter Jans Bosscher, zoon van Jan Pieters Bosscher en Willemke Berends van der Laan. Pieter, kleermaker, is geboren op donderdag 13 september 1821 in Farmsum, is overleden op zaterdag 22 juni 1907 in Groningen . Hij werd 85 jaar, 9 maanden en 9 dagen.<76> Hij was eerder (1845) gehuwd (1) met Aaltje ten Hove.<77> en in 1890 met Elizabeth van Dammen (1845-1908)

Van hen zijn twee kinderen bekend:

Willemina Bosscher is geboren in 1853 en overleden op donderdag 4 juni 1857 in Hoogezand, 4 jaar oud.

2  Lukas Bosscher is geboren op maandag 23 maart 1857 in Hoogezand, verver. Hij overlijdt op zondag 17 januari 1937 in Groningen, 79 jaar, 9 maanden en 25 dagen oud.

Hij trouwt op vrijdag 1 augustus 1879 in Groningen op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Isabella Smit, dochter van Jan Smit en Trientien van der Wal. Isabella is geboren op donderdag 19 februari 1857 in Groningen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Tallina Bosscher is geboren op maandag 26 januari 1880 in Groningen.Zij was gehuwd (1) met Derk Nanninga, zoon van Derk Nanninga en Alisabeth Alberdina Anna Dirks. Derk is geboren op woensdag 29 oktober 1879 in Groningen, is overleden op zaterdag 13 september 1913 aldaar. Hij werd 33 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van hen is een kind bekend: 1  Lucia Lammegiena Nanninga is geboren in augustus 1913 in Groningen, is overleden op woensdag 5 november 1913 aldaar. Zij werd 3 maanden.

Zij trouwt op donderdag 28 mei 1914 in Groningen op 34-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige
Christiaan Greiner, zoon van Christiaan Greiner en Martha Goldsmit. Christiaan, koopman, is geboren op zondag 8 december 1878 in Groningen, is overleden op woensdag 24 januari 1940 in Zuidlaren. Hij werd 61 jaar, 1 maand en 16 dagen. Van hen is een kind bekend:  2  Christiaan Greiner, meubelmaker. Hij trouwde met Trijntje Sibers. Van hen is een kind bekend: 1  Tallina Greiner is geboren rond 1943, is overleden op donderdag 10 juli 1947 in Groningen. Zij werd ongeveer 4 jaar.

 

2  Lammechiena Bosscher is geboren op maandag 16 oktober 1882 in Groningen.Zij trouwt op zondag 15 februari 1903 in Groningen op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Popko Harm Nanninga, zoon van Derk Nanninga en Alisabeth Alberdina Anna Dirks. Popko Harm, lakstoker, is geboren op dinsdag 15 januari 1878 in Martenshoek, is overleden op donderdag 12 februari 1942 in Groningen. Hij werd 64 jaar en 28 dagen. Van hen is een kind bekend:1  Lukas Nanninga is geboren in 1915 in Nowawes (Dld.), is overleden op zondag 31 mei 1942 in Groningen. Hij werd 27 jaar.

3  Trijntje Bosscher is geboren op dinsdag 18 februari 1890 in Groningen.Zij trouwt op maandag 30 juni 1919 in Groningen op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Aukje Beulakker, zoon van Jacob Hendriks Beulakker en Sietje Aardman. Aukje is geboren op zondag 8 juni 1890 in Groningen, is overleden op donderdag 5 augustus 1948 aldaar. Hij werd 58 jaar, 1 maand en 28 dagen.
Van hen zijn vier kinderen bekend:
1  doodgeboren kind Beulakker is doodgeboren op maandag 6 februari 1922 in Groningen. 2  Jan Beulakker is geboren op maandag 6 februari 1922 in Groningen, is overleden op maandag 30 oktober 1922 aldaar. Hij werd 8 maanden en 24 dagen.3  Isabella Sietina Beulakker is geboren rond 1923 in Groningen, is overleden op donderdag 21 oktober 1926 aldaar. Zij werd ongeveer 3 jaar. 4  Jan Beulakker is geboren rond 1926 in Groningen, is overleden op zondag 11 maart 1945 aldaar. Hij werd ongeveer 19 jaar.

4  Hendrik Bosscher, voerman, is geboren op zondag 22 januari 1893 in Groningen. Hij trouwt op donderdag 30 september 1920 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Geertruida Boekholt, dochter van Hindrik Boekholt en Geertruida Kars. Geertruida is geboren rond 1896 in Groningen.

5  Berend Bosscher is geboren in december 1895 in Groningen, is overleden op dinsdag 18 mei 1897 aldaar . Hij werd 1 jaar en 5 maanden.

6  Gerrit Bosscher, vernisbereider, is geboren rond 1898 in Groningen. Hij trouwt op donderdag 30 november 1922 in Groningen op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Leentje Menninga, dochter van Andries Menninga en Lammegien Kamps. Leentje is geboren rond 1902 in Groningen.

7  Frouke Bosscher is geboren op zaterdag 6 december 1902 in Groningen, is overleden op zondag 4 augustus 1957 in Bad Homburg (Dld.), is begraven in Groningen Zuiderbegraafplaats. Zij werd 54 jaar, 7 maanden en 29 dagen.Zij trouwt op zaterdag 10 september 1927 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Menne Winterterp, zoon van Johan Philip Winterterp en Roelffien Lever. Menne, graanhandelaar, is geboren op vrijdag 4 januari 1901 in Groningen, is overleden op donderdag 11 augustus 1977 in Rotterdam, is begraven in Groningen Zuiderbegraafplaats. Hij werd 76 jaar, 7 maanden en 7 dagen.
Van hen zijn vier kinderen bekend:
1  Roelffien Johanna Winterterp (Roelie) is geboren in 1929 in Groningen. Zij was gehuwd met Johannes van der Heuvel.
2  Johan Philip Winterterp is geboren op woensdag 1 januari 1930 in Groningen, is overleden op zondag 12 februari 2006 in Hilversum. Hij werd 76 jaar, 1 maand en 11 dagen. Hij trouwt op woensdag 5 maart 1952 in Den Haag op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hermine Carla Burghard (Hermie). Hermine Carla (Hermie) is geboren op zondag 2 oktober 1927 in Groningen, is overleden op woensdag 12 augustus 2009 in Loosdrecht. Zij werd 81 jaar, 10 maanden en 10 dagen.Zij was eerder gehuwd (1) met Henry Frederik Emmelot.Van hen is een kind bekend: 1  Menno Johan Winterterp is geboren in 1951.Hij is gehuwd met Miriam Bruns. Van hen zijn twee kinderen bekend:1  Jochem Winterterp is geboren in 1991. 2  Hinne Winterterp is geboren in 1993. 3  Lucas Winterterp is geboren op vrijdag 1 september 1933 in Groningen, is overleden op woensdag 16 maart 1949 aldaar. Hij werd 15 jaar, 6 maanden en 15 dagen.4  Israellina Isabella Winterterp is geboren in 1935 in Groningen. Zij is gehuwd met Wouter van Gelder.
 

IV-D  Geert Roelofs Nijemeijer, zoon van Roeleff Hindricks Nijemeijer (III-A) en Jantjen Roelofs, wonende in Annerveen, is gedoopt op donderdag 10 juni 1694 in Gasselte (nr.331), is overleden voor woensdag 23 maart 1746. Hij werd hoogstens 51 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Hij was gehuwd (1) met Jantje Harmens. Jantje is afkomstig uit Schoonloo, is overleden voor 1746.

Hij trouwt (kerk) op zondag 15 januari 1730 in Anloo op 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jantje Lamberts(Lammerts). Jantje is geboren rond 1700 in Annerveen. Zij was later gehuwd (2) met Jan Harms Beckman.<78>

Akte lening 18-6-1745 te Groningen, deel 4 folio 314.
 Leners: Jan Tonnis Oldenborg & Jantje Hindriks.
 Uitleners: burgemesster J. Geertsema & Harmanna ?
 Het gaat om 1000 gulden tegen 5% rente, borg is Claas Roelof Nijmeijer en Geert Roelofs Nijmeijer & Jantje Lamberts (wegens ziekte niet verschenen).

 
Na Jantje's haar overlijden werd (in 1746) de inventaris opgemaakt en voogden benoemd over de toen nog minderjarige kinderen Jantien(1730) en Margien(1737) .
Hieronder de letterlijke weergave daarvan:
Op den 23 Meert 1746 hebben voor mij Schults den eede afgelegt als Hooftmombaare Frans Jochems en medemombaren Jan Claasens, Lucas Neijmeijer van Annerveen, Cornelis Lambers van Scharmer over de minderjarige kinderen van wijlen Geert Roelofs Neijmeijer van Annerveen bij Jantien Lamberts in egte verwekt met namen Jantien en Margien Geerts Neijmeijer, de welke beide eerste mombaren sijn van vaders en beijde laesten van moederskant, en is sy Jantien Lamberts wederom van voornemens om wederom te hertrouwen met een Jan Harms Beckman geboortig van Winschoot, en is wyders door Jantien Lamberts staat en inventaris opgegeven van haar en haar kinder goederen als volgt:
Vaste goederen
Een behuisinge staande op Annerveen
Tilbare (goederen)
Drie bedden met haar toebehoor, twe paar gardinen, een klok, een kast, een kiste, agt stoelen, een túenbank met wigten en schalen.Tinnen
Een half kroes, een half oort, vier schottels, twalf lepels, een trekpotte, zes schotleties, een komme, een koffymuel, vijf stienen schottels, twe tinnen koppen, een grote ketel een koffíjketel.
Een strijkijser, vúester, een púlle Bret, twe wielen, twe tijnen, een karn, een wassche Balie, een brake, een trog, een wagen, een voetploeg, een peerde krúbbe, viertig stukken garen, een spiegel, een slotvat, twe voetbanken, een eertkaer, drie swaenen, een regte shoefel, een oplegge, een grave, een vansat(?), twe houwen, een wanne, twe vorken, een oosvat, drie halve axen, lege vaeten, een hael hangeijsen, twe lampen, een wiege, twe emmers, twe ijseren potten, twe trip ijsers, een Bijbel met silveren krappen, een bijbel sonder hoeken, vier vleegels, een gaffel, een haerspit met een hamer, vijf hoenders, een tafel, een haspel.
Vaders Lijfes toebehore
Een Rock, een Broek, zes hemden.
Schulden tot laste van de Boedel.
Lucas Neijmeijer kinder Annerveen 50 gld. 50-0-0
Lucas Neijmeijer selfs 68-5-0
Pieter Tebinge Anloo nog ses gulden rent 6-0-0
De Bour van Annen 70-0-0
Roelof Mulder Lieuweren 60-0-0
______
Schulden sijn 304-5-0
Nae overgeven van den gemaakten inventaris sijn de mombaren voornoemt, met Jan Harms Beckman en Jantien Lamberts geaccordiert en overeen gekomen, dat de beijde voorkinderen, Jantien en Margien Geerts Neijmeijer voor uit de boedel zullen genieten, jder een kiste een boek met silveren haeken, en wijders heeft Jan Harms Beckman en Jantien Lamberts dese kinderen angenomen als haar eijgen kinderen die uit dit Houwlijk mogten geboren worden tot vaders en moeders goet even en gelijk nae sijn, als of deselve uit een Bedde of bloet sijn voort gekomen, en daar en bovens beloven om dese kinderen bequame te laten leeren lesen en schrijven en besorgen in gesontheid en krankheid, en als te doen wat een vader en moeder verpligt zijn omtrent haar kinderen, welke accoord op de eerst anstande Lottink approbatie van den Loffelijke Ettestoel sal worden versogt, in Oirkonde der waarheijd hebben wij Schults, mombaren desen benevens de beide jonge luiden eijgenhandig geondertekent.
Actum Anloo den 23 Meert 1746.
J. Homan (Schults) Lucas Roelefs Jan Harms Beckman
Frans Jochems Jan Clasens Jantijn Lamberts

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantjen Niemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 8 oktober 1730 in Anloo (Bron: Anloo, doopboek (1673-1768; DTB 1), 8 oktober 1730, pagina 55).
Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 september 1755, trouwt (kerk) op zondag 9 november 1755 in Anloo op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige
Evert Franssens ook genaamd Evert Franssens Schut. Evert is geboren op zondag 9 mei 1734 in Wildervank.
Van hen zijn vijf kinderen bekend:
1  Geert Everds is geboren in Spijkerboor, praamschipper, is gedoopt op zondag 6 februari 1757 in Anloo (doopgetuige was Margje Geerts (moeij)). Klik hier voor een overzicht van zijn nakomelingen.
2  Aaltyn Everts is gedoopt op zondag 9 maart 1760 in Anloo (doopgetuige was Hilligje Tonnis van Annerveen).Klik hier voor een overzicht van haar nakomelingen.
3  Frans Everts, later genoemd Frans Everts Drent, is geboren te Annerveen, is gedoopt op zondag 17 oktober 1762 te Anloo (doopgetuige was Margje Geerts uit Zuidlaarderveen). Frans trouwt (kerk) op dinsdag 3 juli 1804 te Zuidlaren op 41-jarige leeftijd met Janna Hindriks Harkes, dochter van Hindrick Harcken en Geertjen Nijes. Janna is geboren op zaterdag 18 januari 1777 in Zuid-Sleen, gedoopt op zondag 19 januari 1777 in Sleen.Zij overleed op donderdag 30 december 1841 in Zevenhuizen (Leek), 64 jaar oud.  Klik hier voor een overzicht van zijn talrijke nakomelingen.
4  Jan Everts is geboren op donderdag 26 december 1765 te Annerveen, is gedoopt te Anloo (doopgetuige was Margje Geerts), is overleden op zaterdag 3 april 1824 te Annerveen. Jan werd 58 jaar, 3 maanden en 8 dagen.
5  Jantje Everts ook genaamd Jantien Everts is geboren op zondag 21 mei 1769 te Annerveen, is gedoopt te Anloo (doopgetuige was Margje Geerts), is overleden op maandag 12 juli 1824 te Smilde. Jantje werd 55 jaar, 1 maand en 21 dagen. Jantje was gehuwd met Andries Everts.

2  Roelof Niemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 2 maart 1732 in Anloo, is overleden voor 1735 in Annerveen. Hij werd hoogstens 2 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

3  Jan Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 16 mei 1734 in Anloo (doopgetuige was Jantje Hindriks), is overleden tussen 1734 en 1746 in Annerveen. Hij werd hoogstens 11 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

4  Roelof Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 13 november 1735 in Anloo (doopgetuige was Geesje Lammerts), is overleden tussen 1735 en 1746 in Annerveen. Hij werd hoogstens 10 jaar, 1 maand en 19 dagen.

5  Margjen Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 28 april 1737 in Anloo ;de vader was de doopheffer., is overleden na 1746. Zij werd minstens 9 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

6  Aaltje Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op maandag 30 maart 1739 in Anloo ;de vader was doopheffer, is overleden tussen 1739 en 1746 in Annerveen. Zij werd hoogstens 6 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

7  Grietje Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 22 januari 1741 in Anloo (doopgetuige was Grietje Nieuwmeijer), is overleden tussen 1741 en 1746 in Annerveen. Zij werd hoogstens 4 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

II-B  Claes Roeleffs Nijemeijer, zoon van Roelof Nijemeijer (I), wonende in Eext, is geboren rond 1631 in Gasselte.

Hij trouwt (kerk) op donderdag 19 oktober 1656 in Gasselte (nr. 63) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Anna Luychyens. Anna is geboren rond 1631 in Gasselte. Ook aangeduid als: Annichjen Luichjes of Anne Luichjens; ik gebruikte de naam zoals die bij haar huwelijk werd vermeld.

 

    Huwelijks inschrijving 1656 van Claes en Anna

 

 


    Doopinschrijving van zoon Roelof op 18 juli 1658

 

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Roelof Clasens Nijemeijer is gedoopt op donderdag 18 juli 1658 in Gasselte, zie III-B.

2  Lammechijn Claessens Nijemeijer is geboren in Eext, is gedoopt op donderdag 1 april 1677 in Anloo.

3  Hindrik Claessens Nijemeijer(Nieuw-meijer) is geboren in Eext, is gedoopt op donderdag 7 september 1679 in Anloo, zie III-C.

III-B  Roelof Clasens Nijemeijer, zoon van Claes Roeleffs Nijemeijer (II-B) en Anna Luychyens, wonende in Annen, is gedoopt op donderdag 18 juli 1658 in Gasselte.

Roelof Claassen Nijmeijer huurt kennelijk land van de familie. In een  momberrekening van maart 1714 wordt er namelijk melding van gemaakt dat Roelof Claassen van vorige landhuur nog "te kwade" is twee honderd gld, waarvoor hij tot verzekering daarvan twee borgen gesteld, zijn broer Hindrik Claassen Nijmeijer en zijn schoonzoon Harmen Timmerman te Annen voor een schuld van ƒ 200,00; voor de ene honderd gulden is een jaarlijkse rente beloofd. Maar hij is van oudere landhuur ook nog tien gulden verschuldigd, waarvan " een handschrift is berustende". In mei 1714 is hij alweer een jaar landhuur van honderd gulden verschuldigd.

Hij trouwt in Anloo (?), rond 1681 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Grietjen Jans(en). Grietjen is geboren rond 1655.

Het trouwboek van Anloo uit deze periode is niet bewaard gebleven.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Geesjen Roelofs Nijemeijer is geboren in Annen, is gedoopt op donderdag 7 mei 1682 in Anloo.

2  Claes Roelofs Nijemeijer is afkomstig uit, is gedoopt op donderdag 4 november 1683 in Anloo, zie IV-E.

3  Jantjen Roelofs is geboren in Annen, is gedoopt op vrijdag 7 juni 1686 in Anloo.

4  Aeltjen Roelofs is geboren in Annen, is gedoopt op donderdag 24 april 1687 in Anloo.

5  (onbekend) Roelofs Nijemeijer is geboren in Annen, is gedoopt op donderdag 7 juli 1689 in Anloo.

6  Lammichjen Roelofs Nijemeijer is geboren in Annen, is gedoopt op donderdag 22 maart 1691 in Anloo, zie IV-F.

7  Annichjen Roelofs is geboren in Gasteren, is gedoopt op woensdag 8 oktober 1692 in Anloo.

Zij  trouwde met Roelof Hindriks, zoon van Hindrik Hindriks en Hindrikje Geerts. Roelof is geboren in Gasteren, is gedoopt op donderdag 24 november 1689 in Anloo.

8  Aeltjen Roelofs is geboren in Gasteren, is gedoopt op zondag 1 augustus 1694 in Anloo.

9  Geert Roelofs Nieuw-meijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op donderdag 14 juni 1696 in Anloo, zie IV-G.

10  Aeltjen Roelofs is gedoopt op donderdag 18 december 1698 in Anloo, zie IV-H.

IV-E  Claes Roelofs Nijemeijer, zoon van Roelof Clasens Nijemeijer (III-B) en Grietjen Jans(en), landbouwer, wonende in Eexterveen en in Annerveen, is gedoopt op donderdag 4 november 1683 in Anloo, is overleden op zondag 10 maart 1765 in Annerveen. Hij werd 81 jaar, 4 maanden en 6 dagen.
 

Hij trouwt (kerk) op zondag 20 november 1712 in Gasselte (nr.162) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Grietje Roelofs. Grietje is geboren in Gasselte (?), is gedoopt rond 1689 in Anloo.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Roelof Klasens Nijemeijer is geboren rond 1714 in Annerveen, zie V-G.

2  Grietjen Nijemeijer is geboren in Eexterveen, is gedoopt op zondag 26 januari 1716 in Anloo.

3  Jan Clasens Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 4 december 1718 in Anloo, zie V-H.

4  Geert Klasens is geboren op zondag 26 oktober 1721, is overleden voor 1736. Hij werd hoogstens 14 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

5  Hindrik Nijemeijer is gedoopt rond oktober 1724 in Zuidlaren, is overleden voor 1727. Hij werd hoogstens 2 jaar en 3 maanden.

Aantekening in doopboek Anloo: 19 Nov 1724 Hendrik soon van Klaes Roelofs Nijemeiër en Grietjen Roelofs op Annerveen is na men mij anno 1729 heeft bericht omtrent 14 dagen voor Zuidlarener markt te Zuidlaren gedoopt. Een kwestie van antidatering in vroeger tijden, dus. Aangezien de Zuidlaardermarkt op de derde dinsdag in november wordt gehouden, moet de baby dus in oktober gedoopt zijn.

6  Hindrik Klasens Nijemeijer(Niemeijer) is gedoopt op zondag 19 oktober 1727 in Zuidlaren, zie V-I.

7  Grietjen Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 4 september 1729 in Anloo, is overleden in maart 1762 in Annerveen. Zij werd 32 jaar en 6 maanden.

 

Grietje is diep teleurgesteld.
De Etstoel heeft (bij vonnis van 3 juli 1759)uitspraak gedaan over haar klacht tegen Gesyna Terwijle, echtgenote van Harmannus de Rooy uit Annerveen. Die heeft haar beschuldigd van diefstal ! Zij (Grietje) was er door de vrouw van beschuldigd dat zij van haar een bijbel met zilveren haken en een zilveren lepeltje zou hebben gestolen. Dat zou gebeurd zijn toen zij als dienstmaagd werkte in Borgercompagnie. Daar woont zij nu niet meer, want zij is inmiddels weer naar Annerveen verhuisd. Ze wist zeker dat Gesyna Terwijle haar vals beschuldigd heeft, want dat heeft Aaldert Boelens haar verteld. Gesyna vindt dat je hem niet kunt geloven, omdat hij een verwant van Grietje is.
De beschuldiging zit Grietje hoog. Ze heeft eerst al geprobeerd Gesyna op de Goorsprake (gehouden in Zuidlaren op 3 april 1759, Etstoel 134.6)haar spijt te laten betuigen, maar Gesyna Terwijle had ontkend haar beschuldigd te hebben; ze had er wel bij gezegd, dat zij van Grietje niet wist als "alle een en goed" maar ze had geen spijt betuigd over de beschuldiging. Daar was Grietje niet tevreden  mee en daarom was ze naar de Etstoel gegaan. Maar dat heeft haar niet veel geholpen. De Assessor en 24 Etten vinden dat haar eis en conclusie ongefundeerd is.

 

Bijna drie jaar na deze gebeurtenis is Grietje overleden, wat blijkt uit een aantekening:
" Den 8 Juni 1762 heeft Geert Clasen Nijmeijer voor hem, zijn 2 broers, susters en broers soone aangegeven de erfenis zo op haar gedevolveert was van desselfs suster Grietien Clasen in 't laatst van de maand Meert 1762 overleden. Doch konde die erfenis nog niet taxeren, doch naderhand die erfenis benevens die van desselfs broer Berent Clasens (sub n. 5) te samen aangegeven begroot op 80 gld, waarvan de 30 ste bet. 2-13-3."

8  Berent Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 4 september 1729 in Anloo, is overleden op vrijdag 20 maart 1761 in Annerveen. Hij werd 31 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

RAD 260/5: Den 22 Apr. 1761 geeft Geert Clasen op Anderveen voor hem en desselfs 2 broers en susters en broers kind aangegeven de erfenis van haar broer Berent Clasen den 20 Maart 1761 overleden. Doch konde de erffenis noch niet taxeren.

9  Jantjen Klasens Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 15 juni 1732 in Anloo, zie V-J.

10  Geert Klasens Nijemeijer (Nieuwmeijer) is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 18 maart 1736 in Anloo (doopgetuige was Jantje Hindriks), zie V-K.

V-G  Roelof Klasens Nijemeijer, zoon van Claes Roelofs Nijemeijer (IV-E) en Grietje Roelofs, is geboren rond 1714 in Annerveen (er is in de periode 1705 - 1715 een hiaat in het doopboek van Anloo), is overleden voor dinsdag 29 november 1746. Hij werd hoogstens 32 jaar. Overlijden afgeleid uit vonnis 29.11.1746, archief Etstoel 14, deel 48 f p 233, inzake een contract van kindschap.


Mombereed 26-11-1746
Ouders: wijlen Roelof Nijmeijer en Berendina Hansen
Kinderen: Claas Nijmeijer
hoofmomber: Geert Roelofs Nijmeijer van Annerveen (v.z.)
medemombers: Claas Roelofs Nijmeijer (v.z.); Frans Jochems van Annerveen (m.z.); Berent Luigiens van Slochteren (m.z.)
Bijzonderheden:
Berendina hertrouwt met Geert Jans Hoek van Taarloo
Geert Jans Hoek was eerder getrouwd met Lijsbeth Stoffers. Mombers over zijn zoon Jan Geerts Hoek zijn: Stoffer Kierts? van Taarloo, Steven Voorts; Coop Derks van Haren

Momberrekening 25-2-1764
Ouders: wijlen Roelof Nijmeijer en Berendina Hansen
Kinderen: Claas Roelofs Nijmeijer
h.m.: Roelof Geerts van Annen
m.m.: Frans Jochems; Jan Claassen Nijmeijer
Bijzonderheden
Berendina is nu weduwe van Geert Jans Hoeke
De pupil krijgt een deel van de goederen van wijlen Grietje Claassen.
De pupil krijgt een derde deel van de goederen van wijlen Berent Claassen.
Er zijn verder weinig goederen, omdat de grootvader van de pupil de goederen nog in bezit had.
Deze bezittingen zijn verkocht in het voorjaar van 1763, maar er is nog geen geld ontvangen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 30 augustus 1739 in Anloo op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Berendina Hansens, dochter van Hans Harmens en Ellegien Berents. Berendina is geboren rond 1715 in Annerveen.

Zij was later gehuwd (2) met Geert Jans Hoek.<79>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Ellegjen Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zaterdag 26 december 1739 in Anloo.

2  Ellegien Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 3 september 1741 in Anloo.

3  Claas Nijemeijer is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 28 april 1743 in Anloo. Ik ontdekte onlangs dat hij als Klaas Roelfs Niemeijer door het leven ging en in het Groningse Westerlee overleed. Klik hier voor zijn genealogie.

V-H  Jan Clasens Nijemeijer, zoon van Claes Roelofs Nijemeijer (IV-E) en Grietje Roelofs, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 4 december 1718 in Anloo.

Hij trouwt (kerk) op zondag 19 november 1747 in Anloo op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Gonnegje (Alegonda) Hanssens, dochter van Hans Harmens en Ellegien Berents. Gonnegje (Alegonda) is geboren rond 1720 in Annerveen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Jans Torenbos is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 9 februari 1749 in Anloo (doopgetuige was Jantje Lukas Dogter van Lukas Nieuw-Meijer A.veen).

Klik hier voor een genealogisch overzicht van zijn nakomelingen

2  Elligje Nijemeijer is geboren in Annerveen,wonende in Zuidlaarderveen,  is gedoopt op zondag 23 december 1759 in Anloo (doopgetuige was Grietje Clasen van Annen). Zij overleed op dinsdag 28 mei 1816 in Groningen, 56 jaar oud. Zij trouwde op op vrijdag 5 mei 1786 in de kerk van Zuidlaren met Hendrik Berends Boerema, toen wonende in Zuidbroek geboren in 1760 in Annen, overleden op woensdag 14 mei 1823 in Groningen. Van dit echtpaar zijn 9 kinderen bekend..

V-I  Hindrik Klasens Nijemeijer(Niemeijer), zoon van Claes Roelofs Nijemeijer (IV-E) en Grietje Roelofs, wonende in Annerveen en in Zuidlaarderveen, is gedoopt op zondag 19 oktober 1727 in Zuidlaren, is overleden rond 1763. Hij werd ongeveer 36 jaar.


Na zijn overlijden wordt Geert Claassen Niemeijer van Annerveen tot hoofdmomber en Jan Clasens Nijmeijer van Zuidlaarderveen, Roelof Alberts van Gasselternijveen (zoon moederszijde) en Jan Jacobs van de Groeve (zwager moederszijde)tot mombers over zijn twee minderjarige kinderen benoemd(Sp 266 Deel 7 Folio 158 dd 13-12-1766).
Er is een half huis en schuur te Zuidlaarderveen, voor 2/6 deel eigendom van Jacob Alberts en voor 4/6 deel eigendom van Boele Alberts, Claas Alberts, Jan Alberts en Geesje Alberts.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 17 maart 1754 in Zuidlaren, trouwt (kerk) op zondag 31 maart 1754 in Anloo op 26-jarige leeftijd met Jantje Boeles Tamelte, dochter van Boele Tamelte en Elsje Jans. Jantje is geboren in Annen.


Zij was eerder gehuwd (1) met Albert Roelofs.<102> Zij was later gehuwd (3) met Ebel Hindriks (zie VI-B).<103>

Deze relatie heb ik afgeleid uit:
[]1. De getuige van Jantje Boeles(weduwe van Hindrik Klasens Nijmeijer van Zuidlaarderveen) bij de doop van Grietje Meijer op 6 november 1763
[]2. Vonnis Etstoel 14, deel 58 van 10 december 1772,over de beschrijving van de grasvellige (=failliete) boedel van Ebel Hindriks van Annerveen waarbij Geert Clasens Niemeijer als hoofdmomber over de twee minderjarige zoons van wijlen Hindrik Claassens Niemeijer bij Jantien Boelens in egte verwekt de somme van twee honderd Caroli guldens worden betaald zoals bij contract van 13 december 1766 vooruitbeloofd was. Bij de lotting van 13 december 1773 (deel 58 fp 82) wordt dat bedrag trouwens nog verhoogd met ƒ 149-17-4 (guldens-stuivers-penningen), wegens de verkoop van de boedel door scholte Bottichius.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Claas Hindriks Nijmeijer is gedoopt op zondag 22 september 1754 in Zuidlaren.

2  Roelof Hindriks Nijmeijer is gedoopt op zondag 7 maart 1756 in Zuidlaren.

V-J  Jantjen Klasens Nijemeijer, dochter van Claes Roelofs Nijemeijer (IV-E) en Grietje Roelofs, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 15 juni 1732 in Anloo. Naam: bij huwelijk achternaam: Nieuwmeiers
Zij overleed op dinsdag 24 oktober 1815 in Windeweer op de leeftijd van 83 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 30 oktober 1763 in Anloo op 31-jarige leeftijd met Arent Hinrich Meier. Arent Hinrich, wonende in Annerveen, is afkomstig uit Eext.

 

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Arends Meier is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 6 november 1763 in Windeweer (doopgetuige was Jantje Boeles WedHindrik Klasens Nijmeijer Zdlveen). "Dit kind is op begeerte van de vader gedoopt te Windeweer omdat de dijken hier te nat en onbegaanbaar waren", aldus de bijtekst in het doopboek.

2. Klaas Arends Meier, geboren Kiel-Windeweer 19 januari 1766, betreft doop, overleden Lula 30 mei 1835, trouwt Wubbegien Jans de Vries, ook: Wibbegien Jans de Vries, geboren Sappemeer 1777, overleden Kalkwijk 2 mei 1839, ouders Jan Heeres de Vries en Jantje Harms

Roelfje Arends Meier, geboren Lula 5 juni 1768, betreft doop, ook: Roelfje Arends Meijer, overleden Jagerswijk 2 november 1832, trouwt Zuidbroek 11 december 1783 Klaas Geerts Balsters, landbouwer, geboren Veendam 13 juli 1755, overleden Westerbroek , ouders Geert Balsters en Aaltje Klasen
Kinderen:
1. Aaltje Klasens Balsters Jonker
2. Geert Klasens Balsters Jonker, geboren Veendam 17 april 1791
3. Arent Klasens Balsters Jonker, boerenknecht, geboren Veendam 24 februari 1793, doop 3 maart, overleden Nieuwe Pekela 30 juni 1851, trouwt Hoogezand  10 mei 1821 Jantie Ottes de Graaf,dienstmeid, geboren Windeweer 2 september 1798, overleden Borgercompagnie 17 juli 1870, ouders Otte Geerts de Graaf en Swaantie Jans
4. Ede Klasens Jonker, geboren Veendam 1804

Hindrik Arends Meier, geboren Kiel-Windeweer 21 oktober 1770, overleden op 6 oktober 1811 te Windeweer/Lula

Trijntje Arends Meier, geboren Kiel-Windeweer 17 oktober 1773
 

V-K  Geert Klasens Nijemeijer (Nieuwmeijer), zoon van Claes Roelofs Nijemeijer (IV-E) en Grietje Roelofs, wonende in Annerveen, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 18 maart 1736 in Anloo (doopgetuige was Jantje Hindriks), is overleden voor zondag 24 maart 1776 (op deze datum wordt voor zijn begrafenis betaald). Hij werd hoogstens 40 jaar en 6 dagen.

naam: ook: Geert Claassen Nijmeijer
Na het overlijden van Geert wordt de mombereed en inventaris opgemaakt (SP 266 Deel 9 Folio 205 dd.2-4-1784)ten behoeve van de minderjarige kinderen Hindrik Geerts (18 jaar), Claas Geerts (12 jaar) en Grietje Geerts (8 jaar). Hoofdmomber wordt Claas Jans van Zuidlaarderveen; medemombers zijn Arent Meijer van Kalkwijk, Jan Willems van Annerveen en Hindrik Fransen van Annerveen.
Hij trouwt op zaterdag 5 mei 1764 in Anloo op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Geesjen Berents, zie VI-B.

VI-K  Hendrik Geerds Niemeijer, zoon van Geert Klasens Nijemeijer (Nieuwmeijer) (V-K) en Geesjen Berents (VI-B), landbouwer, wonende in Annerveensche Compagnie, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 18 augustus 1765 in Anloo (doopgetuige was Geesje Alberts), is overleden op vrijdag 2 november 1810 aldaar, is begraven op woensdag 7 november 1810 aldaar. Hij werd 45 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op zondag 29 april 1792 in Windeweer op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Roelfien Hindriks Hebels, dochter van Hindrick Hebels en Hiltje Lues. Roelfien is gedoopt op zondag 27 december 1767 in Windeweer, is overleden op donderdag 16 april 1795 aldaar. Zij werd 27 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Na het overlijden van Roelofje werd de mombereed en inventaris opgemaakt (SP 266 Deel 11 Folio 288 dd.17-1-1799)ten behoeve van de 5-jarige zoon. Hoofdmomber was Luij Hindriks van Annerveensche Compagnie. Medemombers: Heebel Hindriks van de Kiel; Geert Hindriks Neimeijer van Annerveensche Compagnie; Hindrik Fransen van Annerveen.
 

Van hen is een kind bekend:

1  Geerd Hendriks Niemeijer is geboren op donderdag 17 oktober 1793 in De Kiel, is gedoopt op zondag 10 november 1793 in Windeweer, zie VII-F.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 20 januari 1799 in Veendam ;2e ondertrouw zondag 10 februari 1799 te Veendam, trouwt (kerk) op zondag 24 februari 1799 in Windeweer getrout op attestatie uit Anlo op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Hilligjen Luitjes Dekker, dochter van Luijtje Kars Dekker en Geertje Feddes. Hilligjen, wonende in Borgercompagnie, is afkomstig uit aldaar, is gedoopt op zondag 27 december 1767 in Veendam, is overleden rond 1839 . Zij werd ongeveer 72 jaar.<104>

De toevoeging "Dekker" had ik al gekregen van de heer L. Rosien; zie aantekeningen bij Loeke Niemeijer. In de database Veendam-Wildervank van Leen Lamain (programma Oedipus II) ontdekte ik echter twéé dochters van Luitje Kars Dekker met de naam Hilligjen, beiden in Veendam gedoopt in het jaar 1767, de eerste op 4 januari en de tweede op 27 december. In afwijking van dhr. Rosien heb ik als echtgenoot van Geerd Hendriks Niemeijer gekozen voor de tweede Hilligjen als echtgenote
In het register van naamsaanneming staat zij vermeld als Wed. Hendrik Geerts, die de naam Niemeijer aanneemt mede voor haar kinderen Luitje en Hendrik (Anloo 1811, nr II-166).

   
De proclamaties van het huwelijk van Geert en Hilligjen

Van het huwelijk tussen Hindrik Geerts en Hilligjen Lutjes is een afschrift van het huwelijkscontract d.d. 15 februari 1799 verkregen uit het "protocol van verzegelingen, verleden voor pastoor en kerkvoogden te Veendam" en berustend in het rijksarchief in Groningen, Rechterlijke archieven V ll 30, met de volgende inhoud:
1799 den 15 febr. compareerden persoonlijk de E., Hindrik Geerts als bruidegom en de E., Hilligjen Lutjes als bruid,welke verklaarden met onderlinge vrienden kennis en raad een huwelijk gesloten en gededigt te hebben, op volgende huwelijksvoorwaarden. Toekomende ehelieden en aanwesende vrienden zijn wel tevrede , met zodanige goderen als dezelve bij malkanderen brengen, welke aangebragte nevens staande echt aan te ervene goederen niet gemeen zullen zijn, maar in alle gevallen van erf en versterf devolveren aan die zijde van waar dezelve uit of heer gekomen zijn, zullende daarom, op de rugge dezes contracts getekent worden. - Winst en verlies staande echt zal gemeen wesen, wederzijds half en half.- Zoons en dochters die uit dit huwelijk mogten voortspruiten, zullen tot der ouderen en vrienden nalatenschap even na en gelijke sibbe wesen, en in alle gevallen van erf en versterf genieten het recht van representatie, welk regt van representatie door dezen ook gegeven word, aan bruidegoms voorzoon en de kinderen van wederzijdsche dedigslieden. - Bruidegom voor de bruid of bruid voor de bruidegom komende te sterven, zonder kind of kinderen natelaten, ook die nalatende voor de langstlevende kwamen te sterven zal de langstlevende uit de goederen des eerst verstorvene ter lijftogt genieten de summa zestig gld. schrijve 60 car.gl. zo lang dezelve leeft met volle magt om het zelve, des noods zijnde, te verminderen of te verteren, zonder cautie deswegens te stellen.- 't Lijfstoebehoren zal met 6 weken aan de naaste vrienden des eerst verstorvene vrij worden uitgekeert. Kind of kinderen nalatende zullen die hunne ouderlijke erfportie niet mogen vorderen zo lang de langstlevende ongetrouwt blijft en in geval van versterf van beide, zullen de oudste hunne erfportie niet mogen vragen voor de jongste 18 jaaren oud is. Dedigslieden waren aan de zijde des bruidegoms de E.,Geesjen Berents als moeder, de E.,Klaas Geerts als broeder, de E., Grietje Geerts als zuster, aan de zijde des bruids de E., Lutje Karsten als vader, de E., Fedde Lutjes, Kars Lutjes, Meine Lutjes en Hindrik Lutjes als broeders, de E., Fedde Teckes als swager.
Aldus ter verzegeling belijet en van comparten nevens getuigen als de E., Jan Sijwerts de Groot en Wijger Lukas vertekend.
Hinderk Geerts,
Hilligin Liijtjes,
dit merk X heeft Geesjen Berents getekent,
dit merk X heeft Grietje Geerts getrokken,
Klaas Geerts,
Luijtje Kars,
Fedde Luitjes,
Kars Luitjes,
Meine Luitjes,
Hindrik Luitjes,
Fedde Tekkes,
J.Sywers de Groot,
Wijger Lucas.
Afschrift uit het protocol van verze-
gelingen, verleden voor pastoor en
kerkvoogden te Veendam en berustend
in het Rijksarchief in Groningen.
Rechterlijke archieven V 11 30.
Groningen,28 januari 1959.
Voor eensluidend afschrift
De Rijksarchivaris in Groningen
w.g.W.J. Formsma

Van hen is een kind bekend:

2  Luitje Hindriks Niemeijer is geboren in Annerveenschekanaal, is gedoopt op vrijdag 1 november 1799 in Anloo, zie VII-G.

VII-F  Geerd Hendriks Niemeijer, zoon van Hendrik Geerds Niemeijer (VI-K) en Roelfien Hindriks Hebels, landbouwer, wonende in Annerveen en in Gieterveen, is geboren op donderdag 17 oktober 1793 in De Kiel, is gedoopt op zondag 10 november 1793 in Windeweer, is overleden op dinsdag 26 juli 1853 in Gieterveen. Hij werd 59 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 30 juni 1815 in Anloo (kopie akte) (huwelijksgetuigen waren Luije Hendriks 50jr. Landbouwer Windeweer Oom Brgm, Frans Hendriks Meijer 34jr Landbouwer Ann.Vn neef en Hendrik Jans Mulders 36jr Onderwijzer te Drouwen) op 21-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Jantien Eggens Schuiling, dochter van Egge Aalders Schuling en Aaltyn Everts (zie bij VII-F). Jantien, arbeidster, wonende in Annerveen, is geboren in Annen, is gedoopt op zondag 8 januari 1797 in Anloo, is overleden op woensdag 30 mei 1838 in Gieterveen. Zij werd 41 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Roelfien Niemeijer is geboren op woensdag 8 november 1815 in Anloo, is overleden op vrijdag 16 mei 1817 in Annerveen. Zij werd 1 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

2  Roelfien Geerts Niemeijer is geboren op zaterdag 6 september 1817 in Anloo, zie VIII-F.

3  Egge Nijmeijer, arbeider, wonende in Gieterveen, is geboren op maandag 29 november 1819 in Anloo, is overleden op dinsdag 27 juni 1854 in Beilen. Hij werd 34 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 4 oktober 1851 in Gieten (akte no.11) op 31-jarige leeftijd met de 40-jarige Tjabbechien Geerts Orsel, dochter van Geert Jakobs Orsel en Eefke Hendriks. Tjabbechien is geboren op zondag 5 mei 1811 in Wildervank. Zij was eerder gehuwd (1) met Jakob Trip.<105,106>

Klik hier voor een overzicht van nakomelingen van dit echtpaar

4  Aaltien Niemeijer is geboren op woensdag 6 februari 1822 in Anloo, is overleden op woensdag 15 april 1835 in Gieterveen. Zij werd 13 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

5  Hendrik Niemeijer is geboren op zondag 7 maart 1824 in Anloo. Hij overleed op dinsdag 16 februari 1836 in Gieten, 12 jaar oud.

6  Evert Nijmeijer is geboren op vrijdag 19 januari 1827 in Anloo, zie VIII-G.

7  Jan Niemeijer is geboren op donderdag 17 september 1829 in Anloo (akte nr. 41), zie VIII-H.

8  Luichien Niemeijer is geboren op woensdag 4 maart 1835 in Gieten, is overleden op dinsdag 23 augustus 1836 in Gieterveen. Hij werd 1 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

9  Hindrik Niemeijer is geboren op zaterdag 16 september 1837 in Gieterveen, is overleden op zondag 14 januari 1838 aldaar. Hij werd 3 maanden en 29 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 4 mei 1839 in Gieten op 45-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Grietien Habing, dochter van Klaas Jans Habing en Trientien Jans. Grietien is geboren op zondag 29 maart 1801 in Buinermoeras, is gedoopt op woensdag 8 april 1801 in Borger, is overleden op zondag 29 maart 1885 in Gieten. Zij werd 84 jaar.

VIII-F  Roelfien Geerts Niemeijer, dochter van Geerd Hendriks Niemeijer (VII-F) en Jantien Eggens Schuiling, is geboren op zaterdag 6 september 1817 in Anloo, is overleden op maandag 12 februari 1855 in Onstwedde . Zij werd 37 jaar, 5 maanden en 6 dagen.<107>

Zij trouwt op zaterdag 12 september 1846 in Gieten op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Jans de Vrieze, zoon van Jan Jacobs de Vrieze en Jantje Hendriks Streumer. Hendrik, schipper, is geboren op vrijdag 8 augustus 1817 in 't Zandt, is overleden op woensdag 27 juni 1894 in Groningen, 76 jaar oud.
      Als schipper vervoerde hij mest van Groningen naar Drenthe en zand van Drenthe naar Groningen. Na het overlijden van Roelfien had hij een relatie met Antje Jans Sie, geboren op 6 juni 1826 in Nieuwolda, overleden op 2 mei 1870 in Wirdum. Uit deze relatie zijn vijf kinderen bekend.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Geert de Vrieze is geboren op donderdag 13 juli 1848 in Gieterveen, zie IX-P.

2  Jan de Vrieze is geboren op zondag 4 januari 1852 in Gieterveen, is overleden op dinsdag 12 april 1853 aldaar. Hij werd 1 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

IX-P  Geert de Vrieze, zoon van Hendrik Jans de Vrieze (VIII-F) en Roelfien Geerts Niemeijer, is geboren op donderdag 13 juli 1848 in Gieterveen, is overleden op vrijdag 5 september 1902 in Groningen. Hij werd 54 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Hij trouwt op zondag 14 juli 1895 in Wildervank op 47-jarige leeftijd met de 51-jarige Antje Abbas, dochter van Loert Jurjens Abbas en Frouwke Roelfs Benjamins. Antje is geboren op donderdag 1 februari 1844 in Wedderheide, is overleden voor 1902. Zij werd hoogstens 57 jaar en 11 maanden.

Van hen is een kind bekend:

1  Roelf de Vrieze is geboren op dinsdag 31 juli 1877 in Wildervank, overleden op donderdag 3 april 1952 in Groningen, 74 jaar oud. Hij trouwde op 29 oktober 1899 in Groningen met de 20 jarige Geertje Luikinga, geboren op donderdag 21 november 1878 in Groningen, dochter van Nanne Luikinga en Willemina Berendina Struiwing. Zie voor nakomelingen: http://home.kabelfoon.nl/~wrdv/KwartierstaatRemcoCarloDeVrieze.htm
 

    Het echtpaar de Vrieze-Luikinga

VIII-G  Evert Nijmeijer, zoon van Geerd Hendriks Niemeijer (VII-F) en Jantien Eggens Schuiling, wonende in Gieterveen, is geboren op vrijdag 19 januari 1827 in Anloo, is overleden op dinsdag 16 oktober 1883 in Bonnerveen. Hij werd 56 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 8 mei 1852 in Gieten op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Lammegien Pomp, dochter van Hendrik Pomp en Marrichien Harms Speelman. Lammegien is geboren op dinsdag 23 oktober 1821 in Spaarndam. Zij overleed op zondag 29 november 1891 in Stadskanaal (Wildervank) op de leeftijd van 70 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Lammegien's toeziend voogd: Roelof Pomp te Gasselternijveen en voogd Jan Harms Speelman te Gieterveen, geven de toestemming tot het huwelijk.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1    Geert Nijmeijer,arbeider, is geboren op donderdag 26 augustus 1852 te Gieterveen, is overleden op dinsdag 6 september 1932 te Wildervank. Geert werd 80 jaar en 11 dagen.Geert trouwt op zaterdag 10 november 1877 te Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hillegie Springelkamp, dochter van Egbert Warners Springelkamp en Martje Geerts Pik. Hillegie is geboren op zondag 12 september 1852 te Kleinemeer, is overleden op maandag 27 september 1937 te Wildervank. Hillegie werd 85 jaar en 15 dagen.
Van Geert en Hillegie zijn negen kinderen bekend:
1  Lammechien Nijmeijer, dienstbode, is geboren op woensdag 12 december 1877 te Wildervank, is overleden op zondag 17 augustus 1952 aldaar. Lammechien werd 74 jaar, 8 maanden en 5 dagen. Lammechien trouwt op zaterdag 12 mei 1900 te Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Kuiper, zoon van Albert Kuiper en Afien Nieboer. Klaas, arbeider, is geboren op vrijdag 4 augustus 1876 te Stadskanaal, is overleden op zondag 14 oktober 1956 te Wildervank. Klaas werd 80 jaar, 2 maanden en 10 dagen.
2  Martje Nijmeijer is geboren op vrijdag 20 juni 1879 te Wildervank. Martje trouwt op zaterdag 6 december 1902 te Wildervank op 23-jarige leeftijd met Jan Zondag. 3  Evert Nijmeijer is geboren op zondag 6 maart 1881 te Wildervank.
4  Egbert Nijmeijer is geboren op zaterdag 27 januari 1883 te Wildervank. Egbert trouwt op zaterdag 22 mei 1909 te Wildervank op 26-jarige leeftijd met Geesjen Loots, dochter van Jan Loots en Anje Hazenberg. Geesjen is geboren te Muntendam.
5  Hendrik Nijmeijer, voerman, is geboren in 1885 te Gieten. Hendrik trouwt op zaterdag 7 mei 1910 te Hoogezand op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Aaltje Dost. Aaltje is geboren in 1874 te Hoogezand.
6  Annechien Nijmeijer is geboren op maandag 7 februari 1887 te Wildervank. Annechien trouwt op vrijdag 27 april 1917 te Wildervank op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Pieter van Dam. Pieter is geboren in 1882 te Onstwedde.
7  Trijntje Nijmeijer is geboren op maandag 11 maart 1889 te Wildervank. Trijntje trouwt op zaterdag 25 augustus 1917 te Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Nanninga. Pieter is geboren op woensdag 15 maart 1893 te Stadskanaal.
8  Fennechien Nijmeijer is geboren in 1891.
9  Gerhard Nijmeijer is geboren op donderdag 10 november 1898 te Wildervank, is overleden op zondag 2 april 1899 te Stadskanaal. Gerhard werd 4 maanden en 23 dagen.

2  Hendrik Nijmeijer is geboren op maandag 19 januari 1857 in Bonnerveen, zie IX-Q.

IX-Q  Hendrik Nijmeijer, zoon van Evert Nijmeijer (VIII-G) en Lammigien (Lammigje) Pomp, arbeider, is geboren op maandag 19 januari 1857 in Bonnerveen.

Hij trouwt op zaterdag 17 december 1881 in Gieten op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Berendje Kremer, dochter van Berend Kremer en Berendje Kremer. Berendje is geboren op zondag 29 mei 1859 in Zuidlaren .<108,109>

(voogd Willem Kremer; toeziend voogd Gerbrand Kremer )

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Lammigje Nijmeijer is geboren in 1883 in Wildervank, zie X-R.

2  Willem Nijmeijer is geboren op maandag 21 februari 1887 in Bonnerveen .<110>

3  Everdina Nijmeijer is geboren op vrijdag 23 november 1888 in Bonnerveen , zie X-S.<111>

4  Janna Nijmeijer is geboren op vrijdag 4 maart 1892 in Wildervank, zie X-T.

5  Geert Nijmeijer is geboren op zaterdag 22 december 1894 in Wildervank, zie X-U.

6  Berend Nijmeijer, fabrieksarbeider, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 24 december 1901 in Wildervank, is overleden op zaterdag 16 april 1966 in Stadskanaal, is begraven aldaar. Hij werd 64 jaar, 3 maanden en 23 dagen. Hij was werkzaam bij strokartonfabriek 'Ons Belang' in Stadskanaal. Hij trouwt op zaterdag 26 maart 1921 in Nieuwe Pekela op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Rengerdina Mulder, dochter van Hendrik Mulder en Aaltje Breider. Rengerdina is geboren op zaterdag 27 juli 1901 in Nieuwe Pekela, is overleden op woensdag 26 mei 1971 in Groningen. Zij werd 69 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:
1  Berendje Nijmeijer is geboren op zaterdag 2 juli 1921 in Wildervank, zie II-A.
2  Hendrik Nijmeijer is geboren op maandag 16 augustus 1926, zie II-B.
3  Hendrik Nijmeijer is geboren in 1933, zie II-C.
4  Aaltje Nijmeijer is geboren op zondag 13 oktober 1935 in Wildervank, zie II-D.
5  Berendina Nijmeijer is geboren op maandag 10 oktober 1938 in Wildervank, zie II-E.

II-A  Berendje Nijmeijer, dochter van Berend Nijmeijer (I) en Rengerdina Mulder, is geboren op zaterdag 2 juli 1921 in Wildervank.

Zij trouwt op zaterdag 12 juni 1943 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Henderik Smit. Henderik is geboren op woensdag 1 januari 1919, is overleden in 1979 in Wildervank. Hij werd 60 jaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Berend Smit is geboren in 1944.

2  Harm Smit is geboren in 1945.

3  Berend Smit is geboren in 1949.

II-B  Hendrik Nijmeijer, zoon van Berend Nijmeijer (I) en Rengerdina Mulder, is geboren op maandag 16 augustus 1926, is overleden op maandag 13 januari 1997 in Gasselternijveenschemond, is begraven in Gasselte. Hij werd 70 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op maandag 3 april 1950 in Stadskanaal op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Janna Eilerdina Meeringa. Janna Eilerdina is geboren op zondag 17 juni 1923 in Stadskanaal.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Berend (Bé) Nijmeijer is geboren op vrijdag 28 november 1952 in Gasselternijveenschemond, zie III.

2  Trienka Rengedina Nijmeijer is geboren op zaterdag 5 februari 1955 in Gasselternijveenschemond. Zij is gehuwd met Evert van der Spoel.

III  Berend (Bé) Nijmeijer, zoon van Hendrik Nijmeijer (II-B) en Janna Eilderdina Meeringa, is geboren op vrijdag 28 november 1952 in Gasselternijveenschemond.

Hij trouwt op donderdag 17 augustus 1972 in Gasselte op 19-jarige leeftijd met de 18-jarige Anna Geziena Helena (Siny)Geerts, dochter van Johannes Bernardus Geerts en Anna Rabina Fisscher. Siny is geboren op donderdag 22 oktober 1953 in Emmen.

Van hen is een kind bekend:

1  Hendrik Nijmeijer is geboren op woensdag 10 oktober 1979 in Stadskanaal, zie IV.

IV  Hendrik Nijmeijer, zoon van Berend (Bé) Nijmeijer (III) en Siny Geerts, fysiotherapeut, is geboren op woensdag 10 oktober 1979 in Stadskanaal.

Hij trouwt op woensdag 4 juni 2008 in Terschelling op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Mareije Schuiling. Mareije is geboren op donderdag 3 juli 1980 in Gieterveen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Otto Tijn (Otto) Nijmeijer is geboren op zondag 27 juli 2008 in Groningen.

Noor Nijmeijer is geboren op  maandag 2 mei 2011 in Groningen.

II-C  Hendrik Nijmeijer, zoon van Berend Nijmeijer (I) en Rengerdina Mulder, is geboren in 1933.

Hij trouwt op zaterdag 18 juli 1953 op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieternella Weidijk. Pieternella is geboren op donderdag 1 januari 1931.

Van hen is een kind bekend:

1  Regendina Nijmeijer is geboren in 1957.

II-D  Aaltje Nijmeijer, dochter van Berend Nijmeijer (I) en Rengerdina Mulder, is geboren op zondag 13 oktober 1935 in Wildervank, is overleden op zondag 1 januari 2006. Zij werd 70 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 10 juli 1954 op 18-jarige leeftijd met de 26-jarige Dirk Bruintjes. Dirk is geboren op zondag 1 januari 1928, is overleden op maandag 1 januari 2007. Hij werd 79 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  Harrie Bruintjes is geboren in 1958.

II-E  Berendina Nijmeijer, dochter van Berend Nijmeijer (I) en Rengerdina Mulder, is geboren op maandag 10 oktober 1938 in Wildervank.

Zij trouwt op zaterdag 28 november 1959 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Harm Meeme Sterenborg. Harm Meeme is geboren in 1936.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Renderdina Sterenborg is geboren in 1964.

2  Alica Sterenborg is geboren in 1965.

3  Aike Sterenborg is geboren in 1967.
 

X-R  Lammigje Nijmeijer, dochter van Hendrik Nijmeijer (IX-Q) en Berendje Kremer, is geboren in 1883 in Wildervank, is overleden op maandag 26 april 1926 in Gasselte . Zij werd 43 jaar.<112>

Zij trouwt op zaterdag 29 juli 1905 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Jan Drenth, zoon van Willem Drenth en Trijntje Schut. Jan, schipper, is geboren in 1887 in Gasselte.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Drenth is geboren in augustus 1907 in Emmen, is overleden op dinsdag 17 maart 1908 in Wildervank. Hij werd 7 maanden.

2  Hendrik Drenth, arbeider, is geboren in 1908 in Nieuwe Pekela, is overleden op zondag 6 december 1925 in Gasselte. Hij werd 17 jaar.

X-S  Everdina Nijmeijer, dochter van Hendrik Nijmeijer (IX-Q) en Berendje Kremer, is geboren op vrijdag 23 november 1888 in Bonnerveen .<113>

Zij trouwt op zaterdag 20 februari 1909 in Onstwedde op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Jacob Nijveen. Jacob, arbeider, is geboren in 1889 in Borger.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Nijveen is geboren in januari 1926 in Gasselte, is overleden op maandag 19 april 1926 aldaar. Hij werd 3 maanden.

2  Jan Hendrik Nijveen is geboren in januari 1926 in Gasselte, is overleden op vrijdag 14 mei 1926 aldaar. Hij werd 4 maanden.

X-T  Janna Nijmeijer, dochter van Hendrik Nijmeijer (IX-Q) en Berendje Kremer, is geboren op vrijdag 4 maart 1892 in Wildervank, is overleden op maandag 15 augustus 1955 aldaar. Zij werd 63 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Zij  trouwde met Jakob Middel, zoon van Johannes Jakobus Middel en Maria Bakker. Jakob, arbeider, is geboren op zondag 8 december 1889 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 29 december 1972 in Stadskanaal. Hij werd 83 jaar en 21 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Middel is geboren op woensdag 14 september 1910 in Wildervank, zie XI-J.

2  Hendrik Middel is geboren op donderdag 5 september 1912 in Wildervank, zie XI-K.

3  Lammechien Middel is geboren op woensdag 9 augustus 1916 in Musselkanaal.

Zij  trouwde met Stephanus Kammen. Stephanus is geboren in 1911, is overleden op dinsdag 28 januari 1969. Hij werd 58 jaar.

4  Berendje Middel is geboren op donderdag 8 mei 1919 in Emmen, zie XI-L.

5  Johannes Middel is geboren op vrijdag 24 juni 1921 in Emmen, zie XI-M.

XI-J  Maria Middel, dochter van Jakob Middel (X-T) en Janna Nijmeijer, is geboren op woensdag 14 september 1910 in Wildervank, is overleden op zaterdag 18 februari 1984 in Stadskanaal, is gecremeerd op woensdag 22 februari 1984 in Assen. Zij werd 73 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 30 januari 1932 in Wildervank op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Heikens. Hendrik, isoleerder, is geboren op woensdag 27 januari 1909 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 9 december 1983 in Stadskanaal, is begraven op dinsdag 13 december 1983 in Assen. Hij werd 74 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Harm Heikens is geboren op donderdag 1 juni 1933 in Wildervank.

2  Hillechien Heikens is geboren op woensdag 20 november 1935 in Wildervank.

3  Jakob Heikens is geboren op woensdag 20 november 1935 in Wildervank.

4  Jan Hendrik Heikens is geboren op woensdag 15 oktober 1941 in Wildervank.

XI-K  Hendrik Middel, zoon van Jakob Middel (X-T) en Janna Nijmeijer, glasblazer en los arbeider, is geboren op donderdag 5 september 1912 in Wildervank, is overleden op zondag 29 maart 1970 in Groningen, is gecremeerd op donderdag 2 april 1970 aldaar. Hij werd 57 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 30 januari 1937 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Frederika Wilhelmina de Jonge. Anna Frederika Wilhelmina, dagmeisje, is geboren op donderdag 2 juli 1914 in Groningen, is overleden op zondag 17 november 1985 aldaar, is gecremeerd op donderdag 21 november 1985 aldaar. Zij werd 71 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Janna Middel is geboren in mei 1937 in Gasselte.

2  Jansje Middel is geboren op zondag 29 december 1940 in Groningen.

3  Anna Frederika Wilhelmina (Rika) Middel is geboren op dinsdag 30 juni 1942 in Groningen.

4  Jakob Middel is geboren op woensdag 13 augustus 1947 in Groningen.

5  Hendrik Middel is geboren op zaterdag 8 december 1951 in Groningen.

XI-L  Berendje Middel, dochter van Jakob Middel (X-T) en Janna Nijmeijer, is geboren op donderdag 8 mei 1919 in Emmen.

Zij trouwt op zaterdag 28 januari 1939 in Borger op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Harm Siepel, zoon van Hendrik Siepel en Martha van Klinken. Harm is geboren op vrijdag 11 februari 1916 in Musselkanaal, is overleden op vrijdag 18 maart 1988 in Groningen. Hij werd 72 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Siepel is geboren op zaterdag 19 augustus 1939 in Stadskanaal, zie XII-M.

2  Jakob Siepel is geboren op vrijdag 8 oktober 1943 in Stadskanaal, zie XII-N.

3  Martha Hester Siepel is geboren op vrijdag 16 februari 1951 in Groningen, zie XII-O.

4  Jan Hendrik Siepel is geboren op dinsdag 28 augustus 1956 in Groningen, zie XII-P.

XII-M  Hendrik Siepel, zoon van Harm Siepel (XI-L) en Berendje Middel, is geboren op zaterdag 19 augustus 1939 in Stadskanaal.

Hij is gehuwd met Lijsbeth de Hoog. Lijsbeth is geboren op woensdag 10 december 1941 in Groningen.

Van hen is een kind bekend:

1  Berendina Siepel is geboren op zondag 25 oktober 1964 in Groningen, zie XIII-D.

XIII-D  Berendina Siepel, dochter van Hendrik Siepel (XII-M) en Lijsbeth de Hoog, is geboren op zondag 25 oktober 1964 in Groningen.

Zij trouwt op donderdag 7 augustus 1986 in Groningen op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Schreuder. Jan is geboren op woensdag 24 februari 1960 in Sappemeer.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Maurice Schreuder is geboren op vrijdag 17 februari 1989 in Groningen.

2  Noraly Marije Schreuder is geboren op zaterdag 25 januari 1992 in Groningen.

XII-N  Jakob Siepel, zoon van Harm Siepel (XI-L) en Berendje Middel, is geboren op vrijdag 8 oktober 1943 in Stadskanaal.

Hij trouwt op vrijdag 9 juli 1965 in Groningen op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Petronella Maria (Pia) van der Togt, dochter van Frederik van der Togt en Hieke Fokkens. Petronella Maria (Pia) is geboren op zaterdag 1 september 1945 in Groningen, is overleden op zondag 20 april 2003 aldaar, is gecremeerd op donderdag 24 april 2003 aldaar. Zij werd 57 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Monique Siepel is geboren op donderdag 14 juli 1966 in Groningen.

Zij trouwt op vrijdag 14 januari 1994 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Anne Peter van Zwol. Anne Peter is geboren op maandag 30 januari 1967 in Hitzum.

2  Joyce Siepel is geboren op zaterdag 7 november 1970 in Assen.

Zij woont samen met Tonnis Pieter de Veer. Tonnis Pieter is geboren op zondag 27 december 1970 in Zuidwolde.

XII-O  Martha Hester Siepel, dochter van Harm Siepel (XI-L) en Berendje Middel, is geboren op vrijdag 16 februari 1951 in Groningen.

Zij trouwt op vrijdag 15 september 1972 in Groningen op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Wolter Meijer. Harm Wolter is geboren op dinsdag 26 augustus 1947 in Groningen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Ron Meijer is geboren op woensdag 7 augustus 1974 in Groningen.

2  Jos Meijer is geboren op maandag 13 juni 1977 in Groningen.

XII-P  Jan Hendrik Siepel, zoon van Harm Siepel (XI-L) en Berendje Middel, is geboren op dinsdag 28 augustus 1956 in Groningen.

Hij trouwt op vrijdag 10 juli 1987 in Groningen op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Charlotte Boelens. Charlotte is geboren op donderdag 6 maart 1958 in Noorddijk.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Harmen Siepel is geboren op maandag 19 september 1988 in Groningen.

2  Ellen Siepel is geboren op woensdag 10 januari 1990 in Groningen.

XI-M  Johannes Middel, zoon van Jakob Middel (X-T) en Janna Nijmeijer, is geboren op vrijdag 24 juni 1921 in Emmen, is overleden op zondag 23 april 1989 in Stadskanaal, is gecremeerd op donderdag 27 april 1989 in Assen. Hij werd 67 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Hij trouwt op maandag 23 september 1940 in Groningen op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Joukje Stiksma, dochter van Henko Anne Stiksma en Antje Endstra. Joukje is geboren op woensdag 31 juli 1918 in Groningen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jakob Middel is geboren op woensdag 22 oktober 1941 in Stadskanaal.

2  Antje Middel is geboren op maandag 8 februari 1943 in Stadskanaal.

X-U  Geert Nijmeijer, zoon van Hendrik Nijmeijer (IX-Q) en Berendje Kremer, is geboren op zaterdag 22 december 1894 in Wildervank, is overleden op vrijdag 19 september 1969 in Drouwenermond. Hij werd 74 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1921 in Borger op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Martje de Vries, dochter van Jans de Vries en Trientje Krol. Martje is geboren op zaterdag 14 december 1895 in Borger, is overleden op donderdag 23 april 1992. Zij werd 96 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<114> <115>
 

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Nijmeijer is geboren op woensdag 23 november 1921 in Onstwedde.

Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1960 in Onstwedde op 38-jarige leeftijd met de 31-jarige Zwaantje Westenberg. Zwaantje is geboren op maandag 22 oktober 1928 in Borger, is overleden op zaterdag 8 augustus 1992 in Stadskanaal. Zij werd 63 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

2  Trientje Nijmeijer is geboren op donderdag 31 mei 1923 in Wildervank.

Zij trouwt op zaterdag 6 mei 1950 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Geert Oosting. Geert is geboren op dinsdag 27 juni 1922 in Odoorn, is overleden op donderdag 6 april 1989 in Stadskanaal. Hij werd 66 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

3  Jans Nijmeijer is geboren op zaterdag 23 augustus 1924 in Wildervank, zie XI-N.

4  Lammichtje Nijmeijer is geboren op dinsdag 20 mei 1930 in Borger, is overleden op donderdag 25 maart 2004 in Stadskanaal. Zij werd 73 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 22 mei 1954 in Borger op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Albert van der Laan. Albert is geboren op woensdag 26 oktober 1927 in Gieten, is overleden op donderdag 27 september 2001. Hij werd 73 jaar, 11 maanden en 1 dag.

5  Geert Nijmeijer is geboren op zaterdag 5 november 1932 in Borger.

6  Arend Nijmeijer is geboren op dinsdag 8 september 1936 in Borger.

Hij trouwt op vrijdag 10 februari 1961 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendriktje Timmer. Hendriktje is geboren op donderdag 13 oktober 1938 in Nieuwe Pekela.

XI-N  Jans Nijmeijer, zoon van Geert Nijmeijer (X-U) en Martje de Vries, is geboren op zaterdag 23 augustus 1924 in Wildervank, is overleden op zaterdag 29 juni 2002 in Stadskanaal, is gecremeerd op donderdag 4 juli 2002 in Assen. Hij werd 77 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Hij  trouwde met Stientje Nienhuis. Stientje is geboren op dinsdag 23 september 1930, is overleden op woensdag 3 januari 1990 in Stadskanaal. Zij werd 59 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Mattie Nijmeijer, wonende in Stadskanaal.

Zij is gehuwd met Bouwe de Jong.

VIII-H  Jan Niemeijer, zoon van Geerd Hendriks Niemeijer (VII-F) en Jantien Eggens Schuiling, arbeider en landbouwer, wonende in Gasselterboerveen, in Gieterveen, in Valtherveen en in Ter Apel (1884), is geboren op donderdag 17 september 1829 in Anloo (akte nr. 41), is overleden op woensdag 8 januari 1896 in Odoorn (akte no.5). Hij werd 66 jaar, 3 maanden en 22 dagen. Naam: ook genoemd als: Jan Nijmeijer<116,117>

Hij trouwt op zaterdag 28 februari 1852 in Gieten op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Rendelina Kaspers, dochter van Jan Kaspers en Roelfien Jans Koops. Rendelina is geboren op dinsdag 25 januari 1831 in Gieten, is overleden op dinsdag 22 januari 1867 in Gieterveen. Zij werd 35 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Bij dit huwelijk noemt Jan zich Nijmeijer.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Jantje Nijmeijer is geboren op zondag 22 augustus 1852 in Bonnerveen (akte nr.28), zie IX-R.

2  Roelfien (Roelfje) Niemeijer is geboren op donderdag 1 december 1853 in Gasselterboerveenschemond (akte nr.72), zie IX-S.

3  Geert Niemeijer is geboren op woensdag 28 november 1855 in Gieten, zie IX-T.

4  Jan Niemeijer is geboren op vrijdag 26 februari 1858 in Gieten (bron:GenLias), is ned.hervormd gedoopt, zie IX-U.

5  Sietske Niemeijer is geboren op woensdag 12 september 1860 in Gieterveen (aktenr.54), zie IX-V.

6  Evert Niemeijer is geboren op zondag 29 maart 1863 in Gieten, is overleden op zaterdag 18 april 1863 aldaar. Hij werd 20 dagen.

7  Evert Niemeijer is geboren op zaterdag 2 april 1864 in Gieterveen, zie IX-W.

8  Harm Nijmeijer is geboren op woensdag 5 september 1866 in Gieten, zie IX-X.

Hij trouwt op maandag 9 maart 1868 in Gieten op 38-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Hinderika Bleeker, dochter van Jan Alberts Bleker en Marijke Stoffers Schuit. Hinderika is geboren op vrijdag 31 augustus 1838 in Hoogezand, is overleden op dinsdag 4 maart 1913 in Odoorn (akte no.23) ten huize van Hendrik Niemeijer. Zij werd 74 jaar, 6 maanden en 1 dag. Ze woonde vanaf 17.11.1902 als weduwe in bij haar zoon Hendrik. Zij was op latere leeftijd blind.
Zij was later gehuwd (2) met Simon van der Laan.<118..121>

Bij dit huwelijk wordt de familienaam Niemeijer gebruikt.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

9  Jan Nijmeijer is geboren op dinsdag 2 maart 1869 in Gieterveen , is overleden op vrijdag 7 juli 1876 in Gieten. Hij werd 7 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<122>

10  Hendrik Niemeijer is geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Gieterveen, zie IX-Y.

11  Jacob Niemeijer is geboren op woensdag 13 mei 1874 in Gieten, is overleden op donderdag 27 november 1890. Hij werd 16 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

12  Maria Nijmeijer is geboren op vrijdag 30 maart 1877 in Odoorn (akte nr.46), zie IX-Z.

13  Grietje Niemeijer is geboren op zaterdag 28 augustus 1880 in Valtherveen, zie IX-AA.

14  Freerkien Niemeijer is geboren op zaterdag 28 augustus 1880 in Odoorn, is overleden op zaterdag 19 maart 1881 in Valtherveen. Zij werd 6 maanden en 19 dagen.

IX-R  Jantje Nijmeijer, dochter van Jan Niemeijer (VIII-H) en Rendelina Kaspers, dienstmeid, is geboren op zondag 22 augustus 1852 in Bonnerveen (akte nr.28), is overleden op maandag 16 januari 1928 in Den Ham (Ov). Zij werd 75 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Vertrokken op 31-5-1864 naar Anloo. In huwelijksakte 1873, no.15 gem.Hoogezand, wordt zij Nijmeijer genoemd. Ze woont dan te Gieten en is daar dienstmeid.
    Garbrand en Jantje op portret
(mij gestuurd door Wil op 't Ende)

Zij trouwt op zaterdag 12 april 1873 in Hoogezand op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Garbrand op 't Ende, zoon van Hindrik Stoffers op 't Ende en Barber Garbrands van der Laan. Garbrand, boerenknecht, wonende in Windeweer, in Vroomshoop en in Ommen, is geboren op maandag 8 november 1847 in Muntendam, is overleden op vrijdag 7 september 1934 in Ommen. Hij werd 86 jaar, 9 maanden en 30 dagen. Garbrand verhuisde op 16 april 1864 naar Veendam. Hij werd voor militaire dienst ingeschreven in het register van Veendam van het jaar 1866 voor de lichting 1867; hij lootte no. 19 en was van 9 mei 1867 tot 8 mei 1872 ingelijfd.
 

Verhuizing van Drenthe naar Ommen in Overijssel
Volgens aantekeningen van wijlen Harm Popken te Assen (getrouwd met Dinie Wagenaar, de achterkleindochter van Garbrand en Jantje), die hij in 1973 maakte, had hij een gesprek met Garbrand's dochter Grietje, die toen -op 82 jarige leeftijd- in het bejaardenhuis Oldenhagen in Ommen woonde. Zij vertelde hem dat vader Garbrand met vrouw en hun nog thuis wonende kinderen Renteliena, Jantje, Grietje en Roelfina op maandag 29 november 1899 vertrok naar het toenmalige Ambt Ommen, om daar te gaan werken als baas bij de landontginning in het Beerzerveld.

    .........in een linnenwagen.........

Ze vertrokken om vier uur 's ochtends in een linnenwagen uit de Vetstukken, richting Coevorden. In de huifkar was ook alle huisraad en beddengoed geladen.
's Middags kwam het gezin met hutje en mutje in Coevorden aan. Daar was toen markt. Hier kocht moeder Jantje nog gauw een emmer. Daarna ging het per snikke (=trekschuit)verder naar Beerzerveld, waar 's avonds om acht uur aan de Kloosterdijk onder de gemeente Den Ham werd aangelegd.
De woning (een boerderij), die hier betrokken zou worden, was evenwel nog niet gereed. Dit hield een week aan. Gedurende deze week kreeg het gezin onderdak bij de winkelier Meesters.
Het gezin woonde ongeveer een half jaar in de boerderij aan de Kloosterdijk. Deze moest daarna ontruimd worden, omdat er een zetboer in moest wonen.
Vervolgens woonde het gezin elf jaar in een gewoon huis aan de Kloosterdijk. De landontginning was toen voltooid en vader Garbrand vond toen de tijd gekomen om een plaatsje van 2½ hectae land aan de Hammerdijk (ook gemeente Den Ham) te kopen. Het huisje, dat op dit plaatsje stond, liet hij afbreken en vervangen door een nieuw huis met een achterhuis, waarin 's winters een paar koeien konden staan.
De laatste maanden van zijn leven verbleef Garbrand bij het gezin van dochter Grietje, waar hij ook overleed. Moeder Jantje, met wie hij als vrijgezel in Gieterveen bij dezelfde boer had gediend (hij als inwonende knecht, zij als inwonende meid) en met wie hij na hun huwelijk naar Vetstukken trok, omdat ook haar ouders daar woonden, was toen hij stierf reeds ruim 6½ jaar eerder overleden.
Roelfina (door iedereen later tante Roefie genoemd)is na het overlijden van vader Garbrand gehuwd.
Volgens Grietje kwamen Garbrand en zijn broer Stoffer, ook toen Garbrand in Beerzerveld woonde, nog geregeld bij elkaar. Stoffer is evenwel vrij jong overleden, op 59-jarige leeftijd. Garbrand was toen bij hem en vertelde later, dat het leek alsof Stoffer vlak voor zijn heengaan hem nog iets wilde zeggen, maar dat hem kennelijk de krachten ontbraken nog een woord te uiten.
Grietje vertelde ook nog, dat Garbrand in de (duitse) oorlog 1870-'71 in militaire dienst was en toen voor het Koninklijk Paleis wacht moest lopen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik op 't Ende is geboren op dinsdag 2 september 1873 in Valtherveen, zie X-V.

2  Jan op 't Ende is geboren op zondag 20 juni 1875 in Valthermond, zie X-W.

3  Bertha op 't Ende is geboren op vrijdag 24 mei 1878 in Zandberg, zie X-X.

4  Renteliena op 't Ende is geboren op zondag 5 december 1880 in Valtherveen (volgens grafsteen geboren op 2-12-1880), is overleden op zondag 18 december 1949. Zij werd 69 jaar en 13 dagen.

Als vermeld ging zij met haar ouders verhuizen naar Beerzerveld; toen zij trouwde kwam zij terug naar Valthermond.

Zij trouwt op vrijdag 13 mei 1904 in Odoorn (akte nr. 32) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Rogge, zoon van Hendrik Rogge en Detje Bakker. Jan, wonende in Valthermond, is geboren op donderdag 28 december 1876 in Odoorn, is overleden op zondag 18 februari 1968, is begraven in Valthermond. Hij werd 91 jaar, 1 maand en 21 dagen.

5  Stoffer op 't Ende is geboren op vrijdag 17 augustus 1883 in Valtherveen, is overleden op donderdag 22 juli 1886 in Vetstukken (akte nr. 71). Hij werd 2 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

6  Hinderika op 't Ende is geboren op dinsdag 13 juli 1886 in Vetstukken. Zij vertrok op 29 november 1899 (toen haar ouders en zusjes naar Beerzerveld verhuisden) naar Vlagtwedde.

Zij trouwt op vrijdag 24 november 1905 in Odoorn (akte nr. 61) op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Rink van den Berg, zoon van Durk Reinders van den Berg en Hiltje Dijkstra. Rink is geboren rond 1878 in Ooststellingwerf.

7  Jantje op 't Ende is geboren op zaterdag 20 juli 1889 in Vetstukken.

Zij  trouwde met Gerrit Timmerman.

8  Grietje op 't Ende is geboren op zaterdag 2 mei 1891 in Vetstukken, zie X-Y.

    Grietje met twee (nog onbekende)zusjes (mij gestuurd door Wil op 't Ende)

9  Roelfina (Roeffie) op 't Ende is geboren op vrijdag 22 december 1893 in Vetstukke Zij overleed op woendag 12 december 1984 en werd begraven in Beerzerveld; zij werd 90 jaar, 11 maanden 20 dagen oud. .<123>

Zij  trouwde met Hendrik Jan Gerrits. Hendrik Jan, tuinman, geboren op vrijdag 15 april 1898 en overleden op zaterdag 3 februari 1990, wonende in Beerze; hij werd 91 jaar, 9 maanden en 19 dagen oud en werd begraven in Beerzerveld.

Hij woonde met zijn vrouw "tante Roefie" in een woning van het kasteel in het bos bij Beerze.

Roeffie en Jan in 't bos.(mij gestuurd door Wil op 't Ende)

X-V  Hendrik op 't Ende, zoon van Garbrand op 't Ende (IX-R) en Jantje Nijmeijer, is geboren op dinsdag 2 september 1873 in Valtherveen, is overleden op donderdag 19 november 1953 in Emmen, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Hij werd 80 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Hij woonde aanvankelijk Vetstukken 71. Op 26 juni 1906 vertrok hij naar de gem. Emmen; per 30 april 1912 keerde hij terug in gem. Odoorn (2e Valthermond) en ging op 31 mei 1926 weer naar de gem. Emmen (Vledders).

Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1898 in Odoorn (akte nr.39) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Bernadiena Katoen, dochter van Albert Katoen en Bernardina Lutje. Bernadiena is geboren op zaterdag 13 januari 1877 in Odoorn, is overleden op woensdag 15 januari 1941 in Emmen, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Zij werd 64 jaar en 2 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Jantje op 't Ende is geboren op vrijdag 9 september 1898 in Odoorn, zie XI-O.

2  Bernadiena op 't Ende is geboren op donderdag 23 november 1899 in Odoorn, zie XI-P.

3  Gerbrand op 't Ende is geboren op vrijdag 7 maart 1902 in Odoorn, zie XI-Q.

4  Albert op 't Ende is geboren op zondag 1 november 1903 in Odoorn, zie XI-R.

5  Annechien op 't Ende is geboren op dinsdag 21 november 1905 in Odoorn, is jong overleden.

6  Annechien op 't Ende is geboren op donderdag 13 mei 1909 in Emmen, zie XI-S.

7  Jan op 't Ende is geboren op zondag 3 maart 1912 in Emmen, is overleden op woensdag 17 juni 1914 in Odoorn. Hij werd 2 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

8  Hindrikje op 't Ende is geboren op dinsdag 2 februari 1915 in Odoorn, zie XI-T.

9  Jan op 't Ende is geboren op dinsdag 2 februari 1915 in Odoorn, zie XI-U.

XI-O  Jantje op 't Ende, dochter van Hendrik op 't Ende (X-V) en Bernadiena Katoen, is geboren op vrijdag 9 september 1898 in Odoorn, is overleden op dinsdag 20 juli 1982 in Musselkanaal. Zij werd 83 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Zij  trouwde met Hero Drent. Hero is geboren in 1899, is overleden op dinsdag 19 juli 1966. Hij werd 67 jaar.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Drent.

2  Hendrik Drent.

3  Jacob Drent.

4  Berend Drent.

5  Gozen Drent.

XI-P  Bernadiena op 't Ende, dochter van Hendrik op 't Ende (X-V) en Bernadiena Katoen, is geboren op donderdag 23 november 1899 in Odoorn, is overleden op woensdag 10 april 1957. Zij werd 57 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Zij  trouwde met Harm Drent. Harm is geboren in 1895, is overleden op vrijdag 8 juni 1973. Hij werd 78 jaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Gientje Drent.

2  Hendrik Drent.

XI-Q  Gerbrand op 't Ende, zoon van Hendrik op 't Ende (X-V) en Bernadiena Katoen, is geboren op vrijdag 7 maart 1902 in Odoorn, is overleden op donderdag 31 mei 1973 in Emmen. Hij werd 71 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Hij  trouwde met Grietje Geertsema.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Bernadiena op 't Ende.

2  Aaltje op 't Ende.

3  Henderika op 't Ende.

4  Sjouke op 't Ende.

5  Jantje op 't Ende.

6  Gerbrand op 't Ende.

XI-R  Albert op 't Ende, zoon van Hendrik op 't Ende (X-V) en Bernadiena Katoen, is geboren op zondag 1 november 1903 in Odoorn, is overleden op zondag 20 maart 1988 in Nieuw-Weerdinge. Hij werd 84 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Hij  trouwde met Fennichje Engels. Fennichje is geboren op zaterdag 25 september 1909.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Henderika op 't Ende, wonende in Bargeres.

Zij  trouwde met Lammert Ros.

2  Albert op 't Ende.

3  Bernardia op 't Ende, wonende in Nieuw-Weerdinge.

4  Gerbrand op 't Ende, wonende in Valthermond.

Hij trouwt op vrijdag 26 januari 1973 in Odoorn met Geertje Bakker.

5  Hendrik op 't Ende is geboren op vrijdag 24 december 1926 in Odoorn, zie XII-Q.

XII-Q  Hendrik op 't Ende, zoon van Albert op 't Ende (XI-R) en Fennichje Engels, fabr.arb. en metaalarb., wonende in Ter Apel, is geboren op vrijdag 24 december 1926 in Odoorn.

Hij  trouwde met Geertje Berendina Maneschijn. Geertje Berendina is geboren op zondag 9 juli 1933, is overleden op vrijdag 7 januari 1977. Zij werd 43 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Elina op 't Ende is geboren op maandag 11 januari 1954, zie XIII-E.

2  Albert op 't Ende is geboren op maandag 17 december 1956, zie XIII-F.

3  Hendrik op 't Ende is geboren op maandag 10 maart 1958, zie XIII-G.

4  Bernardus? op 't Ende is geboren op zaterdag 19 december 1959, zie XIII-H.

XIII-E  Elina op 't Ende, dochter van Hendrik op 't Ende (XII-Q) en Geertje Berendina Maneschijn, is geboren op maandag 11 januari 1954.

Zij  trouwde met Jan Westerhof.

Van hen is een kind bekend:

1  Klaas Westerhof is geboren op zaterdag 22 juni 1985.

XIII-F  Albert op 't Ende, zoon van Hendrik op 't Ende (XII-Q) en Geertje Berendina Maneschijn, is geboren op maandag 17 december 1956.

Hij is gehuwd met Geertje Bosma. Geertje is geboren op dinsdag 30 oktober 1956.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Evelien op 't Ende is geboren op donderdag 9 april 1981.

2  Hendrik op 't Ende is geboren op vrijdag 21 maart 1986.

XIII-G  Hendrik op 't Ende, zoon van Hendrik op 't Ende (XII-Q) en Geertje Berendina Maneschijn, is geboren op maandag 10 maart 1958.

Hij is gehuwd met Derkje Giesen. Derkje is geboren op dinsdag 18 maart 1958.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Esmeralda op 't Ende is geboren in 1984.

2  Hendrik op 't Ende is geboren in 1987.

XIII-H  Bernardus? op 't Ende, zoon van Hendrik op 't Ende (XII-Q) en Geertje Berendina Maneschijn, wonende in Ter Apel, is geboren op zaterdag 19 december 1959.

Hij is gehuwd met Gea Niehof. Gea is geboren op dinsdag 5 mei 1964 in Vlagtwedde.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jeroen op 't Ende is geboren op dinsdag 8 november 1988.

2  Melissa op 't Ende is geboren op zondag 16 december 1990.

XI-S  Annechien op 't Ende, dochter van Hendrik op 't Ende (X-V) en Bernadiena Katoen, is geboren op donderdag 13 mei 1909 in Emmen, is overleden op woensdag 31 juli 2002 aldaar in "De Schans", is gecremeerd aldaar (in familiekring). Zij werd 93 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Zij  trouwde met Reinder Wagenaar, zoon van Jelmer Wagenaar en Trijntje Veling. Reinder is geboren op zondag 7 juni 1908, is overleden op zaterdag 5 juni 1976 in Emmen. Hij werd 67 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Martje Wagenaar, wonende in Emmen.

Zij  trouwde met N.N.Poede.

2  Bernadiena (Dinie) Wagenaar is geboren op vrijdag 6 mei 1932 in Emmen, zie XII-R.

XII-R  Bernadiena (Dinie) Wagenaar, dochter van Reinder Wagenaar (XI-S) en Annechien op 't Ende, wonende in Assen, is geboren op vrijdag 6 mei 1932 in Emmen.

Zij trouwt op zaterdag 12 mei 1956 in Emmen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Popken, zoon van Roelof Popken en Trijntje Middeljans. Harm, referendaris A provincie Drenthe, wonende in Assen, is geboren op woensdag 5 november 1930 in Odoorn, is overleden op zaterdag 14 juli 1979 in Keutschach, is gecremeerd op zaterdag 21 juli 1979 in Meppel. Hij werd 48 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Hij was een goede vriend en collega; dat laatste toen hij gemeenteambtenaar was in Hoogezand-Sappemeer. Vandaar vertrok hij om bij de provincie Drenthe te gaan werken. Hij was gemeenteraadslid van Assen. Ook was hij bestuurslid van de Drentse Genealogische Vereniging vanaf de oprichting tot 1976.
Hij stierf plotseling -als gevolg van een hartkwaal- tijdens een vaartochtje met een bootje op een meer bij Keutschach,Karintië (Oostenrijk)waar hij en Diny kampeerden.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Annechien (Anne) Popken, ambtenaar ministerie waterstaat, wonende in Austerlitz, is geboren op dinsdag 4 juni 1957 in Havelte.

Zij trouwt op dinsdag 24 december 1991 op 34-jarige leeftijd met de 48-jarige Chiel Veenendaal. Chiel, chef bij Heineken, is geboren op donderdag 20 mei 1943.

2  Roelof Jacob (Roelof) Popken, buschauffeur, wonende in Assen, is geboren op donderdag 3 december 1959 in Havelte.

Hij trouwt op vrijdag 19 mei 1989 in Assen op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Jolanda Schievink. Jolanda, ziekenverzorgster, is geboren op maandag 6 januari 1964.

3  Harm (Harry) Popken, postbode, wonende in Smilde, is geboren op vrijdag 22 februari 1963 in Hoogezand-Sappemeer.

Hij trouwt in 1986 in Dwingeloo op 23-jarige leeftijd met Willy Emmink.

XI-T  Hindrikje op 't Ende, dochter van Hendrik op 't Ende (X-V) en Bernadiena Katoen, is geboren op dinsdag 2 februari 1915 in Odoorn, is overleden op zaterdag 16 maart 1985. Zij werd 70 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Zij  trouwde met Hendrik Ubels.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Ubels.

2  Bernadiena Ubels.

3  Hendrikje Ubels.

XI-U  Jan op 't Ende, zoon van Hendrik op 't Ende (X-V) en Bernadiena Katoen, is geboren op dinsdag 2 februari 1915 in Odoorn, is overleden op maandag 6 mei 1957 in Nieuw-Weerdinge. Hij werd 42 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Hij  trouwde met Meintje van Wijk. Meintje is geboren op maandag 30 juni 1913, is overleden op vrijdag 16 januari 1987. Zij werd 73 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Bernadiena op 't Ende.

X-W  Jan op 't Ende, zoon van Garbrand op 't Ende (IX-R) en Jantje Nijmeijer, is geboren op zondag 20 juni 1875 in Valthermond.

Hij woonde aanvankelijk op Vetstukken 67 en is op 17 mei 1915 vertrokken naar gem. Vlagtwedde (Ter Apel).

Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1898 in Odoorn (akte nr. 40) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Janna Kuipers, dochter van Willem Kuipers en Geesien Hooiveld. Janna is geboren op zaterdag 12 januari 1878 in Emmen, is overleden op woensdag 14 augustus 1940 in Ter Apel, is begraven op maandag 19 augustus 1940 aldaar. Zij werd 62 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn dertien kinderen bekend:

1  Jantje op 't Ende is geboren op zaterdag 10 december 1898 in Odoorn.

2  Geessien op 't Ende is geboren op zondag 25 februari 1900 in Odoorn, is overleden op vrijdag 1 juli 1966 in Emmer-Compascuum, is begraven op dinsdag 5 juli 1966 aldaar. Zij werd 66 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Zij  trouwde met Hendrik Bakker. Hendrik is geboren in 1900, is overleden op woensdag 12 januari 1955 in Emmer-Compascuum. Hij werd 55 jaar.

3  Berta op 't Ende is geboren op donderdag 15 augustus 1901 in Odoorn, is overleden op dinsdag 8 oktober 1901. Zij werd 1 maand en 23 dagen.

4  Gerbrand op 't Ende is geboren op zaterdag 31 januari 1903 in Odoorn. Hij was raadslid voor de  CPN in de gemeente Vlagtwedde.Hij  trouwde met T. Hummel.

5  Willem op 't Ende is geboren op vrijdag 18 maart 1904 in Odoorn, is overleden op vrijdag 1 april 1904. Hij werd 14 dagen.

6  Willem op 't Ende is geboren op donderdag 18 mei 1905 in Odoorn, is overleden op maandag 1 september 1969 in Schiedam. Hij werd 64 jaar, 3 maanden en 14 dagen. Hij zat gevangen in Buchenwald.

7  Hendrik op 't Ende is geboren op zondag 17 februari 1907 in Odoorn. Woonde 37 jaar in Schiedam. Kwam in augustus 1973 terug naar Ter Apel.

8  Luutje op 't Ende is geboren op dinsdag 15 september 1908 in Odoorn, zie XI-V.

9  Bertha op 't Ende is geboren op woensdag 8 november 1911 in Odoorn. Woonde in 1973 in bejaardenhuis Ter Apel.

10  Hillechien op 't Ende is geboren rond 1912 in Vlagtwedde, is overleden rond 1914. Zij werd ongeveer 2 jaar.

11  Jan op 't Ende is geboren op woensdag 2 april 1913 in Odoorn, is overleden op zaterdag 17 mei 1913. Hij werd 1 maand en 15 dagen.

12  Rendeliena op 't Ende is geboren op maandag 27 juli 1914 in Odoorn.

13  Jan op 't Ende, schilder bij de gemeente Odoorn, is geboren op vrijdag 2 april 1920 in Odoorn, is overleden op zaterdag 16 april 1994 in Ter Apel, is gecremeerd op woensdag 20 april 1994 in Emmen. Hij werd 74 jaar en 14 dagen.

Hij  trouwde met F. A. (Giny) Kuiper.

XI-V  Luutje op 't Ende, zoon van Jan op 't Ende (X-W) en Janna Kuipers, wonende in Andijk, is geboren op dinsdag 15 september 1908 in Odoorn, is overleden op zondag 10 maart 1985 in Andijk. Hij werd 76 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Hij  trouwde met Aaltje (Altje) Groot. Aaltje (Altje) is geboren in 1910, is overleden op zondag 1 november 1981, is gecremeerd op donderdag 5 november 1981 in Schagen. Zij werd 71 jaar.

    (links:)Luutje en Aaltje met getrouwde zoon en diens vrouw en schoonouders (mij gestuurd door Wil op 't Ende)

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Gerbrand op 't Ende, zie XII-S.

2  Jan op 't Ende.

3  Simon Jacob op 't Ende is geboren in 1943, is overleden op maandag 31 maart 1980 in Andijk, is gecremeerd op donderdag 3 april 1980 in Schagen. Hij werd 37 jaar.

XII-S  Gerbrand op 't Ende, zoon van Luutje op 't Ende (XI-V) en Aaltje (Altje) Groot.

Van hem en een mij nog onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Gerard op 't Ende.

2  Marianne op 't Ende.

X-X  Bertha op 't Ende, dochter van Garbrand op 't Ende (IX-R) en Jantje Nijmeijer, is geboren op vrijdag 24 mei 1878 in Zandberg, is overleden op vrijdag 8 juni 1956 in Valthermond, is begraven op woensdag 13 juni 1956 in Valthermond-Oost. Zij werd 78 jaar en 15 dagen. Zij vertrok op 29 juni 1894 naar Gasselte

Zij  trouwde met Jan Bunt, zoon van Lucas Lucas Bunt en Jantje van Wijk. Jan, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 13 december 1874 aldaar, is overleden op woensdag 20 februari 1929 aldaar, is begraven op maandag 25 februari 1929 in Valthermond-Oost. Hij werd 54 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Jan werd opgevoed door Lucas Lucas Bunt en Saakje Ymens Koopmans en is vanuit dit gezin ook getrouwd.
Hij woonde in een boerderij te Vetstukken bij Valthermond, later boerderij Boerema.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Lucas Bunt is geboren op dinsdag 10 juni 1902 in Hardenberg, zie XI-W.

2  Gerbrand Bunt is geboren op vrijdag 24 maart 1905 in Odoorn, is overleden op donderdag 10 oktober 1907. Hij werd 2 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

3  Jan Bunt is geboren op zondag 10 maart 1907 in Odoorn, is overleden op woensdag 23 oktober 1907 aldaar. Hij werd 7 maanden en 13 dagen.

4  Gerbrand Bunt is geboren op zondag 26 januari 1908 in Odoorn, is overleden op zaterdag 6 februari 1909. Hij werd 1 jaar en 11 dagen.

5  Gerbrand Bunt is geboren op donderdag 20 december 1917 in Odoorn, zie XI-X.

XI-W  Lucas Bunt, zoon van Jan Bunt (X-X) en Bertha op 't Ende, is geboren op dinsdag 10 juni 1902 in Hardenberg, is overleden op zaterdag 7 februari 1970 in Groningen, is gecremeerd op woensdag 11 februari 1970 aldaar. Hij werd 67 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Hij  trouwde met Douwina Mulder. Douwina is geboren op zaterdag 2 mei 1903 in Emmen, is overleden op zondag 17 september 1995 in Ter Apel, is gecremeerd op donderdag 21 september 1995 in Emmen. Zij werd 92 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Bunt is geboren in 1927.

2  Anna Bunt is geboren in 1928.

3  Jan Jacob Bunt is geboren op zondag 27 april 1930 in Emmen, zie XII-T.

4  Berthus Bunt is geboren op zaterdag 29 augustus 1931 in Emmen, zie XII-U.

5  Lucas Bunt is geboren op woensdag 12 april 1933 in Emmen, zie XII-V.

6  Roelof Duko (Rudie) Bunt is geboren op zaterdag 11 mei 1935 in Emmen, zie XII-W.

7  Gerbrand Bunt is geboren in 1936.

8  Douwina Bunt is geboren in 1938.

XII-T  Jan Jacob Bunt, zoon van Lucas Bunt (XI-W) en Douwina Mulder, wonende in Ter Apel, in Klazinaveen en in Zuidlaren, is geboren op zondag 27 april 1930 in Emmen.

Hij  trouwde met Harmina Wilken. Harmina is geboren in Emmen, is overleden op woensdag 23 december 1981 in Ter Apel.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Lucas Bunt is geboren op zondag 7 maart 1954 in Roswinkel.

2  Hennie Bunt is geboren op zaterdag 1 januari 1955 in Roswinkel.

Zij is gehuwd met Berrie Terpstra, zoon van Jan Terpstra.

XII-U  Berthus Bunt, zoon van Lucas Bunt (XI-W) en Douwina Mulder, wonende in Musselkanaal, is geboren op zaterdag 29 augustus 1931 in Emmen.

Hij is gehuwd met Klazina Maria Krops, dochter van Johannus Bernardus Krops en Klaassiena Kip. Klazina Maria is geboren op zaterdag 8 februari 1936 in Onstwedde. naam: ook genoemd: Klaasje

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Klazina Douwina Bunt is geboren op dinsdag 27 juni 1961 in Musselkanaal.

Zij trouwt op vrijdag 24 mei 1985 in Vlagtwedde op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Menno Wendels, zoon van Johannes Bernardus Wendels en Jansina Weggemans. Menno is geboren op woensdag 1 januari 1958 in Roswinkel.

2  Lucas Bunt is geboren op zaterdag 6 oktober 1962 in Musselkanaal.

Hij trouwt rond vrijdag 1 november 1991 in Vlagtwedde op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Inge Wybenga, dochter van Fokke Wybenga en Engelina Hoitzing. Inge is geboren op vrijdag 25 oktober 1968 in Veendam.

XII-V  Lucas Bunt, zoon van Lucas Bunt (XI-W) en Douwina Mulder, electromonteur, wonende in Nieuw-Weerdinge en in Zetveld 41, is geboren op woensdag 12 april 1933 in Emmen.

Hij gaat in ondertrouw op woensdag 21 juni 1961 in Emmen, trouwt op vrijdag 11 augustus 1961 aldaar, trouwt (kerk) (geref.) op vrijdag 11 augustus 1961 in Ter Apel (gereformeerd) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Hilje (Hillie) Vos, dochter van Jan Vos en Lubberdina van der Ploeg. Hilje (Hillie), kraamverzorgster/gezinsverzorgster, is geboren op donderdag 28 juli 1938 in Bierum.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Lubberdina Douwina Bunt, administratief medewerkster (Postbank), wonende in Den Haag en in Musselkanaal, is geboren op vrijdag 26 oktober 1962 in Emmen.

Zij woont samen met Geert Dol.

2  Lucas Jan Bunt, pijpfitter, wonende in Valthermond, is geboren op maandag 4 mei 1964 in Emmen.

Hij trouwt op vrijdag 21 juni 1996 in Odoorn op 32-jarige leeftijd met Annette Scholtens.

3  Carla Bunt is geboren op maandag 16 augustus 1965 in Delfzijl, zie XIII-I.

4  Johan Bunt, wonende in Nieuw-Weerdinge, is geboren op vrijdag 30 september 1966 in Emmen.

Hij woont samen met Roswitha Sibum.

5  Aafke Annie Bunt, serveerster (hotel), wonende in Den Haag en in Emmen, is geboren op dinsdag 10 september 1968 aldaar.

6  Grietje Bunt, wonende in Valthermond, is geboren op woensdag 21 januari 1970 in Emmen.

Zij woont samen met Henrie Eding.

XIII-I  Carla Bunt, dochter van Lucas Bunt (XII-V) en Hilje (Hillie) Vos, is geboren op maandag 16 augustus 1965 in Delfzijl.

Zij trouwt op vrijdag 11 mei 1984 in Delfzijl op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Henk Hulsebos, zoon van Jan Hulsebos en Anja Batjes. Henk is geboren op vrijdag 11 januari 1963.

Van hen is een kind bekend:

1  Dannie Hulsebos is geboren op maandag 19 maart 1984.

XII-W  Roelof Duko (Rudie) Bunt, zoon van Lucas Bunt (XI-W) en Douwina Mulder, wonende in Valthermond en in Exloo, is geboren op zaterdag 11 mei 1935 in Emmen.

Hij trouwt op vrijdag 22 juni 1956 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Gepke Niemeijer, zie XII-AP.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Lucas Pieter Bunt is geboren op donderdag 15 november 1956 in Valthermond, zie XIII-J.

2  Antje Douwina (Anneke) Bunt is geboren op zaterdag 25 april 1959 in Valthermond.

Haar ontmoette ik op 11 februari 1998 in het Academisch ziekenhuis Groningen, afdeling KNO, waar zij met succes een oor-operatie had ondergaan en samen met onze schoondochter Trudy werd verpleegd.

Zij trouwt op vrijdag 15 juni 1979 in Odoorn op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Frans Santing. Frans is geboren op dinsdag 12 juni 1956.

XIII-J  Lucas Pieter Bunt, zoon van Roelof Duko (Rudie) Bunt (XII-W) en Gepke Niemeijer (XII-AP), is geboren op donderdag 15 november 1956 in Valthermond.

Hij trouwt op vrijdag 5 mei 1978 in Emmen (is gescheiden in 1996) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Ineke Meijers, dochter van Niesko Meijers en Jantina Wilmina van Wieren. Ineke is geboren op maandag 5 mei 1958.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Roelof Duko Bunt is geboren op maandag 24 december 1979 in Valthermond.

2  Peter Bunt is geboren op maandag 10 februari 1986 in Valthermond.

XI-X  Gerbrand Bunt, zoon van Jan Bunt (X-X) en Bertha op 't Ende, is geboren op donderdag 20 december 1917 in Odoorn.

Hij  trouwde met Elsien Drenth. Elsien is geboren op zondag 30 september 1923 in Odoorn, is overleden op vrijdag 19 januari 1973, is gecremeerd in Enschede. Zij werd 49 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Bertha Bunt is geboren op maandag 22 januari 1945 in Odoorn.

2  Catharina Aalderika Bunt is geboren op dinsdag 26 maart 1946 in Odoorn.

3  Janna Bunt is geboren op woensdag 18 juni 1947 in Odoorn.

X-Y  Grietje op 't Ende, dochter van Garbrand op 't Ende (IX-R) en Jantje Nijmeijer, is geboren op zaterdag 2 mei 1891 in Vetstukken, is overleden op woensdag 14 januari 1976 in Ommen, is begraven op zaterdag 17 januari 1976 in Sibculo. Zij werd 84 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 15 juli 1910 in Ommen op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Schuurman. Jan, kantonnier bij de provincie Overijssel, is geboren in 1888, is overleden op dinsdag 21 mei 1968. Hij werd 80 jaar. Hij was 43 jaar als kantonnier werkzaam.
Eppie Klomphaar uit Laren op zijn prachtige, ongeveer honderd jaar oude kweldammen, die er uitziet als nieuw.( foto Gideon Bolink)   
Een kleedwagen (nog) zonder huif .

Ze zijn niet in de kerk getrouwd want Grietje was te jong om belijdenis te doen (zwanger zijn was niet erg). Ze hadden geen geld voor trouwringen en gingen met de huifkar ('kleedwagen') naar het gemeentehuis in Ommen. Ze hebben dus nooit een trouwring gehad en toen Grietje 80 was (en opa net overleden was) voelde ze zich kaal zonder trouwring (in het bejaardentehuis). Op haar 80ste kreeg ze van de kinderen een trouwring en een paspoort voor een Rijnreisje naar Duitsland.
    Jan en Grietje Schuurman - op 't Ende(
mij gestuurd door Wil op 't Ende)

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Tone Schuurman is geboren op dinsdag 13 december 1910, zie XI-Y.

2  Jantje Schuurman is geboren op woensdag 4 december 1912, is jong overleden. Is aan haar eerste zwangerschap overleden.Zij  trouwde met N.N., winkelier.

3  Berendina (Dina) Schuurman, zij werkte bij de baron, is geboren op vrijdag 11 december 1914, is gedoopt op zondag 14 maart 1915 in Beerzerveld.

4  Gerbrand Schuurman is geboren op donderdag 14 juni 1917, zie XI-Z.

5  Jennigje (Jennie) Schuurman is geboren op woensdag 7 december 1921, is overleden op zaterdag 17 juli 1948 in Beerzerveld, is begraven op woensdag 21 juli 1948 in Sibculo. Zij werd 26 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Zij  trouwde met Jan Timmer.

XI-Y  Tone Schuurman, zoon van Jan Schuurman (X-Y) en Grietje op 't Ende, slager, wonende in Beerzerveld, is geboren op dinsdag 13 december 1910, is overleden op zondag 13 mei 1990. Hij werd 79 jaar en 5 maanden.

Hij  trouwde met Aaltje Heijink.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., helpt in slagerij vader in Beerzerveld.

2  Jan Schuurman, werkt op het gemeentehuis.

XI-Z  Gerbrand Schuurman, zoon van Jan Schuurman (X-Y) en Grietje op 't Ende, auto-rijschoolhouder en horeca-houder, wonende in Ommen, is geboren op donderdag 14 juni 1917, is overleden op vrijdag 30 juni 1989 aldaar, is begraven aldaar begraafplaats Laarmanshoek. Hij werd 72 jaar en 16 dagen.

Gerbrand Schuurman was in hoofdzaak auto-rijschoolhouder en hotel cafe restaurant-houder.
Later toen hij van Beerzerveld naar Ommen ging verhuizen(1967) had hij een service tankstation. Daar waren autoboxen bij.

Hij  trouwde met Anna Löhr, dochter van Willem Löhr en Anna Suk. Anna is geboren op donderdag 21 december 1922 in Valthermond, is overleden op woensdag 9 april 2003 in Ommen, is begraven aldaar begraafplaats Laarmanshoek. Zij werd 80 jaar, 3 maanden en 19 dagen. Zij komt uit een gezin met 16 kinderen. Haar familie komt oorspronkelijk uit Valthermond en Emmer-Compascuum.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Schuurman is geboren op donderdag 8 juni 1944 in Sibculo, zie XII-X.

2  Willem (Wim) Schuurman is geboren op woensdag 4 augustus 1948 in Almelo, zie XII-Y.

3  Jenny Schuurman is geboren op woensdag 15 oktober 1952, zie XII-Z.

4  Anneke Schuurman is geboren op vrijdag 31 december 1954 in Beerzerveld, zie XII-AA.

XII-X  Grietje Schuurman, dochter van Gerbrand Schuurman (XI-Z) en Anna Löhr, autorijschoolinstructrice, wonende in Ommen, is geboren op donderdag 8 juni 1944 in Sibculo.

Zij is gehuwd met Henry Hallink. Henry, buschauffeur, is geboren in 1944 in Nijverdal.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Annelore Hallink, wonende in Ermelo, is geboren op donderdag 5 december 1968 in Beerzerveld.

2  Brandy Hallink is geboren op vrijdag 3 november 1972 in Beerzerveld, zie XIII-K.

XIII-K  Brandy Hallink, dochter van Henry Hallink (XII-X) en Grietje Schuurman, wonende in Oostenrijk, is geboren op vrijdag 3 november 1972 in Beerzerveld.

Zij is gehuwd met John van Velzen. John is geboren op woensdag 26 mei 1971 in Delft. Hij voert samen met zijn vrouw een Gasthof in Oostenrijk.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jary van Velzen is geboren op woensdag 25 mei 2005 in Delft.

2   Mika van Velzen is geboren in 2007.

XII-Y  Willem (Wim) Schuurman, zoon van Gerbrand Schuurman (XI-Z) en Anna Löhr, wonende in Ommen, is geboren op woensdag 4 augustus 1948 in Almelo. Hij overleed, geheel plotseling in de auto in Delden, op donderdag 15 februari 2007, 58 jaar, 6 maanden en 11 dagen  oud.

Hij trouwde met Ina Brummelman. Ina is geboren in 1954 in Dalen, wonende in Ommen.
 

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Geanne Schuurman.

2  Gerbrand Schuurman.

3  Serina Schuurman.

4  Winny Schuurman.

XII-Z  Jenny Schuurman, dochter van Gerbrand Schuurman (XI-Z) en Anna Löhr, autorijinstructrice, wonende in Ommen, is geboren op woensdag 15 oktober 1952.

Jenny trouwde op donderdag 28 februarti 1974 in Ommen met Geert Klein. Geert is geboren op woensdag 12 december 1945 in Collendoorn, is overleden op donderdag 1 januari 2004, is begraven in Ommen begraafplaats Laarmanshoek. Hij werd 58 jaar en 20 dagen.
Jenny ging een partnerschap aan op zaterdag 8 september 2007 met Ger van der Veen, geboren op zaterdag 19 januari 1952 in Schoonebeek.
 

Van Jenny en Geert zijn twee kinderen bekend:

1  Arrand Klein is geboren op woensdag 7 april 1976 in Ommen, zie XIII-L.

2  Annika Klein, receptioniste, wonende in Almelo, is geboren op woensdag 16 november 1977 in Ommen. Annika woont samen in Almelo met Ronald Helbling, geboren op vrijdag 29 juli in Ede. .

XIII-L  Arrand Klein, zoon van Geert Klein (XII-Z) en Jenny Schuurman, ambulance-chauffeur, wonende in Enschede, is geboren op woensdag 7 april 1976 in Ommen.

Hij is gehuwd met Wietske Blok. Wietske, onderwijzeres speciaal onderwijs, wonende in Enschede, is geboren op zaterdag 29 maart 1975 aldaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Nanne Klein is geboren op donderdag 28 juli 2005.

2   Jip Klein is geboren op donderdag 14 juni 2007.

XII-AA  Anneke Schuurman, dochter van Gerbrand Schuurman (XI-Z) en Anna Löhr, wonende in Ommen, is geboren op vrijdag 31 december 1954 in Beerzerveld.

Zij heeft een winkel in tweedehands kinderkleding in Ommen.

Zij is gehuwd met Fred van Essen. Fred, tekenaar, is geboren in Beekbergen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoliene van Essen, kapster, wonende in Ommen, is geboren in 1980.Zij woont samen met Jeroen Imhof in Ommen.

2  Ferdinand van Essen, verkoper, wonende in Ommen, is geboren in 1982. Hij woont samen met Annet Diek in Ommen.

IX-S  Roelfien (Roelfje) Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (VIII-H) en Rendelina Kaspers, is geboren op donderdag 1 december 1853 in Gasselterboerveenschemond (akte nr.72), is overleden op woensdag 10 januari 1894 in Valthermond. Zij werd 40 jaar, 1 maand en 9 dagen.<124>

Zij trouwt op vrijdag 27 december 1878 in Anloo (akte nr.24) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Oldenburg(er), zoon van Meine Oldenburg en Antje Klomp. Jan, arbeider, wonende in Annerveenschekanaal, in Valthermond en in Borgercompagnie, is geboren op donderdag 15 november 1855 in Annerveen, is overleden op maandag 25 maart 1912 in Groningen. Hij werd 56 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Zijn naam wordt niet consequent gevoerd. Bij huwelijk is het Oldenburg, bij aangifte zoon Jan: Oldenburger en bij zoon Meine weer Oldenburg.<125,126>

Hij was later gehuwd (2) met Antje van Diepen.<127,128>

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Jantje Oldenburg is geboren op dinsdag 19 september 1871 in Gieterveen , zie X-Z.<129>

2  Antje Oldenburger is geboren op maandag 1 januari 1877 in Annerveenschekanaal.

Zij werd bij het huwelijk van haar ouders gewettigd. Haar geboorteakte is niet in Anloo aangetroffen.<130>

3  Jan Oldenburger is geboren op donderdag 4 september 1879 in Annerveenschekanaal (akte no.80). <131>

4  Meine Oldenburger is geboren op zaterdag 28 januari 1882 in Annerveenschekanaal (akte no.8).

5  Evert Oldenburg is geboren op donderdag 27 maart 1884. <132>

6  Geert Oldenburg(er) is geboren op maandag 6 september 1886 in Anloo.

7  Evert Oldenburg(er) is geboren op donderdag 13 juni 1889 in Anloo.

8  Rendelinus Henderikus Oldenburg(er) is geboren op woensdag 24 augustus 1892.

X-Z  Jantje Oldenburg, dochter van Jan Oldenburg(er) (IX-S) en Roelfien (Roelfje) Niemeijer, is geboren op dinsdag 19 september 1871 in Gieterveen , is overleden op vrijdag 23 april 1926 in Ter Apel. Zij werd 54 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<133>

Zij trouwt op zaterdag 23 mei 1896 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Lukas Meijer. Lukas is geboren op vrijdag 8 mei 1874 in Wildervank, is overleden op donderdag 15 januari 1953 in De Maten. Hij werd 78 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Jantje Meijer is geboren op maandag 17 augustus 1896 in Wildervank, zie XI-AA.

2    Doodgeboren zoon Meijer op  13 juli  1897 in Wildervank.

XI-AA  Jantje Meijer, dochter van Lukas Meijer (X-Z) en Jantje Oldenburg, is geboren op maandag 17 augustus 1896 in Wildervank, is overleden op donderdag 3 juli 1975 in Emmen. Zij werd 78 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 20 mei 1916 in Vlagtwedde op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Anne Rosien, zie X-BI.

Van hen is een kind bekend:

1  Lucas Rosien is geboren op woensdag 7 juni 1922 in Nieuw-Weerdinge, zie XI-DG.

IX-T  Geert Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (VIII-H) en Rendelina Kaspers, arbeider, wonende in Valthermond, is geboren op woensdag 28 november 1855 in Gieten, is overleden op zondag 27 september 1936 in Exloërkijl. Hij werd 80 jaar, 9 maanden en 30 dagen. <134>

Hij trouwt op zaterdag 15 april 1876 in Odoorn (akte nr.12) op 20-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Wemeltje Onrust, dochter van Albert Onrust en Mettje Plattje. Wemeltje is geboren op dinsdag 3 februari 1852 in Gieterveen (aktenr.4), is overleden op vrijdag 29 juli 1904 in Valthermond (aktenr.94). Zij werd 52 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer is geboren op zaterdag 29 juli 1876 in Odoorn, zie X-AA.

2  Metje Niemeijer is geboren op maandag 13 januari 1879 in Odoorn, zie X-AB.

3  Albert Niemeijer is geboren op dinsdag 17 januari 1882 in Odoorn (aktenr.22), zie X-AC.

4  Jan Niemeijer is geboren op zondag 28 juni 1885 in 2e Valthermond, zie X-AD.

5  Jakob Niemeijer is geboren op vrijdag 11 mei 1888 in Odoorn, zie X-AE.

6  Evert Niemeijer is geboren op woensdag 29 juli 1891 in Odoorn, is overleden op maandag 3 september 1894 aldaar. Hij werd 3 jaar, 1 maand en 5 dagen.

7  Rendelina Niemeijer is geboren op zondag 16 december 1894 in Odoorn, zie X-AF.

Hij trouwt op vrijdag 1 december 1905 in Odoorn op 50-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Henderkien Smit, dochter van Freerk Tjakkes Smit en Aaltje Harms Mengeltje. Henderkien, arbeidster, wonende in Exloërmond, is geboren op donderdag 26 mei 1859 in Gasselterboerveenschemond , is overleden op zaterdag 24 juni 1933 in Exloërkijl . Zij werd 74 jaar en 29 dagen.<135..137> Zij was eerder gehuwd (1) met Harm Wilkens.<138,139>

X-AA  Jan Niemeijer, zoon van Geert Niemeijer (IX-T) en Wemeltje Onrust, wonende in Hengelo, is geboren op zaterdag 29 juli 1876 in Odoorn, is overleden op donderdag 4 mei 1950 in Hengelo, is begraven op maandag 8 mei 1950 aldaar Algemene Begraafplaats. Hij werd 73 jaar, 9 maanden en 5 dagen. <140..142>

Hij trouwt op vrijdag 4 mei 1900 in Odoorn (aktenr.43) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Doetje Doll, dochter van Kornelis Doll en Bouktje Poelman. Doetje is geboren op dinsdag 5 augustus 1879 in Valthermond.

Het echtpaar vertrok op 20 jan 1927 naar Hengelo (O).

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Wemeltje Niemeijer is geboren op zondag 1 september 1901 in Valthermond, zie XI-AB.

2  Kornelis Niemeijer is geboren op maandag 15 juni 1903 in Odoorn. <143>

3  Geert Niemeijer is geboren op woensdag 22 maart 1905 in Odoorn, zie XI-AC.

4  Bouktje Niemeijer is geboren op zondag 7 april 1907 in Odoorn.

5  Albert Niemeijer is geboren op donderdag 18 november 1909 in Odoorn.

6  Lukas Niemeijer is geboren op vrijdag 27 oktober 1911 in Odoorn.

XI-AB  Wemeltje Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (X-AA) en Doetje Doll, is geboren op zondag 1 september 1901 in Valthermond, is overleden op woensdag 21 juli 1937 aldaar. Zij werd 35 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 5 augustus 1921 in Odoorn op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Kamies, zoon van Jan Kamies en Jantje Katuin. Jan is geboren op donderdag 19 mei 1898 in Valthermond, is overleden op zondag 20 december 1970 in Emmen, is begraven in Emmen "De Wolfsbergen". Hij werd 72 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Jantje Kamies is geboren op woensdag 19 oktober 1921 in Valthermond, is overleden op vrijdag 30 oktober 1925 in Groningen. Zij werd 4 jaar en 11 dagen.

2  Jan Kamies is geboren op zaterdag 7 juni 1924 in Valthermond, is overleden op dinsdag 17 juni 1924 in Odoorn. Hij werd 10 dagen.

3  Jan Kamies is geboren op zaterdag 31 oktober 1925 in Odoorn.

4  Jantje Doetje Kamies is geboren op dinsdag 15 maart 1927 in Odoorn.

5  Jans Kamies is geboren op zondag 3 maart 1929 in Odoorn, zie XII-AB.

6  Doetje Kamies is geboren op vrijdag 2 mei 1930 in Odoorn.

7  Weija Kamies is geboren op woensdag 2 maart 1932 in Odoorn.

8  Cornelis Kamies is geboren op woensdag 21 juli 1937 in Odoorn.

XII-AB  Jans Kamies, zoon van Jan Kamies (XI-AB) en Wemeltje Niemeijer, is geboren op zondag 3 maart 1929 in Odoorn.

Hij trouwt op vrijdag 25 januari 1952 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Beertje Rengers. Beertje is geboren op woensdag 23 april 1930 in Odoorn.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Lucas Kamies is geboren op zaterdag 31 januari 1953 in Odoorn.

2  Bertha Kamies is geboren op maandag 10 mei 1954 in Odoorn.

3  Lucas Jan Kamies is geboren op woensdag 19 oktober 1955 in Odoorn.

4  Cornelis Kamies is geboren op dinsdag 5 november 1957 in Odoorn.

XI-AC  Geert Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (X-AA) en Doetje Doll, bakelietperser bij Hazemeier Holec in Hengelo, is geboren op woensdag 22 maart 1905 in Odoorn, is overleden op maandag 14 februari 1977 in Hengelo. Hij werd 71 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Hij  trouwde op zaterdag 17 november 1928 met Antje Meijer, dochter van Hendrik Meijer en Hendrika Kars. Antje is geboren op donderdag 23 maart 1908 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 11 juni 1982 in Hengelo. Zij werd 74 jaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer is geboren op maandag 4 februari 1929 in Hengelo, zie XII-AC.

2  Kornelis Niemeijer is geboren op maandag 18 april 1938 in Hengelo, zie XII-AD.

3  Fred Niemeijer is geboren op donderdag 17 februari 1944, zie XII-AE.

4  Henk Niemeijer, inkoper, wonende in Hengelo, is geboren op  2 september 19.. aldaar. Hij  trouwde met C. H. (Ina) de Wit. C. H. (Ina) is geboren in Rotterdam.

XII-AC  Jan Niemeijer, zoon van Geert Niemeijer (XI-AC) en Antje Meijer, elektricien, wonende in Borne, is geboren op maandag 4 februari 1929 in Hengelo, is overleden op woensdag 26 augustus 1998 aldaar. Hij werd 69 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Hij  trouwde met Wietske de Jong.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Anja (Antje) Niemeijer is geboren op vrijdag 27 maart 1964.

Zij is op woensdag 27 september 2006 in Nijmegen getrouwd met Nicolaas Antonius (Niek) Jongerius.  Het echtpaar is op 4 januari 2006 geëmigreerd naar Canada, en wonen nu in Okotoks Alberta.
Anja schreef daarover:
We hebben 2 jaar geleden ons huis in Nederland verkocht en onze banen
opgezegd toen wij het visum binnen hadden.
Zonder een baan zijn wij hier aangekomen, en na 6 weken is Niek op zoek
gegaan naar werk. Hij heeft een baan gevonden bij een klein automatiseringsbedrijfje.
Zelf ben ik na 4 maanden op zoek gegaan naar een baan, en werk nu als
crediteuren/salaris administrator bij een familie bedrijf wat bedrijfsmeubelen maakt
(www.gunnar.ca).

2  Martin Niemeijer is geboren op woensdag 17 november 1965, zie XIII-M.

XIII-M  Martin Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (XII-AC) en Wietske de Jong, wonende in Borne, is geboren op woensdag 17 november 1965.

Hij trouwt op vrijdag 26 mei 1995 op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Ellen Helene Maria Wagenvoort. Ellen Helene Maria is geboren op zondag 26 november 1967.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Ryan Peter Niemeijer is geboren op zondag 23 februari 1997.

2  Brent Phillip Martin Niemeijer is geboren op woensdag 20 januari 1999.

3  Sean Patrick Ellian Niemeijer is geboren op maandag 1 mei 2000.

XII-AD  Kornelis Niemeijer, zoon van Geert Niemeijer (XI-AC) en Antje Meijer, autobandenverkoper, wonende in Hengelo, is geboren op maandag 18 april 1938 aldaar.

Hij trouwt op zaterdag 29 maart 1975 in Boedapest op 36-jarige leeftijd met de 26-jarige Agnes Mülek. Agnes is geboren op zondag 17 oktober 1948 in Boedapest.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Edward Kornelis Niemeijer is geboren op zaterdag 14 juni 1980 in Hengelo.

2  Alexander Patrick Niemeijer is geboren op donderdag 17 november 1983 in Hengelo.

XII-AE  Fred Niemeijer, zoon van Geert Niemeijer (XI-AC) en Antje Meijer, electricien, is geboren op donderdag 17 februari 1944, is overleden in 1996. Hij werd 52 jaar.

Hij was een verdienstelijk amateur-wielrijder in het midden van de jaren zestig.

Hij  trouwde met Jeanet Kuiper, dochter van Frits Kuiper. Jeanet is geboren in Deventer.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Ilonka Niemeijer is geboren op dinsdag 26 juni 1973.

2  Ceciel Niemeijer is geboren op maandag 9 februari 1976, zie XIII-N.

XIII-N  Ceciel Niemeijer, dochter van Fred Niemeijer (XII-AE) en Jeanet Kuiper, is geboren op maandag 9 februari 1976.

Zij  trouwde met N.N. Vloemans.

Van hen is een kind bekend:

1  Lars Vloemans is geboren op zaterdag 1 mei 2004.

X-AB  Metje Niemeijer, dochter van Geert Niemeijer (IX-T) en Wemeltje Onrust, is geboren op maandag 13 januari 1879 in Odoorn, is overleden op zondag 30 januari 1955 in Hengelo. Zij werd 76 jaar en 17 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 5 mei 1899 in Odoorn op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Greven, zoon van Albert Greven en Jacobje Mulder. Jan is geboren op vrijdag 22 december 1871 in Wildervank.<144>

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Albert Greven is geboren op zondag 4 maart 1900 in Odoorn, zie XI-AD.

2  Geert Greven is geboren op zondag 7 april 1901 in Odoorn, is overleden op donderdag 1 mei 1902 aldaar. Hij werd 1 jaar en 24 dagen.

3  Wemeltje Greven is geboren op vrijdag 13 februari 1903 in Odoorn, zie XI-AE.

4  Jacobje Greven is geboren op dinsdag 4 april 1905 in Odoorn, is overleden in Hengelo.

Zij  trouwde met Sjoerd van der Veen. Sjoerd, wonende in Hengelo.

5  Geert Greven is geboren op maandag 2 november 1908 in Wildervank, is overleden in Hengelo (Ov).

Hij  trouwde met Johanna Dirkje Kuipers. Johanna Dirkje, wonende in Hengelo.

6  Jantje Greven is geboren op zondag 4 februari 1912 in Onstwedde.

7  Rendelina Greven is geboren op woensdag 2 september 1914 in Wildervank.

8  Pieter Greven is geboren op donderdag 6 november 1919 in Odoorn.

9  Jan Greven is geboren op vrijdag 12 augustus 1921 in Odoorn, is overleden op woensdag 24 mei 1922 aldaar. Hij werd 9 maanden en 12 dagen.

XI-AD  Albert Greven, zoon van Jan Greven (X-AB) en Metje Niemeijer, is geboren op zondag 4 maart 1900 in Odoorn, is overleden op zondag 16 januari 1983 in Brunssum. Hij werd 82 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 7 oktober 1921 in Odoorn op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jantje Grave. Jantje is geboren op zaterdag 23 april 1898 in Odoorn, is overleden op dinsdag 14 maart 1944 in Rosmalen. Zij werd 45 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Metje (Meta) Greven is geboren op vrijdag 16 juni 1922 in Odoorn, zie XII-AF.

2  Koenraad (Koen) Greven is geboren op dinsdag 13 januari 1925 in Odoorn, zie XII-AG.

3  Jan Greven is geboren op vrijdag 27 november 1925 in Heerlen, zie XII-AH.

4  Marie Greven is geboren op vrijdag 22 juni 1928 in Heerlen, zie XII-AI.

Hij trouwt op zondag 8 september 1946 in Brunssum op 46-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Emma Nieuwsma. Emma is geboren op zondag 15 april 1906, is overleden op vrijdag 15 november 1991 in Brunssum. Zij werd 85 jaar en 7 maanden.

XII-AF  Metje (Meta) Greven, dochter van Albert Greven (XI-AD) en Jantje Grave, is geboren op vrijdag 16 juni 1922 in Odoorn, is overleden op maandag 29 juni 1992 in Brunssum. Zij werd 70 jaar en 13 dagen.

Zij  trouwde met Jan Floris (Jan) Vogelaar. Jan Floris (Jan) is geboren op dinsdag 31 december 1929, is overleden op donderdag 30 november 2000 in Brunssum. Hij werd 70 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Vogelaar is geboren op donderdag 25 augustus 1955 in Brunssum.

Hij trouwt op woensdag 29 maart 1978 in Brunssum op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Gonnie Hendriks. Gonnie is geboren op zaterdag 1 oktober 1955 in Brunssum.

2  Tinie Vogelaar is geboren op vrijdag 21 juni 1957 in Brunssum.

Zij trouwt op woensdag 30 december 1981 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Frans van Mulken. Frans is geboren rond 1957 (hij werd geboren op 13 april 19.?).

3  Astrid Vogelaar is geboren op vrijdag 4 november 1960.

4  Hans Vogelaar is geboren op zaterdag 5 december 1964 in Brunssum.

XII-AG  Koenraad (Koen) Greven, zoon van Albert Greven (XI-AD) en Jantje Grave, is geboren op dinsdag 13 januari 1925 in Odoorn, is overleden op zondag 29 juni 1986 in Brunssum. Hij werd 61 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op donderdag 11 juni 1953 in Enschede op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Manny Horstman. Manny is geboren op zaterdag 21 januari 1928.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Bert Greven is geboren op donderdag 10 juni 1954 in Enschede, zie XIII-O.

2  Ineke Greven is geboren op vrijdag 24 mei 1957 in Enschede, zie XIII-P.

XIII-O  Bert Greven, zoon van Koenraad (Koen) Greven (XII-AG) en Manny Horstman, is geboren op donderdag 10 juni 1954 in Enschede.

Hij trouwt op vrijdag 28 november 1975 in Brunssum op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Emmy Nijboer. Emmy is geboren op maandag 27 mei 1957 in Hoensbroek.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Remco Greven is geboren op zaterdag 17 december 1983 in Brunssum.

2  Dephnie Greven is geboren op vrijdag 2 mei 1986 in Brunssum.

XIII-P  Ineke Greven, dochter van Koenraad (Koen) Greven (XII-AG) en Manny Horstman, is geboren op vrijdag 24 mei 1957 in Enschede.

Zij trouwt op donderdag 9 december 1976 in Brunssum op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Simon van der Veen. Simon is geboren op vrijdag 8 juni 1956 in Heerlen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Raymond van der Veen is geboren op donderdag 6 augustus 1981 in Brunssum.

2  Carola van der Veen is geboren op dinsdag 12 april 1983 in Brunssum.

XII-AH  Jan Greven, zoon van Albert Greven (XI-AD) en Jantje Grave, is geboren op vrijdag 27 november 1925 in Heerlen, is overleden op dinsdag 2 juni 1981 in Brunssum. Hij werd 55 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 13 september 1946 in Brunssum op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Jantje (Jannie) Greven, zie XI-DH.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje (Jannie) Greven is geboren op zondag 14 maart 1948 in Brunssum, zie XII-EP.

2  Elly Greven is geboren op zaterdag 4 november 1950 in Brunssum, zie XII-EQ.

3  Yvonne Greven is geboren op zondag 11 december 1955 in Brunssum, zie XII-ER.

XII-AI  Marie Greven, dochter van Albert Greven (XI-AD) en Jantje Grave, is geboren op vrijdag 22 juni 1928 in Heerlen.

Zij trouwt op vrijdag 22 september 1950 in Brunssum op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Markus (Max) Tienkamp. Markus (Max) is geboren op donderdag 9 augustus 1923 in Rolde, is overleden op vrijdag 2 april 2004 in Heerlen. Hij werd 80 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Erica Tienkamp is geboren op zaterdag 3 januari 1953 in Heerlen, zie XIII-Q.

2  Guus Tienkamp is geboren op maandag 10 september 1956 in Heerlenheide, zie XIII-R.

3  Fred Tienkamp is geboren op zaterdag 18 januari 1958 in Heerlenheide, zie XIII-S.

XIII-Q  Erica Tienkamp, dochter van Markus (Max) Tienkamp (XII-AI) en Marie Greven, is geboren op zaterdag 3 januari 1953 in Heerlen.

Zij was tot 1973 gehuwd (1) met Lionel N.N..

Zij begint een relatie op vrijdag 21 december 1973 op 20-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Ben Vaes. Ben is geboren op dinsdag 4 juli 1950.

Van hen is een kind bekend:

1  Erik-Jan Vaes is geboren op zaterdag 2 oktober 1982 in Brunssum.

XIII-R  Guus Tienkamp, zoon van Markus (Max) Tienkamp (XII-AI) en Marie Greven, is geboren op maandag 10 september 1956 in Heerlenheide.

Hij trouwt op vrijdag 26 augustus 1977 in Heerlen op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Hennie Kruger. Hennie is geboren op woensdag 14 mei 1958 in Schaerberg.

Van hen is een kind bekend:

1  Li-Yen Tienkamp is geboren in 2000.

XIII-S  Fred Tienkamp, zoon van Markus (Max) Tienkamp (XII-AI) en Marie Greven, is geboren op zaterdag 18 januari 1958 in Heerlenheide.

Hij trouwt op vrijdag 31 augustus 1979 in Kerkrade op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Tinie Slangen. Tinie is geboren op donderdag 14 augustus 1958 in Kerkrade.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Martijn Tienkamp is geboren op dinsdag 12 juni 1984 in Heerlen.

2  Richard Tienkamp is geboren op woensdag 25 november 1987 in Heerlen.

XI-AE  Wemeltje Greven, dochter van Jan Greven (X-AB) en Metje Niemeijer, wonende in Valthermond, is geboren op vrijdag 13 februari 1903 in Odoorn, is overleden op dinsdag 28 mei 1929 aldaar. Zij werd 26 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 5 mei 1922 in Odoorn (akte nr. 36) op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Jakob Hendrik Stijkel, zoon van Koop Stijkel en Aaltje Smit. Jakob Hendrik is geboren op zaterdag 23 september 1899 in Wildervank.

Vader en zonen zijn 10 juni 1929 vertrokken naar Hengelo(O).<145>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Koop Stijkel is geboren op donderdag 14 september 1922 in Odoorn.

2  Jan Stijkel is geboren op dinsdag 6 januari 1925 in Odoorn.

3  Hendrik Jakob Stijkel is geboren op woensdag 24 augustus 1927 in Odoorn. <146>

X-AC  Albert Niemeijer, zoon van Geert Niemeijer (IX-T) en Wemeltje Onrust, is geboren op dinsdag 17 januari 1882 in Odoorn (aktenr.22), is overleden op zaterdag 16 oktober 1948 in IJmuiden. Hij werd 66 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Vertrok naar Emmen op 26 apr.1902 en later naar Velsen/IJmuiden<147>

Hij trouwt op vrijdag 26 oktober 1900 in Odoorn (akte nr.60) op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Willemke Ottens, dochter van Girbe Ottens en Geertje Lubach. Willemke is geboren op zondag 9 april 1882 in Emmen, is overleden op vrijdag 27 december 1957 in Beverwijk. Zij werd 75 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Geert Niemeijer is geboren op dinsdag 26 maart 1901 in Odoorn, is overleden op zondag 11 mei 1902. Hij werd 1 jaar, 1 maand en 15 dagen.

2  Geert Niemeijer is geboren op donderdag 11 september 1902, is overleden op maandag 23 december 1957 in Velsen. Hij werd 55 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Hij  trouwde met Jantina Platje.

3  Geertje Niemeijer is geboren op zondag 2 oktober 1904 in Emmen, is overleden op zondag 21 september 1986 in Velsen. Zij werd 81 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Zij  trouwde met Egbert Jan Ploeg. Egbert Jan is overleden op woensdag 4 december 1974.

4  Girbe Niemeijer is geboren op donderdag 15 november 1906, zie XI-AF.

5  Jan Niemeijer is geboren op vrijdag 15 mei 1908, is overleden op donderdag 14 november 1918. Hij werd 10 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

6  Grietje (Gré) Niemeijer, dienstmeid en kokkin bej.centrum Stadskanaal, wonende in Beverwijk, is geboren op donderdag 21 april 1910 in Emmen, is overleden op donderdag 1 juli 2004 in Heemskerk, is begraven op dinsdag 6 juli 2004 in Beverwijk algem.begraafplaats "Duinrust". Zij werd 94 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

7  Jacob Niemeijer is geboren op woensdag 20 november 1912, is overleden op dinsdag 4 februari 2003 in Velsen. Hij werd 90 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Hij  trouwde met Sophia Zijl.

8  Jan Niemeijer is geboren op zaterdag 12 mei 1917, zie XI-AG.

9  Wemeltje (Willie) Niemeijer, wonende in Beverwijk, is geboren op dinsdag 21 juni 1927 in Velsen.

Zij  trouwde met Martinus (Tinus) Kuijl.

XI-AF  Girbe Niemeijer, zoon van Albert Niemeijer (X-AC) en Willemke Ottens, is geboren op donderdag 15 november 1906, is overleden op donderdag 26 december 1991 in IJmuiden. Hij werd 85 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Hij  trouwde met Gesina Stompé.

Van hen is een kind bekend:

1  Gerben Niemeijer is geboren op zaterdag 21 mei 1932 in Velsen, zie XII-AJ.

XII-AJ  Gerben Niemeijer, zoon van Girbe Niemeijer (XI-AF) en Gesina Stompé, hoofd machinemonteur Hoogovens, is geboren op zaterdag 21 mei 1932 in Velsen, is overleden op zondag 7 april 1996 in Haarlem. Hij werd 63 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Hij trouwt op woensdag 16 februari 1955 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilhelmina Christina Kinket. Wilhelmina Christina is geboren op maandag 1 september 1930 in Zwolle.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Ellen Manon Niemeijer is geboren op vrijdag 17 juni 1955 in Haarlem, zie XIII-T.

2  Edwin Marco Niemeijer is geboren op vrijdag 17 januari 1958 in Beverwijk, zie XIII-U.

3  Pedro Michel Niemeijer is geboren op zaterdag 5 maart 1960 in Beverwijk.

4  Paul Arthur Niemeijer, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam, wonende in Haarlem, is geboren op dinsdag 18 juli 1972 in Beverwijk. <148>

XIII-T  Ellen Manon Niemeijer, dochter van Gerben Niemeijer (XII-AJ) en Wilhelmina Christina Kinket, is geboren op vrijdag 17 juni 1955 in Haarlem, is verongelukt op vrijdag 11 oktober 1985. Zij werd 30 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt op donderdag 3 mei 1979 in Alkmaar op 23-jarige leeftijd met de 33-jarige Joannes Pancratius Kraakman. Joannes Pancratius is geboren op maandag 14 januari 1946 in Alkmaar, is verongelukt op vrijdag 11 oktober 1985. Hij werd 39 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Sebastiaan Gerben Kraakman is geboren op maandag 1 december 1980 in Alkmaar, is verongelukt op vrijdag 11 oktober 1985. Hij werd 4 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

XIII-U  Edwin Marco Niemeijer, zoon van Gerben Niemeijer (XII-AJ) en Wilhelmina Christina Kinket, procesoperator Hoogovens, is geboren op vrijdag 17 januari 1958 in Beverwijk.

Hij trouwt op donderdag 3 maart 1983 op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Carla Martina Engelina Sondorp. Carla Martina Engelina is geboren op donderdag 16 juli 1964 in Heerhugowaard.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Leonie Roxane Niemeijer is geboren op dinsdag 19 juli 1983 in Beverwijk.

2  Brian Niemeijer is geboren op maandag 9 december 1985 in Beverwijk.

XI-AG  Jan Niemeijer, zoon van Albert Niemeijer (X-AC) en Willemke Ottens, wonende in IJmuiden, is geboren op zaterdag 12 mei 1917, is overleden op woensdag 15 april 1998 aldaar, is gecremeerd op maandag 20 april 1998 in Velsen. Hij werd 80 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Hij trouwt in 1939 in Velsen op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Christina Wilhelmina Wagemans. Christina Wilhelmina is geboren op vrijdag 25 juni 1920 in Velsen.

Van hen is een kind bekend:

1  Albert Niemeijer is geboren op dinsdag 26 november 1940 in Velsen, zie XII-AK.

XII-AK  Albert Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (XI-AG) en Christina Wilhelmina Wagemans, is geboren op dinsdag 26 november 1940 in Velsen.

Hij trouwt op vrijdag 14 mei 1965 in Velsen (is gescheiden op maandag 27 april 1998) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Petronella Catharina Bronneberg, dochter van Peter Johannes Jozef Bronneberg en Meiske Theresia Petronella van der Pers. Petronella Catharina is geboren op vrijdag 24 maart 1944 in Kerkrade.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Christina Theresia (Christa) Niemeijer is geboren op zaterdag 13 augustus 1966 in Velsen, zie XIII-V.

2  Peter Albert (Peter) Niemeijer is geboren op zondag 7 mei 1972 in Velsen, zie XIII-W.

XIII-V  Christina Theresia (Christa) Niemeijer, dochter van Albert Niemeijer (XII-AK) en Petronella Catharina Bronneberg, is geboren op zaterdag 13 augustus 1966 in Velsen.

Zij trouwt op donderdag 24 oktober 1985 in Velsen op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Robert Johan (Robert) Hoek, zoon van Pieter Hoek en Wilhelmina Anselma Bijkerk. Robert Johan (Robert), proces operator bij Corus, is geboren op zaterdag 22 december 1962 in Velsen.

Van hen is een kind bekend:

1  Melvin Robert (Melvin) Hoek, truckchauffeur en planner, is geboren op maandag 26 oktober 1987 in Beverwijk.

XIII-W  Peter Albert (Peter) Niemeijer, zoon van Albert Niemeijer (XII-AK) en Petronella Catharina Bronneberg, is geboren op zondag 7 mei 1972 in Velsen.

Hij is gehuwd met Johanna Geertruida (Wilma) Lieverst. Johanna Geertruida (Wilma) is geboren op zondag 22 februari 1970 in Beverwijk.

Van hen is een kind bekend:

1  Bridgus Rabanne (Bridgus) Lieverst is geboren op woensdag 8 februari 2006 in Beverwijk.

X-AD  Jan Niemeijer, zoon van Geert Niemeijer (IX-T) en Wemeltje Onrust, (veen-)arbeider, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 28 juni 1885 in 2e Valthermond, is overleden op maandag 27 augustus 1973 in Valthermond, is begraven op vrijdag 31 augustus 1973 in Valthermond-West. Hij werd 88 jaar, 1 maand en 30 dagen.<149>

    Echtpaar Niemeijer-Zuur

Hij trouwt op vrijdag 3 november 1905 in Odoorn na voorafgaande afkondigingen op 20 en 27 augustus 1905 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Annechien Zuur, dochter van Pieter Zuur en Jantje Zuid. Annechien is geboren op vrijdag 7 maart 1884 in Weerdingerveen, is overleden op zondag 16 juni 1968 in Valthermond, is begraven op donderdag 20 juni 1968 in Valthermond-West. Zij werd 84 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Zij vierden hun 60-jarig huwelijk in café van der Laan te Valthermond

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Wemeltje Niemeijer is geboren op dinsdag 20 februari 1906 in Valthermond, zie XI-AH.

2  Pieter Niemeijer is geboren op woensdag 12 februari 1908 in Valthermond, zie XI-AI.

3  Jantje Niemeijer is geboren op maandag 18 april 1910 in Valthermond, zie XI-AJ.

4  Geert Niemeijer is geboren op maandag 12 februari 1912 in Valthermond, is overleden op woensdag 26 mei 1999 in Odoorn. Hij werd 87 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op woensdag 29 april 1970 op 58-jarige leeftijd met de 54-jarige Geesina Henderika (Sien) Lanting, dochter van Hendrik Lanting en Jantje Katerberg. Geesina Henderika (Sien), wonende in Odoorn en in De Paasbergen, is geboren op zondag 7 november 1915 in Zwinderen.

5  Jan Niemeijer is geboren op zondag 16 november 1913 in Valthermond, zie XI-AK.

6  Wolter Niemeijer, wonende in Odoorn in De Paasbergen, is geboren op donderdag 11 februari 1915 in Valthermond. Hij overleed op zondag 2 november 2008 in Emmen en wordt op donderdag 6 november 2008 gecremeerd in Emmen "De Meerdijk". Wolter werd 93 jaar, 8 maanden en 22 dagen oud. In zijn rouwadvertentie stond daarom ook: 'Gelukkig ben je als je van je hoge leeftijd kunt genieten'

7  Henderkien (Hennie) Niemeijer is geboren op maandag 18 september 1916 in Valthermond, zie XI-AL.

8  Metje Niemeijer is geboren op zondag 10 maart 1918 in Valthermond, zie XI-AM.

9  Annechien (Annie) Niemeijer is geboren op maandag 14 februari 1921 in Valthermond, is overleden op donderdag 4 mei 1995 in Odoorn, is gecremeerd op dinsdag 9 mei 1995 in Emmen. Zij werd 74 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

10  doodgeboren zoon is doodgeboren op donderdag 7 september 1922 in Valthermond.

11  Albert Niemeijer is geboren op woensdag 28 november 1923 in Valthermond, is overleden op woensdag 9 mei 1928 aldaar. Hij werd 4 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

12  doodgeboren zoon is doodgeboren op maandag 7 september 1925 in Valthermond.

XI-AH  Wemeltje Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (X-AD) en Annechien Zuur, dienstbode, wonende in Weert, is geboren op dinsdag 20 februari 1906 in Valthermond, is overleden op zaterdag 4 februari 1995 in Weert (akte nr.200050), is gecremeerd op donderdag 9 februari 1995 in Heeze. Zij werd 88 jaar, 11 maanden en 15 dagen. <150>

Zij trouwt op vrijdag 4 april 1930 in Eindhoven op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Scholtens, zoon van Auginus Scholtens en Aaltje Hulshof. Jan, magazijnbediende, is geboren op vrijdag 6 april 1906 in Onstwedde, is overleden op woensdag 28 december 1988 in Eindhoven. Hij werd 82 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Scholtens is geboren op dinsdag 17 februari 1931 in Eindhoven, is overleden op zaterdag 28 februari 1931 aldaar. Zij werd 11 dagen.

2  Jan Scholtens is geboren op maandag 1 februari 1932 in Eindhoven, zie XII-AL.

3  Aaltje Scholtens is geboren op woensdag 22 januari 1936 in Eindhoven, zie XII-AM.

4  Auginus Scholtens is geboren op dinsdag 16 mei 1939 in Eindhoven, is overleden op zondag 1 oktober 1939 aldaar. Hij werd 4 maanden en 15 dagen.

5  Auginus (Rien) Scholtens, wonende in Sint-Oedenrode, is geboren op zaterdag 21 februari 1942 in Eindhoven.

Hij trouwt op vrijdag 22 december 1967 op 25-jarige leeftijd met Gonnie Waterman.

6  Annechien (Annie) Scholtens is geboren op zaterdag 7 september 1946 in Eindhoven, zie XII-AN.

XII-AL  Jan Scholtens, zoon van Jan Scholtens (XI-AH) en Wemeltje Niemeijer, wonende in Hapert, is geboren op maandag 1 februari 1932 in Eindhoven.

Hij trouwt op vrijdag 31 oktober 1958 op 26-jarige leeftijd met Lies Nieuwlaat.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Elisabeth (Annelies) Scholtens is geboren op zaterdag 13 juli 1963 in Hapert.

2  Hilde Annechien Scholtens is geboren op zondag 16 juni 1968 in Hapert.

XII-AM  Aaltje Scholtens, dochter van Jan Scholtens (XI-AH) en Wemeltje Niemeijer, coupeuse, wonende in Weert, is geboren op woensdag 22 januari 1936 in Eindhoven.

Zij trouwt op vrijdag 5 februari 1954 in Eindhoven op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Johannes Antonius (Jan) van Ostade, zoon van Joannus van Ostade en Johanna Maria van Grinsven. Johannes Antonius (Jan), gereedschapsmaker, chef monteur, verkoper en marktkoopman, wonende in Weert, is geboren op woensdag 6 april 1932 in Oirschot.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth (Els) van Ostade is geboren op woensdag 29 februari 1956 in Eindhoven, zie XIII-X.

2  Mirjam van Ostade is geboren op donderdag 1 september 1960 in Eindhoven, zie XIII-Y.

3  Anna Maria (Annemarie) van Ostade is geboren op donderdag 16 september 1965 in Weert, zie XIII-Z.

XIII-X  Elisabeth (Els) van Ostade, dochter van Johannes Antonius (Jan) van Ostade (XII-AM) en Aaltje Scholtens, is geboren op woensdag 29 februari 1956 in Eindhoven.

Zij trouwt op vrijdag 6 februari 1981 in Weert op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Johan Daniël (Hans) de Koning. Johan Daniël (Hans), concierge, intrumentmaker en CNCdraaier, is geboren op dinsdag 2 mei 1950 in Leiden.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Kathelijne de Koning is geboren op zaterdag 26 april 1986 in Delft.

2  Roderick de Koning is geboren op woensdag 24 augustus 1988 in Delft.

XIII-Y  Mirjam van Ostade, dochter van Johannes Antonius (Jan) van Ostade (XII-AM) en Aaltje Scholtens, is geboren op donderdag 1 september 1960 in Eindhoven.

Zij trouwt op vrijdag 26 augustus 1983 in Weert op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik Egbert (Henk) Luik. Hendrik Egbert (Henk), archiefmedewerker en interieurverzorger, is geboren op vrijdag 21 november 1952 in Lemsterland.

Van hen is een kind bekend:

1  Jouke Johannes Antonius (Jan Jouke) Luik is geboren op woensdag 22 augustus 1990 in Weert.

XIII-Z  Anna Maria (Annemarie) van Ostade, dochter van Johannes Antonius (Jan) van Ostade (XII-AM) en Aaltje Scholtens, is geboren op donderdag 16 september 1965 in Weert.

Zij trouwt op vrijdag 16 september 1983 in Weert op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Leonard Edwin (Edwin) Koops. Leonard Edwin (Edwin), hoofdconducteur NS en koeriersbedrijf, is geboren op maandag 11 juni 1962 in Eindhoven.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Aline Madelon (Lonneke) Koops is geboren op dinsdag 14 juni 1988 in Weert.

2  Elisabeth Martha (Maartje) Koops is geboren op woensdag 9 oktober 1991 in Weert.

XII-AN  Annechien (Annie) Scholtens, dochter van Jan Scholtens (XI-AH) en Wemeltje Niemeijer, wonende in Eindhoven, is geboren op zaterdag 7 september 1946 aldaar.

Zij trouwt op vrijdag 22 maart 1968 in Eindhoven op 21-jarige leeftijd met Henricus Cornelis Franciscus (Henk) Nihot. geboren op zondag 4 november 1945 in Valkenswaard, wonende in Eindhoven.
 

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Esther Nihot is geboren op maandag 14 oktober 1968 in Eindhoven, zie XIII-AA.

2  Suzanne Nihot is geboren op zaterdag 29 juli 1972, zie XIII-AB.

XIII-AA  Esther Nihot, dochter van Henk Nihot (XII-AN) en Annechien (Annie) Scholtens, is geboren op maandag 14 oktober 1968 in Eindhoven.

Zij is op vrijdag 8 maart 1996 in Tilburg gehuwd met Robin van der Ven, militair in burger, geboren op donderdag 3 oktober 1968 in Tilburg.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Wouter van der Ven is geboren op maandag 6 maart 2000 in Veldhoven.

2  Emma van der Ven is geboren op donderdag 26 december 2002 in Veldhoven.

XIII-AB  Suzanne Nihot, dochter van Henk Nihot (XII-AN) en Annechien (Annie) Scholtens, is geboren op zaterdag 29 juli 1972.

Zij is op donderdag 29 april 1999 in Tilburg  gehuwd met Aik Vijfvinkel, teamleider liften, geboren op zaterdag 13 april 1968 in Geldrop..

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Sil Vijfvinkel is geboren op dinsdag 9 oktober 2001 in Eindhoven.

2  Wietse Vijfvinkel is geboren op woensdag 12 maart 2003 in Eindhoven.

XI-AI  Pieter Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (X-AD) en Annechien Zuur, assurantietussenpersoon met eigen ass.kantoor, wonende in Valthermond, is geboren op woensdag 12 februari 1908 aldaar, is overleden op maandag 8 juli 1996 in Emmen, is gecremeerd op vrijdag 12 juli 1996 aldaar. Hij werd 88 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 28 april 1933 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Scheper. Antje, wonende in Valthermond en in Musselkanaal, is geboren op maandag 2 oktober 1911 in Onstwedde, is overleden op maandag 14 maart 2005 in Musselkanaal in het verzorgingshuis "De Heggerank", is gecremeerd op zaterdag 19 maart 2005 in Emmen. Zij werd 93 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Annechien Niemeijer is geboren op maandag 21 januari 1935 in Valthermond, zie XII-AO.

2  Gepke Niemeijer is geboren op zondag 30 mei 1937 in Valthermond, zie XII-AP.

3  Jan Niemeijer is geboren op vrijdag 2 mei 1941 in Valthermond, zie XII-AQ.

XII-AO  Annechien (Annie) Niemeijer, dochter van Pieter Niemeijer (XI-AI) en Antje Scheper, wonende in Valthermond, is geboren op maandag 21 januari 1935 aldaar. <151>

Zij trouwt op vrijdag 7 juni 1957 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Timpener, zoon van Hendrik Timpener en Jantina Berendina Harms. Jan, wonende in Valthermond, is geboren op zaterdag 15 februari 1936 in Vlagtwedde. Hij is overleden op zaterdag 22 januari 2011 in Valthermond, 74 jaar, 11 maanden en 7 dagen oud.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Timpener is geboren op donderdag 21 november 1957 in Odoorn, zie XIII-AC.

2  Jantina Timpener is geboren op vrijdag 20 oktober 1961 in Odoorn.

3  Anja Timpener is geboren op maandag 29 januari 1968 in Odoorn.

XIII-AC  Antje Timpener, dochter van Jan Timpener (XII-AO) en Annechien Niemeijer, is geboren op donderdag 21 november 1957 in Odoorn.

Zij trouwt op vrijdag 13 oktober 1978 op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Sebo Withoff, zoon van Jakob (Jaap) Withoff en Fenna Akke Paas. Sebo is geboren op dinsdag 6 maart 1956 in Onstwedde. <152>

Van hen is een kind bekend:

1  Jakob Jan (Jos) Withoff is geboren op maandag 1 december 1980 in Assen.

XII-AP  Gepke Niemeijer, dochter van Pieter Niemeijer (XI-AI) en Antje Scheper, wonende in Exloo, is geboren op zondag 30 mei 1937 in Valthermond.

Zij trouwt op vrijdag 22 juni 1956 in Odoorn op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Roelof Duko (Rudie) Bunt, zie XII-W.

XII-AQ  Jan Niemeijer, zoon van Pieter Niemeijer (XI-AI) en Antje Scheper, bankmedewerker, wonende in Ilpendam, is geboren op vrijdag 2 mei 1941 in Valthermond. <153>

Hij trouwt op woensdag 22 mei 1968 in Haarlem op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Karolina Maria (Lineke) Konings, dochter van Paulus Konings en Maria Karolina Aarts. Karolina Maria (Lineke) is geboren op vrijdag 25 september 1942 in Haarlem.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Niemeijer is geboren op maandag 2 maart 1970 in Valthermond, zie XIII-AD.

2  Paulus Jan Niemeijer, wonende in Ilpendam, is geboren op zaterdag 21 augustus 1971 in Valthermond.

XIII-AD  Pieter Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (XII-AQ) en Karolina Maria (Lineke) Konings, wonende in Zaandam, is geboren op maandag 2 maart 1970 in Valthermond.

Hij trouwt op dinsdag 23 augustus 1994 in Jisp (is gescheiden in 2001) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Ingrid van der Heide. Ingrid is geboren op dinsdag 1 november 1966.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Dania Niemeijer is geboren op zondag 8 oktober 1995 in Hoorn.

2  Tessa Niemeijer is geboren op zondag 26 april 1998 in Hoorn.

Pieter trouwt (2) op vrijdag 31 augustus 2007 met Esther Baaijens, geboren op maandag 10 oktober 1983 in Zaandam. Van dit echtpaarzijn twee kinderenbekend:

3. Iris Daphne Niemeijer is geboren op donderdag 11 juni 2009 in Zaandam.

4. Dylan Niemeijer is geboren op zaterdag 26 april 2014 in Zaandam.

XI-AJ  Jantje Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (X-AD) en Annechien Zuur, is geboren op maandag 18 april 1910 in Valthermond, is overleden op donderdag 8 januari 1987 in Ter Apel "Heemborgh", is gecremeerd op maandag 12 januari 1987 in Emmen. Zij werd 76 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 16 april 1932 op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Wietze de Roo,zoon van Hendrik de Roo en Antje Eekhof. Wietze is geboren op zondag 24 december 1905 in Mussel, is overleden op zaterdag 4 december 1982 in Ter Apel. Hij werd 76 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Antje de Roo is geboren op dinsdag 17 januari 1933 in Jipsingboertange, zie XII-AR.

2  Annie de Roo is geboren op zondag 21 oktober 1934 in Jipsingboertange, zie XII-AS.

3  Albert de Roo is geboren op vrijdag 1 juli 1938 in Jipsingboertange, zie XII-AT.

4  Jan de Roo is geboren op maandag 8 april 1940, zie XII-AU.

5  Jannie de Roo is geboren op woensdag 13 augustus 1941, zie XII-AV.

6  Wea de Roo (nadere gegevens op verzoek niet gepubliceerd)

XII-AR  Antje de Roo, dochter van Wietze de Roo (XI-AJ) en Jantje Niemeijer, wonende in Ter Apel, is geboren op dinsdag 17 januari 1933 in Jipsingboertange.

Zij trouwt op dinsdag 17 januari 1956 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacobus (Koos) Meijer. Jacobus (Koos) is geboren op vrijdag 11 mei 1928 in Nieuw-Buinen, is overleden op donderdag 29 januari 2004 in Stadskanaal, is gecremeerd op dinsdag 3 februari 2004 in Emmen. Hij werd 75 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Reinder Meijer.

2  Wiejanne Meijer.

3  Annelies Meijer.

XII-AS  Annie de Roo, dochter van Wietze de Roo (XI-AJ) en Jantje Niemeijer, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 21 oktober 1934 in Jipsingboertange.

Zij trouwt op vrijdag 1 maart 1957 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Thale Hulshof. Thale, wonende in Ter Apel en in Valthermond, is geboren op zondag 26 november 1933 in 2e Exloërmond, is overleden op dinsdag 10 november 1998, is begraven in Valthermond-West. Hij werd 64 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Hulshof is geboren op dinsdag 13 mei 1958.

2  Wietze Hulshof is geboren op vrijdag 26 mei 1961.

3  Jan Albert Hulshof is geboren op zondag 3 april 1966.

XII-AT  Albert de Roo, zoon van Wietze de Roo (XI-AJ) en Jantje Niemeijer, wonende in Nieuw Weerdinge, is geboren op vrijdag 1 juli 1938 in Jipsingboertange, is overleden op vrijdag 27 juli 1990. Hij werd 52 jaar en 26 dagen.

Hij  trouwde met Lammechien (Lammie) Dijks. Lammechien (Lammie) is geboren op dinsdag 11 maart 1941, is overleden op dinsdag 29 oktober 2002. Zij werd 61 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Wietze de Roo.

XII-AU  Jan de Roo, zoon van Wietze de Roo (XI-AJ) en Jantje Niemeijer, wonende in Valthermond, is geboren op maandag 8 april 1940.

Hij trouwt op woensdag 23 december 1970 op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Trientje (Trea) Kamies. Trientje (Trea) is geboren op maandag 7 maart 1949.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Miranda de Roo is geboren op vrijdag 15 oktober 1971, zie XIII-AE.

2  Ronald de Roo is geboren op zaterdag 13 juli 1974 in Ter Apelkanaal.

Hij trouwt op vrijdag 4 juli 2003 op 28-jarige leeftijd met  Jobkie Henderkien (Joke) de Vries geboren op zondag 28 juli 1974 in Nieuw-Weerdinge.
Van dit echtpaar zijn twee zonen bekend:
1. Yaron de Roo, geboren op dinsdag 2 augustus 2005 in Emmen.

2. Noray de Roo, geboren op donderdag 4 oktober 2007 in Emmen.

XIII-AE  Miranda de Roo, dochter van Jan de Roo (XII-AU) en Trientje (Trea) Kamies, wonende in Venlo, is geboren op vrijdag 15 oktober 1971.

Zij trouwde (is gescheiden rond 2005) met Jan Niemeijer, zoon van Koos Niemeijer en Grietje Engelkes.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Chantal Niemeijer.

2  Janco Niemeijer.

XII-AV  Jannie de Roo ook genaamd Janny de Roo, dochter van Wietze de Roo (XI-AJ) en Jantje Niemeijer, wonende in Ter Apel, is geboren op woensdag 13 augustus 1941.

Zij  trouwde met Willem Lutke.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Janet Lutke.

2  Haika Lutke is geboren op zaterdag 23 april 1966.

XI-AK  Jan Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (X-AD) en Annechien Zuur, is geboren op zondag 16 november 1913 in Valthermond, is overleden op woensdag 1 oktober 1980 aldaar. Hij werd 66 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 27 mei 1949 in Odoorn op 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Zwaantje Veen. Zwaantje, wonende in Odoorn en in De Paasbergen, is geboren op dinsdag 10 juli 1923 in Odoorn, is overleden op dinsdag 5 oktober 2004 aldaar, is gecremeerd op zaterdag 9 oktober 2004 in Emmen crematorium "De Meerdijk". Zij werd 81 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Metje (Meta) Niemeijer is geboren op zaterdag 15 oktober 1949 in Odoorn, zie XII-AW.

2  Pietertje (Pia) Niemeijer, leraar, is geboren op dinsdag 5 juni 1956 in Odoorn.

Zij woonde samen met Berend (Bert) Ottens, zoon van Hendrik Ottens en Henderkien (Hennie) Niemeijer (XI-AL). Berend (Bert), leraar, wonende in Odoornerveen, is geboren op zondag 1 mei 1949.

3  Jan Niemeijer is geboren op vrijdag 2 juni 1961 in Valthermond, zie XII-AX.

XII-AW  Metje (Meta) Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (XI-AK) en Zwaantje Veen, wonende in Veendam, is geboren op zaterdag 15 oktober 1949 in Odoorn.

Zij trouwt op vrijdag 13 augustus 1971 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Ottens, zie XII-AY.

Van hen is een kind bekend:

1  Liset Ottens, procesontwerper UWV, wonende in Rhenen, is geboren op donderdag 30 november 1972 in Groningen. Zij trouwde op donderdag 16 november 2017 in Wageningen met Robert Willem Nieuwenhuis, geboren op zondag 3 november 1963 in Renkum, wonende in Rhenen.

XII-AX  Jan Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (XI-AK) en Zwaantje Veen, wonende in Emmen en in in Canada, is geboren op vrijdag 2 juni 1961 in Valthermond.

Hij trouwt op maandag 21 juli 1986 (is gescheiden op vrijdag 10 maart 1995) op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Yvonne Borst. Yvonne is geboren op dinsdag 6 augustus 1963 in Haarlem.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Monique Niemeijer is geboren op maandag 23 maart 1987 in Valthermond.

2  Renate Niemeijer is geboren op dinsdag 29 augustus 1989 in Emmen.

Hij trouwt op vrijdag 19 april 2002 in Lions Head(Ontario) (Canada)) op 40-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Marieke Schuller. Marieke is geboren op zaterdag 25 juni 1960 in Guelph, Ontario, Canada.

XI-AL  Henderkien (Hennie) Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (X-AD) en Annechien Zuur, wonende in Emmen, is geboren op maandag 18 september 1916 in Valthermond, is overleden op zondag 20 mei 2001 in Emmen, is gecremeerd op vrijdag 25 mei 2001 aldaar. Zij werd 84 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 7 augustus 1945 in Odoorn op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Ottens. Hendrik, wonende in Emmen, is geboren op woensdag 6 september 1916 in Borger, is overleden op zaterdag 4 maart 1989 in Emmen (de crematie had in familiekring plaats). Hij werd 72 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Het echtpaar vertrok op 20aug45 naar Borger.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Ottens is geboren op maandag 31 december 1945, zie XII-AY.

2  Berend (Bert) Ottens, leraar, wonende in Odoornerveen, is geboren op zondag 1 mei 1949.

Hij woonde samen met Pietertje (Pia) Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (XI-AK) en Zwaantje Veen. Pietertje (Pia), leraar, is geboren op dinsdag 5 juni 1956 in Odoorn.

3  Pieter (Piet) Ottens is geboren op donderdag 16 oktober 1952, zie XII-AZ.

XII-AY  Jan Ottens, zoon van Hendrik Ottens (XI-AL) en Henderkien (Hennie) Niemeijer, concern controller gemeente Veendam, wonende in Veendam, is geboren op maandag 31 december 1945.


<154>

Hij trouwt op vrijdag 13 augustus 1971 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Metje (Meta) Niemeijer, zie XII-AW.

XII-AZ  Pieter (Piet) Ottens, zoon van Hendrik Ottens (XI-AL) en Henderkien (Hennie) Niemeijer, wonende in Roermond, is geboren op donderdag 16 oktober 1952.

Hij trouwt op woensdag 17 oktober 1979 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Elisabeth Maria (Liesbeth) Kramer. Elisabeth Maria (Liesbeth) is geboren op dinsdag 21 april 1959 in Harlingen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Timothy (Tim) Ottens is geboren op maandag 20 april 1981 in Maastricht.

Hij trouwt op woensdag 23 juli 2003 in Groningen, trouwt (kerk) op vrijdag 25 juli 2003 in Assen op 22-jarige leeftijd met Hanneke Waagemans.

2  Nicolas (Nick) Ottens is geboren op vrijdag 22 juli 1983 in Maastricht.

3  Kirstin Ottens is geboren op donderdag 1 mei 1986 in Roermond.

XI-AM  Metje Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (X-AD) en Annechien Zuur, is geboren op zondag 10 maart 1918 in Valthermond, is overleden op dinsdag 27 oktober 1942 aldaar. Zij werd 24 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 26 maart 1940 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Kornelis Niks. Kornelis is geboren op zaterdag 25 maart 1916 in Odoorn.

Vertrok met zoon op 14jul52 naar Alblasserdam.

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Niks is geboren op zaterdag 21 september 1940 in Odoorn, zie XII-BA.

XII-BA  Jan Niks, zoon van Kornelis Niks (XI-AM) en Metje Niemeijer, is geboren op zaterdag 21 september 1940 in Odoorn.

Hij trouwt op vrijdag 8 mei 1964 in Papendrecht op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Alida (Alie) Romijn. Alida (Alie) is geboren op maandag 20 maart 1944.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Metje Alida (Lisette) Niks is geboren op donderdag 6 mei 1965 in Gilze-Rijen.

2  Marigje Josina (Marion) Niks is geboren op dinsdag 27 augustus 1968 in Gilze-Rijen.

3  Stephan Niks is geboren op vrijdag 24 april 1970 in Gilze-Rijen.

X-AE  Jakob Niemeijer, zoon van Geert Niemeijer (IX-T) en Wemeltje Onrust, veenarbeider, wonende in Exloërkijl, is geboren op vrijdag 11 mei 1888 in Odoorn, is overleden op woensdag 27 januari 1965 in Exloërkijl, is begraven in Valthermond West. Hij werd 76 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 13 april 1928 in Odoorn op 39-jarige leeftijd met de 18-jarige Douwina Kuipers, dochter van Fokke Kuipers en Annechien Kort. Douwina is geboren op zondag 16 mei 1909 in Odoorn,  is overleden op dinsdag 5 januari 1988 in Emmen, is begraven in Valthermond West. Zij werd 78 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Wemeltje Niemeijer is geboren op donderdag 7 juni 1928 in Odoorn, zie XI-AN.

2  Annechien Niemeijer is geboren op dinsdag 6 augustus 1929 in Odoorn, is overleden op donderdag 9 januari 1930 aldaar, is begraven in Valthermond West. Zij werd 5 maanden en 3 dagen.

3  Geert Niemeijer, boerenknecht en operator Avebe, wonende in Exloërkijl, in Odoorn en in Paasbergen, is geboren op donderdag 11 september 1930 in 2e Exloërmond, is overleden op donderdag 10 juli 2003 in Emmen, is gecremeerd op dinsdag 15 juli 2003 aldaar. Hij werd 72 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Hij woonde op "het ouderlijke stee" in Exloërkijl, z.z. 118

4  Annechien (Annie) Niemeijer is geboren op maandag 7 december 1931 in Odoorn, zie XI-AO.

5  Henderkien (Henny) Niemeijer is geboren op vrijdag 6 oktober 1933 in Odoorn, zie XI-AP.

6  Fokke Niemeijer is geboren op donderdag 7 mei 1936 in Odoorn, zie XI-AQ.

7  Metje Niemeijer is geboren op maandag 27 april 1942 in Odoorn,  , zie XI-AR.

8  Douwina Niemeijer is geboren op zondag 27 oktober 1946 in Odoorn, zie XI-AS.

9  Rendelina (Lien) Niemeijer is geboren op woensdag 24 januari 1951 in Odoorn, zie XI-AT.

XI-AN  Wemeltje Niemeijer, dochter van Jakob Niemeijer (X-AE) en Douwina Kuipers, is geboren op donderdag 7 juni 1928 in Odoorn, is overleden op zaterdag 9 september 2006 in Stadskanaal, is begraven aldaar (Ceresdorp). Zij werd 78 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 20 februari 1951 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Udo Christiaan Jantinus Drenth. Udo Christiaan Jantinus, fabrieksarbeider, wonende in Exloërkijl en in Stadskanaal, is geboren op donderdag 5 augustus 1926 in Borger, is Leger des Heils gedoopt, is overleden op zondag 4 februari 2007 in Stadskanaal, is begraven aldaar (Ceresdorp). Hij werd 80 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

Kinderen Drenth-Niemeijer (met Udo 2e van rechts)

1  Udo Drenth, wonende in Winterswijk, is geboren op zondag 17 juni 1951 in Odoorn.

Hij is op 20 september 1974 getrouwd met Heléne Zitter. Heléne is geboren op Java.


Het echtpaar Drenth-Zitter (klik voor grotere foto)

2  Jacob (Jaap) Drenth, wonende in Musselkanaal, is geboren op donderdag 18 november 1954 in Odoorn.

Hij is gehuwd met Bertina Steenbergen.

3  Martha Drenth is geboren op donderdag 28 juli 1960.

Zij trouwt op dinsdag 24 februari 1987 op 26-jarige leeftijd met Jan Platje. Jan, wonende in Stadskanaal.

4  Geert Drenth, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 26 maart 1963.

Hij is gehuwd met Hendriëtte Vellinger.

5  Wina Drenth is geboren op vrijdag 18 december 1964.

Zij trouwt op vrijdag 19 december 1997 op 33-jarige leeftijd met Henk Roggema. Henk, wonende in Stadskanaal.

XI-AO  Annechien (Annie) Niemeijer, dochter van Jakob Niemeijer (X-AE) en Douwina Kuipers, is geboren op maandag 7 december 1931 in Odoorn.

Zij trouwt op zaterdag 24 augustus 1957 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Nijkeuter. Jan, werkzaam bij Bolletje Almelo, wonende in Emmer-Compascuum en in Almelo, is geboren op woensdag 25 juni 1930 in Emmen.

Het echtpaar had vanaf 4 september 1957 domicilie in de gemeente Emmen, waar ze in Emmer-Compascuum nog een jaartje bij de ouders van Jan inwoonden. Daarna zijn ze naar Almelo vertrokken.

Van Jan en Annechien zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Nijkeuter, wonende te Almelo, is geboren op zaterdag 27 september 1958, is overleden op vrijdag 3 september 2010 aldaar. Jan werd 51 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

2  Douwina Nijkeuter is geboren op zaterdag 5 maart 1960. Douwina trouwt op vrijdag 10 augustus 1984 op 24-jarige leeftijd met Henk Maan wonende te Sommelsdijk.

3  Jakob Nijkeuter is geboren op woensdag 5 november 1969 te Almelo,wonende te Almelo en te Cimanggis (Depok) (Ind.), is geboren op woensdag 5 november 1969 te Almelo.

  Echtpaar Nijkeuter-Suherman (bron:FB)

Jakob trouwt op zaterdag 14 mei 2005 op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Veronica Suherman. Veronica is geboren op vrijdag 14 januari 1977 te Jakarta.

    Van Jakob en Veronica zijn drie kinderen bekend:

    1  Gabriella Quinlyn Nijkeuter is geboren op donderdag 22 maart 2007 te Jakarta.

    2  Tobias Marvel Nijkeuter is geboren op donderdag 23 april 2009 te Jakarta.

    3  Raphael Aaron Nijkeuter is geboren op donderdag 24 januari 2013 te Jakarta.

 

4  Kornelsie Nijkeuter, wonende te Groningen, is geboren op zondag 3 januari 1971.

XI-AP  Henderkien (Henny) Niemeijer, dochter van Jakob Niemeijer (X-AE) en Douwina Kuipers, is geboren op vrijdag 6 oktober 1933 in Odoorn.

Zij trouwt op vrijdag 24 juni 1960 in Almelo op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Albertus (Bertus) Reuvekamp. Albertus (Bertus), concierge, wonende in Almelo, in Amstelveen, in Amsterdam en in Emmen, is geboren op zondag 7 februari 1932 in Almelo,  , is overleden op zondag 11 november 1990 in Emmen, is begraven aldaar. Hij werd 58 jaar, 9 maanden en 4 dagen. Bertus was een getalenteerd dirigent en organist.
 

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Reuvekamp, wonende in Emmen, is geboren op zaterdag 28 maart 1964.

2  Jakob (Jaap) Reuvekamp, wonende in Emmen, is geboren op vrijdag 11 juni 1965.

3  Marcel Reuvekamp, wonende in Emmen, is geboren op zondag 21 januari 1968.

4  Douwe Reuvekamp, wonende in Zwolle, is geboren op zondag 2 maart 1969.

XI-AQ  Fokke Niemeijer, zoon van Jakob Niemeijer (X-AE) en Douwina Kuipers, boerenknecht en fabrieksarbeider, wonende in 2e Exloërmond en in Valthermond, is geboren op donderdag 7 mei 1936 in Odoorn. <155>

Hij trouwt op vrijdag 23 augustus 1963 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Henderika Eggedina (Rika) Koning, dochter van Roelf Koning en Henderkien Kruit. Henderika Eggedina (Rika) is geboren op maandag 8 april 1940 in Odoorn.

Van hen is een kind bekend:

1  Jakob Niemeijer, ICT-er en procescoördinator, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op woensdag 22 juni 1966 in Exloërkijl.

Hij woont samen met Tedina Yvonne (Yvonne) Helder. Tedina Yvonne (Yvonne), onderwijzeres, is geboren op zondag 19 november 1967 in Emmen.

XI-AR  Metje Niemeijer, dochter van Jakob Niemeijer (X-AE) en Douwina Kuipers, wonende in Almelo en in Goes, is geboren op maandag 27 april 1942 in Odoorn,  .

Zij trouwt op donderdag 28 maart 1963 in Almelo (is gescheiden in 1998 in Goes) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Koos Vandongen. Koos, bewaarder gevangenis Middelburg, wonende in Almelo en in Goes, is geboren op dinsdag 11 februari 1941 in Almelo.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Cor Vandongen, wonende in Almelo, is geboren op donderdag 24 oktober 1963.

Hij trouwt op vrijdag 31 juli 1987 op 23-jarige leeftijd met Irma Kuiper.

2  Jack Vandongen, wonende in Vlissingen, is geboren op dinsdag 2 november 1965.

Hij trouwt op vrijdag 30 augustus 1991 op 23-jarige leeftijd met Linda van de Velde en gescheiden op 1 mei 1993; hij hertrouwt op maandag 6 september 2010 met Lydia Jacqueline Niezen.

XI-AS  Douwina Niemeijer, dochter van Jakob Niemeijer (X-AE) en Douwina Kuipers, is geboren op zondag 27 oktober 1946 in Odoorn.

Zij trouwt op vrijdag 23 juni 1967 in Odoorn (is gescheiden in 1992) op 20-jarige leeftijd (1) met Henk Bos. Henk, boerenknecht en fabrieksarbeider, wonende in 2e Exloërmond en in Valthermond.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Henderikus (René) Bos, wonende in Nieuw-Weerdinge, is geboren op maandag 14 december 1970.

Hij woont samen met Wendy de Vries.

2  Ina Bos, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 31 december 1972.

Zij woont samen met N.N. Brouwer.

Zij trouwt op vrijdag 30 juli 1993 in Stadskanaal op 46-jarige leeftijd (2) met Harm Wiering. Harm, diverse beroepen en zonder (WAO), wonende in Musselkanaal.

XI-AT  Rendelina (Lien) Niemeijer, dochter van Jakob Niemeijer (X-AE) en Douwina Kuipers, is geboren op woensdag 24 januari 1951 in Odoorn.

Zij trouwt op vrijdag 1 maart 1974 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Hendrik (Jan) Grooten, zoon van Koop Grooten en Everdina Minke (Dientje) Nijland. Jan Hendrik (Jan), calculator, wonende in Exloo en in Valthermond, is geboren op zaterdag 2 oktober 1948 in Odoorn.<156>

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Hendrik (Jan) Grooten, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 21 augustus 1977 in Emmen.

Hij trouwt in 1999 in Borger-Odoorn (is gescheiden in 2000) op 22-jarige leeftijd met Esther de Jeu.

2  Marcus Jakko (Marcus) Grooten, student Evang.Hogeschool Veenendaal, is geboren op dinsdag 3 juli 1979 in Emmen.

3  Simon Albert (Simon) Grooten is geboren op dinsdag 26 januari 1982 in Odoorn.

4  Douwina Minke (Minke) Grooten is geboren op zaterdag 2 februari 1985 in Odoorn, zie XII-BB.

5  Rendelina Wendy (Linda) Grooten is geboren op dinsdag 13 januari 1987 in Odoorn. Zij trouwt op vrijdag 20 september 2013 met Jan Frederik Hendrik (Jan-Hendrik) Niemeijer, geboren op maandag 6 juni 1988 in Stadskanaal, zoon van Luutje (Luut) Niemeijer en Annechina Alberdina (Anneke) Keur .

6  Anna Diana (Diana) Grooten is geboren op zondag 27 augustus 1989 in Odoorn.

7  Janneke Claudia (Claudia) Grooten is geboren op vrijdag 2 augustus 1991 in Emmen.

XII-BB  Douwina Minke (Minke) Grooten, dochter van Jan Hendrik (Jan) Grooten (XI-AT) en Rendelina (Lien) Niemeijer, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 2 februari 1985 in Odoorn.

Zij trouwt op vrijdag 1 juni 2007 op 22-jarige leeftijd met Jasper Chanaka Brouwer, zoon van Reinder Brouwer en Anneke Springer. Jasper Chanaka, wonende in 2e Exloërmond, is geboren in Ratnapura.

Van hen is een kind bekend:

1  Annelien Jasmine Brouwer is geboren op maandag 17 september 2007.

X-AF  Rendelina Niemeijer, dochter van Geert Niemeijer (IX-T) en Wemeltje Onrust, is geboren op zondag 16 december 1894 in Odoorn, is overleden op maandag 19 september 1983 in 2e Exloërmond, is begraven aldaar. Zij werd 88 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 27 februari 1914 in Odoorn (akte nr. 21) op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Nanne Kroon, zoon van Fedde Kroon en Gepke Haak. Nanne is geboren op vrijdag 9 januari 1891 in Odoorn, is overleden op woensdag 24 augustus 1966, is begraven in 2e Exloërmond. Hij werd 75 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Gepke Kroon is geboren op maandag 5 oktober 1914 in Odoorn, zie XI-AU.

2  Geert Kroon is geboren op woensdag 6 juni 1917 in Odoorn, zie XI-AV.

3  Wemeltje Kroon is geboren op maandag 19 januari 1920 in Odoorn, zie XI-AW.

4  Annegien Kroon is geboren op zaterdag 5 augustus 1922 in Odoorn, zie XI-AX.

5  Hinderkien Kroon is geboren op donderdag 23 april 1925 in Odoorn, zie XI-AY.

6  Elisabeth (Betje) Kroon is geboren op dinsdag 1 januari 1929 in Odoorn, zie XI-AZ.

7  Fedde Kroon, politieagent, wonende in Muntendam, is geboren op maandag 25 januari 1932 in Odoorn. <157>

Hij trouwt op maandag 22 december 1958 op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Martje van Wattum. Martje is geboren op vrijdag 18 september 1936 in Onstwedde.

8  Jan Kroon is geboren op dinsdag 18 juni 1935 in Odoorn, zie XI-BA.

9  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 25 maart 1937 in Exloërkijl, is overleden op donderdag 25 maart 1937 aldaar.

XI-AU  Gepke Kroon, dochter van Nanne Kroon (X-AF) en Rendelina Niemeijer, wonende in Exloo en in Emmen, is geboren op maandag 5 oktober 1914 in Odoorn, is overleden op zondag 23 september 2001 in Emmen, is begraven op donderdag 27 september 2001 in Odoorn op de alg.begraafplaats, na rouwdienst in de aula.. Zij werd 86 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 7 juni 1940 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Reinder Rossing. Reinder, wonende in Exloo, is geboren op dinsdag 25 september 1906 in Odoorn, is overleden op woensdag 15 april 1992 in Emmen. Hij werd 85 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Geertje Rossing is geboren op zaterdag 29 september 1945 in Odoorn, zie XII-BC.

XII-BC  Geertje Rossing, dochter van Reinder Rossing (XI-AU) en Gepke Kroon, wonende in Nieuw-Scheemda, is geboren op zaterdag 29 september 1945 in Odoorn. <158>

Zij is gehuwd met R. Manting. R., wonende in Nieuw Scheemda.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Ruud Manting, wonende in Harderwijk. Hij is gehuwd met Marjan.

2  Petra Manting. Zij  trouwde met Henk.

XI-AV  Geert Kroon, zoon van Nanne Kroon (X-AF) en Rendelina Niemeijer, is geboren op woensdag 6 juni 1917 in Odoorn, is overleden rond 1985 . Hij werd ongeveer 68 jaar.

Hij  trouwde met Alke Nonkes, wonende in Steenwijk.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Rennie Kroon, zie XII-BD.

2  Hilda Kroon, zie XII-BE.

3  Nanne Kroon, zie XII-BF.

4  Gepke Kroon, zie XII-BG.

5  Hennie Kroon, zie XII-BH.

6  Gosse Kroon is geboren op woensdag 14 juni 1950, zie XII-BI.

XII-BD  Rennie Kroon, dochter van Geert Kroon (XI-AV) en Alke Nonkes.

Zij was partner (1) van N.N. Kipping.

Van hen is een  kind bekend:

1  Gerrie Kroon.

Zij woont samen (2) met Dirk Kleis.

XII-BE  Hilda Kroon, dochter van Geert Kroon (XI-AV) en Alke Nonkes.

Zij is gehuwd met Henk Dedden.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Anita Dedden.

2  Ciska Dedden.

XII-BF  Nanne Kroon, zoon van Geert Kroon (XI-AV) en Alke Nonkes.

Hij is gehuwd met Wiepie N.N..

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Gert Kroon.

2  Arjan Kroon.

XII-BG  Gepke Kroon, dochter van Geert Kroon (XI-AV) en Alke Nonkes.

Zij is gehuwd met Jelle Wijma.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Tamara Wijma.

2  Mark Wijma.

3  Rianne Wijma.

XII-BH  Hennie Kroon, dochter van Geert Kroon (XI-AV) en Alke Nonkes, wonende in Steenwijk. <159>

Zij is gehuwd met Peter Koning.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Ariska Koning.

2  Lydia Koning.

3  Gerben Koning.

XII-BI  Gosse Kroon, zoon van Geert Kroon (XI-AV) en Alke Nonkes, is geboren op woensdag 14 juni 1950.

Hij is gehuwd met Anja Berghuis, dochter van Lucas Jan Berghuis en Geertje Werksma.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Gaby Kroon is overleden in 1985.

2  Geert-Jan Kroon is geboren op woensdag 4 november 1981.

3  Alke Kroon is geboren op dinsdag 20 oktober 1987.

XI-AW  Wemeltje Kroon, dochter van Nanne Kroon (X-AF) en Rendelina Niemeijer, is geboren op maandag 19 januari 1920 in Odoorn, is overleden op zondag 4 juni 1995 in Borger. Zij werd 75 jaar, 4 maanden en 16 dagen. <160>

Zij  trouwde met Harm Popken. Harm, wonende in Borger, is geboren rond 1919, is overleden op donderdag 23 oktober 2003 aldaar. Hij werd ongeveer 84 jaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Lammie Popken, zie XII-BJ.

2  Nanne Popken, zie XII-BK.

3  Lineke Popken, zie XII-BL.

XII-BJ  Lammie Popken, dochter van Harm Popken (XI-AW) en Wemeltje Kroon, wonende in Emmen.

Zij  trouwde met Henk Spiekman, wonende in Emmen. <161>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Wendy Spiekman is geboren op dinsdag 30 juli 1968 in Hoogeveen, zie XIII-AF.

2  Erik Spiekman is geboren op dinsdag 17 maart 1970 in Hoogeveen, zie XIII-AG.

XIII-AF  Wendy Spiekman, dochter van Henk Spiekman (XII-BJ) en Lammie Popken, wonende in Borger, is geboren op dinsdag 30 juli 1968 in Hoogeveen.

Zij trouwt op vrijdag 25 oktober 1991 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Kees Zwart. Kees, wonende in Valthermond, is geboren op zaterdag 16 september 1967 aldaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Daniëlle Zwart is geboren op maandag 7 december 1992.

2  Michelle Zwart is geboren op maandag 15 januari 1996.

3  Quinten Zwart is geboren op maandag 10 juli 2000.

XIII-AG  Erik Spiekman, zoon van Henk Spiekman (XII-BJ) en Lammie Popken, wonende in Emmen, is geboren op dinsdag 17 maart 1970 in Hoogeveen.

Hij trouwt op vrijdag 24 november 2000 op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Regina Trip, dochter van Lammert Trip en Hennie Bies. Regina, wonende in Emmen, is geboren op dinsdag 8 juli 1975 in Emmercompascuum.

Van hen is een kind bekend:

1  Mike Spiekman is geboren op dinsdag 19 oktober 2004 in Emmen.

XII-BK  Nanne Popken, zoon van Harm Popken (XI-AW) en Wemeltje Kroon, is overleden op vrijdag 1 april 1994.

Hij  trouwde met Marianne Muskee. Marianne, wonende in Eext.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Dennis Popken.

2  Kim Popken, zie XIII-AH.

XIII-AH  Kim Popken, dochter van Nanne Popken (XII-BK) en Marianne Muskee.

Zij is gehuwd met Robert N.N..

Van hen is een kind bekend:

1  Nander.

XII-BL  Lineke Popken, dochter van Harm Popken (XI-AW) en Wemeltje Kroon, wonende in Lochem.

Van haar en een onbekende man zijn twee kinderen bekend:

1  Sanne.

2  Peter.

Zij trouwt op dinsdag 6 juni 2006 (2) met Roelof Snijders.

XI-AX  Annegien Kroon, dochter van Nanne Kroon (X-AF) en Rendelina Niemeijer, is geboren op zaterdag 5 augustus 1922 in Odoorn, is overleden op woensdag 4 april 1990 in 2e Exloërmond. Zij werd 67 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 12 mei 1950 in Odoorn op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Jakob Santing. Jakob is geboren op maandag 5 oktober 1914 in Emmen, is overleden op vrijdag 31 mei 1991 in 2e Exloërmond. Hij werd 76 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Berend Santing is geboren op zaterdag 16 juni 1951 in Odoorn, zie XII-BM.

2  Rendelina (Lineke) Santing is geboren op maandag 12 maart 1956 in Odoorn, zie XII-BN.

3  Nanne Santing is geboren op zondag 9 oktober 1960 in Odoorn, zie XII-BO.

XII-BM  Berend Santing, zoon van Jakob Santing (XI-AX) en Annegien Kroon, is geboren op zaterdag 16 juni 1951 in Odoorn.

Hij trouwt op vrijdag 2 november 1979 in Veendam op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Elly Roelfsema. Elly is geboren op donderdag 16 januari 1958.
Zij zijn in 2008 gescheiden.
 

Van hen is een kind bekend:

1  Jakob Patrick Santing is geboren op donderdag 12 augustus 1982 in Gieten, zie XIII-AI.

XIII-AI  Jakob Patrick Santing, zoon van Berend Santing (XII-BM) en Elly Roelfsema, is geboren op donderdag 12 augustus 1982 in Gieten.

Hij woont samen met Angelique Kers. Angelique is geboren op dinsdag 18 mei 1982 in Tiel.

Van hen zijn twee  kinderen  bekend:

1  Selina Santing is geboren op maandag 3 maart 2003 in Winschoten.

2   Cherille Santing is geboren op zaterdag 7 mei 2005 in Veendam.

XII-BN  Rendelina (Lineke) Santing, dochter van Jakob Santing (XI-AX) en Annegien Kroon, wonende in Odoorn, is geboren op maandag 12 maart 1956 aldaar.

Zij trouwt op vrijdag 15 april 1977 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelof Mones. Roelof, wonende in Odoorn, is geboren op vrijdag 8 april 1955 aldaar.<162>
 

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Anita Mones is geboren op zondag 3 september 1978 in Emmen, zie XIII-AJ.

2  Jan Mones is geboren op vrijdag 19 december 1980 in Odoorn.

3  Esther Mones is geboren op woensdag 15 mei 1985 in Emmen.

XIII-AJ  Anita Mones, dochter van Roelof Mones (XII-BN) en Rendelina (Lineke) Santing, is geboren op zondag 3 september 1978 in Emmen.

Zij is gehuwd met Arjan de Jonge. Arjan is geboren op zaterdag 16 juni 1979 in Emmen.

Van hen is een kind bekend:

1  Ingrid-Rendelina de Jonge is geboren op woensdag 2 februari 2005 in Emmen.

XII-BO  Nanne Santing, zoon van Jakob Santing (XI-AX) en Annegien Kroon, wonende in Stedum, is geboren op zondag 9 oktober 1960 in Odoorn. <163>

Hij trouwt op vrijdag 13 januari 1984 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje (Alie) Saadhoff. Aaltje (Alie) is geboren op dinsdag 18 september 1962 in Sleen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Henriëtte Santing is geboren op zondag 26 oktober 1986 in Amersfoort.

2  Jacco Santing is geboren op vrijdag 15 september 1989 in Stedum.

XI-AY  Hinderkien(Henkie) Kroon, dochter van Nanne Kroon (X-AF) en Rendelina Niemeijer, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op donderdag 23 april 1925 in Odoorn.<164> Zij overleed op dinsdag 11 september 2012 in Musselkanaal (in de Heggerank), 87 jaar, 4 maanden en 19 dagen oud.

Zij trouwt op vrijdag 18 juni 1948 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Hans Moorlag, zoon van Jan Moorlag en Elsien Staats. Hans is geboren op maandag 13 september 1920 in Onstwedde, is overleden op zaterdag 10 oktober 1959 in Odoorn. Hij werd 39 jaar en 27 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Elsien Moorlag is geboren op donderdag 13 januari 1949 in Odoorn.

Zij is gehuwd met Meindert Laurens, zoon van Jacob Laurens en Eiltina Smid. Meindert is geboren op woensdag 21 juli 1948.

2  Rendelina (Lina) Moorlag is geboren op maandag 13 maart 1950 in Odoorn.

Zij is gehuwd met Folkert Nijhof, zoon van Seijne Nijhof en Jantje Roggema. Folkert is geboren op dinsdag 3 oktober 1950.

3  Jan Moorlag, wonende in Stadskanaal, is geboren op maandag 11 juni 1951 in Odoorn. <165>

Hij is gehuwd met Hermien Hilgenstock, dochter van Bertus Hilgenstock en Gerririna Drosten. Hermien is geboren op zondag 30 augustus 1953.

4  Gepke (Geppie) Moorlag is geboren op maandag 15 juni 1953 in Odoorn.

Zij is gehuwd met Gerhardus (Gradus) Scholtens, zoon van Bernardus Scholtens en Pieterke Kramer. Gerhardus (Gradus) is geboren op maandag 30 april 1951.

5  Nanne Moorlag is geboren op dinsdag 24 april 1956 in Odoorn.

6  Hans Moorlag is geboren op dinsdag 27 oktober 1959 in Odoorn.

Hij is gehuwd met Ria Marissen.

XI-AZ  Elisabeth (Betje) Kroon, dochter van Nanne Kroon (X-AF) en Rendelina Niemeijer, wonende in Emmen, is geboren op dinsdag 1 januari 1929 in Odoorn, is overleden op maandag 3 januari 2005 in Emmen, is begraven op vrijdag 7 januari 2005 aldaar begraafplaats "de Wolfsbergen". Zij werd 76 jaar en 2 dagen.

Zij  trouwde met Thijs Grooten. Thijs is geboren rond 1929, is overleden op donderdag 3 januari 1991 in Emmen. Hij werd ongeveer 62 jaar.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Christina (Stientje) Grooten, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 3 maart 1953.

Zij  trouwde met Frits N.N..

2  Rendelina (Lina) Grooten, wonende in Emmen, is geboren op zondag 1 mei 1955.

Zij  trouwde met L. (Henk) Brakels. L. (Henk), wonende in Emmen. <166>

3  Geesje (Gea) Grooten, wonende in Emmen, is geboren op woensdag 26 oktober 1960.

Zij  trouwde met Piet N.N..

4  Nannie Grooten, wonende in Klazienaveen, is geboren op zaterdag 20 januari 1962.

Zij  trouwde met Martin N.N..

5  Jacoba (Coba) Grooten is geboren op woensdag 26 mei 1965.

Zij  trouwde met Gerhard N.N..

XI-BA  Jan Kroon, zoon van Nanne Kroon (X-AF) en Rendelina Niemeijer, is geboren op dinsdag 18 juni 1935 in Odoorn, is overleden op dinsdag 10 juli 1979 in Stadskanaal. Hij werd 44 jaar en 22 dagen.

Hij  trouwde met G. Dontje. G., wonende in Stadskanaal.

Van hen is een kind bekend:

1  Erik Kroon, wonende in Nieuw-Buinen.<167>

IX-U  Jan Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (VIII-H) en Rendelina Kaspers, arbeider, wonende in Borger Compagnie, is geboren op vrijdag 26 februari 1858 in Gieten (bron:GenLias), is ned.hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 25 mei 1933 in Borgercompagnie. Hij werd 75 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Jan was volgens z'n militair paspoort van 2 mei 1883, 1.694 m lang; hij had een ovaal gezicht, een laag voorhoofd, blauwe ogen, een gewone neus en - mond, een ronde kin en blond haar en dito wenkbrauwen.
 

Jan en Teubina

Het gezin van Jan en Teubina in 1948

Een familiereünie

Hun woning in Borgercompagnie

 

Hij trouwt op zaterdag 6 mei 1882 in Hoogezand (akte nr. 17) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Teubina Broekema, dochter van Jacob Albertus Broekema en Luigien Roelfs Withaar. Teubina is geboren op zaterdag 17 juli 1858 in Lula, is overleden op vrijdag 1 oktober 1943 in Borgercompagnie, is begraven in Veendam. Zij werd 85 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Rendelina Henderika Niemeijer is geboren op zondag 2 juli 1882 in Hoogezand, zie X-AG.

2  Luchina Niemeijer is geboren op dinsdag 14 oktober 1884 in Hoogezand, is overleden op zondag 21 januari 1962 in Groningen, is begraven op woensdag 24 januari 1962 in Wildervank. Zij werd 77 jaar, 3 maanden en 7 dagen. <168>

Zij  trouwde met Jans Holtman.

3  Jantje Niemeijer is geboren op zondag 1 mei 1887 in Muntendam, zie X-AH.

4  Jakob Niemeijer is geboren op woensdag 4 juni 1890 in Borgercompagnie, zie X-AI.

5  Aaltje Niemeijer is geboren op vrijdag 9 september1892 in Veendam, zie X-AJ.

6  Roelfien Niemeijer is geboren op vrijdag 10 december 1897 in Veendam, zie X-AK.

X-AG  Rendelina Henderika Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (IX-U) en Teubina Broekema, is geboren op zondag 2 juli 1882 in Hoogezand, is overleden op zondag 13 maart 1949 in Borgercompagnie, is begraven op vrijdag 18 maart 1949 in Veendam. Zij werd 66 jaar, 8 maanden en 11 dagen. <169>

Zij trouwt op zaterdag 30 mei 1908 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Eilkes. Hendrik is geboren op zondag 17 december 1882 in Borgercompagnie, is overleden op vrijdag 6 februari 1953 aldaar, is begraven op maandag 9 februari 1953 in Veendam. Hij werd 70 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Eilkes is geboren op zondag 31 oktober 1909 in Veendam, zie XI-BB.

2  Jan Eilkes is geboren op zaterdag 7 oktober 1911 in Veendam, zie XI-BC.

XI-BB  Grietje Eilkes, dochter van Hendrik Eilkes (X-AG) en Rendelina Henderika Niemeijer, is geboren op zondag 31 oktober 1909 in Veendam, is overleden op maandag 7 augustus 1972 aldaar. Zij werd 62 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 15 december 1936 in Veendam op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Frederik (Fré) Wollerich. Frederik (Fré) is geboren op maandag 16 maart 1914 in Veendam.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Rennie Wollerich.

2  Hendrik Wollerich is geboren op vrijdag 2 juni 1939.

Hij is gehuwd met Greetje Schwartz, dochter van Willem Boudewijn Egbert Schwartz en Elisabeth Smit (XI-BD), wonende in Muntendam.

3  Roel Wollerich.

XI-BC  Jan Eilkes, zoon van Hendrik Eilkes (X-AG) en Rendelina Henderika Niemeijer, is geboren op zaterdag 7 oktober 1911 in Veendam, is overleden op zaterdag 30 maart 1985 aldaar. Hij werd 73 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Hij  trouwde met Aaltje Joel, dochter van Willem Joel en Christina Arendina Ruiter. Aaltje is geboren op zondag 22 augustus 1915 in Nieuwe Compagnie.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Eilkes.

2  Willem Eilkes.

3  Rendelina Christina (Rennie) Eilkes.

X-AH  Jantje Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (IX-U) en Teubina Broekema, is geboren op zondag 1 mei 1887 in Muntendam, is overleden op vrijdag 6 mei 1966 in Veendam. Zij werd 79 jaar en 5 dagen. <170>

Zij trouwt op zaterdag 8 juni 1912 in Veendam op 25-jarige leeftijd met Hendrik Smit. Hendrik is overleden voor 1943.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Smit.

Hij  trouwde met N.N.Rehwinkel.

2  Elisabeth Smit is geboren rond 1916, zie XI-BD.

XI-BD  Elisabeth Smit, dochter van Hendrik Smit (X-AH) en Jantje Niemeijer, wonende in Muntendam, is geboren rond 1916, is overleden op maandag 26 augustus 2002 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 30 augustus 2002 in Assen. Zij werd ongeveer 86 jaar.

Zij  trouwde met Willem Boudewijn Egbert Schwartz. Willem Boudewijn Egbert, gemeenteambtenaar te Hoogezand-Sappemeer, wonende in Hoogezand en in Muntendam, is geboren op woensdag 22 maart 1916, is overleden op vrijdag 6 augustus 1999 aldaar, is gecremeerd in Assen. Hij werd 83 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Anne Schwartz, zie XII-BP.

2  Janny Schwartz, wonende in Zoetermeer.

Zij  trouwde met N.N.Den Iseger.

3  Greetje Schwartz, wonende in Muntendam.

Zij is gehuwd met Hendrik Wollerich, waarschijnlijk zoon van Frederik (Fré) Wollerich (XI-BB) en Grietje Eilkes. Hendrik is geboren op vrijdag 2 juni 1939.

XII-BP  Anne Schwartz, zoon van Willem Boudewijn Egbert Schwartz (XI-BD) en Elisabeth Smit.

Hij  trouwde met Margreet Spanjer. Margreet, wonende in Ermelo.

Van hen is een kind bekend:

1  Niltje Schwartz.

X-AI  Jakob Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (IX-U) en Teubina Broekema, timmerfabrikant, wonende in Veendam, is geboren op woensdag 4 juni 1890 in Borgercompagnie, is overleden op dinsdag 25 januari 1966 in Groningen, is begraven op zaterdag 29 januari 1966 in Veendam "Buitenwoelhof". Hij werd 75 jaar, 7 maanden en 21 dagen. <171>

Het Nieuwsblad van het Noorden plaatste op 28 januari 1966 het volgende bericht:
 J.Niemeijer uit Veendam overleden
(Van onze redactie voor de Veenkoloniën)
In de ouderdom van 75 jaar is dinsdag in het Diakonessenhuis te Groningen onverwacht overleden de heer Jakob Niemeijer, oud-timmer-fabrikant en oud-raadslid te Veendam.
De overledene heeft gedurende zijn leven een groot aantal functies, waarvan meerdere vele tientallen jaren, in het maatschappelijk leven bekleed. In 1922 was hij mede-oprichter van de timmerfabriek Dopper en Niemeijer aan de Spoorweg te Veendam. Na het uittreden van zijn mede-firmant zette hij in 1934 de fabriek alleen voort om in 1936 zijn zoon Jan er in op te nemen.
Hij trok zich in 1957 uit zaken terug.
De heer Niemeijer heeft 19 jaar lang voor de vroegere SDAP zitting in de gemeenteraad van Veendam gehad. Hij vervulde toen tevens de functie van fractie-secretaris van zijn partij. Van de Cooperatie Veendam en Omstreken was hij 45 jaar lang bestuurslid. Maatschappelijk Hulpbetoon heeft 40 jaar van zijn gaven mogen profiteren. Een zeer lange reeks van jaren maakte hij deel uit van het bestuur van de Bouwvereniging Veendam.
In zijn vak bekleedde de heer Niemeijer ook al vele jaren het bestuurslidmaatschap van de Ned. Bond van Timmerfabrikanten. Van de Noord Ned. Timmerfabrikanten Bond hanteerde hij jaren de voorzittershamer.
Verder had hij vele jaren zitting in de colleges van de kerkvoogdij en de diaconie van de N.H. kerk. Van de Ned. Geheelonthoudersbond is hij 50 jaar lang lid geweest. Van het waterschap de Sarabrug was hij nog secretaris-penningmeester.
De begrafenis is bepaald op zaterdagmiddag a.s. op de Buitenwoelhof te Veendam.
En op maandag, 31 januari 1966 was er het volgende krantenbericht:
J.Niemeijer ter aarde besteld
(Van onze redactie voor de Veenkoloniën)
Op de algemene begraafplaats Buitenwoelhof te Veendam is zaterdagmiddag onder zeer grote belangstelling het stoffelijk overschot van de onverwacht in een ziekenhuis te Groningen overleden heer J. Niemeijer, oud-timmerfabrikant en oud-raadslid te Veendam ter aarde besteld.
Voor de rouwdienst in de aula hadden zich ongeveer 150 belangstellenden verzameld. Onder hen bevonden zich burgemeester A. N. Nap en wethouder E. Jonker, vertegenwoordigers uit de aannemerswereld, van hervormd kerkelijke zijde, vele drankbestrijders en voormannen uit het socialistische kamp.
Wethouder E Jonker schetste de overledene als een blijmoedig, vriendelijk en trouw mens; iemand die intens begaan was met het lot van de minder goed bedeelde medemens. De heer Prins bracht de dank van de geheelonthouders en de directie van Coöp-Noord onder woorden. Deze spreker herinnerde o.m. ook aan de jaren, dat de overledene lid van de gemeenteraad was."Een zeer vooruitstrevend mens van weinig maar wel-doordachte woorden", zei de heer Prins. De heer R. Kollé uit Groningen noemde de overledene "een mens, die voor de mensheid heeft gevochten".
Ds.P. E. Chr.Blom las voor n.a.v. de brief van apostel Paulus aan de Romeinen hoofdstuk 8 de verzen 31 en volgende.
Aan de met vele bloemstukken bedekte groeve dankte een zoon van de overledene uit Leiden voor de betoonde belangstelling.

Hij trouwt op zaterdag 22 november 1913 in Veendam op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Geessien (Gé) Vegter, dochter van Jan Vegter en Aaltje Huisman. Geessien (Gé) is geboren op zaterdag 28 maart 1891 in Wildervank, is overleden op dinsdag 1 juni 1982 in ter Apel. Zij werd 91 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer is geboren op zondag 7 juni 1914 in Veendam, zie XI-BE.

2  Alida Teubina (Lida) Niemeijer is geboren op maandag 24 mei 1915 in Veendam, zie XI-BF.

3  Jan Hendrik (Henk) Niemeijer is geboren op vrijdag 11 mei 1917 in Veendam, zie XI-BG.

XI-BE