Nakomelingen van Frans Niemeijer (1790-1855)


Inleiding   

Door middel van deze website wil ik graag -met toestemming van de betreffende familie- wereldwijde bekendheid geven aan een Groningse familie Niemeijer.

Over deze familie verscheen in 1971 bij de uitgeverij J. Niemeijer,Groningen een boekwerk met als titel Kroniek van het geslacht Niemeijer en was eigenlijk bedoeld voor leden van dat geslacht. Jan Anton Niemeijer schreef het boek met de genealogie die door zijn vader Klaas Niemeijer werd verzorgd (en door mij met de nu beschikbare gegevens op internet is uitgebreid).

Ik was zo gelukkig een exemplaar van het boek in handen te krijgen. Vele jaren stond het bij mij op de boekenplank met de bedoeling er ooit "iets mee te doen".

Dat "ooit" is nu aangebroken, vind ik.

De genealogie in dit boek, beginnende bij de stamvader, een Duitse immigrant, die de naam Frans Niemeijer aannam, heb ik met behulp van mijn genealogieprogramma Haza-21, verwerkt en aangevuld om daar vervolgens deze webpagina te maken.

Een goede gelegenheid, omdat het in 2012 al 190 jaar geleden zal zijn (op 29 september) dat de stamvader in Middelstum trouwde met Trientje Willems Kraaima.

De Kroniek, waarvan hieronder de titelpagina en een afdruk van het eerste hoofdstuk, verhaalt er over en geeft een schets van de rond 1819 heersende omstandigheden in de plaats waar het echtpaar ging wonen: Huizinge.

'Huizinge bij avond' foto Annemarie Aardewerk en met haar toestemming gepubliceerd.

Huizinge bij avondzon

Huizinge is een van de oudste wierdedorpen in Groningen. Het dorp wordt al in de tiende eeuw genoemd in kronieken van het klooster van Fulda. De wierde is rechthoekig. Die vorm zou samenhangen met het gegeven dat de wierde is opgeworpen in de boezem van de voormalige Fivel. De huidige kerk, oorspronkelijk vernoemd naar Johannes de Doper dateert uit de dertiende eeuw. Het is een van best bewaarde Romano-Gotische kerken in de provincie. De huidige kerk is overigens niet de eerste. Er heeft tenminste een eerdere kerk gestaan, waar aan het einde van de twaalfde eeuw de latere abt van het klooster van Wittewierum, Emo van Bloemhof pastoor was.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van de genealogie van Frans en zijn nakomelingen.
 

en luister hoe Ede Staal het Groninger Hoogeland bezingt.      https://www.youtube.com/watch?v=3IV_NFyzo6A

Jaap Niemeijer

 


Titelblad met de afbeeldingen van

'Pait Kraai' en Jantje Jager in de bedstee.

Zij leed aan 'gloazn bainn'

Aan de leden van ons geslacht

 

 

Waarom deze kroniek van ons geslacht Niemeijer? Omdat we een indrukwekkende stamboom hebben, waar we flink wat eer mee kunnen inleggen? Of omdat er uit ons midden belangrijke figuren zijn opgestaan, die ons geslacht veel glans hebben gegeven en die wc daarom in hoge ere willen houden?

Niets van dat alles; met ons voorgeslacht valt niet te pronken, we zijn van heel eenvoudige komaf. Onze stamhouder was een arme drommel ergens uit Duitsland, die niet lezen en schrijven kon. Hij kwam in de Napoleontische tijd of kort daarna naar Nederland om er met boerenwerk de kost te verdienen. En hij zou er misschien niet eens gebleven zijn, als hij niet een 13 jaar oudere weduwe tegen het lijf was gelopen, die het in haar eenvoudige bedoeninkje in Huizinge al te eenzaam had. Onze stamhouder en verschillende van z'n nakomelingen werkten als landarbeiders bij welgedane Groninger boeren. Ze zwoegden lange dagen voor karige lonen. Hun bestaan was even uitzichtloos als dat van 'ol peerd', fijn getekend door dichter Jan Boer:

Over kolle klaimze kloeten tjort ol Meer,

poestend, swoare iezern ploug, ien haarstig weer.

Kop omdeel en aal bie horten gait 't veuroel,

stoareg poast 't ol peerd moar wieder, dook op hoed.

Sums zit ol mit poot ien klai vaast, stoekt 'e wat

Moar den soest 't ien lucht en klapt hom lien op 't gat.

En zo pokkelt 't oale baist hom doar ien 't swait

Aal moar wieder, wieder . . . woarum? Wait 'e nait.

Tekening uit "Stil Leven" van Jan Boer,getekend door Albert Hazenberg,Loppersum


 

Enkele Niemeijers wisten het op de duur wel. Ze voelden er weinig voor hun sombere bestaan bij schriele boeren voort te zetten. Ze zeiden hun bazen goeiendag en trokken weg uit de oude vertrouwde omgeving. Het is behalve aan de maatschappelijke ontwikkeling ook aan hun moed te danken, dat er in onze geslachtsregisters niet alleen namen voorkomen van landarbeiders, maar ook van kooplui en fabrikanten, onderwijskrachten en ambtenaren, een officier van justitie en journalisten, een ingenieur en grafici.

Blijft de vraag, waarom verschijnt deze kroniek over het Niemeijer-geslacht? Bezitten de Niemeijers misschien bepaalde eigenschappen die zo nodig uitvoerig belicht moeten worden? Nee. De Niemeijers zijn niet braver, intelligenter, ondernemender dan de gemiddelde Groninger. Ze zijn waarschijnlijk ook niet veel slechter.

Toch een karakteristiek? De Niemeijers zijn kerkelijk nogal meelevend en velen hebben jarenlang in kerkelijke ambten gediend. Verder zijn ze trouw aan hun geboortestreek, een beetje eigenzinnig en zeer vrijheidslievend.

Als dit relaas dan niet geschreven wordt vanwege bijzondere prestaties of karaktereigenschappen, waarom dan wel? Omdat het in het najaar van 1969 precies 150 jaar geleden was dat onze stamhouder Frans Niemeijer uit het vroegere vorstendom Lippe in Middelstum trouwde en zich daarmee blijvend aan Trientje Willems Kraaima en Groningen verbond? Als u dit een aardige aanleiding vindt, laten we het dan daarop houden. Maar laat dit boek vooral een postume eer zijn aan onze voorouders, die onder erbarmelijke omstandigheden, zonder c.a.o.'s en vakanties, zonder a.o.w. en snipperdagen, zonder t.v.'s en automobielen, lange dagen hebben gezwoegd om zichzelf en hun kinderen in leven te houden.

Voor u aan de lectuur van dit familierelaas gaat beginnen, willen we de namen noemen van de Niemeijers, die de verschijning van dit boek mogelijk hebben gemaakt.

Allereerst die van Klaas Niemeijer (geb. 1904), die jarenlang met verbluffende ijver heeft gespeurd in archieven in Groningen, Middelstum, Oerlinghausen en Detmold. Hij verzamelde het meeste feitenmateriaal en ordende het.

En in de tweede plaats die van zijn broer, Jan Niemeijer (geb. 1906), drukker en uitgever, directeur van het stadgroningse drukkersbedrijf Dijkstra Niemeyer, die het royale aanbod deed het familieboek voor zijn rekening te doen verschijnen. Met de samenstelling van het boek en het schrijven van de tekst werd belast iemand van de zesde generatie, een achter-achter-achterkleinkind van Frans uit Lippe,

Jan Anton Niemeijer (geb. 1933) 


Generatie I

(van 1790 tot 1855)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1819 en 1822. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Huizinge en aldaar.

I  Frans Niemeijer, zoon van Stoffer Niemeijer en Elisabeth Kinsnap, boerenknegt, wonende in Zeerijp en in Huizinge, is geboren in 1790 in 'Arrenshausen Lippe (Dld.)', is overleden op vrijdag 7 september 1855 in Huizinge . Hij werd 65 jaar.<1>

Interieur van Johannes de Doperkerk in Huizinge

Hij werd in 1829 aangenomen als lidmaat van deze Ned.Hervormde kerk in Huizinge.

Er bestond (en bestaat) gerede twijfel over de gezegde plaats van geboorte en herkomst van Frans.

De 'Kroniek' beschrijft in hoofdstuk 4 hoe nazaat Klaas Niemeijer(1904) jarenlang 'met verbluffende ijver' heeft gespeurd in archieven in Groningen, Middelstum, Oerlingausen en Detmold naar de historie en herkomst van zijn familie(-leden). Hij verzamelde het meeste feitenmateriaal en ordende het.

Maar desondanks bleef de vraag naar Frans' herkomst een open vraag, beschreven in het hoofdstuk:

Spoor doodgelopen?

Welke conclusies mogen we trekken uit de resultaten van het onderzoek in Lippe? Is het spoor doodgelopen? Functionarissen van het Staatsarchief in Detmold die we kopieŽn lieten zien van de geboortebewijzen van Frans Niemeijer, hadden de stellige overtuiging dat de documenten vervalst zijn. Ze wemelen van spellingsfouten en, wat opvallend is, er komen uitdrukkingen in voor, zoals 'bij ons gedan' waar een Duitser vreemd tegenaan kijkt en die kennelijk op het Nederlandse 'bij ons gedaan' geÔnspireerd zijn.

Ook de heer A. Pathuis, hoofdarchivist A. van het Rijksarchief in Groningen, gelooft in vervalsing.

Hij tilt overigens niet te zwaar aan de spellingfouten, omdat in die tijd een vaste spelling ontbrak en men op de klank van de woorden afging. Hij baseert zich op de lakzegels, die volgens hem niets met Lippe te maken hebben. Voor het zegelen is, zegt hij, niet een kerkzegel, maar een heel gewone munt of medaille gebruikt. De heer Pathuis haalde uit het archief andere Lipster documenten te voorschijn en liet zien dat de zegels anders zijn en ook dat het lak helderrood van kleur is, in tegenstelling tot de zegels onder de documenten van Frans Niemeijer, die bruin zijn.

De heer Pathuis gelooft niet in de theorie dat onze stamhouder z'n papieren heeft laten vervalsen, omdat hij met de naderende geboorte van het eerste kind, niet vlug genoeg officiŽle papieren uit Lippe zou hebben kunnen krijgen. Volgens hem is het het meest waarschijnlijk dat Frans zich aan de dienstplicht heeft onttrokken en daarom geen officiŽle papieren heeft durven opvragen. Wanneer deze veronderstelling van de heer Pathuis juist is, kan dat betekenen dat Frans ook al langer in Nederland heeft gewoond, voordat hij in 1819 op 29-jarige leeftijd trouwde. In 1807 stichtte Napoleon het koninkrijk Westfalen, waarna alle mannen van 20 tot 25 jaar dienstplichtig werden. Frans bereikte in 1810 de dienstplichtige leeftijd en het is heel goed mogelijk dat hij er weinig voor voelde in 1812 mee naar Rusland te gaan en daarom deserteerde. De heer Pathuis, die er ook nog op wees dat het papier van de geboortebewijzen niet een roos, het stempel van Lippe, maar de Pruisische adelaar draagt, zei tenslotte:

'Nu deze vervalsing van de officiŽle papieren vaststaat, is het onzeker geworden of uw voorvader werkelijk uit Lippe kwam en staat officieel zelfs niet vast dat hij Niemeijer heette. Hij kan iedere willekeurige naam hebben gehad'

Dr. Sandow, Oberstaatsarchivrat van het Staatsarchief in Detmold, liet ons bovendien nog weten, dat de naam Frans Niemeijer niet voorkomt in de lijst met namen van Lipster mannen die in de 19de eeuw 'auswanderten'. Daaraan moet overigens wel worden toegevoegd dat niet iedere 'Auswanderer' zich liet inschrijven en als Frans werkelijk een deserteur was, zal hij natuurlijk met stille trom vertrokken zijn. Uit de gegevens die tot nu toe verzameld zijn, kan, samenvattend, niet met stelligheid de conclusie worden getrokken dat onze stamvader werkelijk uit Lippe kwam.

Maar welke motieven zou hij aan de andere kant gehad kunnen hebben om in Nederland z'n plaats van herkomst geheim te houden? Wat kon het de autoriteiten in Nederland schelen dat hij uit Lippe gedeserteerd was? En bovendien heeft z'n spraak hem immers wel verraden. Is het trouwens ook niet opmerkelijk dat hij z'n kinderen de namen van z'n ouders, Stoffer en Elisabeth heeft gegeven, zoals die in de geboorte-bewijzen voorkomen!

Hoewel het waarschijnlijk lijkt, dat Frans Niemeijer wel uit Lippe kwam, kan niet geloochend worden, dat er nog al te veel vragen zijn overgebleven, waarop we het antwoord, ondanks veel speurwerk, niet hebben kunnen vinden. Misschien dat andere speurders gelukkiger zijn. Voor we dit deel van het boek afsluiten, willen we nog even ingaan op de betekenis van de naam Niemeijer.

Johan Winkler verklaart in 'De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en betekenis' (1885), dat de meier-namen de weergave vormen van de boer-namen. Meier moet volgens hem wel worden opgevat als boer. Niemeijer moet dan betekenen: nieuwe boer, nieuwe pachter.

(Maar Frans is nooit boer of pachter geweest of geworden, hij bleef een boerenarbeider, JN)

 

Googelen in 2009

Afgaande op de vermelde geboorteplaats 'Arrenshausen' in de burgerlijke stand van Middelstum, heb ik nog in Google gezocht naar die plaats, waar ik werd doorverwezen naar de plaats ARENSHAUSEN, een gemeente in de Duitse deelstaat ThŁringen, deel uitmakende van het district Eichsfeld. (J.N.)

Hij trouwt op woensdag 29 september 1819 in Middelstum op 29-jarige leeftijd met de 41-jarige Trientje Willems Kraaima ook genaamd Trijntje Willems Kraai, dochter van Willem Tonnis en Jeike Jans. Trientje, arbeidersche, is geboren in 1778 in Stedum, is overleden op dinsdag 2 februari 1858 in Huizinge in het huis no.11. Zij werd 80 jaar.<2> Zij was eerder gehuwd (1) met Klaas Harms Decker.<3>

Zij werd in 1818 aangenomen als lidmaat van de Ned.Hervormde Kerk Huizinge.

 

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Stoffer Frans Niemeijer is geboren op vrijdag 29 oktober 1819 in Huizinge, is gedoopt aldaar in de Ned.Hervormde kerk, zie II-A.

2  Elisabeth Frans Niemeijer is geboren op woensdag 13 maart 1822 in Huizinge, is gedoopt aldaar in de Ned.Hervormde kerk, zie II-B.

 

    Frans was een van de twee aangevers van overlijden op 10 september 1829 van de dochter van zijn (ůok uit Lippe komende) buren, Freerk Willems en Hindriktje Pieters: Marlina Freerks Reineking, oud 25 jaar, dienstmeid, geboren in Ten Boer en wonende in Huizinge, huis no.10. (info K. Reineking, Haren)

Generatie II

(van 1819 tot 1902)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 9 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1841 en 1856. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Huizinge (5x).

II-A  Stoffer Frans Niemeijer, zoon van Frans Niemeijer (I) en Trientje Willems Kraaima, boerenknegt, is geboren op vrijdag 29 oktober 1819 in Huizinge, is gedoopt aldaar in de Ned.Hervormde kerk, is overleden op zondag 12 juli 1846 aldaar in het huis nr.18. Hij werd 26 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 17 juli 1840 in Middelstum op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Lizabeth Pieters Timmer ook genaamd Lijzebet Pieters Timmer en ELizabeth Pieters Kraai, dochter van Pieter Jans Timmer en Jantje Harms Kuipers. Lizabeth, boerenmeid en daglonersche, is geboren op woensdag 16 juli 1817 in Zandeweer, is overleden op woensdag 17 juni 1896 in Huizinge (ws. in het armhuis). Zij werd 78 jaar, 11 maanden en 1 dag.<4>

Citaat uit de Kroniek..(1971,blz27): .."Want in 1857 brengt ze daar nog een kindje ter wereld, dat naar de moeder Jantje Timmer wordt genoemd.." Klik hier voor de genealogische gegevens van dit kind.
Zij was later gehuwd (2) met
Gerrijt Tonnis Zelvius.<5..7>

 

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Frans Stoffers Niemeijer is geboren in 1841 in Huizinge, is gedoopt op zondag 14 februari 1841 aldaar, is overleden op woensdag 29 maart 1848 aldaar . Hij werd 7 jaar.<8>

2  Pieter (Pait Kraai) Niemeijer is geboren op dinsdag 11 oktober 1842 in Huizinge, is gedoopt op zondag 4 december 1842 aldaar, zie III-A.

3  Trientje Niemeijer is geboren op maandag 28 april 1845 in Huizinge, is gedoopt op zondag 25 mei 1845 aldaar, zie III-B.

II-B  Elisabeth Frans Niemeijer, dochter van Frans Niemeijer (I) en Trientje Willems Kraaima, is geboren op woensdag 13 maart 1822 in Huizinge, is gedoopt aldaar in de Ned.Hervormde kerk, is overleden op maandag 8 december 1902 in Toornwerd . Zij werd 80 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<9>

Zij trouwt op vrijdag 15 september 1843 in Middelstum op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacob Derks Smit, zoon van Derk Lammerts Smit en Hindertje Jans Zwaagman. Jacob, boerenknecht, is geboren op woensdag 31 januari 1821 in Westeremden in het huis no.43, is overleden op woensdag 17 juni 1863 in Huizinge. Hij werd 42 jaar, 4 maanden en 17 dagen oud..

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Derk Smit, boerenknecht, is geboren op zondag 3 maart 1844 in Huizinge.

Hij trouwt op woensdag 17 mei 1871 in Middelstum op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Balkema, dochter van Derk Hindriks Balkema en Jantje Jans van Dellen. Grietje, boerenmeid, is geboren in 1846 in Eppenhuizen.<10>
Van dit gezin zijn vier (in Huizinge geboren) kinderen bekend.

In 1881 emigreert de dan 37-jarige Derk met vrouw en 3 (?) kinderen naar Noord Amerika om zijn bestaan te verbeteren. (Bron: Staat van landverhuizers in 1881 Groningen (Provincie)(toegang 800) Inventarisnummer 5548). Van het verdere wel en wee van dit gezin is om die reden niets bekend.

2  Frans Smit is geboren op dinsdag 15 juli 1845, zie III-C.

3  Hindriktje Jacobs Smit is geboren in 1848 in Huizinge, is overleden op maandag 15 januari 1849 aldaar . Zij werd 1 jaar.<11>

4  Hindrik Smit is geboren op dinsdag 26 november 1850, is overleden op dinsdag 27 mei 1851 in Middelstum. Hij werd 6 maanden en 1 dag.

5  Hendrikje Smit is geboren op woensdag 10 maart 1852, is overleden op zondag 17 oktober 1909 in Middelstum. Zij werd 57 jaar, 7 maanden en 7 dagen. Zij trouwde op maandag 16 mei 1881 in Middelstum met Gerrit Knot, zoon van Gerard Lammerts Knot en Janna Gerrits Bolhuis, geboren op dinsdag 23 augustus 1842 in Stitswerd, overleden op zaterdag 20 september 1930 in Kantens, 88 jaar en 28 dagen oud.
Van dit gezin zijn acht kinderen bekend.

6  Trijntje Smit is geboren op donderdag 13 maart 1856, zie III-D.

Generatie III

(van 1841 tot 1924)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1864 en 1898. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Huizinge (12x), Westerwijtwerd en aldaar.

III-A  Pieter (Pait Kraai) Niemeijer, zoon van Stoffer Frans Niemeijer (II-A) en Lizabeth Pieters Timmer, boerenknecht, is geboren op dinsdag 11 oktober 1842 in Huizinge, is gedoopt op zondag 4 december 1842 aldaar, is overleden op zondag 25 mei 1924 in Middelstum, is begraven aldaar . Hij werd 81 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<12>

Oudere Middelstumers wisten zich hem nog goed te herinneren, Pieter Niemeijer, beter bekend als Pait Kraai, een van de kleurigste figuren uit het geslacht. Hij had alleen maar een paar jaar lagere school en hij werkte als landarbeider bij een boer, maar toch werd hij vaak gevraagd als feestleider of spreker.
Pait Kraai, klein van stuk en donker van uiterlijk, was geestig en zeer gevat en het publiek verheugde zich er al bij voorbaat op, als hij van de partij was en aan een programma ging meewerken.
Hij had weinig kunnen leren en geld voor boeken had hij amper, maar toch wist hij op een eigen manier de belangstelling voor geestelijke zaken te voeden. Hij knipte berichten en artikelen uit kranten en tijdschriften en plakte ze op in blauwe schoolschriften. Hij bewaarde dit voor hem kostbare materiaal in een turfbak. Na z'n overlijden gaf de vrouw van Piet, Jantje Jager, een van de kleinkinderen opdracht de 'rommel' te verbranden. Gelukkig is er van Piets 'geestelijke nalatenschap' nog iets overgebleven en daaruit weten we, waarvoor Piet zoal belangstelling had. Hij bewaarde gegevens over Palestina, het Suezkanaal, ouderwets strenge winters, cijfers over de wereldbevolking en het aantal Joden op aarde, verhaaltjes over Christiaan de Wet en William Booth, maar ook bewaarde hij meditaties en stichtelijke verzen, soms van scheurkalenderblaadjes. Bij de knipsels die bewaard zijn gebleven bevindt zich een artikel over de ArmeniŽrs, waarboven met potlood is geschreven: 'Zeer geachte vergadering. Iets over de grijze oudheid en wel over het land ArmeniŽ'. Heeft Piet het verhaal ergens voorgelezen, zodat ook anderen van z'n verworven schatten konden genieten? Vaak ook maakte Pait Kraai lange wandelingen en bezocht in afgelegen plaatsen kerkhoven om er bijzondere grafschriften te verzamelen. Van tijd tot tijd reisde hij ook wel naar de stad en kocht dan boeken op de markt, het liefst werken van Abraham Kuyper.
Van een oudere Middelstumer hoorde de onderzoeker, dat hij vaak bij Jacob Vinhuizen kwam, een van de plaatselijke notabelen, om over historische zaken te praten.
Pait Kraai, die z'n vader Stoffer op heel jeugdige leeftijd verloor, trouwde op 21-jarige leeftijd en werkte toen bij een boer in Stitswerd, gemeente Kantens.
Na z'n trouwen kwam hij weer naar Huizinge en werkte later bij een boer Stork, die de eerste boerderij rechts aan de weg naar Middelstum bewoonde. Piet zelf woonde toen met Jantje op 'Hallwegen' daar vlakbij. Later verhuisde Piet naar Colpende, vlak bij Middelstum, vanaf Huizinge gerekend het derde huis en nog later woonde hij 'ien oal gaang' in Middelstum. Ook de kinderen van Piet en Jantje moesten, zo jong als ze waren, vaak al hand- en spandiensten verrichten. Elibert was eens met z'n broers op het land aan het aren lezen. Hij was nog zo jong, dat hij niet eens goed praten kon. Hij moet toen gezegd hebben: 'k Wol dat Jitzemoa (Ritzema) ons wegjou'. Op de vraag waarom, antwoordde hij: 'Din waarn wie ja lekker vij!'

 

Hij trouwt op zaterdag 27 augustus 1864 in Middelstum op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Jager, dochter van Jan Klasen Jager en Anje Jans Werkman. Jantje, boerenmeid, is geboren op woensdag 26 januari 1842 in Huizinge,(in huis no.30a), is overleden op vrijdag 31 december 1926 in Middelstum, is begraven aldaar. Zij werd 84 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<13>

Gloazen bainen
Van de Groninger schrijver J. de Graaf verscheen in 1946 bij Uitgeverij Festa in Winschoten een verhalenbundel 'Grunneger beelden', met een verhaal sterk geÔnspireerd op Pait Kraai en z'n vrouw Jantje Jager, die zenuwziek was en die lange tijden onmachtig op bed lag. Het verhaal begint met:
'Nou Trientje, 'k heb boudel aan zied. Nou mout 'k even noar aander kaant van 't loug, wat winkelwoar hoalen'.
'Och Pait, 't gaait mÔt mie verkeerd, 't Huift die niks gain nei doun, dat ik van kaant bin, as doe dommit weerom komze'.
'Heden en ik docht aans net, 't gaait mit Trientje nuver vandoag. Dien ogen stonnen ja zo kriouleg'.
'Hai Pait, doe moaks mie ja kaant oet stuur mit zukke proatjes. Dus ja net, of die 't niks schelen kin, dat ik 't ter dommit tou dou'.
'Dat mos nou nait zeggen Trientje, 't is veur mie ja'n plezaair om te zain,dat doe zo hemmel an kaant ligse. Goa nou moar even onder zaail.
Ik bin zo weer bie die!'
'Och Pait, 't kin mie ja begroten, dat doe non zo allinnig achterblifse.
As ik nou dommit dood bin, wat dus doe din, mien jong?'
'Nou, din begroaf wie die, Trientje, over gain ain of aander kaant zel wie die te kort doun, heur'.
Volgens het verhaal had Trientje 'gloazen bainen', waar de dokters helemaal geen verstand van hadden. Ze liet zich door Piet verzorgen en vertroetelen, 'want jong, as ie gloazen bainen hemmen, din kin ie ze mit 't minste steutje moar zo in groezels breken. Ie kinnen d'r mit sukkeln, is ja gain minder kwoal as gloazen bainen en benoam omdat paardie minsen 't ook nog niks in reken hemmen'.
Op een goeie dag komt de dokter, als Piet niet thuis is, doet z'n jas en vest uit en z'n boord af en zegt tegen de dodelijk verschrikte Trientje, dat hij bij haar in bed zal kruipen, zolang Pieter er niet is.
Trientje gooide haiidaal oet stuur heur gloazen bainen dou van 't bŤr of, op gevoar dat ze in ale stukken en brokken valen zollen. Ze dee in heur verhilderdhaid ook nog 'n stap of wat tou koamer in en wonderlek was 't, 't is aal zien levensdoagen goud goan. Moar dou begon dei dokter te lagen, hai kon nait weer oetschaaiden. Hai schetterde 't oet en zee, dat e 't allinneg doan haar, om heur weer aan loop te kriegen en dat ze nou zulm zain kon, dat 't apmoal niks aans as slappe zenens en verbelens wazzen. Moar och, och, dou was 't heriekoomoet! Ze greep noar taang en binzelde dokter te 't hoes oet. En dou ze vernam, dat Pait zien haand d'r ook in had haar, dou docht ze zekerwoar dat ze votdoadeÔk staarven zol'.


Fantasie?
Is de geschiedenis die De Graaf beschrijft, echt gebeurd of fantasie? We hebben de hoogbejaarde auteur zelf gevraagd en kregen op 7 febr. 1968 als antwoord:
'Gaarne wil ik u van dienst zijn hoewel ik u maar weinig kan vertellen van 'ol Pait en ol Jaantje'. We hadden in Middelstum een nieuw platform in de kerk gekregen in plaats van de oude preekstoel. Deze werd in gebruik genomen met een toepasselijk woord door ds. Hulsteijn. De volgende dag vroeg ik P. Niemeijer naar zijn oordeel. Hij zei: 'Och, De Graaf, 't is weer net as in tied van Ezra mit de tempelbouw: ollen schraiwen en jongen juichen'.
Hij zat vol humor. Op de leesten was het altijd een hoogtepunt als P. Niemeijer aan 't woord was.
Gloazen bainen is gedeeltelijk geÔnspireerd op P. Niemeijer en Jaantje. Historisch zijn de woorden: 'As ik dommit dood ben, wat dus doe din, mienjong?' 'Nou, din begroaf wie die Jaantje'.
Dat de dokter bij Trientje op bed wilde, slaat op een andere vrouw. Historie is, dat 'Pait kroakzindelk was en ales beter zien gerak kreeg as dou Jaantje baineg was'.
Historie is dat Jaantje op de vraag, hoe gaat het er mee, vaak zei: 'aal minder'.
Ik heb P. Niemeijer nooit over zijn voorgeslacht horen spreken en mijn vrouw ook niet.
Het huis waar ze in woonden was vroeger eigendom van mijn schoonvader R. Dekker. Zijn moeder woonde hierin. Toen mijn vrouw's groot≠moeder overleden was, plm. 1904-1905, is het huisje gekocht door de jonge Niemeijer. Mijn vrouw meent, dat hij 'Freerk' heette. [Bedoeld wordt: Frans. J.A.N.) Hier zijn vader Pait en moeder Jaantje bij in komen wonen. Ik heb 7 jaar naast hem gewoond en mijn vrouw plm. 14 jaar. Mijn leeftijd: 12 juli 1967 ben ik 82 jaar geworden. Dus kom ik bie welwezen mit 'n haalf joar in mijn 84ste.
Meer kan ik u tot mijn spijt van deze zeer merkwaardige mensen niet vertellen'.
Dat in het door De Graaf sterk gekleurde verhaal toch duidelijke kernen van waarheid zitten, is ons ook bevestigd door nog levende kleinkinderen van Pait en Jantje.
Grietje van der Beek-NÔemeijer (geb. 10-3-1893) vertelde:
'Als opa naar de kerk was, gebeurde het wel dat grootmoe opdracht gaf aan de kinderen om opa uit de kerk te halen, omdat ze haar einde voelde naderen. De kinderen wisten al wel dat dit wat meeviel en ze bleven maar rustig op het hek voor de kerk zitten wachten, totdat de kerkgangers naar buiten kwamen. Het gebeurde ook wel dat opa 's avonds terugkwam van z'n werk en zei: 'Och Jaantje, bis d'r nog?'
Ditzelfde kleinkind voegt er echter aan toe, dat Jantje Jager een zeer vrome vrouw was, die veel getuigde van haar geloof. Dat deed ze ook tegenover de twee pleegkinderen die ze een tijdlang in huis heeft gehad.


Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer is geboren op zondag 31 december 1865 in Huizinge, zie IV-A.

2  Stoffer Niemeijer is geboren op woensdag 14 oktober 1868 in Huizinge, zie IV-B.

3  Klaas (Nick) Niemeijer is geboren op zaterdag 29 oktober 1870 in Huizinge, zie IV-C.

4  Eelbert Niemeijer is geboren op donderdag 29 augustus 1872 in Huizinge, zie IV-D.

5  Anje Niemeijer is geboren op donderdag 6 juli 1876 in Huizinge, zie IV-E.

6  Frans Niemeijer is geboren op maandag 14 oktober 1878, zie IV-F.

III-B  Trientje Niemeijer ook genaamd Trijntje, dochter van Stoffer Frans Niemeijer (II-A) en Lizabeth Pieters Timmer, boerenmeid, is geboren op maandag 28 april 1845 (vlgs grafzerk op 25 april 1845) in Huizinge, is gedoopt op zondag 25 mei 1845 aldaar, is overleden op zaterdag 1 oktober 1921 aldaar. Zij werd 76 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 12 maart 1864 in Middelstum op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Derk Ham, zoon van Klaas Derks Ham en Allerdina Alderts de Vries. Derk, veldarbeider, is geboren op zondag 9 december 1838 in 't Zandt, is overleden op dinsdag 4 juli 1911 in Huizinge. Hij werd 72 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<14>

    Grafzerken bij kerk in Huizinge (collectie Piet de Greef)

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Klaas Ham is geboren op zondag 31 juli 1864 in Huizinge, zie IV-G.

2  Elisabeth (Elizabeth) Ham is geboren op zaterdag 4 augustus 1866 in Huizinge, is overleden op dinsdag 27 oktober 1953 in Garsthuizen. Zij werd 87 jaar, 2 maanden en 23 dagen. Zij was niet gehuwd.

3  Alderdina Ham, dienstmeid, is geboren op woensdag 13 januari 1869 in Huizinge, is overleden op zondag 20 oktober 1940 in Middelstum. Zij werd 71 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 25 mei 1907 in Middelstum op 38-jarige leeftijd met de 40-jarige Sijtze Sijtsma, zoon van Jelle Hendriks Sijtsma en Geeltje IJsbrands Hiermstra. Sijtze, daglooner, is geboren in 1867 in Ee.<15>

Hij was eerder gehuwd (1) met Hilje van der Laan.<16>

4  Stoffer Ham, daglooner, is geborenop vrijdag 28 oktober 1870 in Huizinge, is overleden op vrijdag 29 januari 1943 in Toornwerd, 72 jaar, 3 maanden en 1 dag oud..

Hij trouwt op woensdag 25 juli 1900 in Middelstum op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Martje Balkema, dochter van Alje Balkema en Elske Heun. Martje is geboren op vrijdag 24 september 1880 in Zeerijp<17> , is overleden op woensdag 6 juni 1945 in Toornwerd, 64 jaar, 8 maanden en 13 dagen oud..,
Van dit gezin zijn negen kinderen bekend.

5  Jantje Ham is geboren in 1871, is overleden op maandag 25 januari 1875 in Huizinge. Zij werd 4 jaar.

6  Anje Ham, dienstmeid, is geboren iop vrijdag 3 januari 1873 in Huizinge, is overleden op dinsdag 29 oktober 1946 in Stedum, 73 jaar, 9 maanden en 26 dagen oud.

Zij trouwt op zaterdag 23 december 1893 in Stedum op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Balkema, zoon van Bruin Balkema en Martje Dekker. Jan, boerenknecht, is geboren op zondag 21 maart 1869 in Westeremden <18>  , is overleden op maandag 4 september 1939 in Stedum, 70 jaar, 5 maanden en 14 dagen oud.

Van dit gezin zijn dertien kinderen bekend.

7  Aldert Ham is geboren op donderdag 8 juni 1876 in Huizinge, is overleden op zondag 15 juli 1951 aldaar. Hij werd 75 jaar, 1 maand en 7 dagen.

8  Jantje Ham is geboren in 1878 in Huizinge, is overleden op zondag 4 juni 1882 aldaar. Zij werd 4 jaar.

9  Pieter Ham, boerenknecht, is geboren in 1879 in Westerwijtwerd, is overleden op woensdag 2 november 1921 in Stedum, 42 jaar, 5 maanden en 26 dagen oud.

Hij trouwt op zaterdag 20 mei 1905 in Stedum op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerritdina Tamminga, dochter van Derk Tamminga en Tiebegien Huisman. Gerritdina, dienstmeid, is geboren op zondag 24 oktober 1880 in Sint Annen<19> , is overleden op maandag 4 april 1938 in Groningen, 57 jaar, 5 maanden en 11 dagen oud. Zij is later (13-11-1928) getrouwd met Frederik Veenkamp.
Van dit gezin zijn drie kinderen bekend.

10  Jantje Ham is geboren in 1882, is overleden op woensdag 5 november 1884 in Huizinge. Zij werd 2 jaar.

11    Frans Ham is geboren op woensdag 27 mei 1885 in Huizinge.(nadere gegevens onbekend)

12    Jantje Ham, dienstmeid, is geboren op vrijdag 13 januari 1888 in Huizinge, is overleden op vrijdag 23 november 1962, begraven in Kantens, 74 jaar, 10 maanden en 10 dagen oud.
Zij trouwt op zaterdag 15 mei 1909 in Middelstum met Klaas Berghuis, zoon van Klaas Berghuis en Martje Wieringa, is geboren op zaterdag 1 juli 1876 in Kantens is overleden op dinsdag 25 november 1952 in Kantens, begraven in Kantens, 76 jaar, 4 maanden en 24 dagen oud. Hij was landbouwer, wonende in Winsummermeeden en Middelstum.
Van dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

13  Hilje Ham, dienstbode, is geboren op vrijdag 20 juni 1890 in Huizinge, is overleden op zaterdag 24 april 1971 in Groningen, begraven in Huizinge, 80 jaar, 10 maanden en 4 dagen oud..

Zij trouwt op zaterdag 16 mei 1914 in Middelstum op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Reinder Lanenga, zoon van Tiemen Lanenga en Trientje Koets. Reinder, boerenknecht, is geboren op woensdag 23 maart 1887 in Stedum<20> , is overleden op woensdag 22 maart 1967 in Westerwijtwerd, 79 jaar, 11 maanden en 27 dagen oud.
Van dit huwelijk is een kind bekend.

III-C  Frans Smit, zoon van Jacob Derks Smit (II-B) en Elisabeth Frans Niemeijer, boerenknecht, is geboren op dinsdag 15 juli 1845 in Huizinge.

Hij trouwt op woensdag 17 mei 1871 in Middelstum op 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Roelfien Klein, dochter van Berend Roelofs Klein en Ida Mechiels Delhaas. Roelfien, boerenmeid, is geboren op donderdag 21 maart 1844 in Huizinge, is overleden op woensdag 9 september 1874 aldaar . Zij werd 30 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<21,22>

Van hen is een kind bekend:

1  Jakob Smit is geboren in april 1872 in Westerwijtwerd, is overleden op dinsdag 4 juni 1872. Hij werd 2 maanden.

Hij trouwt op maandag 15 mei 1876 in Middelstum op 30-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jantje Boelema, dochter van Alje Wolters Boelema en Hindriktje Jans Hoogland. Jantje is geboren op maandag 23 juni 1845 in Huizinge.<23>

 

Frans emigreert in 1888 naar Chicago om een lotsverbetering te bereiken. Hij hoort tot de 'mindergegoeden', is Christelijk Gereformeerd en wordt vergezeld door vrouw en 5 kinderen.

III-D  Trijntje Smit, dochter van Jacob Derks Smit (II-B) en Elisabeth Frans Niemeijer, naaister, is geboren op donderdag 13 maart 1856, is overleden op vrijdag 19 maart 1909 in Middelstum. Zij werd 53 jaar en 6 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 3 mei 1890 in Middelstum op 34-jarige leeftijd met de 33-jarige Klaas van Wolde, zoon van Geert van Wolde en Aaltje Ouwes Tuinman. Klaas, boerenknecht, is geboren in 1857 in Bellingeweer, is overleden op dinsdag 16 oktober 1900 in Middelstum . Hij werd 43 jaar.<24,25>

Van hen is een kind bekend:

1  Jacob van Wolde is geboren in september 1898, is overleden op zondag 11 december 1898 in Toornwerd. Hij werd 3 maanden.

Generatie IV

(van 1864 tot 1964)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 61 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1888 en 1922. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Middelstum (36x), Westerwijtwerd (5x), Groningen (5x), Chicago (5x), Zuidwolde (3x), aldaar, Toornwerd, Kantens, Essen (Dld.) en Barntrup (Dld.).

IV-A  Jan Niemeijer, zoon van Pieter (Pait Kraai) Niemeijer (III-A) en Jantje Jager, vatenmaker, werknemer bij rijwielfabrikant en winkelier, is geboren op zondag 31 december 1865 in Huizinge, is overleden op dinsdag 17 januari 1928 in Groningen. Hij werd 62 jaar en 17 dagen.

Jan Niemeijer
De oudste zoon van Piet Niemeijer en Jantje Jager, Jan, werd vanwege z'n zachte karakter en ingetogen aard wel 'zieden lapke' genoemd. Maar juist deze Jan Niemeijer wist onwrikbaar zeker dat de toekomst van z'n gezin niet op het platteland, bij de Groninger boeren lag. Hij had zelf ervaren hoe er geploeterd moest worden en hoe karig het loon was. Ook de vrouw van Jan, Jantje Hogendorf, kende het harde leven op het boerenbedrijf van nabij. Als 12-jarig meisje werd ze al uitbesteed en ze diende ondermeer bij de toenmalige hervormde predikant van Huizinge, die meteen ook een boerderij exploiteerde. Als kind moest ze al om vijf uur de koeien melken, daarna het vuur opstoken en heet water brengen naar de slaapkamer van het domineesechtpaar. Eerst na deze werkzaamheden kon ze met de andere gedienstigen het ontbijt gebruiken.
Typerend voor de behandeling van het personeel was, dat er in twee potten werd gekookt. Het personeel kreeg eten van mindere kwaliteit. En als de dienstboden eens een appeltje uit de overvolle boomgaard pak≠ten, werd er op het raam getikt en werden ze door meneer of mevrouw voor deze 'brutaliteit' tot de orde geroepen . . . De fruitvoorraad werd in de kelder, achter gesloten deur bewaard, zodat het personeel er niet aan te pas kwam. Als de meisjes naar beneden werden gestuurd om iets te halen, namen ze wel eens wat appels mee in de pijpen van de onder≠broek. Het gebeurde eens, toen Jantje Hogendorf aan het dweilen was, dat de band van de broekspijp knapte. De appels rolden over de vloer . . . Om zich uit de netelige situatie te redden gooide ze de appels in de emmer met het dweilwater en de dweil er bovenop. Dat Jantje Hogendorf niet veel waardering had voor haar inhalige,schriele broodheer en z'n vrouw, laat zich denken. Het weinige respect dat het personeel nog voor de pastor had, verdween helemaal, toen men merkte dat hij meer dronk dan goed voor hem was en ondervond dat hij er op het gebied van de sexuele moraal heel eigen opvattingen op na≠hield.
Ook nadat Jantje Hogendorf al met Jan Niemeijer getrouwd was ging ze nog mee naar het land om een daghuur te verdienen. De kinderen wer≠den dan bij een buurvrouw gebracht, die ze voor een dubbeltje per dag onder haar hoede nam. De indeling van een willekeurige dag: Jan en Jantje staan om vijf uur op, eten wat, brengen de kinderen weg en beginnen om zes uur aan een wandeling van een uur naar Westeremden. Daar gaan ze aan het werk en liggen de hele dag op de knieŽn, aardap≠pelen te rooien, 's Avonds om zes uur kunnen ze moe en stram de terug≠reis beginnen en om zeven uur zijn ze thuis, waar dan nog een hele taak op hen wacht. Eerst moet de warme maaltijd klaar, daarna het kroost gewassen en in bed gestopt en dan nog verstelwerk gedaan. Daarna moeten ze direct naar bed, om de volgende morgen weer op tijd aan het werk te kunnen gaan. De beloning? Zestig cent per persoon per dag ...
Naar Groningen
Jan Niemeijer en z'n vrouw hebben een poosje als zetbaas op een boerderijtje in Toornwerd gewerkt. Daarna werkte Jan zeven jaar in Middelstum bij rijtuigfabrikant Renkema en tien jaar als vatenmaker bij de zuivelfabriek.
In 1905 namen Jan en z'n vrouw het besluit naar Groningen te verhuizen. Daar zouden hun kinderen veel betere mogelijkheden krijgen. Maar wat stond hun in de stad te wachten? Zouden ze er als plattelands≠mensen kunnen aarden? Zouden ze er werk kunnen vinden? Oudste zoon Piet, een koopman in hart en nieren, die later als mosterdfabrikant en wijnhandelaar zeer goede zaken deed, was al eenjaar eerder naar de stad vertrokken. Hij zal z'n ouders zeker moreel en daadwerkelijk hebben gesteund. Maar de verhuizing bleef een ongewis avontuur! Om zo snel mogelijk emplooi te kunnen vinden, vroeg Jan Niemeijer aanbevelingen van mensen bij wie hij gewerkt had of die hem goed ken≠den. Hij kreeg klinkende getuigschriften van de arts dr. L. Wildervanck, van architect P. Tilbusscher, diaken in de Gereformeerde kerk, van rijtuigfabrikant W. Renkema en van directeur K. Wolters van de Middelstumer zuivelfabriek.
Jan Niemeijer wordt geprezen om z'n ijver, z'n netheid, z'n eerlijkheid en trouw. Wagenmaker Renkema schrijft:
'Zijn huisgezin staat in het dorp hoog aangeschreven en wordt bij menschen, die dat gezin van nabij kennen, hoog in eere gehouden. Zijn vrouw verstaat de kunst met betrekkelijk weinig inkomsten met eere door de wereld te komen'.
Diaken Tilbusscher verklaart:
'Als vertegenwoordiger van den Kerkeraad alhier in het verhuren en onderhouden van woningen, toebehoorende aan de Geref. Gemeente te Middelstum, kan ik mededeelen, dat J. Niemeijer elf achtereenvolgende jaren een woning van ons in huur heeft gehad en deze zeer netjes heeft bewoond. Daarover ben ik persoonlijk hoogst voldaan. Er worden jaarlijks meer dergelijke woningen door mij verhuurd, maar als ik een vergelijking maak om te zien, wie de verhuurde perceelen het netste bewonen, dan maakt het huisgezin van J. N. eene gunstige onderscheiding, al is het ook dat er kinderen zijn. Ook in dit opzicht treedt het huisgezin met eere op den voorgrond. Deze onderscheiding nu is, dunkt me, in niet geringe mate een gevolg van de waakzaamheid en toewijding van de huisvrouw van J. N. Dit is tusschen twee haakjes eene flinke vrouw'.
De Niemeijers verhuisden op 27 april 1905 naar Groningen en betrokken een huisje aan de Bedumerweg 57. Vader Jan ging werken bij aannemer Berend Jansen en hoewel hij van huis uit geen vakman was, kon hij zich met hamer, schaaf en zaag heel goed weren. Moeder Jantje liet haar gezin geregeld aan de hoede van oudere kinderen over, om zelf als werkster nog een bescheiden daghuur te verdienen. In het begin ging ze vrijdagsmorgens om zeven uur naar de fa. Feldbrugge in de Oude Ebbingestraat, een naaimachinehandel, waar ze de ramen zeemde en het portiek schrobde. Drie uur later beredderde ze de boel bij de fa. Welving in de Nieuwe Ebbingestraat en om twee uur 's middags trok ze naar de fa. Jansen aan de Korreweg, waar ze voor de derde keer die dag de mouwen opstroopte en schoonmaakwerkzaamheden verrichtte.


Een kruidenierswinkel aan de Bankastraat no.23

 

 

 

Vier jaar na hun komst in Groningen hadden de Niemeijers genoeg zelfvertrouwen om een nieuwe, belangrijke stap te durven doen. In 1909 huurden ze aan de Bankastraat no.23 een pandje en begonnen er een kruidenierswinkel. Een zekere meneer Gerzon van het Boterdiep, waar moeder Jantje had gewerkt, was bereid É 200 te lenen en zo kon de zaak worden bevoorraad. De kruidenierswinkel begon snel te lopen en de buurtbewoners waren het er bijna unaniem over eens, dat het winkeltje van de Niemeijers een hele uitkomst was. Je kon er voor letterlijk alles terecht, suiker, zeep, havermout, stroop, tabak, gasmunten, roggebrood en zuurkool, die door moeder Jantje zelf werd ingemaakt en die van onverbeterlijke kwaliteit was.
De kinderen van het grote gezin zwermden voor en na schooltijd in alle richtingen uit, om nieuwe waar op te halen. Doornbos en Zuidhof leverde roggebrood, de firma Koning in de Oosterstraat tabak, koek werd betrokken van Faber in de Ebbingestraat, cokes van de gasfabriek en turf werd per handkar aangevoerd van het Schuitendiep. In het kraakheldere winkeltje was het steeds een komen en gaan van buurtbewoners, die ijverige moeder Jantje en haar gezin graag de klandizie gunden en die het verder maar al te gemakkelijk vonden dat ze dicht in de buurt voor al hun levensbehoeften terecht konden. De winkel draaide zo goed, dat al na een jaar het geleende geld aan de heer Gerzon kon worden terugbetaald.
 

 

 

Terwijl de hardwerkende moeder Jantje haar gezin bestierde en de klanten hielp, maakte vader Jan lange dagen bij aannemer Jansen. In 1912 werkte hij bij de bouw van de Middelbare Landbouwschool aan de Prof. van Hallstraat, vlak bij het Groninger station. De nieuw benoemde directeur Ir. J. Heidema kwam tijdens de bouw regelmatig een kijkje nemen om te zien hoe de werkzaamheden vorderden. Het viel hem steeds weer op, dat ťťn van de werklieden z'n werk met zoveel zorg en accuratesse deed. Als z'n collega's al lang op weg waren naar huis, bleef deze man vaak nog achter om het een en ander te ordenen. Ladders werden recht gelegd, bosjes touw opgerold en weggehangen, totdat alles er ordentelijk uitzag. De heer Heidema sprak deze keurige werker eens aan en vroeg of hij geen zin had bediende te worden in de straks te openen Landbouwwinterschool. Zo kwam Jan Niemeijer in een andere werkkring terecht, waar hij zich tot aan zijn overlijden met veel ijver heeft ingezet. Zeker acht maanden per jaar was hij in de school te vinden. Op de duur kreeg hij veel last van bronchitis, waarschijnlijk mee door de cokessintels, waarmee de verwarmingsinstallatie werd gestookt. In 1928 overleed bij na een ziekte van enkele weken aan longontsteking.
Directeur Heidema schreef in z'n condoleancebrief:
'Met hem heb ik steeds in de beste harmonie samengewerkt. Er was tusschen ons beiden een vriendschappelijke verstandhouding en ik zal veel in hem verliezen. Hij was met de school als het ware samengegroeid en voelde zich daarin geheel thuis'.
Vader Jan is begraven op de Noorderbegraafplaats in een betonnen kelder, een speciale wens van hem. Hij had vaak gezien dat de kisten op deze natte begraafplaats bijna in het water werden neergelaten. Een weinig aanlokkelijke gedachte voor deze in z'n leven zo gevoelige, zorgvuldige man.
Het overlijden van haar man was voor moeder Jantje een grote slag. Op de sobere rouwkaart liet ze zetten: 'We gelooven, dat hij thans verlost van alle smart, juicht voor Gods troon'.

Hij trouwt op maandag 14 mei 1888 in Middelstum op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Hogendorp ook genaamd Jantje Hogendorf, dochter van Piebe Frederiks Hogendorf en Grietje Jans Mulder. Jantje is geboren op vrijdag 24 februari 1865 in Huizinge, is overleden op vrijdag 12 januari 1962 in Groningen. Zij werd 96 jaar, 10 maanden en 19 dagen.<26>
 

   

Gezin Niemeijer-Hogendorp plm 1918

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jantje Niemeijer is geboren op zaterdag 1 september 1888 in Middelstum, is overleden op donderdag 4 juni 1959 in Groningen. Zij werd 70 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Zij was ongehuwd, tal van jaren winkeljuffrouw bij koffie- en theehandel Insulinde in Groningen; zij woonde tot haar overlijden samen met haar moeder.

2  Pieter Niemeijer is geboren op vrijdag 17 januari 1890 in Toornwerd, zie V-A.

3  doodgeboren dochter is doodgeboren op zaterdag 27 juni 1891 in Middelstum.

4  Grietje Niemeijer is geboren op vrijdag 10 maart 1893 in Middelstum, is overleden op dinsdag 8 juni 1982 in Groningen, is begraven op de Noorderbegraafplaats aldaar, 89 jaar, 2 maanden en 29 dagen oud.

Zij trouwde op donderdag 3 november 1921 in Groningen met de 28-jarigeMarten van der Beek, zoon  van Jakob van der Beek en Catharina Lanting. Marten, timmerman-aannemer, is geboren op donderdag 24 augustus 1893 in Bedum, is overleden en begraven in Groningen.

Marten van der Beek en Grietje Niemeijer (collectie Henk van der Beek,Appingedam)
Klik hier voor de kwartierstaat van de familie van der Beek.

5  Petrus Niemeijer is geboren op vrijdag 25 januari 1895 in Middelstum, is overleden op zondag 28 januari 1900 in Groningen . Hij werd 5 jaar en 3 dagen.<27>

Bijna 5 jaar oud, werd hij in het dorp Middelstum getroffen door een kogel uit een windbuks. Jongens schoten op kraaien. In het ziekenhuis in Groningen is hij aan de gevolgen overleden. Het graf op het kerkhof in Middelstum heeft een opschrift op rijm, dat aan het gebeurde herinnert.

6  Stoffer Niemeijer is geboren op woensdag 2 december 1896 in Middelstum, is overleden op donderdag 28 januari 1897 aldaar. Hij werd 1 maand en 26 dagen.

Dit kind was geboren met een gespleten verhemelte; in die tijd was de medische wetenschap nog niet zover gevorderd dat afdoende kon worden geholpen. Het voedsel kon de maag niet bereiken, zodat het kind aan uittering is overleden.

7  Stoffer Niemeijer is geboren op donderdag 10 maart 1898 in Middelstum, zie V-B.

8  Petrus Niemeijer is geboren op maandag 9 april 1900 in Middelstum, zie V-C.

9  Elizabeth Klazina Niemeijer is geboren op woensdag 4 juni 1902 in Middelstum, zie V-D.

10  Klaas Niemeijer is geboren op zaterdag 12 maart 1904 in Middelstum, zie V-E.

11  Jan Niemeijer is geboren op zaterdag 7 april 1906 in Groningen, zie V-F.

12  Jantinus Niemeijer is geboren op vrijdag 18 juli 1913 in Groningen, zie V-G.

IV-B  Stoffer Niemeijer, zoon van Pieter (Pait Kraai) Niemeijer (III-A) en Jantje Jager, boerenknecht, machinist en fietsenmaker, is geboren op woensdag 14 oktober 1868 in Huizinge, is overleden op zondag 24 juni 1923 in Zuidwolde. Hij werd 54 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 25 oktober 1890 in Middelstum op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Anje Wieringa, dochter van Marten Wieringa en Elizebeth van der Laan. Anje, boerenmeid, wonende in Zuidwolde, is geboren in 1868 in Middelstum, is overleden op woensdag 29 augustus 1934 in Groningen. Zij werd 66 jaar.<28>
 

    Gezin Niemeijer-Wiering

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Niemeijer is geboren op vrijdag 19 december 1890 in Middelstum, zie V-H.

2  Elisabeth Niemeijer is geboren op zaterdag 9 april 1892 in Middelstum, zie V-I.

3  Marten Jan Niemeijer is geboren op maandag 29 januari 1894 in Middelstum, zie V-J.

4  Jantje Niemeijer is geboren op zaterdag 5 september 1896 in Middelstum, zie V-K.

5  Hilje Niemeijer is geboren op zaterdag 30 september 1899 in Middelstum, zie V-L.

6  Anje Niemeijer is geboren in december 1904 in Zuidwolde, is overleden op vrijdag 10 februari 1905 aldaar. Zij werd 2 maanden.

7  doodgeboren zoon is doodgeboren op zaterdag 24 augustus 1907 in Zuidwolde.

8  Anje Niemeijer is geboren in maart 1909 in Zuidwolde, is overleden op woensdag 17 november 1909 aldaar. Zij werd 8 maanden.

9  Anje Niemeijer is geboren op vrijdag 5 mei 1911 in Zuidwolde, zie V-M.

IV-C  Klaas (Nick) Niemeijer, zoon van Pieter (Pait Kraai) Niemeijer (III-A) en Jantje Jager, boerenknecht en groentengrossier, wonende in Middelstum, in Essen (Dld.) en in Chicago, is geboren op zaterdag 29 oktober 1870 in Huizinge, is overleden op donderdag 30 april 1959 in Downers Grove (Ill.) . Hij werd 88 jaar, 6 maanden en 1 dag.<29>

Naar Amerika
Dat Klaas, de derde zoon van Piet Niemeijer en Jantje Jager, in april 1904 juist naar Amerika emigreerde is niet zo'n groot wonder. In 1846 en 1847 waren de predikanten H. P. Scholte en A. C. van Raalte, voormannen van de Afscheiding, met vele anderen de oceaan over≠gestoken. In de jaren daarna volgden duizenden hun voorbeeld. Vooral veel Gereformeerde landarbeiders en andere kleine luyden verlieten het vaderland, omdat ze kerkelijk en maatschappelijk in druk verkeerden. A. Winkler Prins, de Doopsgezinde predikant van Veendam, plaatste in de Muzenalmanak Aurora van 1852 de volgende 'Landverhuizers afscheidsgroet aan Europa':
Vaarwel, vaarwel, vergrijsd Europa, Ik groet voor 't laatst uw wijkende Oosterkust, Mij draagt d' onstuime zee naar 't land der hope, Naar 't land, waarop der vrijheid zegen rust . . .
Duizenden werden aangestoken door emigratiedrift en de brieven die vanuit Amerika naar familieleden in het moederland werden gestuurd, werden verslonden.
In januari 1872 berichtte de Nieuwe Groninger Courant dat veel gezinnen van Middelstum en Kantens naar Noord-Amerika waren vertrokken. In maart van hetzelfde jaar stond in de krant: 'Heden vertrokken uit Middelstum per expeditie Prins en Zwanenburg 160 personen naar Noord-Amerika'.
Volgens het gedenkboek van de Gereformeerde kerk van Middelstum komt in de ledenregisters over de jaren '80 en '90 op nagenoeg elke bladzijde de aantekening 'vertrokken naar Amerika' voor. Klaas Niemeijer verhuisde, even voor de eeuwwisseling, in september 1899 eerst naar Essen in Duitsland, waar al veel meer Groningers werk gevonden hadden en meldde zich als werknemer bij een mijn. De nieuwbakken mijnwerker liet zich de knepen van het vak uitleggen, nam luttele dagen later z'n ontslag en verhuurde zich daarna als 'ervaren voorwerker' tegen een hoger salaris in mijn nummero twee.
Toen hij in 1903 in Nederland terugkwam, had hij genoeg geld overgehouden om voor zichzelf een spulletje op te zetten. Hij kocht een partij biggen om ze te mesten en dagdroomde van fraaie winsten. Zover kwam het niet. De biggen werden door een besmettelijke ziekte aangestoken en in korte tijd waren de dieren en Klaas z'n illusies gestorven. Hij had nog net genoeg geld om met z'n gezin van toen vier kinderen, naar Amerika te reizen en vestigde zich in Chicago. Daar begon hij met uiterst eenvoudig werk, het ophalen van afval bij restaurants en andere bedrijven, dat in die tijd verzorgd werd door particulieren. Niet lang daarna werkte hij als boer op een eigen, bescheiden farm. Tien jaar heeft hij dit werk volgehouden. Daarna werd hij commissionair en kocht bij boeren in een wijd gebied rondom wereldstad Chicago selderij op, dat op de markt werd verkocht.

Hij trouwt op zaterdag 19 april 1890 in Middelstum op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Brontsema, dochter van Jacob Sikkes Brontsema en Hinderika Eiland. Anna, boerenmeid, is geboren op zondag 12 mei 1867 in Middelstum, is overleden op maandag 8 april 1935 in Chicago. Zij werd 67 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<30>
 

    Gezin Nick Niemeijer-Brontsema

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Pieterke Niemeijer is geboren op dinsdag 12 augustus 1890 in Middelstum, zie V-N.

2  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 15 januari 1893 in Middelstum.

3  Hinderika (Henriette) Niemeijer is geboren op maandag 29 januari 1894 in Middelstum, zie V-O.

4  Jacob Niemeijer is geboren op donderdag 12 december 1895 in Middelstum, zie V-P.

5  Jan Niemeijer is geboren op zaterdag 10 juli 1897 in Middelstum, is overleden op zaterdag 17 november 1951 in Chicago. Hij werd 54 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

6  Jantina Niemeijer is geboren op vrijdag 3 maart 1899 in Barntrup (Dld.), is overleden op vrijdag 30 juni 1899 aldaar. Zij werd 3 maanden en 27 dagen.

7  Jantinus Niemeijer is geboren op vrijdag 14 maart 1902 in Essen (Dld.), is overleden op woensdag 8 april 1903 aldaar. Hij werd 1 jaar en 25 dagen.

8  Jantinus (John Tienes) Niemeijer is geboren op vrijdag 10 juni 1904 in Chicago, zie V-Q.

9  Derk (Dick) Niemeijer is geboren op woensdag 10 januari 1906 in Chicago, zie V-R.

10  Jantje (Jennie) Niemeijer is geboren op woensdag 29 januari 1908 in Chicago, zie V-S.

11  Annie Niemeijer is geboren op maandag 2 augustus 1909 in Chicago, zie V-T.

IV-D  Eelbert Niemeijer ook genaamd Elibert Niemeijer, zoon van Pieter (Pait Kraai) Niemeijer (III-A) en Jantje Jager, boerenknecht en ambtenaar plantsoendienst Groningen, is geboren op donderdag 29 augustus 1872 in Huizinge, is overleden op vrijdag 25 november 1955 in Groningen. Hij werd 83 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Deel geboortakte  Eelbert (=Elibert)   


Rondom de eeuwwisseling werkte Elibert Niemeijer zes jaar in Duitsland, het land van overgrootvader Frans. Hij was na z'n trouwen, net als zoveel andere Nederlanders, de grens overgetrokken om in het Ruhrgebied z'n geluk te beproeven. Hij kon direct in een kolenmijn in Essen aan de slag en verdiende er goed z'n brood. Misschien zou hij er wel altijd gebleven zijn, als z'n vrouw Tijtje niet zo door heimwee werd geplaagd. De koffers werden opnieuw gepakt en het gezin van Elibert maakte de terugreis naar het Groningse platteland. Lang bleven de Niemeijers er niet. De rusteloze Elibert trok weer naar Essen en hij vond er opnieuw gemakkelijk werk. Maar het heimwee bleef aan moeder Tijtje knagen. Haar gevoel van onbehagen werd zonder twijfel nog versterkt, doordat ze in korte tijd drie, vermoedelijk jonge, of pasgeboren kinderen verloor. Het gezin van Elibert kwam voor de tweede maal terug naar Nederland en de kostwinner kon zich als 'riepelboas' bij een boer verhuren. Maar erg lang duurde het niet. De ongedurige Elibert besloot net als z'n broer Klaas naar Amerika te verhuizen en een buurman toonde zich bereid mee te gaan. Alle voorbereidingen voor de grote reis werden getroffen en er werd een bescheiden boeldag gehouden, waarbij het eenvoudige huisraad in andere handen overging. Maar aan de vooravond van het vertrek, toen iedereen in een wat nerveuze spanning verkeerde, kreeg Elibert een woordenwisseling met z'n buurman. De ruzie liep zo hoog op, dat de mannen luidkeels verzekerden, dat ze helemaal niet meer met elkaar op reis wilden gaan. Elibert heeft toen, op de valreep, het hele Amerika-plan maar laten varen en hij besloot in Nederland te blijven. Hij trok naar de stad Groningen, waar z'n oudste broer Jan al woonde. Die hielp hem aan een baantje bij een bouwbedrijf en hij mocht meehelpen het oude Groninger ziekenhuis te slopen. Daarna kwam hij op 18 februari 1907 als seizoenwerker bij de gemeentelijke plantsoendienst voor É 6, - in de week. Dit los-vaste verband werd in 1912 omgezet in een vaste aanstelling. Tot 1934 bleef hij bij de gemeente Groningen in dienst. Lang was hij tegelijkertijd conciŽrge van de Geref. Lagere School in de Grote Leliestraat.

Hij trouwt op zaterdag 23 mei 1896 in Kantens op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Tijtje ten Hove, dochter van Geert ten Hove en Janna Oosting. Tijtje, dienstmeid, is geboren op donderdag 16 mei 1878 in Kantens.<31> is overleden op woensdag 23 maart 1960 in Groningen, 81 jaar, 10 maanden en 7 dagen oud.
 

    Eibert en Tijtje Niemeijer-ten Hove

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Niemeijer is geboren op vrijdag 13 augustus 1897 in Kantens, zie V-U.

2.    Janna Niemeijer is geboren op  donderdag 18 januari 1900 in Middelstum (nog geen nadere gegevens bekend)

3  Johannes Niemeijer is geboren op zondag 22 november 1903 in Middelstum, zie V-V.

4  Pieterdina Niemeijer is geboren op zondag 17 maart 1907 in Groningen, zie V-W.

5  Gerard Niemeijer is geboren op zaterdag 12 december 1908 in Groningen, zie V-X.

6  Antje Niemeijer is geboren op zondag 24 april 1910 in Groningen.

IV-E  Anje Niemeijer, dochter van Pieter (Pait Kraai) Niemeijer (III-A) en Jantje Jager, boerenmeid, is geboren op donderdag 6 juli 1876 in Huizinge, is overleden op maandag 3 december 1962 in Westerwijtwerd. Zij werd 86 jaar, 4 maanden en 27 dagen. Zij werd begraven in Middelstum.

Zij trouwt op zaterdag 15 mei 1897 in Middelstum op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jelte Ruiter, zoon van Jan Ruiter en Geertruida Balkema. Jelte, boerenknecht, is geboren op vrijdag 9 januari 1874 in Westeremden, is overleden op vrijdag 18 januari 1963 op de leeftijd van 89 jaar en 9 dagen . <32> Hij werd begraven in Middelstum.

 

    Echtpaar Ruiter-Niemeijer

Van hen zijn dertien kinderen bekend:

1  Geertruida Ruiter is geboren op woensdag 18 augustus 1897 in Middelstum, is overleden op dinsdag 14 juni 1898 aldaar. Zij werd 9 maanden en 27 dagen.

2  Pieter Ruiter is geboren op woensdag 21 september 1898 in Middelstum, zie V-Y.

3  Jan Ruiter is geboren op dinsdag 2 oktober 1900 in Middelstum, zie V-Z.

4  Geertruida Ruiter is geboren op donderdag 4 september 1902 in Middelstum, zie V-AA.

5  Douko Ruiter is geboren op zondag 3 juli 1904 in Middelstum is overleden op vrijdag 23 juli 1982 en begraven in Middelstum, 78 jaar en 20 dagen oud.

6  Jantje Ruiter is geboren op dinsdag 14 augustus 1906 in Middelstum. Zij overleed op vrijdag 15 oktober 1954 en werd begraven in Appingedam, Rusthof, 48 jaar, 2 maanden en 1 dag oud. Zij trouwde op woensdag 5 december 1928 in Middelstum met Luilf Jan Steenwijk geboren op zaterdag 4 augustus 1906 in Leermens, zoon van Siewert Steenwijk en Frouwke Wildeboer. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.

7  Stoffer Ruiter is geboren op zaterdag 9 januari 1909 in Middelstum. Hij overleed op donderdag 13 april 1978 en werd begraven in Middelstum, 69 jaar, 3 maanden en 4 dagen oud.

8  Anje Ruiter is geboren op woensdag 1 juni 1910 in Middelstum, zie V-AB.

9  Alje Ruiter is geboren op vrijdag 12 juli 1912 in Westerwijtwerd.

10  Janna Ruiter is geboren op vrijdag 12 juli 1912 in Westerwijtwerd, zie V-AC.

11  Klaas Ruiter is geboren op zaterdag 13 juni 1914 in Westerwijtwerd, zie V-AD.

12  Aaltje Ruiter is geboren op zondag 5 maart 1916 in Westerwijtwerd, is overleden op woensdag 5 maart 1919 aldaar. Zij werd 3 jaar.

13  Aaltje Elisabeth Ruiter is geboren op zondag 6 februari 1921 in Westerwijtwerd, zie V-AE.

IV-F  Frans Niemeijer, zoon van Pieter (Pait Kraai) Niemeijer (III-A) en Jantje Jager, veldarbeider, boerenknecht en handelaar in gereedschap en huishoudelijke artikelen, is geboren op maandag 14 oktober 1878, is overleden op zondag 26 januari 1964 in Middelstum. Hij werd 85 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Frans
De jongste uit het gezin van Piet Niemeijer en Jantje Jager heeft als ongetrouwde jongeman ook een tijdje in Duitsland in de kolenmijnen gewerkt. Hij was toen bij z'n broer Elibert in de kost. De jonge vrijgezel heeft het in Essen niet erg naar de zin gehad. Hij was een zachtmoedig man die het ruwe leven in de mijnen en de lawaaierige sfeer eromheen niet goed heeft kunnen verdragen.
Frans, die z'n eerste vrouw Martje Hartman op jeugdige leeftijd verloor en die daarna hertrouwde, is lang, tot na de eerste wereldoorlog boerenarbeider geweest. Doordat z'n gezichtsvermogen sterk achteruitging kon hij het werk op de duur niet blijven doen. Eens was hij met een koppel volk aan het onkruid wieden in een bietenveld. De boer bleef bij hem staan en zei hem, dat hij met het onkruid ook bieteplantjes uittrok en dat zoiets veel te schadelijk was. Frans heeft de boer toen verteld dat z'n gezicht slecht was en dat hij eigenlijk heel moeilijk onkruidjes van jonge bieteplantjes kon onderscheiden. Hij hield de eer aan zichzelf en zei tegen de boer: 'Ik goa noar hoes'.
En zo deed hij. Maar hoe moest hij verder aan de kost komen? Net als z'n broers naar de stad Groningen of Amerika gaan? Hij besloot z'n geboortestreek trouw te blijven en met gereedschappen en huishoudelijke artikelen te gaan venten. Maar waar haalde hij het geld vandaan om z'n eerste voorraad te betalen? Hij kreeg, zoals toen vaker gebeurde, toestemming van de burgemeester om met een lijst rond te gaan. Zo kreeg hij een bescheiden beginkapitaal en kort daarna trok hij rond met een grote mand met artikelen aan de arm. Toen de handel zich goed ging ontwikkelen kreeg hij een hondenkar, eerst met ťťn, later met twee honden en nog later schafte hij zich een paard en wagen met luchtbanden aan. Hij reisde voornamelijk in de grote vierhoek Woltersum, Appingedam, Roodeschool en Ulrum. Op de verste reizen liet hij z'n wagen wel eens bij een bevriende boer achter en liet het paard daar in de wei. Met de bus ging hij dan naar huis en keerde de volgende morgen terug.
Frans Niemeijer verkocht kruiwagens, schoppen en alle mogelijke andere gereedschappen die men op de boerderijen gebruikte, en ook huishoudelijke artikelen als emaille potten, pannen, kroesjes, dweilen, sponzen, zeemieren, te veel om op te noemen.
In de ruim dertig jaar dat hij over het Groninger Hogeland trok, bouwde hij een grote klantenkring op en kreeg heel wat vrienden en bekenden. Hoewel hij slecht van gezicht was, is hem nooit een ernstig ongeluk overkomen. Wel heeft hij eens met paard en wagen bij Ellerhuizen voor het kanaal gestaan en werd hij wat kribbig, toen het paard, ondanks z'n aansporingen niet verder wilde gaan. Hij meende werkelijk dat hij voor de brug stond. Een voorbijganger hielp hem uit de droom: 'Man, pas op, hier is geen brug, je staat pal voor het water'. Een andere keer werd hij bij Uithuizen bijna gegrepen door een passerende trein. De wagen was juist het spoor over, toen de trein voorbij denderde. Frans Niemeijer had de schrik toen zo in de benen, dat hij daarna altijd bij de spoorovergang stopte, het paard bij de teugel nam en over het spoor leidde. Als er eens een trein mocht komen, dan zou hooguit de wagen worden geraakt.
Frans Niemeijer heeft nooit fietsen geleerd, maar hij kon lopen als een haas. Toen hij al over de 80 jaar was, liep hij nog van Middelstum, waar hij woonde, naar Winneweer om daar de bus naar Appingedam te nemen.
Z'n zoon Piet weet zich te herinneren, dat z'n vader van de meeste boeren, waarvoor hij gewerkt had, zei: 'Goeie kerels, ik kon er best voor werken'. Deze opmerking zei meer over het karakter van de zachtmoedige Frans Niemeijer, dan over de economische en sociale positie van de landarbeiders in die tijd.

Hij trouwt op zaterdag 18 mei 1901 in Middelstum op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Martje Hartman, dochter van Jan Lubberts Hartman en Hilje Balkema. Martje, dienstmeid, is geboren in 1878 in Middelstum, is overleden op dinsdag 17 mei 1910 aldaar. Zij werd 32 jaar.<33>

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Lubbers Niemeijer is geboren op zondag 23 februari 1902 in Middelstum, zie V-AF.

2  Jantje Niemeijer is geboren op maandag 7 december 1903 in Middelstum, is overleden op dinsdag 13 maart 1917 aldaar. Zij werd 13 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

3  Pieter (Piet) Niemeijer is geboren op woensdag 26 april 1905 in Middelstum, is overleden op donderdag 20 februari 1975, is begraven in Grijpskerk . Hij werd 69 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<34>

Hij emigreerde in 1923 naar Amerika en was een jaar bij zijn oom Klaas Niemeijer (1870-1959) in huis.
Hij werd na dat jaar met t.b.c. opgenomen in een sanatorium in Denver, bleef daar 33 jaar en kwam in 1956 naar Nederland terug.

Hij weet zich over het jaar bij oom Klaas het volgende te herinneren:
Is dat Piet?
'Oom Klaas was niet thuis, toen ik er aankwam, want hij was 's morgens vroeg met de auto weggegaan naar Michigan, waar hij groenten kocht, vooral selderij, een soort die ik hier in Nederland nooit gezien heb en die hij in Chicago op de markt bracht. Door tante werd ik heel hartelijk ontvangen en ook door de kinderen, die toen nog in huis waren, Dick (Richard), Jenny en Anne'. Piet was al een paar dagen bij z'n Amerikaanse familie, toen z'n oom terugkeerde. Piet verwachtte dat z'n oom hem na de lange reis wel enthousiast zou begroeten en met vragen bestoken. Niets van dat alles. Oom. kwam de keuken binnen, waar Piet op een stoel zat, keek hem aan en zei: 'Is dat Piet?'
'Ja, dat is Piet, ik moet oom de groeten doen van opa en oma, vader, oom Jan en de hele familie', zei de nieuwe emigrant. Oom Klaas bleef Piet aankijken en zei: 'Zo, van de hele familie?' 'Ja', was het antwoord. Einde van de begroeting.
Piet bood z'n oom een pak Niemeijer-tabak aan. Oom Klaas bekeek het kritisch en zei: 'Da's gain beste jong, tabak in Amerikoa is veul beter'. Piet was wat uit het veld geslagen en hij besloot z'n al te nuchtere oom maar niet meer te vereren met een half kistje sigaren, dat hij ook nog meegenomen had. Hij rookte de sigaren zelf op. Piet zag Chicago als een vuile, ongezellige stad.
'Er was geen boompje, geen bloempje, zelfs geen sprietje gras, tenminste in de buurt waar wij woonden. Sommige huizen waren van hout en vaak wit geverfd. Ze waren degelijk en warm. Op een Nederlandse immigrant maakt zo'n houten huis eerst geen goede indruk. Je denkt, het is een hutje, een minderwaardig onderkomen, maar zo is het niet. Van binnen zijn de houten huizen even mooi als stenen huizen, die je daar ook had. De Burlington spoorweg was onmiddellijk achter het huis van oom Klaas. Wij woonden aan 14-Placc en de volgende straat was 15-street, maar er was geen 15-Place en geen 16- en 17-street. Wel een 18-street. Deze hele breedte van wel 3 Š 400 meter werd ingenomen door de spoorweg. De spoorbaan was half verhoogd en de straten waren half verlaagd, zodat men onder de spoorweg doorging. Onder de spoorweg was het donker, er waren twee rijen betonnen zuilen, die op mij een heel naargeestige indruk maakten.
De Burlington spoorweg had hier veel 'switch yards' (wissels) en op die plaats werden de vrachttreinen los- en vastgekoppeld. Als de wagons tegen elkaar botsten en de remmen gierden, verging je horen en zien. De rook van de locomotieven sloeg vaak tegen de ramen van de huizen'. Aldus Piet Niemeijer.

4  Hiltje Niemeijer is geboren op woensdag 24 juli 1907 in Middelstum. Zij overleed op donderdag 26 december 1996 en werd begraven op Selwerderhof in Groningen. Ze was 89 jaar, 5 maanden en 2 dagen oud.

Zij trouwt op donderdag 18 mei 1933 op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacobus van der Valk. Jacobus, typograaf, is geboren op zondag 14 juni 1903 in Gouda. Hij is overleden op zaterdag 20 november 1976 en werd begraven op Selwerderhof in Groningen. Hij werd 73 jaar, 5 maanden en 6 dagen oud.

Hij trouwt op maandag 10 juli 1911 in Middelstum op 32-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Grietje Kruizinga,geboren  dochter van Wijbe Kruizinga en Martje van der Meeden. Grietje is geboren op woensdag 24 oktober 1877.<35>

Er zijn zeven kinderen bekend:

5    Hendrik Kruizinga,  erkend kind van Grietje Kruizinga, is geboren  op donderdag 9 juni 1910 in Middelstum, landarbeider, wonende in Zuidwolde, is overleden op vrijdag 24 januari 1992 en begraven in Epe-Vaassen Wanenk;  hij trouwde op 14 juni 1930 in Middelstum (zijn stiefvader Frans Niemeijer was getuige) met Geertruida Hummel is geboren op zondag 7 april 1912 in Onderdendam.

6  Martje Niemeijer is geboren op zondag 28 januari 1912, zie V-AG.

7  Jantina Niemeijer is geboren op vrijdag 12 september 1913 in Middelstum, zie V-AH.

8  Wijbe Niemeijer is geboren op vrijdag 10 september 1915 in Middelstum, zie V-AI.

9  Jantinus Niemeijer is geboren op zaterdag 17 maart 1917 in Middelstum, is overleden op dinsdag 25 januari 1921 aldaar. Hij werd 3 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

10  Janna Niemeijer is geboren op dinsdag 4 maart 1919 in Middelstum, zie V-AJ.

11  Jantje Niemeijer is geboren op vrijdag 26 mei 1922, zie V-AK.

IV-G  Klaas Ham, zoon van Derk Ham (III-B) en Trientje Niemeijer, boerenknecht, is geboren op zondag 31 juli 1864 in Huizinge, is overleden op donderdag 4 juni 1891 in Groningen . Hij werd 26 jaar, 10 maanden en 4 dagen.<36>

Hij trouwt op zaterdag 26 november 1887 in Middelstum op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Bos, dochter van Klaas Bos en Krijna Buurma. Anna, boerenmeid, is geboren op zondag 14 februari 1864 in Middelstum, is overleden op maandag 2 juli 1945 in Onderdendam. Zij werd 81 jaar,4 maanden en 18 dagen .<37>

Van hen zijn kinderen bekend.

Generatie V

(van 1888 tot 1975)

In deze generatie zijn 37 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1911 en 1958. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (45x), Chicago (19x), Middelstum (10x), Zuidwolde (6x), Bedum (6x), Toornwerd (5x), Westerwijtwerd (3x), Hoogeveen (3x), Utrecht (2x), Kloosterburen (2x), Evergreen Park (Ill.) (2x), Den Haag (2x), Ten Boer en Eelde. Er zijn momenteel nog 104 van de 163 kinderen in leven.

V-A  Pieter Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (IV-A) en Jantje Hogendorp, koopman en mosterdfabrikant, is geboren op vrijdag 17 januari 1890 in Toornwerd, is overleden op maandag 20 februari 1956. Hij werd 66 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Hij trouwt op donderdag 17 december 1914 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Nieske Bolt, dochter van Harm Bolt en Stientje Noordhuis. Nieske is geboren in 1888 in Bedum, is overleden op vrijdag 10 januari 1964 in Groningen. Zij werd 76 jaar.<38>

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer is geboren op vrijdag 14 januari 1916 in Groningen, zie VI-A.

2  Jantje Stijntje Niemeijer is geboren op zondag 10 februari 1918 in Kloosterburen, is overleden op woensdag 8 januari 1992 en werd begraven in Leens, 73 jaar, 10 maanden en 29 dagen oud.

Zij trouwde  met Lambertus Musschenga. Lambertus, cichoreifabrikant, is geboren op vrijdag 6 december 1901 in Kloosterburen, is overleden op vrijdag 29 juli 1983 en werd begraven in Leens, 81 jaar, 7 maanden en 23 dagen oud.

 Lambertus Musschenga in de cichoreifabriek in Tolbert

   

3  Stijntje Harmanna Niemeijer is geboren op zondag 24 augustus 1919 in Kloosterburen, zie VI-B.

4  Harmanna Niemeijer is geboren op zondag 21 november 1920 in Groningen, zie VI-C.

5  Harm Niemeijer is geboren op woensdag 16 augustus 1922 in Groningen, zie VI-D.

6  Klaas Jacob Niemeijer is geboren op dinsdag 12 februari 1924 in Groningen, is overleden op donderdag 22 mei 1924 aldaar. Hij werd 3 maanden en 10 dagen.

7  Jantina Grietje Niemeijer is geboren op dinsdag 12 februari 1924 in Groningen, is overleden op dinsdag 27 mei 1924 aldaar. Zij werd 3 maanden en 15 dagen.

8  Klaas Jacob Niemeijer is geboren op zondag 14 februari 1926 in Groningen.

Hij trouwde  met Henderkien A. N. Fekkes. Henderkien is geboren op dinsdag 6 december 1932 in Groningen.

9  Jantina Grietje Niemeijer is geboren op woensdag 1 augustus 1928, zie VI-E.

V-B  Stoffer Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (IV-A) en Jantje Hogendorp, handelsreiziger wonende in Groningen, is geboren op donderdag 10 maart 1898 in Middelstum. Hij overleed op maandag 6 januari 1975 in Groningen en werd op het Esserveld begraven, 76 jaar, 9 maanden en 27 dagen oud.

Hij trouwt op donderdag 4 augustus 1921 op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Ietje Rozema, dochter van Elze Rozema en Jacoba Ouwinga.  Ietje is geboren op zaterdag 18 mei 1895 in Oldekerk, is overleden op maandag 2 januari 1939 in Groningen. Zij werd 43 jaar, 7 maanden en 15 dagen en begraven op het Esserveld.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Elzo Niemeijer is geboren op dinsdag 10 oktober 1922 in Groningen, zie VI-F.

2  Elzo Niemeijer is geboren op donderdag 3 april 1924 in Groningen, zie VI-G.

3  Jantje Niemeijer is geboren op zaterdag 26 maart 1927 in Groningen, zie VI-H.

4  Jacobus Niemeijer is geboren op dinsdag 31 december 1929 in Groningen, zie VI-I.

Hij trouwt op donderdag 1 februari 1945 op 46-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Niezina Raven. Niezina is geboren op dinsdag 19 november 1901 in Dorkwerd (Zuidhorn), dochter van Rudolf Raven en Grietje van der Heide. Zij overleed op maandag 6 juni 1977 in Groningen en werd begraven op het Esserveld, 75 jaar, 6 maanden en 18 dagen oud.

V-C  Petrus Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (IV-A) en Jantje Hogendorp, handelsreiziger, is geboren op maandag 9 april 1900 in Middelstum.

Hij trouwde op donderdag 10 juni 1926 (huwelijksgetuigen waren zijn broer Pieter Niemeijer en zijn zwager Haijke Eikenhout)  met Jantje Eikenhout, dochter van Pieter Eikenhout en Saartje Bellinga.  Jantje is geboren op dinsdag 7 mei 1895 in Groningen.

Van hen is een kind bekend:

1  Jantina Sara Niemeijer is geboren op dinsdag 20 maart 1928 in Groningen, zie VI-J.

V-D  Elizabeth Klazina Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer (IV-A) en Jantje Hogendorp, is geboren op woensdag 4 juni 1902 in Middelstum.

Zij trouwde  met Nicolaas van der Veen, zoon van Anne van der Veen en Christina Wilhelmina Hogewind. Nicolaas, journalist, is geboren op zaterdag 1 november 1902 in Smilde, is overleden op zaterdag 13 januari 1962 in Groningen. Hij werd 59 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Anne Christiaan Wilhelm van der Veen is geboren op zondag 11 april 1926 in Groningen, zie VI-K.

2  Jantje van der Veen is geboren op woensdag 8 augustus 1928 in Groningen, zie VI-L.

3  Jan Nico van der Veen, boekhouder, is geboren op maandag 4 januari 1932 in Groningen.

4  Egbert Jan van der Veen is geboren op maandag 2 maart 1936 in Groningen, zie VI-M.

5  Christiaan Willem van der Veen is geboren op zaterdag 1 augustus 1942 in Groningen, zie VI-N.

V-E  Klaas Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (IV-A) en Jantje Hogendorp, directeur verzekeringsmij., is geboren op zaterdag 12 maart 1904 in Middelstum.

Hij trouwt op maandag 11 mei 1931 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje Telkamp, dochter van Stefanus Terlkamp en Geessien Spittje.  Antje is geboren op maandag 25 mei 1908 in Winschoten.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Stefanus Gesinus Reinald Niemeijer is geboren op maandag 16 mei 1932 in Groningen, zie VI-O.

2  Jan Anton Niemeijer is geboren op donderdag 18 mei 1933 in Groningen, zie VI-P.

3  Gezina Reina Niemeijer, secretaresse tandheelkunde Amsterdam, is geboren op donderdag 9 april 1936 in Groningen.

4  Nanny Gretha Elisabeth Niemeijer is geboren op zondag 30 juni 1940 in Groningen, zie VI-Q.

5  Everhardus Hendrik Niemeijer is geboren op donderdag 14 mei 1942 in Groningen, zie VI-R.

6  Karel Gerard Egbert Niemeijer is geboren op donderdag 21 maart 1946 in Groningen.

 

Hij trouwt op donderdag 4 november 1971 op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Aukje Boerema. Aukje is geboren op dinsdag 2 maart 1943.

7  Peter Chrisophorus Jantinus Niemeijer is geboren op woensdag 4 februari 1948 in Groningen.

Hij trouwt op woensdag 8 december 1971 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Aagje Adema. Aagje is geboren op woensdag 5 april 1950.

V-F  Jan Niemeijer , zoon van Jan Niemeijer (IV-A) en Jantje Hogendorp, boekdrukker en uitgever, is geboren op zaterdag 7 april 1906 in Groningen. Hij werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij is overleden op woensdag 21 februari 1990 en begraven in Haren, de Eshof. Hij was 83 jaar, 10 maanden en 14 dagen oud.

Hij trouwde  met Hillechiena Menna Bos, dochter van Gerrit Bos,wagenmaker, en Aaffien Pulkerman, is geboren op woensdag 27 mei 1908 in Groningen. Zij overleed op maandag 18 december 1989 en werd begraven in Haren, de Eshof. Zij werd 81 jaar, 6 maanden en 21 dagen oud.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Afina Jantina Niemeijer is geboren op donderdag 6 april 1933 in Groningen, zie VI-S.

2  Jan Gerrit Niemeijer is geboren op vrijdag 4 mei 1934 in Groningen, zie VI-T.

3  Gerda Jantina Niemeijer is geboren op dinsdag 12 oktober 1937 in Groningen.

Zij trouwt op woensdag 14 september 1960 op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Harmannus Koster. Harmannus, handelaar herenmodes Groningen, is geboren op maandag 8 augustus 1932.

4  Janneke Hilde Niemeijer is geboren op woensdag 17 juli 1940 in Groningen, zie VI-U.

5  Gerrit Jan Peter Niemeijer, kerkmusicus, wonende in Haren (Gr.), is geboren op maandag 24 november 1941 in Groningen.

Hij trouwt op vrijdag 30 mei 1969 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Maatje Jeanne Nieuwenhuyse. Maatje Jeanne is geboren op dinsdag 24 juli 1945 in Goes (Zld.).

6  Pieter Lambertus Christophorus Niemeijer, grafisch bedrijf, is geboren op zaterdag 13 november 1943 in Groningen.

7  Hildegonde Ester Niemeijer, ambtenaar ministerie Onderwijs en Wetenschappen, is geboren op maandag 1 januari 1945 in Groningen.

8  Margrietje Jeannette Elisabeth Niemeijer, kleuterleidster in Groningen, is geboren op zondag 13 juni 1948 in Groningen.

V-G  Jantinus Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (IV-A) en Jantje Hogendorp, technisch hoofdambtenaar RU, is geboren op vrijdag 18 juli 1913 in Groningen.

Hij trouwt op maandag 27 november 1939 op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Hiske Nauta. Hiske is geboren op maandag 18 maart 1918 in Grootegast.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Jeannette Gretha Niemeijer is geboren op dinsdag 24 december 1940 in Groningen, zie VI-V.

2  Jantje Nanny Hiske Niemeijer is geboren op dinsdag 12 mei 1942 in Groningen, zie VI-W.

3  ing. Jan Doede Niemeijer is geboren op zaterdag 17 juni 1944 in Utrecht, zie VI-X.

4  Martin Herman Niemeijer is geboren op vrijdag 23 mei 1947 in Utrecht.

V-H  Pieter Niemeijer, zoon van Stoffer Niemeijer (IV-B) en Anje Wieringa, machinebankwerker en gemeenteambtenaar, is geboren op vrijdag 19 december 1890 in Middelstum, is overleden op donderdag 10 november 1966 in Groningen. Hij werd 75 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Hij trouwt op donderdag 5 juni 1919 in Aduard op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Martje Duisterwinkel, dochter van Kornelis Duisterwinkel en Maria Vos. Martje is geboren op maandag 18 mei 1891 in Aduard, is overleden op dinsdag 21 januari 1986 in Groningen en op Selwerderhof begraven, 94 jaar, 8 maanden en 3 dagen oud.<39>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Anje Niemeijer is geboren op vrijdag 20 augustus 1920 in Groningen, zie VI-Y.

2  Maria Niemeijer is geboren op zondag 5 november 1922 in Groningen, zie VI-Z.

V-I  Elisabeth Niemeijer, dochter van Stoffer Niemeijer (IV-B) en Anje Wieringa, is geboren op zaterdag 9 april 1892 in Middelstum, is overleden op dinsdag 4 oktober 1966 in Zuidwolde. Zij werd 74 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 3 januari 1920 in Ezinge op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Kornelis Kersaan, zoon van Jan Kersaan en Grietje Kamphuis. Jan Kornelis, dagloner en melkhandelaar, is geboren op dinsdag 19 juni 1894 in Garnwerd, is overleden op zondag 19 maart 1972, begraven in Zuidwolde (nieuw), 77 jaar en 9 maanden oud..<40>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Kersaan is geboren op donderdag 22 juli 1920 in Bedum, zie VI-AA.

2  Anje Kersaan is geboren op zondag 8 januari 1922 in Bedum, zie VI-AB.

3  Jan Kersaan is geboren op dinsdag 11 september 1923 in Bedum. Hij woont in Noord Amerika

Hij trouwde  met Wilhelmina Noordhof.

4  Stoffer Kersaan is geboren op donderdag 20 mei 1926 in Bedum, zie VI-AC.

5  Henderika Kersaan is geboren op dinsdag 25 september 1928 in Bedum, zie VI-AD.

V-J  Marten Jan Niemeijer, zoon van Stoffer Niemeijer (IV-B) en Anje Wieringa, vertegenwoordiger, is geboren op maandag 29 januari 1894 in Middelstum, is overleden op zondag 9 augustus 1959 in Groningen. Hij werd 65 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 29 oktober 1921 op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Henderika Apeldoorn. Henderika is geboren op maandag 2 maart 1891 in Eelde, is overleden op zaterdag 11 februari 1961 in Groningen. Zij werd 69 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Stoffer Jacob Niemeijer is geboren op woensdag 30 november 1921 in Eelde, zie VI-AE.

2  Egbertiena Annette Niemeijer, winkelcheffin te Groningen, is geboren op maandag 11 mei 1925 in Groningen.

3  Jacob Niemeijer is geboren op vrijdag 1 april 1927 in Groningen, zie VI-AF.

V-K  Jantje Niemeijer, dochter van Stoffer Niemeijer (IV-B) en Anje Wieringa, is geboren op zaterdag 5 september 1896 in Middelstum.

Zij trouwt op woensdag 1 juni 1921 in Bedum op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Geert Jonkman. Geert, mechanicus, is geboren op maandag 16 mei 1898 in Uithuizermeeden.<41>

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Kornelis Jonkman is geboren op woensdag 15 februari 1922 in Bedum.

2  Anje Annechien Jonkman is geboren op donderdag 25 september 1924 in Toornwerd.

3  Willem Jonkman is geboren op dinsdag 6 november 1928 in Toornwerd.

4  Stofferdina Wilhelmina Jonkman is geboren op zaterdag 29 november 1930 in Toornwerd.

5  Martinus Jonkman is geboren op vrijdag 13 oktober 1933 in Toornwerd.

6  Stoffer Jonkman is geboren op dinsdag 1 oktober 1935 in Toornwerd.

V-L  Hilje Niemeijer, dochter van Stoffer Niemeijer (IV-B) en Anje Wieringa, is geboren op zaterdag 30 september 1899 in Middelstum.

Zij trouwt op donderdag 30 oktober 1924 op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Wiebe Brandsma. Wiebe is geboren op maandag 29 juni 1896 in Gerkesklooster.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Brandsma is geboren op maandag 30 augustus 1926 in Groningen, zie VI-AG.

2  Stoffer Brandsma is geboren op dinsdag 6 september 1927 in Groningen, zie VI-AH.

3  Martein Judetha Elisabeth Brandsma is geboren op zaterdag 27 februari 1937 in Groningen, zie VI-AI.

V-M  Anje Niemeijer, dochter van Stoffer Niemeijer (IV-B) en Anje Wieringa, is geboren op vrijdag 5 mei 1911 in Zuidwolde.

Zij trouwt op woensdag 21 mei 1930 op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Tjaart Mulder. Tjaart, brandstoffenhandelaar, is geboren op zondag 27 juni 1909 in Zuidwolde, is overleden op woensdag 22 juni 1966 aldaar. Hij werd 56 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Bruin Mulder is geboren op dinsdag 8 juli 1930 in Zuidwolde, zie VI-AJ.

2  Anje Mulder is geboren op dinsdag 13 juni 1933 in Zuidwolde, zie VI-AK.

3  Martje Mulder is geboren op dinsdag 9 juli 1935 in Zuidwolde, zie VI-AL.

4  Johanna Maria Mulder is geboren op zondag 11 augustus 1940 in Zuidwolde, zie VI-AM.

5  Stoffer Mulder is geboren op zondag 23 augustus 1942 in Zuidwolde, zie VI-AN.

6  Elisabeth Mulder is geboren op dinsdag 1 juni 1948 in Zuidwolde.

V-N  Pieterke Niemeijer, dochter van Klaas (Nick) Niemeijer (IV-C) en Anna Brontsema, is geboren op dinsdag 12 augustus 1890 in Middelstum.

Zij trouwt op woensdag 9 november 1910 op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Albert Schoonveld. Albert is geboren op zaterdag 13 augustus 1887 in 't Zandt.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Abel Schoonveld is geboren op maandag 3 juli 1911 in Chicago.

Hij trouwt op woensdag 22 mei 1940 op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Anne Hoekstra. Anne is geboren op zondag 8 juni 1913.

2  Clarence Schoonveld is geboren op dinsdag 1 april 1913, is overleden op zaterdag 30 maart 1929 in Chicago. Zij werd 15 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

3  Harriet Schoonveld is geboren op zaterdag 24 juli 1915 in Chicago, zie VI-AO.

4  Anna Schoonveld is geboren op zaterdag 21 april 1917 in Chicago, zie VI-AP.

5  Henrieka Schoonveld is geboren op woensdag 16 april 1919 in Chicago, zie VI-AQ.

6  Jennie Schoonveld is geboren op donderdag 2 september 1920 in Chicago.

Zij trouwt op woensdag 29 mei 1946 op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Larry Pankow. Larry is geboren op zondag 18 juni 1911, is overleden op donderdag 22 mei 1969. Hij werd 57 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

7  Helen Schoonveld is geboren op zaterdag 22 september 1923 in Chicago, zie VI-AR.

8  Pearl Schoonveld is geboren op zaterdag 5 september 1925 in Chicago, zie VI-AS.

V-O  Hinderika (Henriette) Niemeijer, dochter van Klaas (Nick) Niemeijer (IV-C) en Anna Brontsema, is geboren op maandag 29 januari 1894 in Middelstum.

Zij trouwt op woensdag 28 november 1917 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Clarence Bulthuis. Clarence is geboren op zaterdag 9 september 1893.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Bulthuis is geboren op donderdag 1 juli 1920 in Chicago, zie VI-AT.

2  Florence Bulthuis is geboren op zondag 14 augustus 1921 in Chicago, zie VI-AU.

3  Grace Bulthuis is geboren op zaterdag 29 oktober 1921 in Chicago.

4  Pearl Bulthuis is geboren op donderdag 11 september 1924 in Chicago, zie VI-AV.

5  Jeannette Bulthuis is geboren op donderdag 5 augustus 1926 in Chicago, zie VI-AW.

6  Angeline Bulthuis is geboren op maandag 17 december 1928 in Chicago, zie VI-AX.

7  Harriet Bulthuis is geboren op donderdag 25 september 1930 in Chicago, zie VI-AY.

8  Clarence Bulthuis is geboren op donderdag 14 september 1933 in Chicago, zie VI-AZ.

V-P  Jacob Niemeijer, zoon van Klaas (Nick) Niemeijer (IV-C) en Anna Brontsema, is geboren op donderdag 12 december 1895 in Middelstum, is overleden op zaterdag 12 oktober 1963 in Chicago. Hij werd 67 jaar en 10 maanden.

Hij trouwde  met Mabel Buikema. Mabel is geboren op donderdag 3 december 1896 in Ulrum. Zij was later gehuwd (2) met William de Boer.<42>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas (Clarence) Niemeijer is geboren op vrijdag 25 mei 1923, zie VI-BA.

2  Angeline Niemeijer is geboren op woensdag 28 maart 1928, zie VI-BB.

V-Q  Jantinus (John Tienes) Niemeijer, zoon van Klaas (Nick) Niemeijer (IV-C) en Anna Brontsema, wonende in Muskegon (Mi.), is geboren op vrijdag 10 juni 1904 in Chicago.

Hij kwam -als eerste van zijn familie- in 1969 voor een bezoek naar Nederland en bezocht ook Middelstum; hij werd in Huizinge rondgeleid in de kerk waar zijn vader gedoopt werd. Zijn vrouw verzuchtte toen: "Wat een rust! Het lijkt wel of de tijd hier heeft stilgestaan".

Hij trouwt in juli 1924 op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Johanna Walhout. Johanna is geboren op dinsdag 8 november 1904 in Muskegon (Mi.).

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Kenneth Niemeijer is geboren op zondag 10 januari 1926, zie VI-BC.

2  Robert Niemeijer is geboren op donderdag 28 februari 1929, zie VI-BD.

3  Marilyn Niemeijer is geboren op dinsdag 14 april 1931, zie VI-BE.

4  Glenn Niemeijer is geboren op zondag 14 januari 1934, zie VI-BF.

5  Sherman Niemeijer is geboren op woensdag 17 april 1935, is overleden op maandag 12 april 1937. Hij werd 1 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

V-R  Derk (Dick) Niemeijer, zoon van Klaas (Nick) Niemeijer (IV-C) en Anna Brontsema, is geboren op woensdag 10 januari 1906 in Chicago.

Hij trouwde  met Jennie van Dijke. Jennie is geboren op donderdag 27 augustus 1908.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  John C. Niemeijer is geboren op vrijdag 11 april 1930, zie VI-BG.

2  Jean L. Niemeijer is geboren op zaterdag 20 oktober 1934, zie VI-BH.

3  Richard C. Niemeijer is geboren op dinsdag 7 december 1937, zie VI-BI.

V-S  Jantje (Jennie) Niemeijer, dochter van Klaas (Nick) Niemeijer (IV-C) en Anna Brontsema, is geboren op woensdag 29 januari 1908 in Chicago.

Zij trouwde  met Alfres Jager. Alfres is geboren op woensdag 29 maart 1905 in Chicago.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Robert W. Jager is geboren op zaterdag 7 maart 1925 in Chicago, zie VI-BJ.

2  Ronald L. Jager is geboren op zondag 4 december 1938 in Evergreen Park (Ill.), zie VI-BK.

3  Arline F. Jager is geboren op dinsdag 23 juni 1942 in Evergreen Park (Ill.), zie VI-BL.

V-T  Annie Niemeijer, dochter van Klaas (Nick) Niemeijer (IV-C) en Anna Brontsema, is geboren op maandag 2 augustus 1909 in Chicago.

Zij trouwt op woensdag 17 augustus 1927 op 18-jarige leeftijd met de 28-jarige Isaac Ridderhoff. Isaac is geboren op zondag 11 juni 1899.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Anna La Verne Ridderhoff is geboren op zondag 30 augustus 1931 in Chicago, zie VI-BM.

2  Eleanor Ruth Ridderhoff is geboren op zaterdag 2 december 1933 in Chicago, zie VI-BN.

3  Martin Ridderhoff is geboren op maandag 10 december 1934 in Chicago, zie VI-BO.

V-U  Jantje Niemeijer, dochter van Eelbert Niemeijer (IV-D) en Tijtje ten Hove, is geboren op vrijdag 13 augustus 1896 in Kantens, is overleden op zaterdag 27 oktober 1956 in Groningen. Zij werd 60 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Zij trouwt op donderdag 30 mei 1918 in Groningen op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Harm Mulder, zoon van Berend Mulder en Albertje Braam. Harm, bakker, is geboren op dinsdag 10 juni 1890 in Nieuw-Scheemda, is overleden op maandag 8 mei 1961 in Groningen. Hij werd 70 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<43>

Van hen is een kind bekend:

1  Albertje Mulder is geboren op woensdag 29 maart 1922 in Groningen.

Zij trouwde  met Auke Bijma. Auke is geboren op maandag 13 december 1920 in Marum.

V-V  Johannes Niemeijer, zoon van Eelbert Niemeijer (IV-D) en Tijtje ten Hove, is geboren op zondag 22 november 1903 in Middelstum, is overleden op zondag 5 april 1959 in Groningen. Hij werd 55 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op donderdag 26 november 1925 op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Siepke Wibbens. Siepke is geboren op woensdag 1 september 1897. Zij overleed op maandag 10 maart 1997, 99 jaar, 6 maanden en 9 dagen oud, in Groningen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Tijtje Niemeijer is geboren op zaterdag 16 oktober 1926.

Zij trouwt in juni 1956 op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Cornelis Lambertus Beeke. Cornelis Lambertus is geboren op zaterdag 31 maart 1922 in Bussum. Hij overleed op vrijdag 9 maart 1990, 67 jaar, 11 maanden en 6 dagen oud, in Hilversum.

2  Siepko Niemeijer is geboren op zondag 3 juni 1928, zie VI-BP.

V-W  Pieterdina Niemeijer, dochter van Eelbert Niemeijer (IV-D) en Tijtje ten Hove, is geboren op zondag 17 maart 1907 in Groningen; zij overleed op zondag 8 mei 1983 in Zuidlaren (?), 76 jaar, 1 maand en 21 dagen oud.

Zij trouwt op woensdag 26 november 1930 op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes Poll, zoon van Jan Poll en Eike Venekamp. Johannes, voerman en landbouwer,  is geboren op donderdag 16 juni 1910 in Groningen, overleden  op dinsdag 14 november 1995 in Zuidlaren (?), 85 jaar, 4 maanden en 29 dagen oud.

Het echtpaar ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Coevorderweg in Zuidlaren.

    collectie Ans Beekman-Niemeijer

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Poll is geboren op maandag 22 februari 1932, is overleden op vrijdag 26 januari 1962 in Groningen. Hij werd 29 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Hij trouwde op dinsdag 17 mei 1955 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Henderika Boer. Henderika is geboren op vrijdag 29 juli 1932 in Groningen.

V-X  Gerard Niemeijer, zoon van Eelbert Niemeijer (IV-D) en Tijtje ten Hove, vertegenwoordiger, is geboren op zaterdag 12 december 1908 in Groningen.

Hij trouwde  met Metje Rozema. Metje is geboren op dinsdag 16 januari 1906 in Groningen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Elbert Niemeijer is geboren op vrijdag 20 maart 1936 in Groningen, zie VI-BQ.

2  Jantje Niemeijer is geboren op zaterdag 5 maart 1938 in Groningen, is overleden op woensdag 9 maart 1938 aldaar. Zij werd 4 dagen.

3  Anne Jan Niemeijer is geboren op maandag 8 mei 1939 in Groningen, zie VI-BR.

4  Theodoor Niemeijer is geboren op donderdag 7 oktober 1943 in Groningen.

5  Christiaan Fidus Niemeijer is geboren op dinsdag 16 september 1947.

V-Y  Pieter Ruiter, zoon van Jelte Ruiter (IV-E) en Anje Niemeijer, landarbeider, is geboren op woensdag 21 september 1898 in Middelstum. Hij overleed op vrijdag 8 april 1983 in Middelstum en werd daar begraven, 84 jaar, 6 maanden en 18 dagen oud.

Hij trouwt op zaterdag 3 mei 1924 in Middelstum op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Berendine Hedden Schulte. Berendine Hedden, dienstmeisje,  is geboren op woensdag 2 april 1902 in Ihren (Dld.), dochter van Hilkea Werdina Schulte.  Zij overleed op zaterdag 11 februari 1989 in Delfzijl (in het Delfzichtziekenhuis) en werd begraven in Middelstum, 86 jaar, 10 maanden en 9 dagen oud.

© collectie H.B. de Greef-de Jonge, Delfzijl

Boven v.l.n.r.: Karst Smits, Willem Bouwsema, Gerda Bouwsema-Ruiter,Gretha Else Baar-Ruiter, Willem Baar, Jan Georg Ruiter
Midden v.l.n.r.:Marten Bos, Hilda Andrea Smits-Ruiter, Jan de Jonge, Andrea de Jonge-Ruiter, Allert Wolthuis, Aafke Wilhelmina Ruiter-Til

Onder v.l.n.r.: Allert Wolthuis, Pieter Ruiter, Berendine Ruiter Hedden Schulte,Jellie Wolthuis-Ruiter

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Anni Ruiter is geboren op vrijdag 31 oktober 1924 in Bedum.

2  Hilda Andrea Ruiter is geboren op woensdag 10 maart 1926 in Middelstum en daar overleden op maandag 17 september 1928, 2 jaar, 6 maanden en 7 dagen oud..

3  Jellie Ruiter is geboren op zondag 1 april 1928 in Middelstum.

4  Hilda Andrea Ruiter is geboren op zaterdag 26 oktober 1929 in Toornwerd.

5  Jan Georg Ruiter is geboren op woensdag 10 februari 1932 in Toornwerd, is overleden op donderdag 12 september 1935 in Groningen. Hij werd 3 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

6  Andrea Ruiter is geboren op dinsdag 8 januari 1935 in Toornwerd.

6  Gerda Ruiter is geboren op woensdag 29 juli 1936 in Toornwerd.

7  Helga Bernhardine Ruiter is geboren op vrijdag 11 februari 1938 in Toornwerd, overleden in Middelstum op maandag 8 april 1946, 8 jaar, 1 maand en 28 dagen oud..

8  Jan Georg Ruiter is geboren op vrijdag 29 december 1939 in Toornwerd.

6  Gretha Else Ruiter is geboren op donderdag 26 maart 1942 in Middelstum.

V-Z  Jan Ruiter, zoon van Jelte Ruiter (IV-E) en Anje Niemeijer, is geboren op dinsdag 2 oktober 1900 in Middelstum.

Hij trouwde  met Trijntje Kremer. Trijntje is geboren op vrijdag 28 september 1906 in Westerwijtwerd.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jelte Ruiter is geboren op woensdag 27 juni 1928 in Westerwijtwerd.

Hij trouwde  met Annie Huisman. Annie is geboren op zondag 15 februari 1931 in Uithuizermeeden.

2  Kornelis Ruiter is geboren op zaterdag 9 januari 1932 in Westerwijtwerd, zie VI-BS.

3  Anne Berend Ruiter is geboren op donderdag 8 januari 1948 in Westerwijtwerd.

V-AA  Geertruida Ruiter, dochter van Jelte Ruiter (IV-E) en Anje Niemeijer, is geboren op donderdag 4 september 1902 in Middelstum, is overleden op zondag 21 mei 1944 in Kantens. Zij werd 41 jaar, 8 maanden en 17 dagen. Zij is begraven in Kantens.

Zij trouwde  met Klaas Kampen, zoon van Duurt Kampen en Hilje Heidstra, geboren op donderdag 15 juni 1899 en overleden op dinsdag 25 september 1984 op de leeftijd van 85 jaar. Hij werd begraven in Kantens.
 

Van hen  zijn acht kinderen bekend:

1  Hilje Kampen is geboren op donderdag 5 juli 1923. Zij is gehuwd met Evert Lutter.

2  Anje Kampen is geboren op zaterdag 4 oktober 1924. Zij is gehuwd met Wessel Balsters.

3  Duurdina Kampen is geboren op woensdag 30 december 1925. Zij overleed op vrijdag 8 juni 1984 en werd begraven in Wagenborgen,58 jaar oud.

Zij is gehuwd met Jacob (Jaap) Bosscher geboren op  maandag 13 februari 1922 en overleden op vrijdag 20 mei 1988; begraven te Wagenborgen, 66 jaar oud.

4  Jellie Ruiter is geboren op vrijdag 4 oktober 1929. Zij is gehuwd met Hendrik Wolthuis.

5  Harke Hendrik Kampen  is geboren op dinsdag 10 november 1931. Hij is gehuwd met Antje Bijlsma.

6  Pieterdina Jantina Kampen is geboren op vrijdag 24 februari 1933. Zij is gehuwd met Jacob Wienke.

7  Grietje Kampen is geboren op donderdag 2 augustus 1934. Zij is gehuwd met Hendrikus Folgerts.

8  Duurt Freerk Kampen is geboren op zaterdag 7 augustus 1943. Hij is gehuwd met Janny Kuiper.

V-AB  Anje Ruiter, dochter van Jelte Ruiter (IV-E) en Anje Niemeijer, is geboren op woensdag 1 juni 1910 in Middelstum.

Zij trouwde  met Willem Schaalma. Willem is geboren op zaterdag 25 februari 1911.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Gerda Schaalma is geboren op donderdag 24 december 1936.

2  Freerk Willem Schaalma is geboren op zondag 13 maart 1938.

3  Anny Ella Schaalma is geboren op zondag 27 juli 1941.

4  Jelte Schaalma is geboren op vrijdag 21 januari 1944.

5  Evert Jan Schaalma is geboren op vrijdag 1 maart 1946.

6  Pieter Albertus Schaalma is geboren op woensdag 22 december 1948.

7  Albertus Jantinus Schaalma is geboren op donderdag 26 juli 1951.

8  Willem Klaas Schaalma is geboren op zaterdag 13 juni 1953.

V-AC  Janna Ruiter, dochter van Jelte Ruiter (IV-E) en Anje Niemeijer, is geboren op vrijdag 12 juli 1912 in Westerwijtwerd.

Zij trouwde  met H. Pals. H. is overleden in 1952 in Garsthuizen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jelte Pals is geboren in 1937.

2  Hendrik Pals is geboren in 1940.

3  Annie Pals is geboren in 1942.

V-AD  Klaas Ruiter, zoon van Jelte Ruiter (IV-E) en Anje Niemeijer, is geboren op zaterdag 13 juni 1914 in Westerwijtwerd.

Hij trouwde  met Frederika Geertruida Voordewind. Frederika Geertruida is geboren op vrijdag 29 februari 1924.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Frederika Antje Ruiter is geboren op dinsdag 26 juni 1951.

2  Jelte Klaas Ruiter is geboren op dinsdag 21 september 1954.

3  Antje Meiske Ruiter is geboren op vrijdag 9 mei 1958.

V-AE  Aaltje Elisabeth Ruiter, dochter van Jelte Ruiter (IV-E) en Anje Niemeijer, is geboren op zondag 6 februari 1921 in Westerwijtwerd.

Zij trouwde  met Anne Boersma. Anne is overleden voor 1971.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jelte Boersma.

2  Sipko Boersma.

3  Pieter Boersma.

4  Aaltje Boersma.

5  Anne Boersma.

V-AF  Jan Lubbers Niemeijer, zoon van Frans Niemeijer (IV-F) en Martje Hartman, politieman (zie beschrijving hieronder), is geboren op zondag 23 februari 1902 in Middelstum. Hij overleed op woensdag 4 november 1987 op de leeftijd van 85 jaar, 8 maanden en 12 dagen. Hij werd begraven in Grootegast.

Hij trouwde  met Helena Faber, dochter van Jan Adrianus Faber en Jentje Manden. Helena is geboren op maandag 30 mei 1898 in Meppel. Zij overleed op dinsdag 8 oktober 1968 en werd begraven in Grootegast. Zij werd 70 jaar, 4 maanden en 8 dagen oud.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jentje Niemeijer is geboren op woensdag 24 februari 1932 in Den Haag, zie VI-BT.

2  Martje Niemeijer is geboren op dinsdag 25 april 1933 in Den Haag, zie VI-BU.

3  Jeannette Adriana Niemeijer is geboren op zondag 30 juni 1935 in Hoogeveen, zie VI-BV.

4  Frans Niemeijer is geboren op zondag 9 mei 1937 in Hoogeveen, zie VI-BW.

5  Jan Adrianus Niemeijer is geboren op donderdag 12 oktober 1939 in Hoogeveen, zie VI-BX.

Na het overlijden van Helena Faber, trouwde Jan L. met  Grietje Land, geboren op dinsdag 23 maart 1909, overleden op zondag 14 december 2008, begraven in Grootegast op de leeftijd van 99 jaar.

    Jan Lubbers Niemeijer [gereformeerd, 1.75 m lang, penningnummer 2571 van de rijksveldwacht] was na zijn basisscholing magazijnbediende. Hij werd vrijgeloot voor militaire dienst, maar trad op 19-jarige leeftijd vrijwillig in dienst bij het 1e regiment huzaren in Amersfoort. Daar diende hij 13 maanden [18-08-1921 tot 25-09-1922] en werd korporaal. Trad daarna in dienst bij het Wapen van de Marechaussee. Hij bleef zes jaar [25-09-1922 tot 15-06-1928] bij de Marechaussee en diende bij de brigades te Meppel, Assen, Groningen en Hoogeveen. Vervolgens was hij politieagent [3 jaar] en rechercheur [4 jaar] bij de gemeentepolitie van ís-Gravenhage. Op 1 mei 1936 werd Jan Lubbers veldwachter in Hoogeveen. Op 01-08-1941 werd Hoogeveen een gemeentepolitiegemeente. Jan Lubbers werd agent van politie/rechercheur in het gemeentelijke corps van Hoogeveen. Op 10-06-1944 werd hij overgeplaatst naar Bedum. Na de bevrijding werd hij adjudant van de Rijkspolitie in Grootegast. (Met dank aan Jan A. Maas, Hoorn, die deze gegevens verzamelde)

 

V-AG  Martje Niemeijer, dochter van Frans Niemeijer (IV-F) en Grietje Kruizinga, is geboren op zondag 28 januari 1912. Zij overleed op vrijdag 19 maart 1999 en werd begraven in Zuidwolde, 87 jaar, 1 maand en 19 dagen oud.

Zij trouwde  met Harm Schollema. Harm, PTT-ambtenaar, is geboren op zaterdag 10 oktober 1914. Hij is overleden op woensdag 18 februari 1998 en werd begraven in Zuidwolde, 83 jaar, 4 maanden en 8 dagen oud.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Schollema is geboren op vrijdag 2 december 1938, is overleden op zaterdag 15 april 1944. Zij werd 5 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

2  Jantina Schollema is geboren op maandag 21 juli 1941. Zij is getrouwd met Enno Oudman. Enno and Jantina Oudman along with their 2 small children Marjan (2) and Hendrik (11mnths) arrived (in 1967) from Netherlands on a new adventure. We were blessed with 3 more children Karen, Robin and David and became successful in our business.
First settled in Wokelup Western Australia (bron:http://www.museum.wa.gov.au/welcomewalls/names/oudman-family)

3  Pieter Schollema is geboren op maandag 18 februari 1946.

4  Lena Anna Schollema is geboren op donderdag 4 mei 1950.

V-AH  Jantina Niemeijer, dochter van Frans Niemeijer (IV-F) en Grietje Kruizinga, is geboren op vrijdag 12 september 1913 in Middelstum, is overleden in september 1969. Zij werd 56 jaar.

Zij trouwde  met Anne Koning. Anne is geboren op woensdag 7 januari 1914.

Het echtpaar emigreerde naar Noord Amerika.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Koning.

2  Grietje Koning.

V-AI  Wijbe Niemeijer ook genaamd Wiebe Niemeijer, zoon van Frans Niemeijer (IV-F) en Grietje Kruizinga, vertegenwoordiger, is geboren op vrijdag 10 september 1915 in Middelstum. Hij overleed op maandag 5 februari 1990 en werd begraven in Middelstum, 74 jaar, 4 maanden en 26 dagen oud.

Hij trouwde  met Johanna Aaltje Martens. Johanna is geboren op zondag 14 augustus 1921. Zij overleed op donderdag 19 juni 2003 en werd begraven in Middelstum, 81 jaar, 10 maanden en 5 dagen oud.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Frans Martinus Niemeijer is geboren op donderdag 24 mei 1945.

2  Martinus Frans Niemeijer is geboren op vrijdag 5 september 1947.

3  Dieta Niemeijer is geboren op vrijdag 9 mei 1952.

V-AJ  Janna Niemeijer, dochter van Frans Niemeijer (IV-F) en Grietje Kruizinga, is geboren op dinsdag 4 maart 1919 in Middelstum. Zij overleed op woensdag 20 november 2002 en werd begraven in Bedum, 83 jaar, 8 maanden en 16 dagen oud.

Zij trouwt op donderdag 15 maart 1945 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Wolthuis. Johannes is geboren op donderdag 10 oktober 1918. Hij overleed op donderdag 2 augustus 1990 en werd begraven in Bedum, 71 jaar, 9 maanden en 29 dagen oud.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Bert Wolthuis is geboren op zaterdag 2 mei 1953.

2  Klaassien Wolthuis is geboren op vrijdag 8 februari 1946.

3  Grietje Wolthuis is geboren op zaterdag 18 oktober 1947, is overleden op woensdag 29 oktober 1947. Zij werd 11 dagen.

4  Grietje Wolthuis is geboren op donderdag 27 januari 1949.

V-AK  Jantje Niemeijer, dochter van Frans Niemeijer (IV-F) en Grietje Kruizinga, is geboren op vrijdag 26 mei 1922. Zij overleed op dinsdag 17 februari 2004 en werd begraven in Thesinge op de leeftijd van 81 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Zij trouwde  met Joost Westerhof. Joost, wonende in Thesinge, is geboren op woensdag 24 april 1901.

Van hen is een kind bekend:

1  Roelof Westerhof is geboren op woensdag 22 oktober 1958 in Ten Boer.

Generatie VI

(van 1911 tot heden)

In deze generatie zijn 76 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1941 en 1971. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (31x), Chicago (13x), Haren (Gr.) (9x), Hoogkerk (8x), Kalamazo (Mi.) (7x), Oak Park (Ill.) (7x), Grootegast (6x), Leiden (5x), Zuidwolde (5x), Leeuwarden (5x), Zuidhorn (4x), Wassenaar (3x), Calgary (Can.) (2x), Den Haag (2x), Franeker (2x), LaGrange (2x), Voorschoten (2x), Marknesse (2x), Assen, Bedum, Beruyn (Ill.), Berwijn, Winsum (Gr.), Winschoten, Wijckel (Frl.), Elmhurst (Ill.), La Grange (Ill.), Ter Apel, Haney, Harderwijk, Ten Post, Hellevoetsluis, St. Renning, Alphen aan den Rijn, Schiedam, Ruischerbrug, Rotterdam en Tietjerk. Er zijn momenteel nog 215 van de 235 kinderen in leven.

VI-A  Jan Niemeijer, zoon van Pieter Niemeijer (V-A) en Nieske Bolt, ambtenaar sociale dienst, is geboren op vrijdag 14 januari 1916 in Groningen. Hij is overleden op donderdag 19 maart 2009 in Groningen op de leeftijd van 93 jaar, 2 maanden en 5 dagen. Hij werd begraven op maandag 23 maart 2009 op de Selwerderhof in Groningen, na een afscheidsdienst in de Fonteinkerk.

Hij trouwde  met Jantina Sijtsema. Jantina is geboren op zaterdag 4 januari 1913 in Uithuizen. Zij overleed op maandag 3 augustus 2009 in Groningen, waar zij werd verpleegd in het zorgcentrum Patrimonium. Zij werd begraven op vrijdag 7 augustus 2009 op Selwerderhof; zij bereikte de leeftijd van 96 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Herman Johannes Niemeijer, onderwijzer, is geboren op vrijdag 29 mei 1942 in Groningen.

2  Jurjen Jan (Jur) Niemeijer, onderwijzer, is geboren op dinsdag 27 januari 1948 in Groningen, overleden.

Hij trouwt op donderdag 26 maart 1970 op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijnie Veenhoven. Trijnie is geboren op woensdag 6 juli 1949.

3  Harm Klaas Jacob (Harry)  Niemeijer is geboren op maandag 17 september 1951 in Groningen.

VI-B  Stijntje Harmanna Niemeijer, dochter van Pieter Niemeijer (V-A) en Nieske Bolt, is geboren op zondag 24 augustus 1919 in Kloosterburen.

Zij trouwt op zaterdag 26 januari 1946 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Jacobus (Wim) Laman. Wim, gereedschappenhandelaar te Leiden, is geboren op maandag 23 september 1918 en overleed op vrijdag 14 augustus 1998 in Leiderdorp, 79 jaar, 10 maanden en 22 dagen oud.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Nieske Janette Laman is geboren op dinsdag 4 maart 1947 in Leiden.

Zij trouwde  met G van der Smieten.

2  Willem Jakobus Laman is geboren op maandag 10 januari 1949 in Leiden.

3  HenriŽtte Maria Laman is geboren op maandag 10 januari 1949 in Leiden.

4  Peter Boudewijn Laman is geboren op donderdag 7 januari 1954 in Leiden.

VI-C  Harmanna Niemeijer, dochter van Pieter Niemeijer (V-A) en Nieske Bolt, is geboren op zondag 21 november 1920 in Groningen, is overleden op  maandag 4 november 2013 in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren (Gn.) en  begraven op zaterdag 9 november 2013 op 'de Eshof' in Haren; zij werd 92 jaar, 11 maanden en 14 dagen oud.

Zij trouwde  met ds. Gerrit Marius Wijtze Steen. Gerrit Marius Wijtze, gereformeerd predikant, is geboren op zondag 29 juli 1923 in Zoutkamp, is overleden op zondag 2 oktober 2005 in Beetsterzwaag, 82 jaar, 2 maanden en 3 dagen oud.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Tineke Margaretha (Hanneke) Steen is geboren op dinsdag 27 februari 1951 in Wijckel (Frl.), wonende in Emmen.

2  Hendrik Jan Melle (Henk) Steen is geboren op zondag 23 augustus 1953 in Marknesse, wonende in Castricum.

3  Deniese Janette Steen is geboren op dinsdag 26 juni 1956 in Marknesse, wonende in Assen.

VI-D  Harm Niemeijer, zoon van Pieter Niemeijer (V-A) en Nieske Bolt, officier van justitie, is geboren op woensdag 16 augustus 1922 in Groningen.

Hij trouwt op vrijdag 14 oktober 1949 op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jansje Jantina Scholtens. Jansje Jantina is geboren op vrijdag 3 juli 1925 in Groningen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Anko Niemeijer is geboren op vrijdag 20 oktober 1950 in Leeuwarden.

2  Pieter Niemeijer is geboren op donderdag 22 december 1955 in Leeuwarden.

3  Michiel Adriaan Niemeijer is geboren op zondag 27 oktober 1957 in Leeuwarden.

4  Marnix Theodoor Niemeijer is geboren op zaterdag 7 mei 1960 in Leeuwarden.

5  Sjoukje Dorothea Niemeijer is geboren op zaterdag 28 mei 1966 in Leeuwarden.

VI-E  Jantina Grietje Niemeijer, dochter van Pieter Niemeijer (V-A) en Nieske Bolt, is geboren op woensdag 1 augustus 1928.

Zij trouwt op vrijdag 25 januari 1952 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Anne Parmentier. Johannes Anne, wolfabrikant, is geboren op donderdag 23 september 1926.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  DaniŽl Parmentier is geboren op woensdag 1 juli 1953 in Leiden.

2  Jan Theodoor Parmentier is geboren op woensdag 11 mei 1955 in Voorschoten.

3  Janine Annette Parmentier is geboren op zondag 29 maart 1959 in Voorschoten.

4  Sebina Elizabeth Christine Parmentier is geboren op zondag 27 december 1964 in Tietjerk.

VI-F  Jan Elzo Niemeijer, zoon van Stoffer Niemeijer (V-B) en Ietje Rozema, hoofdontvanger rijksbelastingen, is geboren op dinsdag 10 oktober 1922 in Groningen.

Hij trouwt op vrijdag 2 november 1945 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Pot. Jantje is geboren op vrijdag 3 november 1922 in Groningen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Christoffel Niemeijer is geboren op zondag 22 september 1946 in Groningen.

2  Johannes Elze Niemeijer is geboren op donderdag 4 augustus 1955 in Den Haag.

3  Theresia Jacqueline Jeannette Niemeijer is geboren op maandag 13 januari 1958 in Den Haag.

4  Andreas Matthias Niemeijer is geboren op woensdag 17 juni 1964 in Alphen aan den Rijn.

5  Jan Niemeijer is geboren op maandag 21 februari 1949 in Groningen.

6  Ida Niezina Jeannette Dorothea Niemeijer is geboren op vrijdag 12 maart 1954 in Schiedam.

VI-G  Elzo Niemeijer, zoon van Stoffer Niemeijer (V-B) en Ietje Rozema, is geboren op donderdag 3 april 1924 in Groningen.

Hij trouwt op vrijdag 12 juli 1946 op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Grace Bulthuis. Grace is geboren op dinsdag 29 oktober 1918 in Chicago.

Van hen is een kind bekend:

1  Janice Edith Niemeijer is geboren op maandag 23 juni 1947 in Chicago.

Zij trouwt op zaterdag 29 augustus 1970 in Grand Rapids op 23-jarige leeftijd met William Ross Scholten.

VI-H  Jantje Niemeijer, dochter van Stoffer Niemeijer (V-B) en Ietje Rozema, is geboren op zaterdag 26 maart 1927 in Groningen.

Zij trouwt op dinsdag 1 maart 1949 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Schaap. Jan, belastingambtenaar, is geboren op maandag 3 september 1923 in Zuurdijk.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Remmert Jan Schaap is geboren op donderdag 24 november 1949 in Winsum (Gr.).

2  Christoffel Jacobus Schaap is geboren op woensdag 8 augustus 1951 in Groningen.

3  Ida Niezina Hinke Schaap is geboren op vrijdag 27 april 1956 in Groningen.

4  HenriŽtte Jeannette Schaap is geboren op donderdag 28 mei 1959 in Groningen.

VI-I  Jacobus Niemeijer, zoon van Stoffer Niemeijer (V-B) en Ietje Rozema, is geboren op dinsdag 31 december 1929 in Groningen.

Hij trouwt op maandag 22 oktober 1951 op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Lucretia Bolt. Lucretia is geboren op dinsdag 31 december 1929 in Groningen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Christoffel Elibert Niemeijer is geboren op woensdag 14 mei 1952 in Groningen.

2  Elibert Niemeijer is geboren op zondag 1 augustus 1954 in Groningen.

3  Ida Niemeijer is geboren op dinsdag 8 mei 1956 in Groningen.

4  Elzo Johannes Niemeijer is geboren op woensdag 3 juni 1964 in Groningen.

VI-J  Jantina Sara Niemeijer, dochter van Petrus Niemeijer (V-C) en Jantje Eikenhout, is geboren op dinsdag 20 maart 1928 in Groningen.

Zij trouwt op dinsdag 30 december 1958 op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Cornelis Schep. Cornelis is geboren op zaterdag 8 december 1923 in Schoonhoven.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Peter Jan Schep is geboren op zaterdag 27 februari 1960 in Wassenaar.

2  Cornelis Johannes Schep is geboren op woensdag 8 mei 1963 in Wassenaar.

3  Wouter Dirk Schep is geboren op dinsdag 1 december 1964 in Wassenaar.

VI-K  Anne Christiaan Wilhelm van der Veen, zoon van Nicolaas van der Veen (V-D) en Elizabeth Klazina Niemeijer, vertegenwoordiger, is geboren op zondag 11 april 1926 in Groningen.

Hij is gehuwd met Trientje Louwes. Trientje is geboren op dinsdag 6 oktober 1925 in Groningen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Ellen T.W. van der Veen is geboren op woensdag 1 oktober 1952 in Groningen.

2  Nicole E.J. van der Veen is geboren op maandag 30 november 1959 in Groningen.

3  Mirjam E. van der Veen is geboren in februari 1964 in Groningen.

VI-L  Jantje van der Veen, dochter van Nicolaas van der Veen (V-D) en Elizabeth Klazina Niemeijer, is geboren op woensdag 8 augustus 1928 in Groningen.

Zij trouwde  met Robert Ruhulessin. Robert, horecabedrijf, is geboren op zondag 22 december 1929 in Amahai.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Elisabeth Batseba Ruhulessin is geboren op vrijdag 3 december 1965 in Groningen.

2  Anganita Christiane Ruhulessin is geboren op woensdag 27 december 1967 in Groningen.

VI-M  Egbert Jan van der Veen, zoon van Nicolaas van der Veen (V-D) en Elizabeth Klazina Niemeijer, journalist, is geboren op maandag 2 maart 1936 in Groningen.

Hij is gehuwd met Annelies J. Westening. Annelies J. is geboren op vrijdag 13 april 1945.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Brigitte Elisabeth van der Veen is geboren op vrijdag 6 oktober 1967.

2  Francis Anica van der Veen is geboren op maandag 4 januari 1971.

VI-N  Christiaan Willem van der Veen, zoon van Nicolaas van der Veen (V-D) en Elizabeth Klazina Niemeijer, is geboren op zaterdag 1 augustus 1942 in Groningen.

Hij is gehuwd met Johanna Marijke Idema. Johanna Marijke is geboren op donderdag 26 juli 1945.

Van hen is een kind bekend:

1  Kari-Anne Kirsten Lisabeth van der Veen is geboren op woensdag 2 december 1970.

VI-O  Stefanus Gesinus Reinald Niemeijer, zoon van Klaas Niemeijer (V-E) en Antje Telkamp, is geboren op maandag 16 mei 1932 in Groningen.

Hij trouwde  met Maartje Elisabeth van der Zanden. Maartje Elisabeth is geboren op donderdag 17 november 1932 in Groningen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth Wilhelmina Margaretha Niemeijer is geboren op maandag 27 januari 1958 in Groningen.

2  Karel Stefanus Niemeijer is geboren op zondag 6 maart 1960 in Groningen.

3  Wilhelmina Margaretha Niemeijer is geboren op vrijdag 23 december 1966 in Haren (Gr.).

VI-P  Jan Anton Niemeijer, zoon van Klaas Niemeijer (V-E) en Antje Telkamp, journalist en uitgever, wonende in Groningen, is geboren op donderdag 18 mei 1933 aldaar.

Hij is op dinsdag 7 april 1959 in Groningen gehuwd met Jantje (Jeanne) Mebius, is geboren op dinsdag 10 juli 1934 in Groningen, overleden op dinsdag 22 mei 2012 in Groningen, begraven op dinsdag 29  mei 2012 op begraafplaats Harenerhof in Haren, na dankdienst in de Gorechtskerk in Haren; Jeanne werd 77 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

    Jeanne Niemeijer-Mebius 1934-2012 (collectie Jan A. Niemeijer)

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Wieke Marijke (Wieke) Niemeijer is geboren op zaterdag 6 augustus 1960 in Haren (Gr.).

2  Anton Johannes (Anton) Niemeijer is geboren op woensdag 16 januari 1963 in Haren (Gr.).

3  Franciscus Matthijs (Frank) Niemeijer is geboren op vrijdag 8 april 1966 in Haren (Gr.).

VI-Q  Nanny Gretha Elisabeth Niemeijer, dochter van Klaas Niemeijer (V-E) en Antje Telkamp, is geboren op zondag 30 juni 1940 in Groningen.

Zij is gehuwd met Roelf Leendert Heslinga. Roelf Leendert, koffie- en theehandelaar, is geboren op zaterdag 3 september 1938 in Groningen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Antoinet Marian Heslinga is geboren op maandag 25 mei 1964 in Haren (Gr.).

2  Roeland Paul Heslinga is geboren op dinsdag 9 november 1965 in Haren (Gr.).

VI-R  Everhardus Hendrik Niemeijer, zoon van Klaas Niemeijer (V-E) en Antje Telkamp, onderwijs, is geboren op donderdag 14 mei 1942 in Groningen.

Hij trouwt op woensdag 10 mei 1967 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Martje Theodoor Sluiter. Martje Theodoor is geboren op maandag 10 september 1945 in Groningen.

Van hen is een kind bekend:

1  Alette Saskia Niemeijer is geboren op dinsdag 14 januari 1969 in Groningen.

VI-S  Afina Jantina Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer Ridder in de orde van Oranje-Nassau (V-F) en Hillechiena Menna Bos, is geboren op donderdag 6 april 1933 in Groningen.

Zij trouwt op woensdag 7 januari 1959 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Robert Meylis. Robert, loonadministrateur, is geboren op donderdag 10 augustus 1933 in Haarlem.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Hildegard Maria Meylis is geboren op donderdag 17 december 1959 in Haren (Gr.).

2  Janet Petra Christa Meylis is geboren op zondag 24 december 1961 in Haren (Gr.).

3  Pieter Maarten Meylis is geboren op zondag 17 april 1966 in Haren (Gr.).

VI-T  Jan Gerrit Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer Ridder in de orde van Oranje-Nassau (V-F) en Hillechiena Menna Bos, grafisch bedrijf, is geboren op vrijdag 4 mei 1934 in Groningen.

Hij trouwt op maandag 5 maart 1962 op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Huising. Trijntje is geboren op woensdag 22 september 1937 in Haren (Gr.).

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Peter Niemeijer is geboren op vrijdag 20 juli 1962 in Groningen.

2  Gerda Theresia Niemeijer is geboren op vrijdag 17 juni 1966 in Groningen.

VI-U  Janneke Hilde Niemeijer, dochter van Jan Niemeijer Ridder in de orde van Oranje-Nassau (V-F) en Hillechiena Menna Bos, is geboren op woensdag 17 juli 1940 in Groningen.

Zij trouwt op woensdag 7 juli 1965 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Peter Huising. Peter, vertegenwoordiger, is geboren op woensdag 25 september 1940 in Haren (Gr.).

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Otto Jan Christiaan Huising is geboren op zondag 5 juni 1966 in Winschoten.

2  Frank Alexander Huising is geboren op donderdag 21 oktober 1971 in Assen.

VI-V  Antje Jeannette Gretha Niemeijer, dochter van Jantinus Niemeijer (V-G) en Hiske Nauta, is geboren op dinsdag 24 december 1940 in Groningen.

Zij trouwt op vrijdag 16 november 1962 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige drs. Reinhold Pieter Jukkema. Reinhold Pieter, psycholoog, is geboren op donderdag 11 juli 1940.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Peter Arnold Jukkema is geboren op maandag 17 februari 1964 in Groningen.

2  Christina Miranda Jukkema is geboren op vrijdag 6 mei 1966 in Rotterdam.

3  Karin Annetta Jukkema is geboren op zondag 30 november 1969 in Hellevoetsluis.

VI-W  Jantje Nanny Hiske Niemeijer, dochter van Jantinus Niemeijer (V-G) en Hiske Nauta, is geboren op dinsdag 12 mei 1942 in Groningen.

Zij trouwt op vrijdag 18 maart 1966 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige drs. Jan Willem Hoenders. Jan Willem, arts, is geboren op donderdag 17 oktober 1940 in Groningen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Goossen Werner Hoenders is geboren op zaterdag 19 augustus 1967 in Zuidhorn.

2  Hiske Sonia Hoenders is geboren op vrijdag 27 maart 1970 in Harderwijk.

3  Harmke Wendemarie Hoenders is geboren op zaterdag 22 mei 1971.

VI-X  ing. Jan Doede Niemeijer, zoon van Jantinus Niemeijer (V-G) en Hiske Nauta, bouwkundig ingenieur, is geboren op zaterdag 17 juni 1944 in Utrecht.

Hij trouwt op vrijdag 24 oktober 1969 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Dukke M. Ferwerda. Dukke M. is geboren op zaterdag 15 juli 1944.

Van hen is een kind bekend:

1  Janneke Hiske Niemeijer is geboren op dinsdag 3 augustus 1971 in Ter Apel.

VI-Y  Anje Niemeijer, dochter van Pieter Niemeijer (V-H) en Martje Duisterwinkel, is geboren op vrijdag 20 augustus 1920 in Groningen.

Zij trouwt op dinsdag 18 september 1945 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Eise Kamphuis. Eise, bakker, is geboren op dinsdag 7 juni 1921.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Roelof Kamphuis, onderwijzer, is geboren op dinsdag 14 oktober 1947 in Groningen.

Hij trouwt op woensdag 21 oktober 1970 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Harmanna de Haan. Harmanna is geboren op maandag 8 maart 1948.

2  Margreet Kamphuis is geboren op zaterdag 11 augustus 1951 in Groningen.

VI-Z  Maria Niemeijer, dochter van Pieter Niemeijer (V-H) en Martje Duisterwinkel, is geboren op zondag 5 november 1922 in Groningen.

Zij trouwt op zaterdag 19 oktober 1946 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Huseman. Jan, bakker, is geboren op dinsdag 14 juni 1921 in Groningen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Huseman is geboren op donderdag 26 augustus 1948 in Groningen.

2  Margreet Huseman is geboren op maandag 23 oktober 1950 in Groningen.

3  Rikdina Huseman is geboren op zaterdag 2 juli 1955 in Groningen.

VI-AA  Grietje Kersaan, dochter van Jan Kornelis Kersaan (V-I) en Elisabeth Niemeijer, is geboren op donderdag 22 juli 1920 in Bedum.

Zij trouwde  met Neelco Hoeksema. Neelco, deurwaarder, is geboren op vrijdag 25 april 1919.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Kornelis Hoeksema is geboren op zaterdag 17 april 1943, is overleden op vrijdag 31 juli 1964. Hij werd 21 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

2  Jan Kornelis Hoeksema, bouwkundig tekenaar, is geboren op donderdag 27 april 1944.

Hij trouwt op dinsdag 14 mei 1968 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Eltina Renny Meske. Eltina Renny is geboren op dinsdag 25 februari 1947.

3  Christoffer Hoeksema is geboren op vrijdag 21 februari 1947.

4  Neelco Hoeksema is geboren op vrijdag 9 september 1949.

5  Rudolf Eduard Hoeksema is geboren op zaterdag 12 december 1953.

6  Elisabeth Ietje Hoeksema is geboren op dinsdag 9 september 1958.

7  Johan Marnix Hoeksema is geboren op vrijdag 22 december 1961.

VI-AB  Anje Kersaan, dochter van Jan Kornelis Kersaan (V-I) en Elisabeth Niemeijer, is geboren op zondag 8 januari 1922 in Bedum.

Zij trouwt op dinsdag 7 augustus 1945 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik van der Wal. Hendrik, bouwkundig opzichter, is geboren op zondag 30 maart 1919.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth van der Wal is geboren op donderdag 15 augustus 1946.

2  Tetje van der Wal is geboren op zondag 5 november 1950.

3  Jacob van der Wal is geboren op donderdag 17 februari 1955.

VI-AC  Stoffer Kersaan, zoon van Jan Kornelis Kersaan (V-I) en Elisabeth Niemeijer, grossier, is geboren op donderdag 20 mei 1926 in Bedum.

Hij is gehuwd met Elisabeth Groenewoldt. Elisabeth is geboren op vrijdag 10 december 1926.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Elisabeth Kersaan is geboren op vrijdag 16 juni 1950.

2  Elisabeth Trijntje Kersaan is geboren op woensdag 23 januari 1952.

3  Beatrix Kersaan is geboren op donderdag 3 mei 1956.

4  Marjan Yvonne Kersaan is geboren op woensdag 10 december 1958.

5  Linda Jeanette Kersaan is geboren op maandag 28 december 1959.

VI-AD  Henderika Kersaan, dochter van Jan Kornelis Kersaan (V-I) en Elisabeth Niemeijer, is geboren op dinsdag 25 september 1928 in Bedum.

Zij is gehuwd met Karel Houwing. Karel, vertegenwoordiger, is geboren op vrijdag 11 mei 1928.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Tjaarko Houwing is geboren op dinsdag 6 oktober 1953.

2  Martje Elisabeth Houwing is geboren op dinsdag 24 januari 1961.

3  Elisabeth Karin Houwing is geboren op zaterdag 6 april 1963.

4  Jan Kornelis Houwing is geboren op zaterdag 19 april 1958.

VI-AE  Stoffer Jacob Niemeijer, zoon van Marten Jan Niemeijer (V-J) en Henderika Apeldoorn, is geboren op woensdag 30 november 1921 in Eelde.

Hij trouwt op maandag 24 april 1944 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Aukje Kruger. Aukje is geboren op vrijdag 6 juni 1919.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Jan Niemeijer is geboren op woensdag 6 december 1944.

Hij trouwt op woensdag 26 april 1967 op 22-jarige leeftijd met Helena Maria van Zutphen. Helena Maria is geboren in Amsterdam.

2  Gerard Niemeijer is geboren op maandag 20 september 1948.

VI-AF  Jacob Niemeijer, zoon van Marten Jan Niemeijer (V-J) en Henderika Apeldoorn, is geboren op vrijdag 1 april 1927 in Groningen.

Hij trouwt op donderdag 7 februari 1952 op 24-jarige leeftijd met Theresia Jantiena Henderika Heine.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Martin Jan Niemeijer is geboren op dinsdag 4 maart 1952.

2  Jantina Henderika Niemeijer is geboren op zaterdag 31 augustus 1957.

3  Berend Jan Niemeijer is geboren op zondag 26 september 1965.

VI-AG  Jan Brandsma, zoon van Wiebe Brandsma (V-L) en Hilje Niemeijer, is geboren op maandag 30 augustus 1926 in Groningen.

Hij trouwt op woensdag 12 maart 1952 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Duurke Wit. Duurke is geboren op maandag 19 mei 1924 in Uithuizen.

Van hen is een kind bekend:

1  Henderika Brandsma is geboren op donderdag 30 december 1954.

VI-AH  Stoffer Brandsma, zoon van Wiebe Brandsma (V-L) en Hilje Niemeijer, is geboren op dinsdag 6 september 1927 in Groningen.

Hij trouwt op vrijdag 10 juni 1955 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Lolkje van der Veen. Lolkje is geboren op dinsdag 14 juni 1932 in Harkema Opeinde.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Wiebe Jan Brandsma is geboren op vrijdag 23 maart 1956 in Calgary (Can.).

2  Klaas Philip Brandsma is geboren op zondag 31 maart 1957 in Calgary (Can.).

VI-AI  Martein Judetha Elisabeth Brandsma, dochter van Wiebe Brandsma (V-L) en Hilje Niemeijer, is geboren op zaterdag 27 februari 1937 in Groningen.

Zij trouwt op woensdag 17 juli 1963 op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan de Wind. Jan is geboren op zaterdag 25 maart 1939 in Gerkesklooster.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jakob de Wind is geboren op dinsdag 27 oktober 1964 in Zuidhorn.

2  Hilje de Wind is geboren op zondag 16 januari 1966 in Zuidhorn.

3  Zwaantine de Wind is geboren op woensdag 11 januari 1967 in Zuidhorn.

VI-AJ  Bruin Mulder, zoon van Tjaart Mulder (V-M) en Anje Niemeijer, brandstoffenhandelaar, is geboren op dinsdag 8 juli 1930 in Zuidwolde.

Hij trouwt op vrijdag 3 mei 1957 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Zwaantje Henderika Vennema. Zwaantje Henderika is geboren op zaterdag 24 maart 1934 in Bedum.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Tjaart Mulder is geboren op woensdag 27 augustus 1958 in Bedum.

2  Alida Mulder is geboren op donderdag 12 december 1963 in Zuidwolde.

VI-AK  Anje Mulder, dochter van Tjaart Mulder (V-M) en Anje Niemeijer, is geboren op dinsdag 13 juni 1933 in Zuidwolde.

Zij trouwt op dinsdag 5 juli 1955 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Simon Klaas van Bruggen. Simon Klaas is geboren op zondag 17 juli 1932 in Noorddijk.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas van Bruggen is geboren op zaterdag 21 januari 1956 in Zuidwolde.

2  Tjaart van Bruggen is geboren op dinsdag 20 oktober 1959 in Zuidwolde.

3  Johannes van Bruggen is geboren op maandag 18 november 1963 in Zuidwolde.

VI-AL  Martje Mulder, dochter van Tjaart Mulder (V-M) en Anje Niemeijer, is geboren op dinsdag 9 juli 1935 in Zuidwolde.

Zij trouwt op woensdag 13 mei 1959 op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaas Wicherts. Klaas, melkhandelaar, is geboren in augustus 1929 in Garmerwolde.

Van hen is een kind bekend:

1  Anje Wicherts is geboren op vrijdag 2 september 1960 in Ten Post.

VI-AM  Johanna Maria Mulder, dochter van Tjaart Mulder (V-M) en Anje Niemeijer, is geboren op zondag 11 augustus 1940 in Zuidwolde.

Zij trouwt op woensdag 23 oktober 1963 op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik Wicherts. Hendrik, onderwijzer, is geboren op donderdag 12 oktober 1933 in Overschild.

Van hen is een kind bekend:

1  Aalf Wicherts is geboren op maandag 7 september 1964 in Ruischerbrug.

VI-AN  Stoffer Mulder, zoon van Tjaart Mulder (V-M) en Anje Niemeijer, brandstoffenhandelaar, is geboren op zondag 23 augustus 1942 in Zuidwolde.

Hij trouwt op woensdag 14 april 1965 op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Ankje Elzinga. Ankje is geboren op zondag 3 februari 1946 in Ellerhuizen.

Van hen is een kind bekend:

1  Tjaart Mulder is geboren op dinsdag 2 november 1965 in Zuidwolde.

VI-AO  Harriet Schoonveld, dochter van Albert Schoonveld (V-N) en Pieterke Niemeijer, is geboren op zaterdag 24 juli 1915 in Chicago.

Zij trouwt op vrijdag 16 juli 1948 op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige John Vogel. John is geboren op zondag 12 juni 1921.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Bruce Vogel is geboren op donderdag 19 oktober 1950 in Chicago.

2  Judith Vogel is geboren op woensdag 7 mei 1952 in Chicago.

3  John Vogel is geboren op zondag 30 mei 1954 in Chicago.

4  Clarence Vogel is geboren op zondag 27 november 1955 in Chicago.

VI-AP  Anna Schoonveld, dochter van Albert Schoonveld (V-N) en Pieterke Niemeijer, is geboren op zaterdag 21 april 1917 in Chicago.

Zij trouwt op woensdag 7 februari 1951 op 33-jarige leeftijd met de 36-jarige William Hoekstra. William is geboren op zondag 12 april 1914.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Henry Al. Hoekstra is geboren op vrijdag 21 december 1951 in Chicago.

2  Nell Anne Hoekstra is geboren op maandag 10 augustus 1953 in Chicago.

VI-AQ  Henrieka Schoonveld, dochter van Albert Schoonveld (V-N) en Pieterke Niemeijer, is geboren op woensdag 16 april 1919 in Chicago.

Zij trouwt op vrijdag 27 september 1940 op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Harry van Dijke. Harry is geboren op woensdag 9 oktober 1918.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Alan van Dijke is geboren op zaterdag 12 juli 1941 in Chicago, zie VII-A.

2  Harry van Dijke is geboren op zaterdag 9 oktober 1943 in Chicago, zie VII-B.

3  Charles van Dijke is geboren op maandag 27 mei 1946 in Chicago.

4  Jean van Dijke is geboren op zondag 13 juli 1952 in Chicago.

5  Peter van Dijke is geboren op maandag 3 oktober 1955 in Chicago.

6  Melinda van Dijke is geboren op zaterdag 15 augustus 1959 in Chicago.

VI-AR  Helen Schoonveld, dochter van Albert Schoonveld (V-N) en Pieterke Niemeijer, is geboren op zaterdag 22 september 1923 in Chicago.

Zij (is gescheiden op maandag 1 augustus 1966) (1) met Hiran Rowland. Hiran is geboren op dinsdag 22 mei 1923.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Nancy Lee Rowland is geboren op zondag 23 juni 1946.

2  Robert Rowland is geboren op zondag 3 augustus 1947.

3  Daniel Clarence Rowland is geboren op dinsdag 29 maart 1949.

4  James Lester Rowland is geboren op donderdag 22 februari 1951.

Zij trouwt op zaterdag 17 september 1966 op 42-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige C.G. Taylor. C.G. is geboren op zondag 2 december 1923.

VI-AS  Pearl Schoonveld, dochter van Albert Schoonveld (V-N) en Pieterke Niemeijer, is geboren op zaterdag 5 september 1925 in Chicago.

Zij trouwt op woensdag 14 september 1949 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Joseph de Ruiter. Joseph is geboren op donderdag 23 oktober 1924.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Joseph de Ruiter is geboren op zaterdag 19 augustus 1950.

2  Aldred de Ruiter is geboren op zaterdag 22 maart 1952.

3  David de Ruiter is geboren op zaterdag 8 oktober 1955.

4  Christine de Ruiter is geboren op woensdag 12 februari 1958.

VI-AT  Anna Bulthuis, dochter van Clarence Bulthuis (V-O) en Hinderika (Henriette) Niemeijer, is geboren op donderdag 1 juli 1920 in Chicago.

Zij trouwt op vrijdag 1 oktober 1943 op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Mark L. Todd. Mark L. is geboren op vrijdag 11 september 1914.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Carolyn Todd is geboren op vrijdag 23 juni 1944, zie VII-C.

2  Robert Todd is geboren op zondag 23 maart 1947.

3  Macria Todd is geboren op donderdag 9 augustus 1951.

4  Susan Todd is geboren op zaterdag 22 mei 1954.

5  Glen Roger Todd is geboren op vrijdag 17 maart 1961.

VI-AU  Florence Bulthuis, dochter van Clarence Bulthuis (V-O) en Hinderika (Henriette) Niemeijer, is geboren op zondag 14 augustus 1921 in Chicago.

Zij trouwt op zaterdag 4 mei 1946 op 24-jarige leeftijd met John W. Stoub.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  John William Stoub is geboren op dinsdag 2 december 1947.

2  Charles Henry Stoub is geboren op vrijdag 10 maart 1950.

3  Ronald Wayne Stoub is geboren op maandag 28 april 1952.

4  Ruth Elaine Stoub is geboren op zaterdag 9 juni 1956.

VI-AV  Pearl Bulthuis, dochter van Clarence Bulthuis (V-O) en Hinderika (Henriette) Niemeijer, is geboren op donderdag 11 september 1924 in Chicago.

Zij trouwt op zaterdag 9 december 1944 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Peter Bulthuis. Peter is geboren op zaterdag 26 mei 1923.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Virginia Bulthuis is geboren op vrijdag 20 juni 1947.

2  Paul Bulthuis is geboren op maandag 1 oktober 1951.

3  Anita Joy Bulthuis is geboren op woensdag 8 april 1953.

4  Rachel Marie Bulthuis is geboren op donderdag 24 december 1964.

VI-AW  Jeannette Bulthuis, dochter van Clarence Bulthuis (V-O) en Hinderika (Henriette) Niemeijer, is geboren op donderdag 5 augustus 1926 in Chicago.

Zij trouwt op vrijdag 26 september 1947 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Louis van Dijke. Louis is geboren op maandag 16 februari 1925.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Louis van Dijke is geboren op donderdag 17 augustus 1950.

2  James van Dijke is geboren op woensdag 2 april 1952.

3  Russel van Dijke is geboren op donderdag 9 augustus 1956.

4  Howard van Dijke is geboren op zondag 16 maart 1958.

VI-AX  Angeline Bulthuis, dochter van Clarence Bulthuis (V-O) en Hinderika (Henriette) Niemeijer, is geboren op maandag 17 december 1928 in Chicago.

Zij trouwt op zondag 29 mei 1949 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Richard Bulthuis. Richard is geboren op woensdag 7 december 1927.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Barbara Bulthuis is geboren op woensdag 4 februari 1953.

2  Marjorie Bulthuis is geboren op dinsdag 27 juli 1954.

3  Richard Bulthuis is geboren op woensdag 21 oktober 1959.

4  Linda Bulthuis is geboren op maandag 18 december 1961.

VI-AY  Harriet Bulthuis, dochter van Clarence Bulthuis (V-O) en Hinderika (Henriette) Niemeijer, is geboren op donderdag 25 september 1930 in Chicago.

Zij trouwt op zaterdag 3 december 1955 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Alvin Neitzel. Alvin is geboren op zaterdag 14 juli 1928.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Roger Allen Neitzel is geboren op woensdag 20 augustus 1958.

2  June Ellen Neitzel is geboren op maandag 2 mei 1960.

3  Lyn Diane Neitzel is geboren op donderdag 9 april 1964.

VI-AZ  Clarence Bulthuis, dochter van Clarence Bulthuis (V-O) en Hinderika (Henriette) Niemeijer, is geboren op donderdag 14 september 1933 in Chicago.

Zij trouwt op vrijdag 5 november 1954 op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Nola Stater. Nola is geboren op zaterdag 23 november 1935.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Steven Jan Stater is geboren op woensdag 8 juni 1955.

2  Clarence Joy Stater is geboren op woensdag 29 januari 1958.

3  Tomothy Joel Stater is geboren op woensdag 25 januari 1961.

4  Christoffer Joseph Stater is geboren op donderdag 4 januari 1968.

VI-BA  Klaas (Clarence) Niemeijer, zoon van Jacob Niemeijer (V-P) en Mabel Buikema, is geboren op vrijdag 25 mei 1923.

Hij trouwde  met Rene Kampstra. Rene is geboren op dinsdag 30 januari 1923.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Gary Niemeijer is geboren op vrijdag 26 oktober 1951.

2  Deborah Niemeijer is geboren op donderdag 29 september 1955.

3  Mina Niemeijer is geboren op vrijdag 2 augustus 1957.

4  Jannie Niemeijer is geboren op zaterdag 20 oktober 1962.

5  Marilyn Niemeijer is geboren op zaterdag 19 februari 1944, zie VII-D.

6  Nancy Niemeijer is geboren op vrijdag 28 februari 1947.

Zij trouwt op vrijdag 16 juni 1967 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige John Tuene. John is geboren op zondag 2 juni 1946.

7  Evelyn Niemeijer is geboren op zaterdag 3 december 1949.

VI-BB  Angeline Niemeijer, dochter van Jacob Niemeijer (V-P) en Mabel Buikema, is geboren op woensdag 28 maart 1928.

Zij trouwde  met Edward Wenerski. Edward is geboren op zondag 26 februari 1928.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Karen Wenerski is geboren op zaterdag 19 juli 1952.

2  Edward Wenerski is geboren op dinsdag 5 juli 1955.

3  James Wenerski is geboren op dinsdag 19 maart 1963.

VI-BC  Kenneth Niemeijer, zoon van Jantinus (John Tienes) Niemeijer (V-Q) en Johanna Walhout, is geboren op zondag 10 januari 1926.

Hij trouwde  met Jeanne Dobb. Jeanne is geboren op vrijdag 13 mei 1927.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  David Niemeijer is geboren op woensdag 20 juni 1951.

2  Lynne Niemeijer is geboren op dinsdag 6 mei 1952.

3  James Niemeijer is geboren op woensdag 15 juli 1953.

4  Nancy Niemeijer is geboren op woensdag 25 april 1956.

VI-BD  Robert Niemeijer, zoon van Jantinus (John Tienes) Niemeijer (V-Q) en Johanna Walhout, is geboren op donderdag 28 februari 1929.

Hij trouwde  met Kathy Fongers. Kathy is geboren op woensdag 9 april 1930.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Mary Jo Niemeijer is geboren op zaterdag 26 juli 1952.

2  Mark Niemeijer is geboren op vrijdag 9 november 1956.

3  Ann Niemeijer is geboren op zaterdag 13 september 1958.

VI-BE  Marilyn Niemeijer, dochter van Jantinus (John Tienes) Niemeijer (V-Q) en Johanna Walhout, is geboren op dinsdag 14 april 1931.

Zij trouwde  met Philip Buwalda. Philip is geboren op zaterdag 2 augustus 1930.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Robert Buwalda is geboren op donderdag 7 januari 1954.

2  Joan Buwalda is geboren op dinsdag 19 april 1955.

3  Daniel Buwalda is geboren op zaterdag 10 november 1956.

VI-BF  Glenn Niemeijer, zoon van Jantinus (John Tienes) Niemeijer (V-Q) en Johanna Walhout, is geboren op zondag 14 januari 1934.

Hij is gehuwd met Betty Sikkenga. Betty is geboren op maandag 10 september 1934.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Kristin Niemeijer is geboren op zaterdag 28 juli 1962.

2  Alexis Niemeijer is geboren op zaterdag 11 januari 1964.

VI-BG  John C. Niemeijer, zoon van Derk (Dick) Niemeijer (V-R) en Jennie van Dijke, is geboren op vrijdag 11 april 1930.

Hij is gehuwd met Helen Groenwold. Helen is geboren op maandag 21 maart 1932.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Donna Niemeijer is geboren op donderdag 10 april 1952.

2  Debre Niemeijer is geboren op maandag 7 december 1953.

3  Darlene Niemeijer is geboren op vrijdag 18 februari 1955.

4  Deanne Niemeijer is geboren op dinsdag 7 januari 1958.

5  Denise Niemeijer is geboren op woensdag 14 juni 1961.

6  Doris Niemeijer is geboren op zondag 16 augustus 1964.

VI-BH  Jean L. Niemeijer, dochter van Derk (Dick) Niemeijer (V-R) en Jennie van Dijke, is geboren op zaterdag 20 oktober 1934.

Zij is gehuwd met Peter Berkhout. Peter is geboren op donderdag 22 april 1937.

Van hen is een kind bekend:

1  Peter G. Niemeijer is geboren op vrijdag 16 september 1966.

VI-BI  Richard C. Niemeijer, zoon van Derk (Dick) Niemeijer (V-R) en Jennie van Dijke, is geboren op dinsdag 7 december 1937.

Hij is gehuwd met Susan Bartz. Susan is geboren op dinsdag 17 oktober 1939.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Michael Niemeijer is geboren op vrijdag 26 december 1958.

2  Susan Niemeijer is geboren op vrijdag 25 september 1959.

3  Richard Niemeijer is geboren op vrijdag 17 maart 1961.

4  Cheryl Niemeijer is geboren op maandag 25 november 1963.

VI-BJ  Robert W. Jager, zoon van Alfres Jager (V-S) en Jantje (Jennie) Niemeijer, is geboren op zaterdag 7 maart 1925 in Chicago.

Hij (is gescheiden in januari 1967) met Patricia Robinson. Patricia is geboren op zondag 10 mei 1931.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  James Allen Jager is geboren op vrijdag 23 februari 1951 in Kalamazo (Mi.).

2  Nancy Ann Jager is geboren op zaterdag 30 augustus 1952 in Kalamazo (Mi.).

3  Kenneth Robert Jager is geboren op zondag 2 augustus 1953 in Kalamazo (Mi.).

4  John Raymond Jager is geboren op woensdag 19 januari 1955 in Kalamazo (Mi.).

5  Richard Wayne Jager is geboren op maandag 10 maart 1958 in Kalamazo (Mi.).

6  Judith Marie Jager is geboren op zondag 20 september 1959 in Kalamazo (Mi.).

7  Karen S. Jager is geboren op zaterdag 26 augustus 1961 in Berwijn.

8  Kathy Lynn Jager is geboren op woensdag 25 september 1963 in Kalamazo (Mi.).

VI-BK  Ronald L. Jager, zoon van Alfres Jager (V-S) en Jantje (Jennie) Niemeijer, is geboren op zondag 4 december 1938 in Evergreen Park (Ill.).

Hij trouwt op zaterdag 4 juli 1959 op 20-jarige leeftijd met de 16-jarige Linda Coggings. Linda is geboren op maandag 1 februari 1943.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Raymond Jager is geboren op dinsdag 16 februari 1960 in St. Renning.

2  Sharon Jager is geboren op vrijdag 7 april 1961 in Beruyn (Ill.).

3  Sandra Jager is geboren op donderdag 2 augustus 1962 in La Grange (Ill.).

VI-BL  Arline F. Jager, dochter van Alfres Jager (V-S) en Jantje (Jennie) Niemeijer, is geboren op dinsdag 23 juni 1942 in Evergreen Park (Ill.).

Zij trouwt op dinsdag 16 februari 1960 op 17-jarige leeftijd met de 19-jarige Clinton Raymond Long. Clinton Raymond is geboren op zaterdag 14 december 1940 in Fairfield (Ill.).

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Laurie S. Long is geboren op vrijdag 8 juni 1962 in Oak Park (Ill.).

2  Michael Raymond Long is geboren op donderdag 16 januari 1964 in Oak Park (Ill.).

3  Robert Lee Long is geboren op donderdag 14 oktober 1965 in Oak Park (Ill.).

VI-BM  Anna La Verne Ridderhoff, dochter van Isaac Ridderhoff (V-T) en Annie Niemeijer, is geboren op zondag 30 augustus 1931 in Chicago.

Zij trouwt op woensdag 18 oktober 1950 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Georges Boss. Georges is geboren op dinsdag 18 juni 1929 in Chicago.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Byron George Boss is geboren op zondag 7 september 1952 in Oak Park (Ill.).

2  Cynthe Ann Boss is geboren op zaterdag 8 januari 1955 in Oak Park (Ill.).

VI-BN  Eleanor Ruth Ridderhoff, dochter van Isaac Ridderhoff (V-T) en Annie Niemeijer, is geboren op zaterdag 2 december 1933 in Chicago.

Zij trouwt op woensdag 21 december 1955 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Hijbo de Blecourt. Hijbo is geboren op zondag 17 september 1933 in Chicago.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Karen Sue de Blecourt is geboren op woensdag 7 juni 1961 in LaGrange.

2  Paul Allen de Blecourt is geboren op donderdag 27 januari 1966 in LaGrange.

VI-BO  Martin Ridderhoff, zoon van Isaac Ridderhoff (V-T) en Annie Niemeijer, is geboren op maandag 10 december 1934 in Chicago.

Hij trouwt op zaterdag 17 november 1956 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Barbara Stavanger. Barbara is geboren op dinsdag 26 juli 1932 in Cicero (Ill.).

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Patricia Lee Ridderhoff is geboren op vrijdag 3 januari 1958 in Oak Park (Ill.).

2  Michael Allen Ridderhoff is geboren op vrijdag 30 januari 1959 in Oak Park (Ill.).

3  Daniel Scott Ridderhoff is geboren op vrijdag 1 september 1961 in Elmhurst (Ill.).

VI-BP  Siepko Niemeijer, zoon van Johannes Niemeijer (V-V) en Siepke Wibbens, is geboren op zondag 3 juni 1928. Hij overleed in Apeldoorn op dinsdag 26 juli 1994, 66 jaar, 1 maand en 23 dagen oud.

Hij trouwt op woensdag 10 april 1957 op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Zomerhuis. Johanna is geboren op donderdag 25 juni 1936.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Adriana (Ans) Niemeijer is geboren op zaterdag 21 juni 1958 in Deventer. Zij is op dinsdag 1 juli 1986 op 28-jarige leeftijd getrouwd met de 33-jarige Johannes Hendrikus Beekman. Hij is geboren op maandag 1 september 1952 in Apeldoorn.

2  Josť Niemeijer is geboren op zondag 20 oktober 1963 in Apeldoorn.

VI-BQ  Elbert Niemeijer, zoon van Gerard Niemeijer (V-X) en Metje Rozema, is geboren op vrijdag 20 maart 1936 in Groningen.

Hij trouwde met  Gebke Bos. Gebke is geboren op maandag 5 september 1932 in Groningen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Margriet Niemeijer is geboren op donderdag 15 maart 1962 in Hoogkerk, is overleden op zondag 18 maart 1962. Zij werd 3 dagen.

2  Gerard Niemeijer is geboren op donderdag 14 maart 1963 in Hoogkerk.

3  Margrita Niemeijer is geboren op vrijdag 22 mei 1964 in Hoogkerk.

4  Christiaan Bernard Niemeijer is geboren op donderdag 10 maart 1966 in Hoogkerk.

VI-BR  Anne Jan Niemeijer, zoon van Gerard Niemeijer (V-X) en Metje Rozema, vertegenwoordiger, is geboren op maandag 8 mei 1939 in Groningen.

Hij is gehuwd met Ewoldina Grietje Dijk. Ewoldina Grietje is geboren op zondag 31 augustus 1941.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Willy Niemeijer is geboren op dinsdag 15 september 1964 in Hoogkerk.

2  Gerard Niemeijer is geboren op dinsdag 21 september 1965 in Hoogkerk.

3  Margreeth Niemeijer is geboren op donderdag 22 december 1966 in Hoogkerk.

VI-BS  Kornelis Ruiter, zoon van Jan Ruiter (V-Z) en Trijntje Kremer, is geboren op zaterdag 9 januari 1932 in Westerwijtwerd.

Hij trouwde  met Ida Huisman. Ida is geboren op zondag 15 februari 1931 in Uithuizermeeden.

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Trijnco Ruiter is geboren op donderdag 5 maart 1964 in Groningen.

VI-BT  Jentje Niemeijer, dochter van Jan Lubbers Niemeijer (V-AF) en Helena Faber, is geboren op woensdag 24 februari 1932 in Den Haag.

Zij trouwt op vrijdag 29 oktober 1954 op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Freerk Jan Lode. Freerk Jan is geboren op zaterdag 15 december 1928 in Ten Boer.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Helena Jeannette Lode is geboren op vrijdag 26 augustus 1955 in Grootegast.

2  Jantje Wilhelmina (Willeke) Lode is geboren op zaterdag 13 oktober 1956 in Grootegast.

3  Marijke Francisca Lode is geboren op woensdag 5 februari 1958 in Groningen.

4  Alegonda Frederika Janny Lode is geboren op woensdag 27 juli 1960 in Grootegast.

VI-BU  Martje Niemeijer, dochter van Jan Lubbers Niemeijer (V-AF) en Helena Faber, is geboren op dinsdag 25 april 1933 in Den Haag.

Zij trouwt op maandag 1 juli 1963 op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Jelte Jan Hoving. Jelte Jan is geboren op donderdag 21 december 1939 in Sebaldeburen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Helena Adriana Hoving is geboren op dinsdag 14 april 1964 in Grootegast.

2  Jelte Rudolph Hoving is geboren op zondag 28 maart 1965 in Grootegast.

3  Annette Lieske Hoving is geboren op donderdag 25 augustus 1966 in Grootegast.

VI-BV  Jeannette Adriana Niemeijer, dochter van Jan Lubbers Niemeijer (V-AF) en Helena Faber, is geboren op zondag 30 juni 1935 in Hoogeveen.

Zij trouwt op vrijdag 19 maart 1965 op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Linde. Jan is geboren op dinsdag 26 december 1933 in Staphorst.

Van hen is een kind bekend:

1  Helena Jane Linde is geboren op zaterdag 5 maart 1966 in Haney.

VI-BW  Frans Niemeijer, zoon van Jan Lubbers Niemeijer (V-AF) en Helena Faber, is geboren op zondag 9 mei 1937 in Hoogeveen.

Hij was burgemeester van Staphorst 1978-1988;
tijdens dat burgemeesterschap overleed hij midden 1988 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval.
 

Hij trouwt in april 1964 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacoba Dijkstra. Jacoba is geboren op dinsdag 18 januari 1938 in Ulrum.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Frans Theodorus Niemeijer is geboren op dinsdag 26 januari 1965 in Franeker.

2  Astrid Christina Niemeijer is geboren op vrijdag 10 juni 1966 in Franeker.

VI-BX  Jan Adrianus Niemeijer, zoon van Jan Lubbers Niemeijer (V-AF) en Helena Faber, is geboren op donderdag 12 oktober 1939 in Hoogeveen.

Hij trouwt op donderdag 16 april 1964 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Wietske Wilhelmina Pot. Wietske Wilhelmina is geboren op donderdag 12 juni 1941 in Doezum.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Laurens Niemeijer is geboren op zaterdag 24 april 1965 in Groningen.

2  Margiena Andrea Niemeijer is geboren op dinsdag 21 juni 1966 in Hoogkerk.

Generatie VII

(van 1941 tot heden)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1961 en 1969. Alle 9 kinderen zijn momenteel nog in leven.

VII-A  Alan van Dijke, zoon van Harry van Dijke (VI-AQ) en Henrieka Schoonveld, is geboren op zaterdag 12 juli 1941 in Chicago.

Hij trouwt op woensdag 17 augustus 1960 op 19-jarige leeftijd met Joanne Los.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Susan van Dijke is geboren op zaterdag 11 maart 1961.

2  Mark van Dijke is geboren op vrijdag 2 februari 1962.

3  Laura van Dijke is geboren op maandag 9 september 1963.

VII-B  Harry van Dijke, zoon van Harry van Dijke (VI-AQ) en Henrieka Schoonveld, is geboren op zaterdag 9 oktober 1943 in Chicago.

Hij trouwt op vrijdag 1 juli 1966 op 22-jarige leeftijd met Carol van Egmond.

Van hen is een kind bekend:

1  Michael van Dijke is geboren op donderdag 4 september 1969.

VII-C  Carolyn Todd, dochter van Mark L. Todd (VI-AT) en Anna Bulthuis, is geboren op vrijdag 23 juni 1944.

Zij trouwt op zaterdag 5 september 1964 op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige George Bosman. George is geboren op zondag 26 november 1944.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Sharon B. Bosman is geboren op zaterdag 5 maart 1966.

2  Barbara A. Bosman is geboren op zaterdag 4 januari 1969.

VII-D  Marilyn Niemeijer, dochter van Klaas (Clarence) Niemeijer (VI-BA) en Rene Kampstra, is geboren op zaterdag 19 februari 1944.

Zij trouwde  met Richar Raspetallo.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Richard Raspetallo is geboren op zondag 27 oktober 1963.

2  Ronie Raspetallo is geboren op donderdag 5 november 1964.

3  Lisa Raspetallo is geboren op vrijdag 25 februari 1966.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 23 januari 2009 met Haza-21 versie 3.3.0.364.20071229 door J. Niemeijer.

1)  aktenr.35

2)  aktenr.8

3)  Klaas Harms Decker. Klaas, dagloner, is geboren in 1776, is overleden op maandag 21 september 1812 in Huizinge . Hij werd 36 jaar.

4)  aktenr.22

5)  Zij trouwt op zaterdag 19 februari 1870 met Gerrijt.

6)  Fenna Dijkema, dochter van Reinder Dijkema en Etje Luitjens. Fenna is geboren in 1812 in Zandeweer, is overleden op maandag 15 november 1869 in Huizinge. Zij werd 57 jaar.

7)  Gerrijt Tonnis Zelvius ook genaamd Gerrit Zelvius, zoon van Jantje Tonnis. Gerrijt, daglooner, is geboren in 1818 in Eppenhuizen, is overleden op vrijdag 11 mei 1883 in Huizinge. Hij werd 65 jaar. Hij was eerder gehuwd (1) met Fenna Dijkema.

8)  aktenr.24

9)  aktenr.34

10)  aktenr.13

11)  aktenr.1

12)  Graftombe,fotonr.277

13)  aktenr.15

14)  aktenr.3

15)  aktenr.14

16)  Hilje van der Laan. Hilje is overleden voor 1907.

17)  aktenr.19

18)  aktenr.18

19)  aktenr.11

20)  aktenr.4

21)  aktenr.14

22)  aktenr.39

23)  aktenr.4

24)  aktenr.3

25)  aktenr.32

26)  aktenr.10

27)  aktenr.146

28)  aktenr.11

29)  Downers Grove is a village in Downers Grove Township, Illinois, located 19 miles (31 km) west of Chicago

30)  aktenr.2

31)  aktenr.12

32)  aktenr.13

33)  aktenr.10

34)  Graftombe,fotonr.d2.588

35)  aktenr.13

36)  aktenr.613

37)  aktenr.15

38)  aktenr.567

39)  aktenr.7

40)  aktenr.1

41)  aktenr.36

42)  William de Boer. William is geboren op donderdag 10 januari 1895.

43)  aktenr.258


Index

Adema

Aagje (1950-) V-E.7.

Apeldoorn

Henderika (1891-1961) V-J.

Balkema

Alje (?-?) III-B.4; Bruin (?-?) III-B.6; Derk Hindriks (?-?) II-B.1; Geertruida (?-?) IV-E; Grietje (1846-?) II-B.1; Hilje (?-?) IV-F; Jan (1869-?) III-B.6; Martje (1881-?) III-B.4.

Balsters

Wessel (?-?) V-AA.2.

Bartz

Susan (1939-) VI-BI.

Beek, van der

Marten (1893-?) IV-A.4.

Beeke

Cornelis Lambertus (1923-?) V-V.1.

Berkhout

Peter (1937-) VI-BH.

Bijlsma

Antje (?-?) V-AA.5.

Bijma

Auke (1920-?) V-U.1.

Blecourt, de

Hijbo (1933-?) VI-BN; Karen Sue (1961-) VI-BN.1; Paul Allen (1966-?) VI-BN.2.

Boelema

Alje Wolters (?-?) III-C; Jantje (1846-?) III-C.

Boer

Henderika (1932-?) V-W.1.

Boer, de

William (1895-?) V-P, *42.

Boerema

Aukje (1943-) V-E.6.

Boersma

Aaltje (?-?) V-AE.4; Anne (?-?) V-AE.5; Anne (?-1971) V-AE; Jelte (?-?) V-AE.1; Pieter (?-?) V-AE.3; Sipko (?-?) V-AE.2.

Bolt

Harm (?-?) V-A; Lucretia (1929-?) VI-I; Nieske (1888-1960) V-A.

Bos

Anna (1864-1945) IV-G; Gebke (1932-?) VI-BQ; Hillechiena Menna (1908-?) V-F; Klaas (?-?) IV-G.

Bosman

Barbara A. (1969-) VII-C.2; George (1944-) VII-C; Sharon B. (1966-) VII-C.1.

Boss

Byron George (1952-) VI-BM.1; Cynthe Ann (1955-) VI-BM.2; Georges (1929-?) VI-BM.

Bosscher

Jaap (?-?) V-AA.3.

Braam

Albertje (?-?) V-U.

Brandsma

Henderika (1954-) VI-AG.1; Jan (1926-) VI-AG; Klaas Philip (1957-) VI-AH.2; Martein Judetha Elisabeth (1937-?) VI-AI; Stoffer (1927-) VI-AH; Wiebe (1896-?) V-L; Wiebe Jan (1956-) VI-AH.1.

Brontsema

Anna (1867-1935) IV-C; Jacob Sikkes (?-?) IV-C.

Bruggen, van

Johannes (1963-) VI-AK.3; Klaas (1956-) VI-AK.1; Simon Klaas (1932-) VI-AK; Tjaart (1959-) VI-AK.2.

Buikema

Mabel (1896-?) V-P.

Bulthuis

Angeline (1928-?) VI-AX; Anita Joy (1953-) VI-AV.3; Anna (1920-?) VI-AT; Barbara (1953-) VI-AX.1; Clarence (1893-?) V-O; Clarence (1933-) VI-AZ; Florence (1921-?) VI-AU; Grace (1918-?) VI-G; Grace (1921-?) V-O.3; Harriet (1930-) VI-AY; Jeannette (1926-?) VI-AW; Linda (1961-) VI-AX.4; Marjorie (1954-) VI-AX.2; Paul (1951-) VI-AV.2; Pearl (1924-?) VI-AV; Peter (1923-?) VI-AV; Rachel Marie (1964-) VI-AV.4; Richard (1927-?) VI-AX; Richard (1959-) VI-AX.3; Virginia (1947-) VI-AV.1.

Buurma

Krijna (?-?) IV-G.

Buwalda

Daniel (1956-) VI-BE.3; Joan (1955-) VI-BE.2; Philip (1930-?) VI-BE; Robert (1954-) VI-BE.1.

Coggings

Linda (1943-) VI-BK.

Decker

Klaas Harms (1776-1812) I, *3.

Dekker

Martje (?-?) III-B.6.

Delhaas

Ida Mechiels (?-?) III-C.

Dellen, van

Jantje Jans (?-?) II-B.1.

Dijk

Ewoldina Grietje (1941-) VI-BR.

Dijke, van

Alan (1941-) VII-A; Charles (1946-) VI-AQ.3; Harry (1918-?) VI-AQ; Harry (1943-) VII-B; Howard (1958-) VI-AW.4; James (1952-) VI-AW.2; Jean (1952-) VI-AQ.4; Jennie (1908-?) V-R; Laura (1963-) VII-A.3; Louis (1925-?) VI-AW; Louis (1950-) VI-AW.1; Mark (1962-) VII-A.2; Melinda (1959-) VI-AQ.6; Michael (1969-) VII-B.1; Peter (1955-) VI-AQ.5; Russel (1956-) VI-AW.3; Susan (1961-) VII-A.1.

Dijkema

Fenna (1812-1869) *6, *7; Reinder (?-?) *6.

Dijkstra

Jacoba (1938-) VI-BW.

Dobb

Jeanne (1927-?) VI-BC.

Duisterwinkel

Martje (1891-?) V-H.

Egmond, van

Carol (?-) VII-B.

Eikenhout

Jantje (1895-?) V-C.

Eiland

Hinderika (?-?) IV-C.

Elzinga

Ankje (1946-) VI-AN.

Faber

Helena (1898-?) V-AF.

Fekkes

Henderkien A. N. (1932-) V-A.8.

Ferwerda

Dukke M. (1944-) VI-X.

Folgerts

Hendrikus (?-?) V-AA.7.

Fongers

Kathy (1930-?) VI-BD.

Groenewoldt

Elisabeth (1926-) VI-AC.

Groenwold

Helen (1932-) VI-BG.

Haan, de

Harmanna (1948-) VI-Y.1.

Ham

Alderdina (1869-1940) III-B.3; Aldert (1876-1951) III-B.7; Anje (1873-?) III-B.6; Derk (1838-1911) III-B; Elisabeth (1866-1953) III-B.2; Hilje (1890-?) III-B.11; Jantje (1871-1875) III-B.5; Jantje (1878-1882) III-B.8; Jantje (1882-1884) III-B.10; Klaas Derks (?-?) III-B; Klaas (1864-1891) IV-G; Pieter (1879-?) III-B.9; Stoffer (1871-?) III-B.4.

Hartman

Jan Lubberts (?-?) IV-F; Martje (1878-1910) IV-F.

Heine

Theresia Jantiena Henderika (?-) VI-AF.

Heslinga

Antoinet Marian (1964-) VI-Q.1; Roeland Paul (1965-) VI-Q.2; Roelf Leendert (1938-) VI-Q.

Heun

Elske (?-?) III-B.4.

Hiermstra

Geeltje IJsbrands (?-?) III-B.3.

Hoeksema

Christoffer (1947-) VI-AA.3; Elisabeth Ietje (1958-) VI-AA.6; Jan Kornelis (1944-) VI-AA.2; Johan Marnix (1961-) VI-AA.7; Kornelis (1943-1964) VI-AA.1; Neelco (1919-?) VI-AA; Neelco (1949-) VI-AA.4; Rudolf Eduard (1953-) VI-AA.5.

Hoekstra

Anne (1913-?) V-N.1; Henry Al. (1951-) VI-AP.1; Nell Anne (1953-) VI-AP.2; William (1914-?) VI-AP.

Hoenders

Goossen Werner (1967-) VI-W.1; Harmke Wendemarie (1971-) VI-W.3; Hiske Sonia (1970-) VI-W.2; Jan Willem (1940-) VI-W.

Hogendorf

Jantje (1865-1962) IV-A; Piebe Frederiks (1831-1915) IV-A.

Hogendorp

Jantje (1865-1962) IV-A.

Hoogland

Hindriktje Jans (?-?) III-C.

Houwing

Elisabeth Karin (1963-) VI-AD.3; Jan Kornelis (1958-) VI-AD.4; Karel (1928-) VI-AD; Martje Elisabeth (1961-) VI-AD.2; Tjaarko (1953-) VI-AD.1.

Hove, ten

Geert (?-?) IV-D; Tijtje (1878-?) IV-D.

Hoving

Annette Lieske (1966-) VI-BU.3; Helena Adriana (1964-) VI-BU.1; Jelte Jan (1939-) VI-BU; Jelte Rudolph (1965-) VI-BU.2.

Huising

Frank Alexander (1971-) VI-U.2; Otto Jan Christiaan (1966-) VI-U.1; Peter (1940-) VI-U; Trijntje (1937-) VI-T.

Huisman

Annie (1931-?) V-Z.1; Ida (1931-?) VI-BS; Tiebegien (?-?) III-B.9.

Huseman

Albert (1948-) VI-Z.1; Jan (1921-) VI-Z; Margreet (1950-) VI-Z.2; Rikdina (1955-) VI-Z.3.

Idema

Johanna Marijke (1945-) VI-N.

Jager

Alfres (1905-?) V-S; Arline F. (1942-?) VI-BL; James Allen (1951-) VI-BJ.1; Jantje (1842-1926) III-A; John Raymond (1955-) VI-BJ.4; Judith Marie (1959-) VI-BJ.6; Karen S. (1961-) VI-BJ.7; Kathy Lynn (1963-) VI-BJ.8; Kenneth Robert (1953-) VI-BJ.3; Nancy Ann (1952-?) VI-BJ.2; Raymond (1960-) VI-BK.1; Richard Wayne (1958-) VI-BJ.5; Robert W. (1925-?) VI-BJ; Ronald L. (1938-?) VI-BK; Sandra (1962-) VI-BK.3; Sharon (1961-) VI-BK.2.

Jonkman

Anje Annechien (1924-) V-K.2; Geert (1898-?) V-K; Kornelis (1922-?) V-K.1; Martinus (1933-) V-K.5; Stoffer (1935-) V-K.6; Stofferdina Wilhelmina (1930-) V-K.4; Willem (1928-) V-K.3.

Jukkema

Christina Miranda (1966-) VI-V.2; Karin Annetta (1969-) VI-V.3; Peter Arnold (1964-) VI-V.1; Reinhold Pieter (1940-) VI-V.

Kampen

Klaas (?-?) V-AA.

Kamphuis

Eise (1921-) VI-Y; Grietje (?-?) V-I; Margreet (1951-) VI-Y.2; Roelof (1947-) VI-Y.1.

Kampstra

Rene (1923-?) VI-BA.

Kersaan

Anje (1922-) VI-AB; Beatrix (1956-) VI-AC.3; Elisabeth Trijntje (1952-) VI-AC.2; Grietje (1920-) VI-AA; Henderika (1928-) VI-AD; Jan (?-?) V-I; Jan (1923-) V-I.3; Jan Kornelis (1895-?) V-I; Linda Jeanette (1959-) VI-AC.5; Marjan Yvonne (1958-) VI-AC.4; Stoffer (1926-) VI-AC; Trijntje Elisabeth (1950-) VI-AC.1.

Kinsnap

Elisabeth (?-?) I.

Klein

Berend Roelofs (?-?) III-C; Roelfien (1844-1874) III-C.

Koets

Trientje (?-?) III-B.11.

Koning

Anne (1914-?) V-AH; Grietje (?-?) V-AH.2; Hendrik (?-?) V-AH.1.

Koster

Harmannus (1932-) V-F.3.

Kraai

ELizabeth Pieters (1817-1896) II-A; Trijntje Willems (1778-1858) I.

Kraaima

Trientje Willems (1778-1858) I.

Kremer

Trijntje (1906-?) V-Z.

Kruger

Aukje (1919-?) VI-AE.

Kruizinga

Grietje (1877-?) IV-F; Wijbe (?-?) IV-F.

Kuiper

Janny (?-?) V-AA.8.

Kuipers

Jantje Harms (?-?) II-A.

Laan, van der

Elizebeth (?-?) IV-B; Hilje (?-1907) III-B.3, *16.

Laman

HenriŽtte Maria (1949-?) VI-B.3; Nieske Janette (1947-?) VI-B.1; Peter Boudewijn (1954-?) VI-B.4; Willem Jakobus (1949-?) VI-B.2; Willem (1918-?) VI-B.

Lanenga

Reinder (1887-?) III-B.11; Tiemen (?-?) III-B.11.

Linde

Helena Jane (1966-?) VI-BV.1; Jan (1933-?) VI-BV.

Lode

Alegonda Frederika Janny (1960-) VI-BT.4; Freerk Jan (1928-?) VI-BT; Helena Jeannette (1955-?) VI-BT.1; Jantje Wilhelmina (1956-?) VI-BT.2; Marijke Francisca (1958-) VI-BT.3.

Long

Clinton Raymond (1940-) VI-BL; Laurie S. (1962-?) VI-BL.1; Michael Raymond (1964-) VI-BL.2; Robert Lee (1965-) VI-BL.3.

Los

Joanne (?-?) VII-A.

Louwes

Trientje (1925-) VI-K.

Luitjens

Etje (?-?) *6.

Lutter

Evert (?-?) V-AA.1.

Martens

J.H. (1921-?) V-AI.

Mebius

Jantje (1934-) VI-P.

Meeden, van der

Martje (?-?) IV-F.

Meske

Eltina Renny (1947-) VI-AA.2.

Meylis

Hildegard Maria (1959-) VI-S.1; Janet Petra Christa (1961-) VI-S.2; Pieter Maarten (1966-) VI-S.3; Robert (1933-) VI-S.

Mulder

Albertje (1922-?) V-U.1; Alida (1963-) VI-AJ.2; Anje (1933-) VI-AK; Berend (?-?) V-U; Bruin (1930-) VI-AJ; Elisabeth (1948-) V-M.6; Grietje Jans (1839-1916) IV-A; Harm (1890-1961) V-U; Johanna Maria (1940-) VI-AM; Martje (1935-) VI-AL; Stoffer (1942-) VI-AN; Tjaart (1909-1966) V-M; Tjaart (1958-) VI-AJ.1; Tjaart (1965-) VI-AN.1.

Musschenga

Lambertus (1901-?) V-A.2.

Nauta

Hiske (1918-?) V-G.

Neitzel

Alvin (1928-?) VI-AY; June Ellen (1960-) VI-AY.2; Lyn Diane (1964-) VI-AY.3; Roger Allen (1958-) VI-AY.1.

Niemeijer

Afina Jantina (1933-) VI-S; Alette Saskia (1969-) VI-R.1; Alexis (1964-) VI-BF.2; Andreas Matthias (1964-) VI-F.4; Angeline (1928-?) VI-BB; Anje (1876-1962) IV-E; Anje (1904-1905) IV-B.6; Anje (1909-1909) IV-B.8; Anje (1911-?) V-M; Anje (1920-) VI-Y; Anko (1950-) VI-D.1; Ann (1958-) VI-BD.3; Anne Jan (1939-) VI-BR; Annie (1909-?) V-T; Antje Jeannette Gretha (1940-) VI-V; Antje (1910-?) IV-D.5; Anton Johannes (1963-) VI-P.2; Astrid Christina (1966-) VI-BW.2; Berend Jan (1965-) VI-AF.3; Cheryl (1963-) VI-BI.4; Christiaan Bernard (1966-) VI-BQ.4; Christiaan Fidus (1947-) V-X.5; Christoffel Elibert (1952-) VI-I.1; Christoffel (1946-) VI-F.1; Darlene (1955-) VI-BG.3; David (1951-) VI-BC.1; Deanne (1958-) VI-BG.4; Deborah (1955-) VI-BA.2; Debre (1953-) VI-BG.2; Denise (1961-) VI-BG.5; Derk (1906-?) V-R; Dieta (1952-) V-AI.3; Donna (1952-) VI-BG.1; Doris (1964-) VI-BG.6; Eelbert (1872-1955) IV-D; Egbertiena Annette (1925-) V-J.2; Elbert (1936-) VI-BQ; Elibert (1872-1955) IV-D; Elibert (1954-?) VI-I.2; Elisabeth Frans (1822-1902) II-B; Elisabeth (1892-1966) V-I; Elisabeth Wilhelmina Margaretha (1958-) VI-O.1; Elizabeth Klazina (1902-?) V-D; Elzo Johannes (1964-) VI-I.4; Elzo (1924-?) VI-G; Evelyn (1949-) VI-BA.7; Everhardus Hendrik (1942-) VI-R; Franciscus Matthijs (1966-) VI-P.3; Frans Martinus (1945-) V-AI.1; Frans (1790-1855) I; Frans (1878-1964) IV-F; Frans (1937-) VI-BW; Frans Stoffers (1841-1848) II-A.1; Frans Theodorus (1965-) VI-BW.1; Gary (1951-) VI-BA.1; Gerard (1908-?) V-X; Gerard (1948-) VI-AE.2; Gerard (1963-) VI-BQ.2; Gerard (1965-) VI-BR.2; Gerda Jantina (1937-) V-F.3; Gerda Theresia (1966-) VI-T.2; Gerrit Jan Peter (1941-) V-F.5; Gezina Reina (1936-) V-E.3; Glenn (1934-) VI-BF; Grietje (1893-?) IV-A.4; Harm Klaas Jacob (1951-?) VI-A.3; Harm (1922-) VI-D; Harmanna (1920-?) VI-C; Hildegonde Ester (1945-) V-F.7; Hilje (1899-?) V-L; Hiltje (1907-?) IV-F.4; Hinderika (1894-?) V-O; Ida (1956-) VI-I.3; Ida Niezina Jeannette Dorothea (1954-) VI-F.6; Jacob (1895-1963) V-P; Jacob (1927-) VI-AF; Jacobus (1929-?) VI-I; James (1953-) VI-BC.3; Jan Adrianus (1939-) VI-BX; Jan Anton (1933-) VI-P; Jan Doede (1944-) VI-X; Jan Elzo (1922-) VI-F; Jan Gerrit (1934-) VI-T; Jan Laurens (1965-) VI-BX.1; Jan Lubbert (1902-?) V-AF; Jan (1865-1928) IV-A; Jan (1897-1951) IV-C.5; Jan (1906-?) V-F; Jan (1916-?) VI-A; Jan (1949-) VI-F.5; Jan Peter (1962-) VI-T.1; Janice Edith (1947-) VI-G.1; Janna (1919-?) V-AJ; Janneke Hilde (1940-) VI-U; Janneke Hiske (1971-) VI-X.1; Jannie (1962-) VI-BA.4; Jantina Grietje (1924-1924) V-A.7; Jantina Grietje (1928-) VI-E; Jantina Henderika (1957-) VI-AF.2; Jantina (1899-1899) IV-C.6; Jantina (1913-1969) V-AH; Jantina Sara (1928-?) VI-J; Jantinus (1902-1903) IV-C.7; Jantinus (1904-?) V-Q; Jantinus (1913-?) V-G; Jantinus (1917-1921) IV-F.8; Jantje Nanny Hiske (1942-) VI-W; Jantje (1888-1959) IV-A.1; Jantje (1896-?) V-K; Jantje (1897-1956) V-U; Jantje (1903-1917) IV-F.2; Jantje (1908-?) V-S; Jantje (1922-?) V-AK; Jantje (1927-?) VI-H; Jentje (1932-) VI-BT; Jantje (1938-1938) V-X.2; Jantje Stijntje (1918-?) V-A.2; Jean L. (1934-) VI-BH; Jeannette Adriana (1935-) VI-BV; Johanna Adriana (1958-) VI-BP.1; Johannes Elze (1955-) VI-F.2; Johannes (1903-1959) V-V; John C. (1930-) VI-BG; Josť (1963-) VI-BP.2; Jurjen Jan (1948-?) VI-A.2; Karel Gerard Egbert (1946-) V-E.6; Karel Stefanus (1960-) VI-O.2; Kenneth (1926-?) VI-BC; Klaas Jacob (1924-1924) V-A.6; Klaas Jacob (1926-?) V-A.8; Klaas (1870-1959) IV-C; Klaas (1904-?) V-E; Klaas (1923-?) VI-BA; Kristin (1962-) VI-BF.1; Lynne (1952-) VI-BC.2; Margiena Andrea (1966-) VI-BX.2; Margreeth (1966-) VI-BR.3; Margriet (1962-1962) VI-BQ.1; Margrietje Jeannette Elisabeth (1948-) V-F.8; Margrita (1964-) VI-BQ.3; Maria (1922-) VI-Z; Marilyn (1931-) VI-BE; Marilyn (1944-) VII-D; Mark (1956-) VI-BD.2; Marnix Theodoor (1960-) VI-D.4; Marten Jan (1894-1959) V-J; Marten Jan (1944-) VI-AE.1; Martin Herman (1947-) V-G.4; Martin Jan (1952-) VI-AF.1; Martinus Frans (1947-) V-AI.2; Martje (1912-?) V-AG; Martje (1933-) VI-BU; Mary Jo (1952-) VI-BD.1; Michael (1958-) VI-BI.1; Michiel Adriaan (1957-) VI-D.3; Mina (1957-) VI-BA.3; Nancy (1947-) VI-BA.6; Nancy (1956-) VI-BC.4; Nanny Gretha Elisabeth (1940-) VI-Q; Peter Chrisophorus Jantinus (1948-) V-E.7; Peter G. (1966-) VI-BH.1; Petrus (1895-1900) IV-A.5; Petrus (1900-?) V-C; Pieter Herman (1942-?) VI-A.1; Pieter Lambertus Christophorus (1943-) V-F.6; Pieter (1842-1924) III-A; Pieter (1890-1956) V-A; Pieter (1890-1966) V-H; Pieter (1905-1975) IV-F.3; Pieter (1955-) VI-D.2; Pieterdina (1907-?) V-W; Pieterke (1890-?) V-N; Richard C. (1937-) VI-BI; Richard (1961-) VI-BI.3; Robert (1929-?) VI-BD; Sherman (1935-1937) V-Q.5; Siepko (1928-) VI-BP; Sjoukje Dorothea (1966-) VI-D.5; Stefanus Gesinus Reinald (1932-?) VI-O; Stijntje Harmanna (1919-?) VI-B; Stoffer Frans (1819-1846) II-A; Stoffer Jacob (1921-) VI-AE; Stoffer (?-?) I; Stoffer (1868-1923) IV-B; Stoffer (1896-1897) IV-A.6; Stoffer (1898-?) V-B; Susan (1959-) VI-BI.2; Theodoor (1943-) V-X.4; Theresia Jacqueline Jeannette (1958-) VI-F.3; Tijtje (1926-) V-V.1; Trientje (1845-1921) III-B; Trijntje (1845-1921) III-B; Wiebe (1915-?) V-AI; Wieke Marijke (1960-) VI-P.1; Wijbe (1915-?) V-AI; Wilhelmina Margaretha (1966-) VI-O.3; Willy (1964-) VI-BR.1.

Nieuwenhuyse

Maatje Jeanne (1945-) V-F.5.

Noordhof

Wilhelmina (?-?) V-I.3.

Noordhuis

Stientje (?-?) V-A.

Oosting

Janna (?-?) IV-D.

Oudman

Enno (?-?) V-AG.2.

Pals

Annie (1942-) V-AC.3; H. (?-1952) V-AC; Hendrik (1940-) V-AC.2; Jelte (1937-) V-AC.1.

Pankow

Larry (1911-1969) V-N.6.

Parmentier

DaniŽl (1953-) VI-E.1; Jan Theodoor (1955-) VI-E.2; Janine Annette (1959-) VI-E.3; Johannes Anne (1926-) VI-E; Sebina Elizabeth Christine (1964-) VI-E.4.

Poll

Jan (1932-1962) V-W.1; Johannes (1910-?) V-W.

Pot

Jantje (1922-) VI-F; Wietske Wilhelmina (1941-) VI-BX.

Raspetallo

Lisa (1966-) VII-D.3; Richar (?-?) VII-D; Richard (1963-) VII-D.1; Ronie (1964-) VII-D.2.

Raven

Niezina (1901-?) V-B.

Ridderhoff

Daniel Scott (1961-?) VI-BO.3; Eleanor Ruth (1933-) VI-BN; Isaac (1899-?) V-T; Martin (1934-) VI-BO; Michael Allen (1959-) VI-BO.2; Patricia Lee (1958-) VI-BO.1.

Robinson

Patricia (1931-) VI-BJ.

Rowland

Daniel Clarence (1949-) VI-AR.3; Hiran (1923-?) VI-AR; James Lester (1951-) VI-AR.4; Nancy Lee (1946-) VI-AR.1; Robert (1947-) VI-AR.2.

Rozema

Ietje (1895-1939) V-B; Metje (1906-?) V-X.

Ruhulessin

Anganita Christiane (1967-) VI-L.2; Elisabeth Batseba (1965-) VI-L.1; Robert (1929-?) VI-L.

Ruiter

Aaltje Elisabeth (1921-?) V-AE; Aaltje (1916-1919) IV-E.12; Alje (1912-?) IV-E.9; Andrea (1935-) V-Y.2; Anje (1910-?) V-AB; Anje (1924-?) V-AA.2; Anne Berend (1948-) V-Z.3; Annie (1924-) V-Y.1; Antje Meiske (1958-) V-AD.3; Douko (1904-?) IV-E.5; Duurdina (1925-?) V-AA.3; Duurt Freerk (1943-?) V-AA.8; Frederika Antje (1951-) V-AD.1; Geertruida (1897-1898) IV-E.1; Geertruida (1902-1944) V-AA; Gerda (1936-) V-Y.3; Gretha Else (1942-) V-Y.6; Grietje (1934-?) V-AA.7; Harke Hendrik (1931-?) V-AA.5; Helga Bernhardine (1938-) V-Y.4; Hilda Andrea (1926-) V-Y.7; Hilda Andrea (1929-) V-Y.9; Hilje (1923-?) V-AA.1; Jan Georg (1932-1935) V-Y.10; Jan Georg (1939-) V-Y.5; Jan (?-?) IV-E; Jan (1900-?) V-Z; Jan Trijnco (1964-) VI-BS.1; Janna (1912-?) V-AC; Jantje (1906-?) IV-E.6; Jellie (1928-) V-Y.8; Jellie (1929-?) V-AA.4; Jelte Klaas (1954-) V-AD.2; Jelte (1874-1963) IV-E; Jelte (1928-) V-Z.1; Klaas (1914-?) V-AD; Kornelis (1932-) VI-BS; Pieter (1898-?) V-Y; Pieterdina Jantina (1933-?) V-AA.6; Stoffer (1909-?) IV-E.7.

Ruiter, de

Aldred (1952-) VI-AS.2; Christine (1958-) VI-AS.4; David (1955-) VI-AS.3; Joseph (1924-?) VI-AS; Joseph (1950-) VI-AS.1.

Schaalma

Albertus Jantinus (1951-) V-AB.7; Anny Ella (1941-) V-AB.3; Evert Jan (1946-) V-AB.5; Freerk Willem (1938-) V-AB.2; Gerda (1936-) V-AB.1; Jelte (1944-) V-AB.4; Pieter Albertus (1948-?) V-AB.6; Willem Klaas (1953-) V-AB.8; Willem (1911-?) V-AB.

Schaap

Christoffel Jacobus (1951-) VI-H.2; HenriŽtte Jeannette (1959-) VI-H.4; Ida Niezina Hinke (1956-) VI-H.3; Jan (1923-?) VI-H; Remmert Jan (1949-) VI-H.1.

Schep

Cornelis Johannes (1963-) VI-J.2; Cornelis (1923-?) VI-J; Peter Jan (1960-) VI-J.1; Wouter Dirk (1964-) VI-J.3.

Schollema

Grietje (1938-1944) V-AG.1; Harm (1914-?) V-AG; Jantina (1941-?) V-AG.2; Lena Anna (1950-) V-AG.4; Pieter (1946-) V-AG.3.

Scholten

William Ross (?-) VI-G.1.

Scholtens

Jansje Jantina (1925-) VI-D.

Schoonveld

Abel (1911-?) V-N.1; Albert (1887-?) V-N; Anna (1917-?) VI-AP; Clarence (1913-1929) V-N.2; Harriet (1915-?) VI-AO; Helen (1923-?) VI-AR; Henrieka (1919-?) VI-AQ; Jennie (1920-?) V-N.6; Pearl (1925-?) VI-AS.

Schulte

Berendina Hedder (1902-?) V-Y.

Sijtsema

Jantina (1913-?) VI-A.

Sijtsma

Jelle Hendriks (?-?) III-B.3; Sijtze (1867-?) III-B.3.

Sikkenga

Betty (1934-) VI-BF.

Sluiter

Martje Theodoor (1945-) VI-R.

Smieten, van der

G (?-?) VI-B.1.

Smit

Derk Lammerts (?-?) II-B; Derk (1844-?) II-B.1; Frans (1845-?) III-C; Hendrikje (1852-1909) II-B.5; Hindrik (1850-1851) II-B.4; Hindriktje Jacobs (1848-1849) II-B.3; Jacob Derks (1821-1863) II-B; Jakob (1872-1872) III-C.1; Trijntje (1856-1909) III-D.

Stater

Christoffer Joseph (1968-) VI-AZ.4; Clarence Joy (1958-) VI-AZ.2; Nola (1935-) VI-AZ; Steven Jan (1955-) VI-AZ.1; Tomothy Joel (1961-) VI-AZ.3.

Stavanger

Barbara (1932-?) VI-BO.

Steen

Deniese Janette (1956-?) VI-C.3; Gerrit Marius Wijtze (1923-?) VI-C; Hendrik Jan Melle (1953-?) VI-C.2; Johanna Tineke Margarteha (1951-?) VI-C.1.

Stoub

Charles Henry (1950-) VI-AU.2; John W. (?-?) VI-AU; John William (1947-) VI-AU.1; Ronald Wayne (1952-) VI-AU.3; Ruth Elaine (1956-) VI-AU.4.

Tamminga

Derk (?-?) III-B.9; Gerritdina (1881-?) III-B.9.

Taylor

C.G. (1923-?) VI-AR.

Telkamp

Antje (1908-?) V-E.

Timmer

Lijzebet Pieters (1817-1896) II-A; Lizabeth Pieters (1817-1896) II-A; Pieter Jans (?-?) II-A.

Todd

Carolyn (1944-) VII-C; Glen Roger (1961-) VI-AT.5; Macria (1951-) VI-AT.3; Mark L. (1914-?) VI-AT; Robert (1947-) VI-AT.2; Susan (1954-) VI-AT.4.

Tonnis

Jantje (?-?) *6.

Tuene

John (1946-) VI-BA.6.

Tuinman

Aaltje Ouwes (?-?) III-D.

Valk, van der

Jacobus (1903-?) IV-F.4.

Veen, van der

Anne Christiaan Wilhelm (1926-) VI-K; Brigitte Elisabeth (1967-) VI-M.1; Christiaan Willem (1942-) VI-N; Egbert Jan (1936-) VI-M; Ellen T.W. (1952-) VI-K.1; Francis Anica (1971-) VI-M.2; Jan Nico (1932-) V-D.3; Jantje (1928-) VI-L; Kari-Anne Kirsten Lisabeth (1970-) VI-N.1; Lolkje (1932-) VI-AH; Mirjam E. (1964-) VI-K.3; Nicolaas (1902-1962) V-D; Nicole E.J. (1959-) VI-K.2.

Veenhoven

Trijnie (1949-?) VI-A.2.

Vennema

Zwaantje Henderika (1934-) VI-AJ.

Verne Ridderhoff, La

Anna (1931-) VI-BM.

Vogel

Bruce (1950-) VI-AO.1; Clarence (1955-) VI-AO.4; John (1921-?) VI-AO; John (1954-) VI-AO.3; Judith (1952-) VI-AO.2.

Voordewind

Frederika Geertruida (1924-?) V-AD.

Vries, de

Allerdina Alderts (?-?) III-B.

Wal, van der

Elisabeth (1946-) VI-AB.1; Hendrik (1919-?) VI-AB; Jacob (1955-) VI-AB.3; Tetje (1950-) VI-AB.2.

Walhout

Johanna (1904-?) V-Q.

Wenerski

Edward (1928-?) VI-BB; Edward (1955-) VI-BB.2; James (1963-) VI-BB.3; Karen (1952-) VI-BB.1.

Westening

Annelies J. (1945-) VI-M.

Westerhof

Joost (1901-?) V-AK; Roelof (1958-) V-AK.1.

Wibbens

Siepke (1897-?) V-V.

Wicherts

Aalf (1964-) VI-AM.1; Anje (1960-) VI-AL.1; Hendrik (1933-) VI-AM; Klaas (1929-) VI-AL.

Wienke

Jacob (?-?) V-AA.6.

Wieringa

Anje (1868-1934) IV-B; Marten (?-?) IV-B.

Wind, de

Hilje (1966-) VI-AI.2; Jakob (1964-) VI-AI.1; Jan (1939-) VI-AI; Zwaantine (1967-) VI-AI.3.

Wit

Duurke (1924-) VI-AG.

Wolde, van

Geert (?-?) III-D; Jacob (1898-1898) III-D.1; Klaas (1857-1900) III-D.

Wolthuis

Bert (1953-) V-AJ.1; Grietje (1947-1947) V-AJ.4; Grietje (1949-) V-AJ.3; Hendrik (?-?) V-AA.4; Johannes (1918-?) V-AJ; Klaassien (1946-) V-AJ.2.

Zanden, van der

Maartje Elisabeth (1932-) VI-O.

Zelvius

Gerrijt Tonnis (1818-1883) II-A, *6; Gerrit (1818-1883) *6.

Zomerhuis

Johanna (1936-?) VI-BP.

Zutphen, van

Helena Maria (?-) VI-AE.1.

Zwaagman

Hindertje Jans (?-?) II-B.

zonder achternaam

Jeike Jans (?-?) I; N.N. (1890-?) IV-G.1; N.N. (1891-?) IV-A.3; N.N. (1893-?) IV-C.2; N.N. (1907-?) IV-B.7; Willem Tonnis (?-?) I.

* verwijzing naar noot.

 

Mochten er op deze homepage onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene kan worden verwijderd.

Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieŽn etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.

 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-01-2023