Nakomelingen van Berend Hazenberg (1620- heden)

Digitaal Familieboek Hazenberg
 


Het familiewapen

 

De haas in het schildhoofd is eigenlijk "uit de berg genomen" en symboliseert de familienaam. Het klaverblad in goud duidt op de veeteelt en de eikel op de herkomst uit Vredewold (gem. Leek en Marum). Vredewold wordt hier weergegeven als "wold"- woud - eikenbomen. Het goud duidt op de zandgrond en het groen op de weilanden. De haas is rood, wat hier in de plaats treedt voor de natuurlijke kleur.

 

Wapenschild: De haas is rood op goud in het schildhoofd. Het veld is groen, waarop een berg van goud, rechts vergezeld van een klaverblad en links van een eikel, beide van goud.
Helmteken: Een uitkomende rode haas.
Helmkleed: Groen gevoerd van goud
Literatuur:
De Hazenberg Post, nummer 3, maart 1957.
Gens Nostra, Wapenkaart no. 18, december 1959, p. 299-300

 

 

Inleiding
GENEALOGIE HAZENBERG WESTERKWARTIER


Leek


Voor zover we kunnen teruggaan is Leek het stamdorp van de Hazenbergs. Daar treffen wij hen aan na 1672.
In dat jaar beginnen de doop- en trouwboeken van Leek, nadat de Munstersen flink in het dorp hadden huis gehouden en de kerkboeken verloren waren gegaan.
Hoelang de Hazenberg's toen reeds in Leek woonden kunnen we niet nagaan. Wel komen we in het huisarchief van Nienoord een acte tegen waarin sprake is van een koopbrief (nr.71, 2 oct.1551), waarbij JOHAN BERENTZ en LUBKE zijn vrouw aan de familie Ewsum twee roeden veen verkopen gelegen te Nuis,genoemd de "HAASEHACKER", grenzende ten noorden aan de Leydijk. In 1534 (huisarchief nr.30) is sprake van een verzegeling, waarbij Heijne Wobbema verkoopt aan Jemme Allema een jaarlijkse rente van 15 gulden en 10 stuiver uit Wobbemaheerd te Noord-wijk,waarvoor zich borg stelt WIGBOLT BERENTZ in de Boteringestraat te Groningen.
We hebben hier dus met akten te maken waarin een Haasenacker, een Johan Berentz en een Wigbolt Berentz voorkomen,maar er is geen bewijs dat hier van een verwantschap sprake is.
In 1672 woont in Leek maar ťťn Hazenberg,nl.WIGBOLT BERENDS. We weten niet wat hij daar gedaan heeft,maar vrij zeker is hij bij het vervenen van land betrokken geweest.
In die dagen was het dorp Leek in handen van ťťn eigenaar, de heer van Nienoord. Hij bezat de grond en er mocht geen huis gebouwd worden zonder zijn toestemming. Kreeg men toestemming, dan werd een contract getekend, waarin opgenomen was dat er jaarlijks een bepaald bedrag aan pacht moest worden betaald.
Merkwaardig is dat de Hazenberg's niet in Leek zijn blijven wonen, doch zich in de 18e eeuw verplaatsten naar Grootegast. Waarom dit gebeurde is niet duidelijk. Waren er vroegere banden aan deze plaats? We weten het niet, daar er in Westerkwartier geen oud-rechterlijke archieven uit die tijd bewaard zijn.
Bijgaande foto laat ons Leek zien tijdens de Bataafse Republiek, vanaf de plaats waar nu de "Drie ProvinciŽn" staat, waarin de familievereniging Hazenberg werd opgericht.
(overgenomen uit het Familieboek Hazenberg, blz.54)

 


Generatie I

(van 1620)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1640. Het kind is afkomstig uit Leek.

I  Berend (Hazenberg) is geboren voor 1620.

naam: Berend voerde vrij zeker nog niet de familienaam, maar hij kan aangemerkt worden als de stamvader van de Hazenberg-familie en staat daarom als zodanig in het familieboek als eerste generatie -en dus als stamvader- te boek.

Berend trouwt (kerk) tussen 1640 en 1645 op hoogstens 20-jarige leeftijd met Onbekend. Over Berend's vrouw is tot nu toe niets bekend.

Van Berend en Onbekend is een kind bekend:

1  Wigbolt Berents is geboren tussen 1640 en 1645 in Leek, zie II.

 

Generatie II

(van 1640 tot 1709)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1673 en 1709. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leek (6x) en Nietap.

II  Wigbolt Berents ook genaamd Wigbolt Beerents, zoon van Berend (Hazenberg) (I) en Onbekend, wonende in Nietap, is geboren tussen 1640 en 1645 in Leek, is overleden na 1709. Wigbolt werd ongeveer 69 jaar.

In het huisarchief van Nienoord is een stuk bewaard gebleven gedateerd 15 april 1700 waarin Wigbolt Berens en Derk Fransen ďattesteren en verklaren in alle opregtigheit, ... , als dat wij hebben bewoont voor de bisschops tijt, des jaars 1672 een behuijsinge van twie kamers, met een kleijn kamertjen en schure, staende doenmaals in de Dwenger op de Lieke ... toebehoren de brouwer Uphuis tot GroningenĒ. Volgens mevrouw E.C. Geerdink-van der Worp betreft dit het pand met nummer 134, gelegen aan de zandweg naar Nietap. Gezien de hoge heemste, de pacht die latere eigenaren betalen in 1781, 1796 en 1803, moet het een groot pand zijn geweest. Het fungeert dan als rechthuis annex tapperij. Mogelijk heeft Wigbolt Berents daar ook al een tapperij gevoerd. Mevrouw Geerdink heeft tot aan het begin van de Franse tijd geen vermelding van andere tapperijen gevonden.
Dat was wel het geval in Nietap, dat buiten de invloedssfeer van de heren van Nienoord viel.

 

Wigbolt Berents en Grietie komen voor op de lidmatenlijst van Leek (1686). Bovendien is er een stuk bewaard gebleven in het huisarchief van Nienoord van 15-4-1700 waarin Wigbolt Berens en Derk Fransen "attesteren en verklaren in alle opregtigheit, ... , als dat wij hebben bewoont voor de bisschops tijt, des jaars 1672 een behuijsinge van drie (of: twee, N.) kamers, met een kleijn kamertjen en schure, staende doenmaals in de Dwenger op de Lieke ...".

handtekening van Wigbolt

 

In het lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk van de stad Groningen 1594-1660 komt nog voor:

Junius 1621

Wigbolt Berentz schoemaker met sin huisfrouwe Grietien ÷sterstrate

(als hier al sprake is van een familierelatie, zal dit - vanwege de datering- een grootvader van de nu opgenomen Wigbolt Berents kunnen zijn).  

Wigbolt trouwt (kerk) rond 1670 op hoogstens 30-jarige leeftijd (1) met Grietie Willems ook genaamd Grijtie. Grietie is overleden voor 1692.

Het Familieboek Hazenberg geeft haar het patroniem Willems. Bij doop van de kinderen is de naam van de moeder echter niet vermeld. De voornaam Gretie, zonder patroniem, komt samen met Wigbolt Berents voor in het lidmatenboek van 1686 van Midwolde-Leek (in de lijst de Leek) en zij wordt ook vernoemd (dan Grijtie) onder de kleinkinderen. Het patroniem Willems is vermoedelijk toegevoegd op basis van de naam van de vermoede tweede zoon, Willem. De voornaam van haar vader kan echter evengoed Frerick geweest zijn.

Van Wigbolt en Grietie zijn zes kinderen bekend:

1  Frerick Wigbolts Hasebergh is gedoopt (doop niet gevonden), zie III-A.

2  Berend Wigbolts is gedoopt in 1673 in Leek, zie III-B.

3  Cattrijnne Wigbolts is gedoopt op donderdag 31 oktober 1675 in Leek, zie III-C.

4  Willem Wigbolts is gedoopt op zondag 22 augustus 1677 in Leek, zie III-D.

5  Anneke Wigbolts is gedoopt op donderdag 21 augustus 1681 in Leek (met haar tweelingzuster), zie III-E.

6  Angeniete Wigbolts is gedoopt op donderdag 21 augustus 1681 in Leek, zie III-F.

Wigbolt trouwt (kerk) op maandag 25 februari 1692 in Leek op hoogstens 51-jarige leeftijd (2) met de minstens 18-jarige Wubbechien Jans ook genaamd Wibbichien Jurjans. Wubbechien is geboren voor 1674 in Leek, is overleden voor 1703 aldaar. Wubbechien werd ongeveer 29 jaar.

Uit het tweede huwelijk had Wigbolt vermoedelijk geen kinderen.

Wigbolt gaat in ondertrouw (kerk) in 1703 in Leek (derdemaal geproclameerd in Midwolde-Leek op 9 sept.1703), trouwt (kerk) in Roden met attestatie van Leek op hoogstens 63-jarige leeftijd (3) met de minstens 18-jarige Martien Tonnijs ook genaamd Martien Tinge. Martien is geboren voor 1685 en afkomstig uit Karspel Rhon(=Roden).

Martien was eerder gehuwd (1) met Douwe Jacobs. Martien was eerder gehuwd (2) met Sipke Land.

Van Wigbolt en Martien zijn twee kinderen bekend:

7  Abraham Wigbolts is geboren in Nietap, is gedoopt op zondag 10 januari 1706 aldaar op verzoek van de pastoor van Rhon, zie III-G.

8  Abraham Wigbolts is gedoopt op zaterdag 24 augustus 1709 in Leek , zie III-H.

Generatie III

(van 1673 tot 1744)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1695 en 1719. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leek (10x), Groningen (3x), Tolbert en Midwolde (Leek).

III-A  Frerick Wigbolts Hasebergh, zoon van Wigbolt Berents (II) en Grietie Willems, koopman en herbergier, is gedoopt (doop niet gevonden).

Bij de Groninger Archieven bevindt zich een onderhandse akte uit 1701 van Freerick Wigbolts te Roderwolde, waarin hij verklaart brieven te hebben gelezen van Arent Eggen aan zijn vrouw Eijlcke Eijls.
Bij enkele stukken in het Drents Archief (archief van De Winsinghhof te Roden, 0598) duikt hij op met familienaam:
? 1738 Ė Akte van overdracht na openbare verkoop door Frerick Wigbolts Hasebergh te Foxwolde aan Jan Jansen en zijn vrouw Margien Stevens van twee percelen land bij de plaats in Foxwolde gelegen.
? 1738 Ė Akte van overdracht na openbare verkoop door Frerick Wigbolts Hasebergh te Foxwolde aan de koopman Coob Ybinge en zijn vrouw Grietien Stevens van een perceel land bij de plaats in Foxwolde gelegen, 1738; met in dorso kwijting door Coop Ybes aan Jan Jansen voor de koopprijs van dit perceel 1750.
In de Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Roden, Foxwolde, 1742 (pagina 3673), nog een vermelding zonder familienaam: Freerick Wigbolts cueter, preesenteert herberg en copenschap,bedrag: É 02-00-00.
Zijn dochter Grietjen Freriks Haseberg tr., als jongedochter afkomstig van Foxwolde, Roderwolde 19 dec. 1739 Tiebbel Luitjes, jongeman afkomstig van Oosterwolde. Tjebel Luitje betaalt in 1754 te Foxwolde f 1 aan haardstedegeld. Hij is in bedrijf als ďceuterĒ.
Verder is er een akte uit 1755 van overdracht door Grietien Hasebargh en haar bruidegom Gerryt Roelfs te Foxwolde aan C.S. Nijsingh, W. Atlas en Jan Jansen van al haar vaste goederen in Foxwolde en elders gelegen, ter aflossing van haar schulden aan deze drie crediteuren; in dorso kwijting door Willem Atlas aan Jan Jansen voor ontvangst van het bedrag van zijn vordering en cessie van zijn aandeel, 1759

Frerick trouwt (kerk) op donderdag 29 oktober 1699 in Midwolde-leek met Aucktien Harckema. Aucktien is afkomstig uit Foxwolde.

III-B  Berend Wigbolts, zoon van Wigbolt Berents (II) en Grietie Willems, is gedoopt in 1673 in Leek, is overleden voor woensdag 6 september 1713. Berend werd hoogstens 40 jaar.

 
Uit het Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 296, folio 021

 

Berend gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 16 april 1693 in Leek, trouwt (kerk) op donderdag 30 april 1693 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Aechtie Cornelis ook genaamd Aagtje Cornelis. Aechtie is afkomstig uit Noordhorn, is gedoopt in 1675 aldaar .

De namen van Berent Wigbolt en Aechtie Cornelis staan op de lidmatenlijst van 6 september 1713.
Achter zijn naam staat ďdootĒ, maar dat zal er later bijgeschreven zijn.

Van Berend en Aechtie zijn zeven kinderen bekend:

1  Wigbolt Berends is geboren rond 1695 in Leek, zie IV-A.

2  Cornelis Berends Hazenberg is gedoopt op woensdag 5 september 1696 in Leek, zie IV-B.

3  Grijtie Berends is gedoopt op maandag 25 oktober 1700 in Leek, zie IV-C.

4  Grijtie Berends is gedoopt op zaterdag 4 februari 1702 in Leek, zie IV-D.

5  Cornelis Berends is gedoopt op vrijdag 27 februari 1705 in Leek, zie IV-E.

6  Pieter Berends is gedoopt op zondag 14 oktober 1708 in Tolbert, zie IV-F.

7  Luitjen Beerents Hazenberg is gedoopt op zaterdag 12 maart 1712 in Leek, zie IV-G.

III-C  Cattrijnne Wigbolts, dochter van Wigbolt Berents (II) en Grietie Willems, is gedoopt op donderdag 31 oktober 1675 in Leek.

III-D  Willem Wigbolts, zoon van Wigbolt Berents (II) en Grietie Willems, timmerman op Nienoord, is gedoopt op zondag 22 augustus 1677 in Leek, is overleden rond 1719. Willem werd ongeveer 42 jaar.

W.T. Vleer verhaalt in Hazenberg-Post nr. 21, april 1964 over hem. Willem zou een belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd tussen de boeren van Een en de heer van Nienoord vanwege schapenroof bij de Zwartendijksterschans.

Willem was gehuwd met Fenje Berents ook genaamd Fennechien Berents. Fenje is afkomstig uit Leek.

Fenje was later gehuwd (2) met Hindrik Christoffers. Fenje was later gehuwd (3) met Albert Hindrix. Fenje was later gehuwd (4) met Windelt Koenes.

Van Willem en Fenje zijn vier kinderen bekend:

1  Grijtie Willems is gedoopt op maandag 9 januari 1708 in Leek, zie IV-H.

2  Jacob Willems is gedoopt op maandag 25 november 1709 in Leek, zie IV-I.

3  Berend Willems is gedoopt op zondag 7 augustus 1712 in Leek, zie IV-J.

4  Wigbolt is geboren op donderdag 9 augustus 1714 in Leek, is gedoopt op zondag 12 augustus 1714 in Midwolde, zie IV-K.

III-E  Anneke Wigbolts, dochter van Wigbolt Berents (II) en Grietie Willems, is gedoopt op donderdag 21 augustus 1681 in Leek (met haar tweelingzuster).

III-F  Angeniete Wigbolts ook genaamd Agneta Wigbolds, dochter van Wigbolt Berents (II) en Grietie Willems, is gedoopt op donderdag 21 augustus 1681 in Leek, is overleden in december 1744 in Groningen (registratie 21 dec. 1744). Angeniete werd 63 jaar en 4 maanden.

Angeniete trouwt (kerk) op zondag 10 februari 1704 in Midwolde (Leek) op 22-jarige leeftijd (1) met Karst Reuwes ook genaamd Karster Reemens. Karst is afkomstig uit Leek, is overleden voor 1713.

Van Karst en Angeniete zijn twee kinderen bekend:

1  Rieuwert is gedoopt op zondag 18 januari 1705 in Midwolde (Leek), zie IV-L.

2  Meindert is geboren in Groningen ďAchter de Muur bij de Kijk in 't JatstraatĒ, is gedoopt op woensdag 17 juli 1709 aldaar in de A-kerk., zie IV-M.

Angeniete trouwt (kerk) op donderdag 26 oktober 1713 in Groningen op 32-jarige leeftijd (2) met Roeleff Lucas. Roeleff is afkomstig uit Gasselternijveen, is overleden voor 1724.

Van Roeleff en Angeniete zijn twee kinderen bekend:

3  Lucas is geboren in Groningen Visserstraat., is gedoopt op zaterdag 8 september 1714 aldaar (Martinikerk), zie IV-N.

4  Willem is geboren in Groningen bij de Kraan., is gedoopt op dinsdag 22 augustus 1719 aldaar (Martinikerk), zie IV-O.

Angeniete trouwt (kerk) op dinsdag 2 mei 1724 in Groningen op 42-jarige leeftijd (3) met Derk Bartelds. Derk is afkomstig uit Groningen, is overleden voor 1731.

Angeniete trouwt (kerk) op dinsdag 27 februari 1731 in Groningen op 49-jarige leeftijd (4) met Harmen Martens. Harmen is afkomstig uit Veendam, is overleden voor 1740.

Angeniete trouwt (kerk) op donderdag 20 oktober 1740 in Groningen op 59-jarige leeftijd (5) met Berent Jans. Berent, corporaal, is afkomstig uit Emden.

Berent was later gehuwd (2) met Gertruidt Swenk.

III-G  Abraham Wigbolts, zoon van Wigbolt Berents (II) en Martien Tonnijs, is geboren in Nietap, is gedoopt op zondag 10 januari 1706 aldaar op verzoek van de pastoor van Rhon (=Roden)..

III-H  Abraham Wigbolts, zoon van Wigbolt Berents (II) en Martien Tonnijs, is gedoopt op zaterdag 24 augustus 1709 in Leek .

Generatie IV

(van 1695 tot 1768)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1727 en 1752. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leek (19x), Midwolde (6x), Menkeweer (3x), Tolbert, Midwolde (Leek) en Grootegast.

IV-A  Wigbolt Berends, zoon van Berend Wigbolts (III-B) en Aechtie Cornelis, is geboren rond 1695 in Leek, is begraven op woensdag 9 november 1768 . Wigbolt werd ongeveer 73 jaar.

Wigbolt werd in 1727 met enkele anderen (waaronder ook Eppe Thies, de echtgenoot van Annegien Sipkes Landt, beboet door de grietman van Vredewold, Johan Geertsema, voor het illegaal vissen in het Sultermeer (de toenmalige naam van het Leekstermeer). Zij bestreden echter dat het ongeoorloofd was, omdat zij toestemming hadden van - en huur hadden betaald aan de heer Koningh uit Peize, die daartoe gerechtigd was.

Wigbolt trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1724 in Midwolde op ongeveer 29-jarige leeftijd met Tetje Sacharias. Tetje is gedoopt (niet te Leek), is begraven op dinsdag 7 juli 1761 in Midwolde (Leek) .

 

E-mail Truus Pera Rotterdam 14 sept.2003:

Op het RA Groningen boek Midwolde/Leek 297 - 299 Handelingen kerkenraad heb ik het volgende gevonden:
Register der gene, die na ene voorgaende belijdenisse des geloofs angenomen zijn onder den dienst van Obbo Copinga.
Obbo Copinga was Nederduits Gereformeerd predikant te Midwolde en Leek van 1730 tot 1775 (zijn dood), waarbij de kerk te Midwolde de belangrijkste was, daar deze gebruikt werd door de familie van Inn- en Kniphuizen (Nienoord) om ter kerke te gaan. De kerk te Leek stond dus eigenlijk iets minder in aanzien, vandaar dat velen zich lieten inschrijven in Midwolde.
Het register is geschreven door Obbo Copinga zelf.

Op blad 1 van het register staat:
Rechtsboven: Wigbold Beerents met Tetje Zacharias.
Rechtsonder: Albertje Thiessens.

Op blad 2 van het register staat:
(Let op: de datum linksboven aan de bladzij 1662 is een verschrijving, moet zijn 1762 !)
Linksboven: Luitjen Beerents en
Cornellis Beerents.

Linksmidden staan nog twee mensen Beerents, waarvan helaas de voornamen niet leesbaar zijn, omdat ik, toen ik dit register kopieerde, het boek niet verder geopend kreeg.

Van Wigbolt en Tetje zijn vier kinderen bekend:

1  Zacharias Wigbolts is gedoopt op zondag 23 maart 1727 in Leek, zie V-A.

2  Anke Wigbolts is gedoopt op maandag 20 december 1728 in Tolbert, zie V-B.

3  Willem Wigbolts is gedoopt op dinsdag 25 december 1731 in Leek, zie V-C.

4  Hindrik Wigbolts Hazenberg is gedoopt op zondag 10 juni 1736 in Leek, zie V-D.

IV-B  Cornelis Berends Hazenberg, zoon van Berend Wigbolts (III-B) en Aechtie Cornelis, is gedoopt op woensdag 5 september 1696 in Leek, is overleden voor 1705. Cornelis werd hoogstens 8 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

IV-C  Grijtie Berends, dochter van Berend Wigbolts (III-B) en Aechtie Cornelis, is gedoopt op maandag 25 oktober 1700 in Leek, is overleden voor 1702. Grijtie werd hoogstens 1 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

IV-D  Grijtie Berends ook genaamd Grietje Berends Hazenberg, dochter van Berend Wigbolts (III-B) en Aechtie Cornelis, is gedoopt op zaterdag 4 februari 1702 in Leek, is overleden voor oktober 1744. Grijtie werd hoogstens 42 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Grijtie trouwt (kerk) op zondag 1 juli 1731 in Leek op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Wybe Wiggels ook genaamd Wijbe van Wiggels en Wybe Wiggeles, zoon van Wiggele Gerrijts (corperaal (in 1704)) en Wytske Wybes. Wybe, wonende in Diepswal .tussen Zevenhuizen en Leek, is gedoopt op zondag 1 september 1709 in Oldeboorn, is overleden voor 1753 in Tolbert, is begraven op vrijdag 18 juni 1751 in Midwolde (Leek). Wybe werd hoogstens 43 jaar en 4 maanden.

Van Wybe en Grijtie zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Wybes Hazenberg is gedoopt op zondag 2 december 1731 in Leek , zie V-E.

2  Wiggele Wybes is gedoopt op zondag 4 oktober 1733 in Leek, zie V-F.

3  Berend Wiebes Hazenberg is gedoopt op zondag 13 januari 1737 in Leek, zie V-G.

4  Wytse Wybes Hazenberg is gedoopt op zondag 4 oktober 1739 in Leek, zie V-H.

 

Wybe trouwt (kerk)op 35-jarige leeftijd, op zondag 25 oktober 1744 te Tolbert (2) met de 20-jarige Trijntje Jentjes.

    Van Wybe en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

    1  Loetske Wybes  is gedoopt op zondag 5 december 1745 te Tolbert, is overleden op vrijdag 19 september 1817 te Grootegast in het huis getekend no.81.     Loetske werd 71 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Loetske trouwt (kerk) op zondag 16 augustus 1772 te Grootegast op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Willem Harms. Willem, schoenmaker, is gedoopt op zondag 28 april 1743 te Grootegast, is overleden voor 1798 aldaar. Willem werd hoogstens 54 jaar, 8 maanden en 4 dagen. Loetske trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1798 te Grootegast op 52-jarige leeftijd (2) met Foppe Heines. Foppe is afkomstig uit Grijpskerk, is overleden voor 1817 .

    2  Aaltje Wybes Hazenberg is geboren te Leek, is gedoopt op zondag 31 december 1747 te Tolbert, is overleden op woensdag 28 februari 1827 te Doezum. Aaltje werd 79 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Aaltje was gehuwd met Sikke Dirks van der Molen, zoon van Derk Jilles en Grietje Jacobs. Sikke is gedoopt op zondag 9 oktober 1746 te Grootegast ned.hervormde kerk, is overleden op maandag 25 juli 1814 aldaar. Sikke werd 67 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

3  Joukje Wybes is gedoopt op zondag 11 januari 1750 te Tolbert .

 

    Trijntje trouwt (kerk) 28-jarige leeftijd (2)op zondag 28 januari 1753 te Tolbert met Cirk(Circk) Tomas, zoon van Tomas Derks, gedoopt op zondag 22 februari 1728 in Tolbert.

    Van Cirk en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

    4  Tomas is gedoopt op zondag 31 maart 1754 te Tolbert.

    5  Fockje is geboren te Diepswal, is gedoopt op zondag 15 juni 1755 te Tolbert.

    6  IJntie is gedoopt op zondag 13 september 1761 te Tolbert.

 

IV-E  Cornelis Berends, zoon van Berend Wigbolts (III-B) en Aechtie Cornelis, is gedoopt op vrijdag 27 februari 1705 in Leek.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 5 augustus 1742 in Midwolde op 37-jarige leeftijd met de 30-jarige Albertje Thiessens, dochter van Thies Martens en Jantien Theunis. Albertje is gedoopt op zondag 20 december 1711 in Midwolde.

Van Cornelis en Albertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Berend Cornelis is afkomstig uit Grootegast, is gedoopt op zondag 19 mei 1743 in Midwolde, zie V-I.

2  Ties Corneles Hazenberg is gedoopt op zondag 15 november 1744 in Midwolde, zie V-J.

3  Ake Cornelis is gedoopt op zondag 7 augustus 1746 in Midwolde, zie V-K.

4  Aagtje Cornelis is gedoopt in 1749, zie V-L.

5  Jantjen Cornelis is gedoopt op zaterdag 25 april 1750 in Midwolde, zie V-M.

IV-F  Pieter Berends ook genaamd Pieter Beerents van Leek, zoon van Berend Wigbolts (III-B) en Aechtie Cornelis, is gedoopt op zondag 14 oktober 1708 in Tolbert.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 17 juni 1736 in Leek op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Geeske Meertens, dochter van Meerten Jochems en Hendrikjen Jans. Geeske is gedoopt op woensdag 13 september 1713 in Midwolde.

Van Pieter en Geeske zijn acht kinderen bekend:

1  Beerent is gedoopt op zondag 27 april 1738 in Midwolde , zie V-N.

2  Bastiaen Pieters is gedoopt op zondag 2 augustus 1739 in Leek, zie V-O.

3  Meerten Pieters is gedoopt op zondag 10 december 1741 in Leek, zie V-P.

4  Berend Pieters Hazenberg is gedoopt op zaterdag 24 november 1742 in Leek, zie V-Q.

5  N.N. is gedoopt op zondag 24 november 1743 in Midwolde (doopboek beschadigd), zie V-R.

6  Willem Pieters Hazenberg is gedoopt op zondag 26 september 1745 in Leek, zie V-S.

7  Hiske Pieters is gedoopt op zondag 29 oktober 1747 in Leek, zie V-T.

8  Hendrik Pieters Hazenberg is gedoopt op donderdag 28 september 1752 in Leek, zie V-U.

IV-G  Luitjen Beerents Hazenberg, zoon van Berend Wigbolts (III-B) en Aechtie Cornelis, is gedoopt op zaterdag 12 maart 1712 in Leek.

Luitjen trouwt (kerk) op zondag 25 december 1735 in Leek op 23-jarige leeftijd met Zaekje Beerents. Zaekje is afkomstig uit Leek, is gedoopt (niet in Leek).

Van Luitjen en Zaekje zijn zeven kinderen bekend:

1  Berend Luitjes Hazenberg is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 14 oktober 1736 in Midwolde, zie V-V.

2  Aechtje Hazenberg is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 12 januari 1738 in Midwolde, zie V-W.

3  Anke Luitjens is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 9 augustus 1739 in Midwolde, zie V-X.

4  Margje Luitjes Hazenberg is geboren in Midwolde, is gedoopt op zondag 17 november 1743 aldaar, zie V-Y.

5  Berend Luitjes Hazenberg is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 9 mei 1745 in Midwolde, zie V-Z.

6  Berend Luitjes Hazenberg is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 17 april 1746 in Midwolde, zie V-AA.

7  Grietje Luitjes Hazenberg is geboren in Leek, is gedoopt op maandag 2 juni 1749 in Midwolde, zie V-AB.

IV-H  Grijtie Willems, dochter van Willem Wigbolts (III-D) en Fenje Berents, is gedoopt op maandag 9 januari 1708 in Leek.

IV-I  Jacob Willems, zoon van Willem Wigbolts (III-D) en Fenje Berents, is gedoopt op maandag 25 november 1709 in Leek.

IV-J  Berend Willems ook genaamd Beerent Willems, zoon van Willem Wigbolts (III-D) en Fenje Berents, is gedoopt op zondag 7 augustus 1712 in Leek.

Berend trouwt (kerk) op zondag 28 april 1737 in Midwolde (Leek) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Imke Douwes ook genaamd IJmke Douwes, dochter van Douwe Hindriks en Trijntje Jans. Imke is afkomstig uit Middelstum, is gedoopt op zondag 8 december 1715 in Hoogezand.

Van Berend en Imke zijn vier kinderen bekend:

1  Willem is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Midwolde (Leek), zie V-AC.

2  Trijnje is gedoopt op zondag 8 mei 1740 in Menkeweer, zie V-AD.

3  Fenje is gedoopt op zondag 3 februari 1743 in Menkeweer , zie V-AE.

4  Douwe is gedoopt op zondag 22 augustus 1745 in Menkeweer, zie V-AF.

IV-K  Wigbolt, zoon van Willem Wigbolts (III-D) en Fenje Berents, is geboren op donderdag 9 augustus 1714 in Leek, is gedoopt op zondag 12 augustus 1714 in Midwolde.

Bron:Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 296, folio 69

IV-L  Rieuwert, zoon van Karst Reuwes (III-F) en Angeniete Wigbolts, is gedoopt op zondag 18 januari 1705 in Midwolde (Leek).

IV-M  Meindert, zoon van Karst Reuwes (III-F) en Angeniete Wigbolts, is geboren in Groningen ďAchter de Muur bij de Kijk in 't JatstraatĒ, is gedoopt op woensdag 17 juli 1709 aldaar in de A-kerk.

IV-N  Lucas, zoon van Roeleff Lucas (III-F) en Angeniete Wigbolts, is geboren in Groningen Visserstraat., is gedoopt op zaterdag 8 september 1714 aldaar (Martinikerk).

IV-O  Willem, zoon van Roeleff Lucas (III-F) en Angeniete Wigbolts, is geboren in Groningen bij de Kraan., is gedoopt op dinsdag 22 augustus 1719 aldaar (Martinikerk).

Generatie V

(van 1727 tot 1834)

Bezoek voor deze kaart:http://kaarten.abc.ub.rug.nl/root/grp/krt-1791-grp-wq/  Kaart van Het Westerkwartier uit 1781.

 

In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 55 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1758 en 1795. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grootegast (15x), Midwolde (8x), Groningen (7x), Leek (6x), Tolbert (5x), Peize, Nuis, Marum, Lutjegast en Enumatil (Leek).

V-A  Zacharias Wigbolts, zoon van Wigbolt Berends (IV-A) en Tetje Sacharias, is gedoopt op zondag 23 maart 1727 in Leek, is overleden voor 1811. Zacharias werd hoogstens 83 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Zacharias gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 24 april 1757 in Grijpskerk op 30-jarige leeftijd met Roelfke Wolters Luinings. Roelfke is afkomstig uit Peize.

In het Archief Familie Staal komt voor een Akte van overdracht door Jan Pieters, Barelt Roelfs en Sagcharieas Wigbolts als mombers over hun "innocente" zwager Roelef Luinge aan Floris Stael van een akker, genaamd de Langeakker. Datering 1759. NB Zegel van Jan Willinge, schulte van Peize c.a. is verloren gegaan. Omvang 1 charter. Vindplaats Drents Archief.

 

E-mail Arend Arends10-3-2005:
Bij het nakijken van mijn genealogieŽn Luinge kwam ik Zacharias Wigbolts tegen en ik dacht, laat ik eens kijken of hij op internet staat. Zo kwam ik dus uit bij jouw Parenteel van Berend Hazenberg, waar hij voorkomt onder nr. V-A. Hij is getrouwd in 1757 met Roelfke (Wolters) Luinings van Peize (Roelfien Luinge). Deze staat bij mij in http://home.hccnet.nl/arend.arends/Luinge/Luinge1.htm, overigens met als huwelijksplaats Midwolde (bij Leek), jij noemt ondertrouw in Grijpskerk.

Van Zacharias en Roelfke zijn vier kinderen bekend:

1  Wolter Zacharias Hazenberg is geboren op donderdag 2 februari 1758 in Peize, zie VI-A.

2  Tetje Zacharias Hazenberg is geboren na donderdag 22 januari 1761 in Lutjegast, zie VI-B.

3  Wigbolt Zacharias Hazenberg is gedoopt op zaterdag 28 augustus 1762 in Grootegast, zie VI-C.

4  Berend Zacharias Hazenberg is gedoopt op zondag 10 februari 1765 in Grootegast, zie VI-D.

V-B  Anke Wigbolts, dochter van Wigbolt Berends (IV-A) en Tetje Sacharias, is gedoopt op maandag 20 december 1728 in Tolbert.

V-C  Willem Wigbolts, zoon van Wigbolt Berends (IV-A) en Tetje Sacharias, is gedoopt op dinsdag 25 december 1731 in Leek.

V-D  Hindrik Wigbolts Hazenberg, zoon van Wigbolt Berends (IV-A) en Tetje Sacharias, timmerman, is gedoopt op zondag 10 juni 1736 in Leek, is overleden voor 1811. Hindrik werd hoogstens 74 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Hindrik gaat in ondertrouw (kerk) in Leek met Janneke Popkes. Janneke is geboren in 1747 in Tolbert, is overleden op zondag 29 augustus 1819 in Groningen (aktenr.563). Janneke werd 72 jaar.

Van Hindrik en Janneke is een kind bekend:

1  Tetje Hindriks Hazenberg is gedoopt op zondag 9 augustus 1772 in Leek, zie VI-E.

V-E  Willem Wybes Hazenberg, zoon van Wybe Wiggels (IV-D) en Grijtie Berends, wedman van Langewold Westerdeel, is gedoopt op zondag 2 december 1731 in Leek , is overleden voor 1811. Willem werd hoogstens 79 jaar en 30 dagen.

Willem trouwt (kerk) op zondag 5 juli 1761 in Grootegast op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Eenje Pieters de Roo, (ook genoemd als IJnje)
dochter van Pieter Jans de Roo (boer op Hayemaheerd) en Trientje Jans. Eenje is gedoopt op zondag 25 februari 1731 in Grootegast, is begraven op zaterdag 21 april 1792 . Eenje werd 61 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Willem en Eenje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wybe Willems is gedoopt op zondag 25 april 1762 in Grootegast, zie VI-F.

2  Pieter Willems Hazenberg is gedoopt op zondag 8 januari 1764 in Grootegast, zie VI-G.

3  Grietje Willems is gedoopt op zondag 29 december 1765 in Grootegast, zie VI-H.

4  Wiebe Willems Hazenberg is gedoopt op vrijdag 18 maart 1768 in Grootegast, zie VI-I.

5  Jan de Roo is gedoopt op zondag 26 augustus 1770 in Grootegast, zie VI-J.

V-F  Wiggele Wybes, zoon van Wybe Wiggels (IV-D) en Grijtie Berends, landbouwer en diaken, is gedoopt op zondag 4 oktober 1733 in Leek, is overleden voor 1811 in Grootegast. Wiggele werd hoogstens 77 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Lidmaten Grootegast-Doesum
21-12-1760 op belijdenis:
Wiggel Wijbes tot Grootegast
Ledematen Niekerk, Oldekerk en Faan:
Wiggel Wijbes is met attestatij als Litmaat van Doesum tot ons gekomen den Januarij 1765.

Wiggele trouwt (kerk) op zondag 17 december 1758 in Grootegast op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Nyne Leffers ook genaamd Trientje Lebbes, dochter van Leffert Romts en Geertje Zymens. Nyne is gedoopt op zondag 19 december 1734 in Grootegast, is overleden voor 1762 aldaar. Nyne werd hoogstens 27 jaar en 13 dagen.

Van Wiggele en Nyne is een kind bekend:

1  Wijbe Wiggels Hazenberg is gedoopt op zondag 18 november 1759 in Grootegast, zie VI-K.

Wiggele trouwt (kerk) op zondag 28 februari 1762 in Doezum op 28-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Fetje Doeskes Wijma, dochter van Doeske Geerts en Reina Ytzes. Fetje is geboren rond 1738 in Opende, is gedoopt (niet te Doezum).

Van Wiggele en Fetje is een kind bekend:

2  Grietje Wiggeles Hazenberg is geboren op zondag 2 september 1770 in Grootegast, zie VI-L.

V-G  Berend Wiebes Hazenberg ook genaamd Berend Wijbes Hazenberg, zoon van Wybe Wiggels (IV-D) en Grijtie Berends, landbouwer, koopman, landeigenaar en collector, is gedoopt op zondag 13 januari 1737 in Leek, is overleden op dinsdag 17 januari 1815 in Grootegast. Berend werd 78 jaar en 4 dagen.

Berend trouwt (kerk) op zondag 7 juni 1778 in Grootegast op 41-jarige leeftijd met de 30-jarige Freekjen Jans Zwart, dochter van Jan Sipkes Cuiper en Aaltjen Jans Zwart. Freekjen is gedoopt op zondag 14 april 1748 in Grootegast, is overleden in 1798 aldaar, is begraven op zaterdag 20 januari 1798 aldaar . Freekjen werd 50 jaar.

Van Berend en Freekjen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Berends Hazenberg is gedoopt op maandag 24 mei 1779 in Grootegast, zie VI-M.

2  N.N. Hazenberg, zie VI-N.

3  N.N. Hazenberg, zie VI-O.

4  Wijbe (Wiebe) Berends Hazenberg is gedoopt op zondag 10 april 1785 in Grootegast, zie VI-P.

V-H  Wytse Wybes Hazenberg, zoon van Wybe Wiggels (IV-D) en Grijtie Berends, dagloner, is gedoopt op zondag 4 oktober 1739 in Leek, is overleden op maandag 29 juli 1822 in Grootegast. Wytse werd 82 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Wytse trouwt (kerk) op zondag 23 december 1770 in Grootegast op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Freerkje Klasens Bolhuis, dochter van Klaas Abels van Bolhuis en Jantje Zipkes. Freerkje is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 in Grootegast, is overleden op vrijdag 10 december 1841 aldaar. Freerkje werd 95 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

V-I  Berend Cornelis, zoon van Cornelis Berends (IV-E) en Albertje Thiessens, landbouwer, is afkomstig uit Grootegast, is gedoopt op zondag 19 mei 1743 in Midwolde, is overleden op zondag 26 januari 1812 in Nuis. Berend werd 68 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Berend gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 3 april 1774 in Midwolde, trouwt (kerk) in Grootegast op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Martje Gerrits, dochter van Jan Hylles de Swart (schoolmeester te Stroobos) en Jancke Minnes. Martje is gedoopt op woensdag 4 augustus 1745 in Midwolde (ůf 11 augustus 1745), is overleden voor zaterdag 1 mei 1779. Martje werd hoogstens 33 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Van Berend en Martje is een kind bekend:

1  Albertje Berends Hazenberg is gedoopt op zondag 3 september 1775 in Nuis, zie VI-Q.

V-J  Ties Corneles Hazenberg, zoon van Cornelis Berends (IV-E) en Albertje Thiessens, landbouwer, is gedoopt op zondag 15 november 1744 in Midwolde, is overleden op zaterdag 9 oktober 1819 in Niebert. Ties werd 74 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Ties trouwt (kerk) voor 1786 in in Leek of Niebert op hoogstens 41-jarige leeftijd (1) met Grietje Meertens. Grietje is geboren in Niebert, is gedoopt , is begraven op zaterdag 18 februari 1797 in Tolbert.

Van Ties en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Kornelis is gedoopt op zondag 19 december 1784 in Tolbert, zie VI-R.

2  Jantien Tieses is gedoopt op zondag 10 december 1786 in Tolbert, zie VI-S.

3  Albertje Tieses Hazenberg is gedoopt op donderdag 9 oktober 1788 in Tolbert, zie VI-T.

4  Cornelis Tiesses Hazenberg is gedoopt op zondag 2 oktober 1791 in Tolbert, zie VI-U.

5  Meerten Tiesses Hazenberg is gedoopt op dinsdag 3 juni 1794 in Tolbert, zie VI-V.

Ties trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1799 in Tolbert op 54-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Aaltje Meertens. Aaltje is geboren rond 1761 in Niebert, is gedoopt (door het ontbreken van een doopboek in Niebert was de datum niet vast te stellen), is overleden in maart 1806 in Noordwijk "nalatende 2 broers en 1 zuster". Aaltje werd ongeveer 45 jaar.

V-K  Ake Cornelis, zoon van Cornelis Berends (IV-E) en Albertje Thiessens, is gedoopt op zondag 7 augustus 1746 in Midwolde.

V-L  Aagtje Cornelis, dochter van Cornelis Berends (IV-E) en Albertje Thiessens, is gedoopt in 1749, is overleden op donderdag 28 januari 1813 in Midwolde. Aagtje werd 64 jaar.

Aagtje trouwt (kerk) op zondag 14 april 1771 in Midwolde op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Louwes Scheringa, zoon van Louwe Sjoerds Scheringa en Wietske Hendriks. Hendrik is gedoopt op zondag 23 juli 1747 in Tolbert, is overleden op maandag 1 februari 1813 in Midwolde. Hendrik werd 65 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Hendrik en Aagtje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Scheringa is geboren in 1772, zie VI-W.

2  Wijdtske Scheringa is geboren in 1774, zie VI-X.

3  Louwe Scheringa is geboren in 1777, zie VI-Y.

4  Ake Scheringa is geboren in 1781, zie VI-Z.

5  Albertje Scheringa is geboren in 1785, zie VI-AA.

6  Corneliske Scheringa is geboren in 1787, zie VI-AB.

7  Jantje Scheringa is geboren in 1793, zie VI-AC.

V-M  Jantjen Cornelis, dochter van Cornelis Berends (IV-E) en Albertje Thiessens, is gedoopt op zaterdag 25 april 1750 in Midwolde, is overleden voor 1811. Jantjen werd hoogstens 60 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Jantjen trouwt (kerk) in Midwolde (waarschijnlijk) (1) met Hendrik Jacobs. Hendrik is overleden voor 1811.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Hendrik en Jantjen zijn twee kinderen bekend:

1  Agniet Hendriks is geboren op zondag 12 januari 1777 in Midwolde, zie VI-AD.

2  Kornelis Hendriks Hazenberg is gedoopt op zondag 21 maart 1779 in Midwolde, zie VI-AE.

Jantjen trouwt (kerk) op zondag 29 september 1793 in Nuis op 43-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Willem Oebels Vossema, zoon van Ubel Jans en Renske Jans. Willem is gedoopt op maandag 2 november 1761 in Tolbert, is overleden op zaterdag 1 januari 1848 in Nuis. Willem werd 86 jaar, 1 maand en 30 dagen.

V-N  Beerent, zoon van Pieter Berends (IV-F) en Geeske Meertens, is gedoopt op zondag 27 april 1738 in Midwolde .

V-O  Bastiaen Pieters, zoon van Pieter Berends (IV-F) en Geeske Meertens, schipper, is gedoopt op zondag 2 augustus 1739 in Leek, is overleden op woensdag 12 maart 1806 aldaar (weduwnaar, nalatende 2 kinderen), is begraven in Midwolde . Bastiaen werd 66 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Bastiaen was gehuwd met Geeske Germs. Geeske is overleden op donderdag 10 april 1794.

Van Bastiaen en Geeske zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Bastiaans is gedoopt op zondag 5 december 1784 in Leek, zie VI-AF.

2  Germ Bastiaans Hazenberg is geboren op maandag 23 juli 1787 in Leek, zie VI-AG.

3  Pietje Bastiaans Hazenberg is gedoopt op zondag 20 maart 1791 in Enumatil (Leek), zie VI-AH.

V-P  Meerten Pieters, zoon van Pieter Berends (IV-F) en Geeske Meertens, is gedoopt op zondag 10 december 1741 in Leek.

V-Q  Berend Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Berends (IV-F) en Geeske Meertens, wonende in Leeuwarden, is gedoopt op zaterdag 24 november 1742 in Leek, is overleden op zondag 8 december 1816 in Leeuwarden. Berend werd 74 jaar en 14 dagen.

Berend gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 28 oktober 1791 in Leeuwarden Hervormde gemeente, trouwt (kerk) op zondag 13 november 1791 aldaar Hervormde gemeente op 48-jarige leeftijd (1) met Margaretha Gerrits. Margaretha is afkomstig van Leeuwarden.

Berend gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 30 april 1802 in Leeuwarden Hervormde gemeente, trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1802 aldaar Hervormde gemeente (in de Westerkerk) op 59-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 55-jarige Sietske Rommerts Elzinga. Sietske is geboren rond 1747, is overleden op woensdag 5 april 1815 in Leeuwarden. Sietske werd ongeveer 68 jaar.

V-R  N.N., dochter van Pieter Berends (IV-F) en Geeske Meertens, is gedoopt op zondag 24 november 1743 in Midwolde (doopboek beschadigd).

V-S  Willem Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Berends (IV-F) en Geeske Meertens, wonende in Bakkeveen, is gedoopt op zondag 26 september 1745 in Leek.

Uit Naamsaannemingsregister Ureterp, Rijksarchief Leeuwarden, Opsterland :
"Voor ons Maire der Gemeente Ureterp, Canton Beetsterzwaag, Arrondissement Heerenveen, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde WILLEM PIETERS wonende te Bakkeveen, heeft dezelve verklaard dat hij aanneemt de naam Hazenberg voor familienaam en heeft deze met ons vertekend den 26 februari 1812."

V-T  Hiske Pieters, kind van Pieter Berends (IV-F) en Geeske Meertens, is gedoopt op zondag 29 oktober 1747 in Leek.

V-U  Hendrik Pieters Hazenberg ook genaamd Hinderk, zoon van Pieter Berends (IV-F) en Geeske Meertens, schoenmaker, is gedoopt op donderdag 28 september 1752 in Leek, is overleden op zondag 27 april 1834 in Grootegast. Hendrik werd 81 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 14 december 1783 in Grootegast op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Imke Harms, dochter van Harm Rommerts en Anje Jans. Imke is geboren rond 1754 in Marum, is overleden op zondag 1 juli 1821 in Grootegast. Imke werd ongeveer 67 jaar.

Van Hendrik en Imke zijn vijf kinderen bekend:

1  Harm Hendriks is geboren op zaterdag 28 februari 1784 in Marum, zie VI-AI.

2  Pieter Hindriks Hazenberg is geboren op woensdag 22 februari 1786 in Grootegast, zie VI-AJ.

3  Rommert Hendriks Hazenberg is gedoopt op vrijdag 25 mei 1787 in Grootegast, zie VI-AK.

4  Berend Hendriks Hazenberg is gedoopt op zondag 27 september 1789 in Grootegast, zie VI-AL.

5  Meerten Hendriks Hazenberg is geboren op maandag 16 maart 1795 in Grootegast, is gedoopt aldaar, zie VI-AM.

V-V  Berend Luitjes Hazenberg ook genaamd Beerent, zoon van Luitjen Beerents Hazenberg (IV-G) en Zaekje Beerents, is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 14 oktober 1736 in Midwolde.

V-W  Aechtje Hazenberg ook genaamd Aegtjen Luitjens Hasenberg, dochter van Luitjen Beerents Hazenberg (IV-G) en Zaekje Beerents, is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 12 januari 1738 in Midwolde.

Aechtje is na haar oudoom Frerick Wigbolts Hasebergh en diens dochter de eerste die met haar familienaam in de archieven is aangetroffen.

Aechtje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 7 januari 1759 in Midwolde op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieter Witsen, zoon van Hendrik Witsen en Maria Ricotier. Pieter is gedoopt op vrijdag 17 januari 1727 in Amsterdam in de Oude kerk (hervormd), pastor Johannes Noordbeek (doopgetuigen waren Pieter Ricotier en Gerarda Limburgh).

In 1762 woonde het gezin van Pieter Witsen en zijn echtgenote Achtje Luitjes Hasenberg in het pand J.P.Santeeweg 4-6 in Nietap. Eerder, in 1754, woonde Maria Ricottes, weduwe van Witsen, daar al met haar zoon Pieter en zij had daar een ďcopenschapĒ. In de Opregte Groninger Courant, 18 maart 1757 biedt de weduwe Witsen te koop aan:
ďUyt de Hand te Koop een extra Wel ter Neering staande Koopmans Wooning, geleegen op de Nietap in de Landschap Drenthe by de Leek. Wie daar aan gading heeft , addresseere zig by de Wed. WITSEN aldaar.Ē
Het gezin van Pieter Witsen verhuisde in 1764 naar J.P.Santeeweg 20

Van Pieter en Aechtje zijn twee kinderen bekend:

1  Henricus Witsen is gedoopt op zondag 23 december 1759 in Midwolde , zie VI-AN.

2  Luitje Witsen is gedoopt op zondag 21 november 1762 in Midwolde (op attestatie gedoopt), zie VI-AO.

V-X  Anke Luitjens ook genaamd Ancke en Anneke, dochter van Luitjen Beerents Hazenberg (IV-G) en Zaekje Beerents, is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 9 augustus 1739 in Midwolde.

Mogelijk is zij degene die in april 1767 te Midwolde-Leek huwt met Geert Roelfs.

Anke trouwt (kerk) op zondag 19 april 1767 in Midwolde-leek op 27-jarige leeftijd met Geert Roelfs. Geert, wonende in Leek.

Van Geert en Anke zijn vier kinderen bekend:

1  Luitjen is gedoopt op zondag 29 september 1771 in Midwolde , zie VI-AP.

2  Roelf is gedoopt op zondag 19 juni 1774 in Midwolde , zie VI-AQ.

3  Abbe is geboren op woensdag 25 juni 1777 in Midwolde, is gedoopt op zondag 13 juli 1777 in Lettelbert , zie VI-AR.

4  Jannes is gedoopt op zondag 10 maart 1782 in Midwolde , zie VI-AS.

V-Y  Margje Luitjes Hazenberg, dochter van Luitjen Beerents Hazenberg (IV-G) en Zaekje Beerents, is geboren in Midwolde, is gedoopt op zondag 17 november 1743 aldaar.

V-Z  Berend Luitjes Hazenberg ook genaamd Beerent, dochter van Luitjen Beerents Hazenberg (IV-G) en Zaekje Beerents, is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 9 mei 1745 in Midwolde, is jong overleden.

V-AA  Berend Luitjes Hazenberg ook genaamd Beerent, zoon van Luitjen Beerents Hazenberg (IV-G) en Zaekje Beerents, is geboren in Leek, is gedoopt op zondag 17 april 1746 in Midwolde, is overleden op zaterdag 4 augustus 1821 in Leek. Berend werd 75 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Berend trouwt (kerk) tussen 1775 en 1783 op hoogstens 28-jarige leeftijd met de hoogstens 15-jarige Anje Jans, dochter van Jan Jacobs en Jantje Jans. Anje is gedoopt op zondag 8 april 1759 in Leek, is overleden op maandag 10 oktober 1808 aldaar. Anje werd 49 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Berend en Anje zijn drie kinderen bekend:

1  Luitje Berends Hazenberg is geboren op zondag 12 mei 1782 in Leek, zie VI-AT.

2  Jan Berends Hazenberg is geboren op donderdag 5 mei 1785 in Leek, zie VI-AU.

3  Saakje Berends Hazenberg is geboren op maandag 28 juli 1788 in Leek, zie VI-AV.

V-AB  Grietje Luitjes Hazenberg, dochter van Luitjen Beerents Hazenberg (IV-G) en Zaekje Beerents, is geboren in Leek, is gedoopt op maandag 2 juni 1749 in Midwolde.

V-AC  Willem, zoon van Berend Willems (IV-J) en Imke Douwes, is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Midwolde (Leek).

V-AD  Trijnje, dochter van Berend Willems (IV-J) en Imke Douwes, is gedoopt op zondag 8 mei 1740 in Menkeweer.

V-AE  Fenje ook genaamd Fennegijn Berends, Fennigje Hasenberg en Fenje Fraai of Fraij, dochter van Berend Willems (IV-J) en Imke Douwes, is gedoopt op zondag 3 februari 1743 in Menkeweer , is overleden op woensdag 17 juni 1818 in Groningen . Fenje werd 75 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Fenje trouwt (kerk) op woensdag 3 juni 1772 in Groningen op 29-jarige leeftijd met Jacob Blau(w) ook genaamd Jacob Jans Blouw. Jacob is afkomstig uit Zuidbroek.

30 juni 1808 (GAG, RA IIIx223, fol. 110vs): P.H. Crone en V.C. Schuiten kopen van Jacob J. Blauw en Fennegien Hasenberg een behuising in de Kleine Pelsterstraat no. V44. Zwetten ten N. de straat, ten O. de heer Durleu, ten Z. Herm. Ter Wolbeek en ten W. D. Ubbens. Prijs f 1200, contant voldaan f 200, de rest is op hypotheek ter leen verstrekt door W.A. Crone.
Bron: Gruoninga, 1987, p. 123.

 Van Jacob en Fenje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op dinsdag 23 maart 1773 aldaar (Martinikerk) , zie VI-AW.

2  Tijsia is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op woensdag 17 januari 1776 aldaar , zie VI-AX.

3  IJmke is geboren in Groningen Pelsterstraat, is gedoopt op woensdag 17 januari 1776 aldaar , zie VI-AY.

4  Jan is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op vrijdag 14 maart 1777 aldaar (Martinikerk) , zie VI-AZ.

5  Berent is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op dinsdag 14 maart 1780 aldaar (Martinikerk) , zie VI-BA.

6  Willem Gerardus Blaauw is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op woensdag 4 juni 1783 aldaar (A-Kerk), zie VI-BB.

7  Imke is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op zondag 18 juni 1786 aldaar (A-Kerk) , zie VI-BC.

V-AF  Douwe, zoon van Berend Willems (IV-J) en Imke Douwes, is gedoopt op zondag 22 augustus 1745 in Menkeweer.

Generatie VI

(van 1758 tot 1868)

In deze generatie zijn 22 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 126 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1784 en 1843. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grootegast (29x), Lutjegast (20x), Nuis (16x), Warffum (11x), Noordwijk (8x), Tolbert (7x), Nuis (3x), Muntendam (3x), Tolbert (Leek) (3x), Amsterdam (3x), Sebaldeburen (2x), Groningen (2x), Midwolde (Leek) (2x), Vlissingen (2x), Antwerpen, Lucaswolde, Lutjegast, Marum, Niezijl, Oldekerk en Niehove.

Artikel in Nieuws van den Dag 16 februari 1881:
 

In de prov. Groningen is het geenszins eene bijzonderheid, dat het raadhuis eener gemeente in eene herberg is gevestigd. De volgende gemeenten in die provincie grenzen aan elkander en hebben allen het huis voor de beraadslagingen hunner vroede mannen in eene herberg: de Leek, Marum, Grootegast, Grijpskerk, Zuidhom, Aduard en Hoogkerk

 

VI-A  Wolter Zacharias Hazenberg, zoon van Zacharias Wigbolts (V-A) en Roelfke Wolters Luinings, timmerman, is geboren op donderdag 2 februari 1758 in Peize, is overleden op zaterdag 6 februari 1841 in Oldekerk. Wolter werd 83 jaar en 4 dagen.

Wolter trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1791 in Niekerk op 33-jarige leeftijd (1) met Matje Taekes. Matje is geboren in Augustinusga, is overleden voor 1809.

Wolter trouwt (kerk) op zondag 9 april 1809 in Niekerk op 51-jarige leeftijd (2) met Eske Jans. Eske is afkomstig uit Niehove.

Eske was eerder gehuwd (1) met Hendrik Berends.

VI-B  Tetje Zacharias Hazenberg, dochter van Zacharias Wigbolts (V-A) en Roelfke Wolters Luinings, is geboren na donderdag 22 januari 1761 in Lutjegast, is overleden op zondag 22 januari 1809 in Niehove. Tetje werd hoogstens 48 jaar.

Tetje trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1784 in Grijpskerk op hoogstens 23-jarige leeftijd met de 33-jarige Jacob Sijtses de Waard. Jacob, landbouwer, is geboren in 1751 in Grijpskerk, is gedoopt (werd doopsgezind gedoopt, bron:A.d.W.), is overleden op dinsdag 26 juni 1827 in Niehove. Jacob werd 76 jaar.

Van Jacob en Tetje is een kind bekend:

1  Sietse Jacobs de Waard is geboren op woensdag 31 maart 1790 in Niehove, zie VII-A.

VI-C  Wigbolt Zacharias Hazenberg, zoon van Zacharias Wigbolts (V-A) en Roelfke Wolters Luinings, landbouwer, is gedoopt op zaterdag 28 augustus 1762 in Grootegast, is overleden op vrijdag 13 oktober 1826 in Faan. Wigbolt werd 64 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Wigbolt trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1796 in Burum op 33-jarige leeftijd met Grietje Jans. Grietje is afkomstig uit Burum.

VI-D  Berend Zacharias Hazenberg, zoon van Zacharias Wigbolts (V-A) en Roelfke Wolters Luinings, is gedoopt op zondag 10 februari 1765 in Grootegast, is overleden op vrijdag 28 januari 1842 in Sebaldeburen. Berend werd 76 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Berend trouwt (kerk) op zondag 8 september 1799 in Oldehove op 34-jarige leeftijd met de hoogstens 21-jarige Pieterke Pieters Smid. Pieterke is geboren 1777 of 1778 in Noordhorn, is overleden op dinsdag 21 april 1829 in Grootegast. Pieterke werd hoogstens 51 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

VI-E  Tetje Hindriks Hazenberg, dochter van Hindrik Wigbolts Hazenberg (V-D) en Janneke Popkes, is gedoopt op zondag 9 augustus 1772 in Leek, is overleden op vrijdag 29 september 1826 in Groningen (aktenr.1651). Tetje werd 54 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Tetje was gehuwd met Andries Maris, zoon van Tidde Maris (koornmeter) en Anna Dalkwist. Andries, schrijfmeester, is geboren in 1764 in Groningen, is overleden op zaterdag 5 maart 1825 aldaar. Andries werd 61 jaar.

Van Andries en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1  Tiddo Maris is geboren op dinsdag 22 juli 1794 in Groningen, zie VII-B.

2  Janneke Maris is geboren op dinsdag 1 september 1795 in Groningen, zie VII-C.

VI-F  Wybe Willems, zoon van Willem Wybes Hazenberg (V-E) en Eenje Pieters de Roo, is gedoopt op zondag 25 april 1762 in Grootegast, is overleden voor 1768 aldaar. Wybe werd hoogstens 5 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

VI-G  Pieter Willems Hazenberg, zoon van Willem Wybes Hazenberg (V-E) en Eenje Pieters de Roo, landbouwer, is gedoopt op zondag 8 januari 1764 in Grootegast, is overleden op zaterdag 21 februari 1852 aldaar. Pieter werd 88 jaar, 1 maand en 13 dagen.

In april 1793 verkocht hij samen met zijn broer Wiebe het erfpachtrecht op een perceel grond te Grootegast met de verplichting tot woningbouw. De erfpachter werd dokter Johannes Phaff en mejuffrouw Antie Buys. De dokter liet er (volgens Leekster Courant 20.2.1970) een wonderlijk huis op bouwen, die gebruikt werd als doktershuis. Het betrof een dubbeldakswoning en het leek of er twee huizen achter elkaar waren gezet. Er ontbrak een plafond en men keek regelrecht naar het beschutte dak. In 1897 werd het pand gekocht door Popke van der Velde, manufakturier te Augustinusga, die daar zijn bedrijf voortzette. In zijn jeugd vond Egbert van der Velde, de opvolgende zoon-manufakturier, op de zolder van het huis de koopakte van het huis.
Van Pieter is ook een notariŽle akte bewaard gebleven uit 1815, met de volgende inhoud:
Op 24 Januari 1815 compareerden voor ons Lucas Jan Wichers, Openbaar Notaris residerende op de Leek en in tegenwoordigheid der nagenoemde medeondergetekende getuigen: Pieter Willems Hazenberg, zonder beroep wonende te Grootegast, tot het ingaan dezer verkoping geauthoriseerd en geadsisteerd door zijn raadslieden de heren Dirk de Kort, administrateur der venen van de Erven van Feringa, woonachtig te Grootegast en Jacob Roelf Hielema, landbouwer, wonende te Doezum, benoemd als zodanig ingevolge vonnis van de Regtbank van 25 Februari 1812 behoorlijk geregistreerd 10 Maart daaraan volgende en waarvan een bewijs in behoorlijke vorm aan ons Notaris zijnde vertoond door ons dadelijk verder is overgegeven zeggende van voornemens te zijn door ons Notaris publiek te doen verkopen nagenoemde behuizing en landerijen gelegen te Grootegast:
1. Behuizing, schuur, heem, gelegen Grootegast, getekend 110 ,73,É.5.- vaste- huur.(opbrengst É .876.-, aan landbouwer Feike Boon)
2. Heem, ten oosten Jacob alles, ten zuiden nr.9 en 3,'ten westen
de kinderen van Wybe Willems Hazenberg en ten noorden de Heereweg, É.5.- vaste huur. (niet verkocht)
3. 4Ĺ grazen land, É.14.- vaste huur. (opbrengst É.440.-, kopers Jan en Wiebe Berends Hazenberg, landbouwer en koopman te Grootegast)
4. 4Ĺ grazen land, É.14.- vaste huur. (opbrengst É.445.-,koper een schoenmaker zonder borg)
5. 10 grazen land, É.16.- vaste huur. (opbrengst É.415.-, koper Willem Pieters Hazenberg, landbouwer te Grootegast)
6. 4 grazen, swettende ten zuiden aan de Zuider Baggelstreek en ten westen aan de twee Mattentuinen, É.4,- vaste huur. (opbr. É.600.-)
7. 12 grazen swettende ten noorden aan de Zuider Baggelstreek. (opbrengst É.610.-)
8. 12 grazen swettende ten noorden aan de twee Mattentuinen, É.18.-vaste huur (opbrengst É.635.-, koper Heert Pieters Hazenberg, koopman te Grootegast,- borg Willem Pieters Hazenberg)
9. 5 grazen, É.16.- vaste huur. (niet verkocht)
10. 5 grazen, É.16.- vaste huur. (opbrengst 1431.-, kopers Jan en Wybe Berends -Hazenberg)
11. 10 grazen, É.25.- vaste huur. (bij nr. 10 verkocht)
12. 6 grazen, É.15.- vaste huur.(niet verkocht)
13. 6 grazen, É.10.- vaste huur. (opbr. É.335.-, koper Willem Pieters Hazenberg)
14. 2 matten, É.4.- vaste huur. (opbr. É.145.-, verkocht aan een smid)
15. 6 matten, É.15.- vaste huur (opbr. É,327,-, aan een landbouwer)
16. 4 matten, É.9.- vaste huur. (niet verkocht)
17. l mat, É.2.- vaste huur. (niet verkocht)

Op http://files.archieven.nl/5/f/735/735-524.djvu?djvuopts&toolbar=-save-print&print=no&save=no&menu=no komt de boedelinventaris voor van Pieter en Riemke, een 15 bladzijden tellend document, waarin hun bezittingen (heel wat!) en schulden worden opgesomd.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 21 september 1783 in Grootegast op 19-jarige leeftijd met de hoogstens 18-jarige Riemke Heerts, dochter van Heert Piers en Sjoukje Jans. Riemke is geboren 1764 of 1765 in Surhuizum, is overleden op zondag 21 november 1819 in Grootegast. Riemke werd hoogstens 54 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Pieter en Riemke zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Pieters Hazenberg is gedoopt op zondag 8 februari 1784 in Grootegast, zie VII-D.

2  Sjoukje Pieters Hazenberg is gedoopt op maandag 25 december 1786 in Grootegast, zie VII-E.

3  Heert Pieters Hazenberg is gedoopt op donderdag 21 mei 1789 in Grootegast, zie VII-F.

4  IJnje Pieters Hazenberg is geboren op maandag 14 november 1791 in Grootegast, zie VII-G.

5  Anke Pieters Hazenberg is geboren op zondag 26 januari 1794 in Grootegast, zie VII-H.

6  Grietje Pieters Hazenberg is geboren op zaterdag 30 juni 1798 in Grootegast, zie VII-I.

7  Lutske Pieters Hazenberg is geboren op dinsdag 6 mei 1800 in Grootegast, zie VII-J.

8  Jan de Roo Hazenberg is geboren op zondag 10 juni 1804 in Grootegast, zie VII-K.

VI-H  Grietje Willems, dochter van Willem Wybes Hazenberg (V-E) en Eenje Pieters de Roo, is gedoopt op zondag 29 december 1765 in Grootegast.

VI-I  Wiebe Willems Hazenberg ook genaamd Wijbe Willems, zoon van Willem Wybes Hazenberg (V-E) en Eenje Pieters de Roo, landbouwer, is gedoopt op vrijdag 18 maart 1768 in Grootegast, is overleden op zondag 11 juni 1809 aldaar . Wiebe werd 41 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Wiebe trouwt (kerk) op zondag 1 juni 1794 in Grootegast op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Doetje Jetzes ook genaamd Doetje Weiers en Doetje Weijers, dochter van Jetse Pieters en Martje Jans. Doetje, landbouwersche, wonende in Harkema-Opeinde, is gedoopt op zondag 1 februari 1767 in Grijpskerk (bron:Truus Pera), is overleden op maandag 1 november 1847 in Niebert (zij wordt vermeld in Genlias bij het huwelijk van haar jongste zoon als weduwe). Doetje werd 80 jaar en 9 maanden. (met dank aan Yme Drost voor zijn bijdrage).

Van Wiebe en Doetje zijn acht kinderen bekend:

1  IJnje Wijbes Hazenberg is geboren op woensdag 7 januari 1795 in Grootegast, is gedoopt op zondag 18 januari 1795 aldaar , zie VII-L.

2  Martje Wiebes Hazenberg is geboren op dinsdag 14 juni 1796 in Grootegast, is gedoopt op zondag 26 juni 1796 aldaar , zie VII-M.

3  Willem Wiebes Hazenberg is geboren op vrijdag 12 januari 1798 in Grootegast, is gedoopt op zondag 28 januari 1798 aldaar, zie VII-N.

4  Ruurtje Wiebes Hazenberg is gedoopt op zondag 19 januari 1800 in Grootegast , zie VII-O.

5  Jetske Wiebes Hazenberg is geboren op vrijdag 20 maart 1801 in Grootegast, is gedoopt op vrijdag 3 april 1801 aldaar, zie VII-P.

6  Berend Wiebes Hazenberg is geboren op zondag 10 oktober 1802 in Grootegast, is gedoopt op zondag 31 oktober 1802 aldaar, zie VII-Q.

7  Pieter Wiebes Hazenberg is geboren op donderdag 15 augustus 1805 in Grootegast, is gedoopt op zondag 1 september 1805 aldaar, zie VII-R.

8  Gerben Wiebes Hazenberg is geboren op maandag 25 april 1808 in Grootegast, zie VII-S.

VI-J  Jan de Roo, zoon van Willem Wybes Hazenberg (V-E) en Eenje Pieters de Roo, is gedoopt op zondag 26 augustus 1770 in Grootegast.

VI-K  Wijbe Wiggels Hazenberg ook genaamd Wiebe, zoon van Wiggele Wybes (V-F) en Nyne Leffers, landbouwer, is gedoopt op zondag 18 november 1759 in Grootegast, is overleden op donderdag 13 september 1827 in Sebaldeburen in de behuizinge no.45. Wijbe werd 67 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Akte van verkoop door Jan Klaasen en Jantie Seitus, e.l., aan Wijbe Wiggels en Antie Hindriks, e.l., te Lucaswolde van een behuizing en schuur te Lucaswolde met de vaste beklemming der daaronder behorende landerijen, doende jaarlijks op Midwinter tot vaste huur 16 gulden, 11 maart 1801
Wijbe trouwt (kerk) op zondag 1 juni 1788 in Grootegast op 28-jarige leeftijd met Antje Hendriks Cazemier ook genaamd Antie Hindriks. Antje is geboren in Zevenhuizen, is overleden voor 1827.

Van Wijbe en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Trientje Wijbes Hazenberg is geboren op vrijdag 4 september 1789 in Sebaldeburen, is gedoopt op zondag 11 oktober 1789 aldaar, zie VII-T.

2  Hendrik Wybes Hazenberg is geboren op vrijdag 31 december 1790 in Sebaldeburen, zie VII-U.

3  Jantje Wybes Hazenberg is geboren op zondag 17 maart 1793 in Grootegast, zie VII-V.

4  Geertje Wijbes Hazenberg is geboren in Midwolde (Leek), is gedoopt op zondag 31 mei 1795 in Leek, zie VII-W.

5  Wichel Wybes Hazenberg is geboren in Marum, is gedoopt op maandag 29 januari 1798 in Sebaldeburen door predikant Nicolaas Westendorp , zie VII-X.

6  Feikje Wiebes Hazenberg is geboren op zondag 8 augustus 1802 in Lucaswolde, zie VII-Y.

VI-L  Grietje Wiggeles Hazenberg ook genaamd Grietje Wichels, dochter van Wiggele Wybes (V-F) en Fetje Doeskes Wijma, arbeidster, wonende in Oldekerk, is geboren op zondag 2 september 1770 in Grootegast, is overleden op zondag 12 augustus 1849 in Sebaldeburen. Grietje werd 78 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Grietje trouwt (kerk) op zondag 21 december 1794 op 24-jarige leeftijd met Tjark Wijgers Doesema. Tjark, dagloner, wonende in Oldekerk, is overleden op woensdag 30 september 1835 in Sebaldeburen.

Van Tjark en Grietje zijn vier kinderen bekend:
1    Wiggel Tjerks Doesema, dagloner, is geboren op donderdag16 juli 1795 en werd gedoopt op zondag 26 juli 1795 in Sebaldeburen. Hij overleed op dinsdag 17 oktober 1826 in Grootegast, 31 jaar, 3 maanden en 1 dag oud.

2  Tettjen Tjarks Doesema is geboren in 1801 in Oldekerk, is gedoopt op zondag 31 mei 1801 in Sebaldeburen, zie VII-Z.

3  Pieter Tjerks Doesema is geboren in 1809, zie VII-AA.

4    Wijger Doesema (ook: Wieger Tjarks Doezema) is geboren op zondag 9 december 1804, is gedoopt op zondag 30 december 1804 in Sebaldeburen, is overleden op 23 maart 1877 te Oldekerk, 72 jaar, 3 maanden en 14 dagen oud.
Hij trouwde op donderdag 11 mei 1837 in Grootegast met Kornelia Alberts Swart (ook: Cornelia Aklberts Zwart), geboren in 1813, dienstmeid uit Visvliet.

VI-M  Jan Berends Hazenberg, zoon van Berend Wiebes Hazenberg (V-G) en Freekjen Jans Zwart, landbouwer, is gedoopt op maandag 24 mei 1779 in Grootegast, is overleden op zaterdag 9 februari 1856 aldaar. Jan werd 76 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Hij maakte deel uit van het gemeentebestuur van Grootegast gedurende "de Franse tijd".
 

E-mail Sietse Dijk 16-6-2004:
Hier volgt de lijst met namen, die bij de eerste oprichtings vergadering van de gemeente Grootegast aanwezig waren. BeŽdigd en geÔnstalleerd**
Door de Vrederechter(Haro Caspar von Inn- und Kniphausen, Heer van Nienoord en Vredewold) van het vijfde Kanton Leek.,Departement Westereems
Bevattende de Communes of Mairies Leek,Marum,Grootegast,Oldekerk*

"geinstalleerd den 31ste july 1811 en allen present geweest."
Maire: Ipo Frederik Hommes***,woonplaats Stroobos
Adjunct-Maire: Dooitje Baukes Piers,geboren 8 januari 1777 te Doezum
Municipale Raden: Jan Lammerts
Reinje Sijmens,heemstra,geboren 6 september 1771 te Doezum
Jan Hendriks
Jacob Roelfs,Hielema,overleden 7 augustus 1817 te Grootegast
Willem Roeters
Jan Sipkes
Jan Fokkes
Jan Berends,Hazenberg
Hotze Tonnis,Scheeringa
Jan DaniŽls ,Kiestra
 

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 22 april 1804 in Grootegast (3e proclamatie Grootegast 13 mei 1804) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Anke Baukes Piers, dochter van Bauke Pieres en Degina Holst. Anke is geboren in Doezum, is gedoopt op maandag 21 april 1783 in Grootegast , is overleden op woensdag 11 oktober 1815 aldaar. Anke werd 32 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Jan en Anke zijn vijf kinderen bekend:

1  Berend Jans Hazenberg is geboren op maandag 5 augustus 1805 in Grootegast, zie VII-AB.

2  Bauke Piers Hazenberg is geboren op zaterdag 29 augustus 1807 in Grootegast, is gedoopt op zondag 20 september 1807 aldaar , zie VII-AC.

3  Freerktje Jans Hazenberg is geboren op donderdag 13 september 1810 in Grootegast, zie VII-AD.

4  Degijna Jans Hazenberg is geboren op vrijdag 4 december 1812 in Grootegast, zie VII-AE.

5  Degijna Jans Hazenberg is geboren op maandag 13 september 1813 in Grootegast, zie VII-AF.

VI-N  N.N. Hazenberg, kind van Berend Wiebes Hazenberg (V-G) en Freekjen Jans Zwart, is begraven op dinsdag 7 januari 1783 in Grootegast.

VI-O  N.N. Hazenberg, kind van Berend Wiebes Hazenberg (V-G) en Freekjen Jans Zwart, is begraven op dinsdag 9 maart 1784 in Grootegast.

VI-P  Wijbe (Wiebe) Berends Hazenberg, zoon van Berend Wiebes Hazenberg (V-G) en Freekjen Jans Zwart, winkelier en herbergier, is gedoopt op zondag 10 april 1785 in Grootegast, is overleden op zondag 23 december 1855 aldaar. Wijbe werd 70 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Bij hem in de herberg was de zetel van de gemeenteraad, dus het gemeentehuis van Grootegast.

Wijbe trouwt op woensdag 21 oktober 1818 in Grootegast op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Ieuwkje Berends Mulder, dochter van Berend Lubbes Mulder (landbouwer) en Wietske Klasens. Ieuwkje is geboren op maandag 14 mei 1792 in Grootegast, is overleden op vrijdag 10 maart 1871 aldaar. Ieuwkje werd 78 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Wijbe en Ieuwkje zijn drie kinderen bekend:

1  Freerkje Wiebes Hazenberg is geboren op woensdag 3 maart 1819 in Grootegast, zie VII-AG.

2  Berend Wiebes Hazenberg is geboren op dinsdag 26 februari 1822 in Grootegast, zie VII-AH.

3  Hendrik Wiebes Hazenberg is geboren op donderdag 24 maart 1825 in Grootegast, zie VII-AI.

VI-Q  Albertje Berends Hazenberg ook genaamd Albertje Berents, dochter van Berend Cornelis (V-I) en Martje Gerrits, landbouwer, wonende in Nuis, is gedoopt op zondag 3 september 1775 aldaar, is overleden op maandag 7 augustus 1854 aldaar. Albertje werd 78 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Albertje trouwt (kerk) rond 1800 in Grootegast met Jan Geerts Hazenberg ook genaamd Jan Geerts, zoon van Geert Jans en Stientje Jacobs. Jan, landbouwer, wonende in Nuis, is gedoopt op zondag 6 juni 1773 in Tolbert, is overleden op maandag 15 augustus 1859 in Nuis. Jan werd 86 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

 

Van Jan en Albertje zijn tien kinderen bekend:

1  Berend Jans Hazenberg is geboren in Nuis, is gedoopt op zaterdag 10 mei 1800 aldaar, zie VII-AJ.

2  Geert Jans Hazenberg is geboren op zondag 28 februari 1802 in Nuis, is gedoopt op zondag 28 februari 1802 aldaar, zie VII-AK.

3  Cornelis Jans Hazenberg is geboren op maandag 14 november 1803 in Nuis, is gedoopt op zondag 20 november 1803 aldaar, zie VII-AL.

4  Martje Jans Hazenberg is geboren op woensdag 19 juni 1805 in Nuis, is gedoopt op zondag 23 juni 1805 aldaar, zie VII-AM.

5  Jakob Jans Hazenberg is geboren op donderdag 8 januari 1807 in Nuis, is gedoopt op zondag 11 januari 1807 aldaar, zie VII-AN.

6  Ake Jans Hazenberg is geboren op dinsdag 27 december 1808 in Nuis, is gedoopt op zondag 15 januari 1809 aldaar, zie VII-AO.

7  Willem Jans Hazenberg is geboren op maandag 20 april 1812 in Nuis, zie VII-AP.

8  Stijntje Jans (Stientje) Hazenberg is geboren op vrijdag 15 oktober 1813 in Nuis, zie VII-AQ.

9  Jan Jans Hazenberg is geboren op maandag 19 februari 1816 in Nuis, zie VII-AR.

10  Aaltje Jans Hazenberg is geboren op woensdag 9 juni 1819 in Nuis, zie VII-AS.

VI-R  Kornelis, zoon van Ties Corneles Hazenberg (V-J) en Grietje Meertens, is gedoopt op zondag 19 december 1784 in Tolbert.

VI-S  Jantien Tieses, dochter van Ties Corneles Hazenberg (V-J) en Grietje Meertens, is gedoopt op zondag 10 december 1786 in Tolbert.

VI-T  Albertje Tieses Hazenberg, dochter van Ties Corneles Hazenberg (V-J) en Grietje Meertens, landbouwersche, is gedoopt op donderdag 9 oktober 1788 in Tolbert, is overleden op zaterdag 20 mei 1865 in Nuis. Albertje werd 76 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Zij won op 24 augustus 1859 op een tentoonstelling de eerste prijs met het zwart merriepaard "de Snuif" en een zwart merrieveulen.

Albertje trouwt op zondag 3 februari 1811 in Leek op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Derk Tjeerds Hazenberg ook genaamd Derk Tjeerts Hangelbroek en Derk Tjeerds Rodscher, zoon van Tjeerd Wybes en Antje Kornelis. Derk, landbouwer, is gedoopt op zondag 3 januari 1790 in Leek, is overleden op dinsdag 22 december 1846 in Nuis. Derk werd 56 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

naam: alias Hangelbroek, maar al bij huwelijk dochter Geertje en bij overlijden genoemd: Hazenberg


Uit Hazenberg Post nr.3 maart 1957:
Het kon in de vorige eeuw vreemd gaan in Westerkwartier. Op 3 februari 1811 trouwden in de Leek Albertje Tieses Hazenberg en Derk Tjeerds, deze laatste nog zonder achternaam.
Dat was nog voor de invoering van de burgerlijke stand. In 1813 werd uit dit huwelijk een zoon Kornelis geboren Daar in 1811 de burgerlijke stand werd ingevoerd en op last van Napoleon de familienamen moesten worden aangenomen ofwel definitief ingeschreven, blijkt uit de geboorteaangifte van 1815 dat Derk Tjeerds zich sedert 1811 Rodscher noemde.
Het kind kreeg dus de naam Kornelis Rodscher. Tussen 1814 en 1822 werden er meerdere kinderen uit dit huwelijk geboren, waarvan een later Hazenberg heet, maar zij is niet onder deze naam in het geboorteregister ingeschreven.
Ook komt zij niet onder de namen Rodscher of Hangelbroek voor.
Derk Tjeerds moet dus in deze jaren nog een andere familienaam gevoerd hebben, die we nog niet hebben kunnen ontdekken.
In 1824 wordt een dochter Aagtje geboren en ingeschreven als Hengelbroek, daar de vader toen - geheel tegen de wet in - zich Hangelbroek schreef.
In 1826 werd een wet afgekondigd waarin het ten strengste verboden werd de familienaam te wijzigen of het er zonder te doen.
Algemeen wordt dan ook aangenomen dat vanaf dat jaar alle familienamen vaststaan en sedert dat jaar niet meer gewijzigd konden worden.
Op 1 augustus 1829 wordt uit het huwelijk een zoon Thies geboren en later nog een dochter, die beide werden ingeschreven als Hangelbroek,hetgeen dus nu onherroepelijk de definitieve naam was volgens de wet.Doch wanneer op 22 december 1846 Derk Tjeerds Rodscher, alias Hangelbroek overlijdt, wordt zijn versterven geboekt als Derk Tjeerds Hazenberg!
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wanneer op 20 december 1856 Thies Hangelbroek (geb.1 aug.1829) trouwde met Geerdina Palsma, mocht verwacht worden dat de kinderen uit dit huwelijk de naam Hangelbroek zouden verkrijgen. Dit moest volgens de wet.
Maar alle kinderen van Thies Hangelbroek zijn ingeschreven onder de naam Hazenberg.
U ziet, het kon verkeren. Maar dergelijke feiten maken het onderzoek niet eenvoudig. Ware het niet dat bij het huwelijk van Thies Hangelbroek en Geerdina Palsma zeven betrouwbare mannen hun naam en handtekening gezet hadden onder een acte waarin zij plechtig verklaren dat Derk Tjeerds Rodscher, Derk Tjeerds Hangelbroek en Derk Tjeerds Hazenberg ťťn en dezelfde persoon geweest is, dan zou deze afstamming zelfs als twijfelachtig moeten gelden.
W.Tsj.Vleer

Van Derk en Albertje zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Derks Hazenberg is geboren in Tolbert, is gedoopt op woensdag 19 juni 1811 aldaar, zie VII-AT.

2  Kornelis Derks Hazenberg is geboren op donderdag 11 november 1813 in Tolbert, zie VII-AU.

3  Jantje Derks Hazenberg is geboren in 1817 in Midwolde (Leek), zie VII-AV.

4  Antje Derks Hazenberg is geboren in 1819, zie VII-AW.

5  Geeske Derks Hazenberg is geboren in 1822, zie VII-AX.

6  Aagtje Derks Hangelbroek is geboren op vrijdag 29 oktober 1824 in Nuis, zie VII-AY.

7  Ties Derks ( Hangelbroek) Hazenberg is geboren op zaterdag 1 augustus 1829 in Nuis, zie VII-AZ.

8  Trientje Derks Hangelbroek is geboren op woensdag 15 december 1830 in Nuis, zie VII-BA.

9  Liekel Derks Hazenberg is geboren op zondag 22 april 1832 in Nuis, zie VII-BB.

VI-U  Cornelis Tiesses Hazenberg ook genaamd Kornelis Pieters Hazenberg, zoon van Ties Corneles Hazenberg (V-J) en Grietje Meertens, landbouwer te Noordwijk, later te De Holm, is gedoopt op zondag 2 oktober 1791 in Tolbert, is overleden op woensdag 13 april 1859 aldaar. Cornelis werd 67 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Cornelis Tiesses Hazenberg maakte in Franse dienst de tocht van Napoleon naar Moskou mee. Zijn paspoort is (1957,N.) nog in bezit van K.G. Hazenberg te Oosterwolde, doch daar valt niet veel uit op te maken. Volgens de overlevering hebben de Fransen hem achter de ploeg vandaan gehaald.
Na de Afscheiding werd Cornelis Tiesses Hazenberg gereformeerd en moet hij de Geref.kerk te Zevenhuizen mee opgericht hebben. Zijn vrouw was doopsgezind.
Na zijn overlijden vond de boedelscheiding plaats, waarover een apart artikel -in het familieboek,N.- is opgenomen.

Cornelis trouwt op zaterdag 16 mei 1818 in Leek (aktenr.9) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Trientje Siebrants, dochter van Siebrant Geerts en Sieuwke Willems. Trientje is geboren op maandag 24 juli 1797 in Tolbert, is doopsgezind gedoopt, is overleden op maandag 22 juli 1844 aldaar. Trientje werd 46 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van Cornelis en Trientje zijn elf kinderen bekend:

1  Grietje Cornelis Hazenberg is geboren op maandag 7 september 1818 in Tolbert, zie VII-BC.

2  Sijbrand Cornelis Hazenberg is geboren op donderdag 4 januari 1821, zie VII-BD.

3  Siebrand Kornelis Hazenberg is geboren op vrijdag 1 maart 1822 in Noordwijk, zie VII-BE.

4  Sieuwke Cornelis Hazenberg is geboren op woensdag 1 december 1824 in Noordwijk, zie VII-BF.

5  Tiesse Cornelis Hazenberg is geboren op woensdag 14 maart 1827 in Noordwijk, zie VII-BG.

6  Jantje Kornelis Hazenberg is geboren op dinsdag 15 juni 1830 in Noordwijk, zie VII-BH.

7  Geert Kornelis Hazenberg is geboren op donderdag 3 mei 1832 in Noordwijk, zie VII-BI.

8  Meerten Cornelis Hazenberg is geboren op donderdag 26 februari 1835 in Noordwijk, zie VII-BJ.

9  Jan Cornelis Hazenberg is geboren op donderdag 14 december 1837 in Noordwijk, zie VII-BK.

10  Lykel Cornelis Hazenberg is geboren in 1840 in Noordwijk, zie VII-BL.

11  Liekel Cornelis Hazenberg is geboren op zondag 7 mei 1843 in Tolbert, zie VII-BM.

VI-V  Meerten Tiesses Hazenberg, zoon van Ties Corneles Hazenberg (V-J) en Grietje Meertens, landbouwer, is gedoopt op dinsdag 3 juni 1794 in Tolbert, is overleden op dinsdag 5 maart 1839 aldaar. Meerten werd 44 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Hij lootte 1817 nr. 16, maar behoefde geen militaire dienst te doen.

Meerten trouwt op zondag 29 april 1827 in Marum op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Martje Jans Hazenberg, zie VII-AM.

Van Meerten en Martje zijn zes kinderen bekend:

1  Ties Meertens Hazenberg is geboren op zaterdag 23 mei 1829 in Tolbert, zie VII-BN.

2  Albertje Meertens Hazenberg is geboren op zaterdag 5 februari 1831 in Tolbert, zie VII-BO.

3  Jan Meertens Hazenberg is geboren op woensdag 23 mei 1832 in Tolbert (Leek), zie VII-BP.

4  Grietje Meertens Hazenberg is geboren op zondag 30 maart 1834 in Tolbert, zie VII-BQ.

5  Kornelis Meertens Hazenberg is geboren op dinsdag 26 januari 1836 in Tolbert (Leek), zie VII-BR.

6  Albertje Meertens Hazenberg is geboren op maandag 4 december 1837 in Tolbert (Leek), zie VII-BS.

VI-W  Cornelis Scheringa, zoon van Hendrik Louwes Scheringa (V-L) en Aagtje Cornelis, is geboren in 1772.

VI-X  Wijdtske Scheringa, dochter van Hendrik Louwes Scheringa (V-L) en Aagtje Cornelis, is geboren in 1774.

VI-Y  Louwe Scheringa, zoon van Hendrik Louwes Scheringa (V-L) en Aagtje Cornelis, is geboren in 1777.

VI-Z  Ake Scheringa, zoon van Hendrik Louwes Scheringa (V-L) en Aagtje Cornelis, is geboren in 1781.

VI-AA  Albertje Scheringa, dochter van Hendrik Louwes Scheringa (V-L) en Aagtje Cornelis, is geboren in 1785.

VI-AB  Corneliske Scheringa, dochter van Hendrik Louwes Scheringa (V-L) en Aagtje Cornelis, is geboren in 1787.

VI-AC  Jantje Scheringa, dochter van Hendrik Louwes Scheringa (V-L) en Aagtje Cornelis, is geboren in 1793.

VI-AD  Agniet Hendriks, dochter van Hendrik Jacobs (V-M) en Jantjen Cornelis, is geboren op zondag 12 januari 1777 in Midwolde.

VI-AE  Kornelis Hendriks Hazenberg, zoon van Hendrik Jacobs (V-M) en Jantjen Cornelis, landbouwer, wonende in Nuis, is gedoopt op zondag 21 maart 1779 in Midwolde, is overleden op woensdag 17 december 1851 in Nuis. Kornelis werd 72 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Hij lootte in 1814 nr. 790, maar behoefde geen militaire dienst te verrichten.
In kerkelijk verband liet hij van zich spreken, doordat hij - samen met 7 anderen - in 1835 niet meer werd toegelaten tot het Avondmaal in de Hervormde Kerk van Nuis. Zij bezochten namelijk de "oefeningen der separatisten" (=afgescheidenen van ds. de Cock).In het najaar keerde hij weer terug in de Hervormde kerk en werd daar zelfs ouderling tot 1 januari 1837. Later dat jaar verscheen hij helemaal niet meer in de kerk vanwege een financiŽle kwestie (vervalsing van een rekening) bij de diaconie van de kerk.

Jannes Tjeert de Boer te Nuis mailde mij op 30-6-2007:
Zij hebben in Nuis gewoond op nummer 45 (in 1812; bron Vlijtige armoede en tonnen gouds door de gebr. Boerema). Kijkt u op de kadasterkaart van 1828 (www.dewoonomgeving.nl ) dan ontdekt u zijn huis met erf op nummer B580. Dit boerderijtje stond aan het oude voetpad tussen Niebert en Marum. Als ik de oude kaart met de huidige situatie vergelijk zou het best wel eens zo kunnen zijn dat op deze plaats nu Oudeweg 3 staat. Deze woning staat behalve aan het voetpad ook aan de Zuiderhoeksweg ter hoogte van de ingang naar handelsonderneming Roelf Postmus. (Dit durf ik echter niet met zekerheid te zeggen)

Kornelis trouwt (kerk) op vrijdag 16 april 1802 in Nuis op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Heiltje Roelfs de Boer, dochter van Roelf Alberts de Boer en Geeske Heddes. Heiltje is gedoopt in mei 1780 in Nuis, is overleden op dinsdag 5 januari 1813 aldaar, is begraven op dinsdag 12 januari 1813 aldaar (bron kerkboek ontvangsten; Groninger Archieven). Heiltje werd 32 jaar en 8 maanden.

Van Kornelis en Heiltje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Cornelis Hazenberg is geboren op zaterdag 3 december 1803 in Nuis, zie VII-BT.

2  Roelf Kornelis Hazenberg is geboren op woensdag 26 februari 1806 in Nuis, zie VII-BU.

3  Jacob Kornelis Hazenberg is geboren op vrijdag 6 maart 1812 in Nuis, is als geboren aangegeven op zaterdag 7 maart 1812 (getuigen aangifte geboorte waren Wobbe Jans Ausma en Jan Pieters Pol), zie VII-BV.

Kornelis trouwt op zondag 26 november 1820 in Marum (aktenr.15) op 41-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Sapke Sjoerts de Jong, dochter van Gelske Teunis de Jong. Sapke is geboren op maandag 3 december 1798 in Ureterp, is overleden op vrijdag 1 september 1826 in Nuis. Sapke werd 27 jaar, 8 maanden en 29 dagen.


(Sapke was blijkbaar het 'zwarte schaap'. Haar kinderen werden genoemd respectievelijk naar de grootvader van de eerste vrouw van Kornelis en naar de grootmoeder van hem. Ook zoon Albert noemde geen van zijn kinderen naar haar. Toen hij was overleden wisten de aangevers zich de naam van zijn moeder ook niet meer te noemen.
Sapke haar moeder trouwde ca 2 maanden vůůr haar geboorte met ene Tjeerd, maar zij wordt duidelijk Sapke Sjoerds genoemd. Tjeerd was blijkbaar niet de biologische vader. In de akte van bekendheid tgv haar huwelijk wordt dan ook gezegd dat ze in onecht verwekt is!)

Van Kornelis en Sapke zijn twee kinderen bekend:

4  Albert Kornelis Hazenberg is geboren op maandag 26 februari 1821 in Nuis, zie VII-BW.

5  Jantje Kornelis Hazenberg is geboren op zaterdag 8 januari 1825 in Nuis, zie VII-BX.

VI-AF  Pieter Bastiaans, zoon van Bastiaen Pieters (V-O) en Geeske Germs, is gedoopt op zondag 5 december 1784 in Leek.

VI-AG  Germ Bastiaans Hazenberg, zoon van Bastiaen Pieters (V-O) en Geeske Germs, zeeman, is geboren op maandag 23 juli 1787 in Leek.

Germ trouwt op donderdag 17 juni 1819 in Grijpskerk op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Aafke Freerks van Wijk, dochter van Freerk Pieters van Wijk en Aaltje Kornelis. Aafke, dienstmaagd, is gedoopt op zondag 22 juni 1783 in Grootegast.

Van Germ en Aafke is een kind bekend:

1  Bastiaan Germs Hazenberg is geboren op zaterdag 22 april 1820 in Niezijl, zie VII-BY.

VI-AH  Pietje Bastiaans Hazenberg, dochter van Bastiaen Pieters (V-O) en Geeske Germs, naaister, is gedoopt op zondag 20 maart 1791 in Enumatil (Leek), is overleden op vrijdag 18 juli 1851 in Lutjegast . Pietje werd 60 jaar, 3 maanden en 28 dagen.


Pietje trouwt op zondag 8 april 1821 in Leeuwarden op 30-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Johan Hendrik Pukert, zoon van Johan Georg Pukert en Anna Elizabet Kompin. Johan is geboren in 1783 in 's-Gravenhage, is overleden voor 1839. Johan werd hoogstens 56 jaar.

Hij was (bij huwelijk) sergeant bij de schoolkompagnie van de Afdeling Nationale Infanterie.

Pietje trouwt op donderdag 7 februari 1839 in Groningen op 47-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Harm Klazens Boerema ook genaamd Harm Klasen Boerema, zoon van Klaas Jacobs Boerema (landgebruiker) en Grietje Harms. Harm, kastelein, is geboren op zondag 3 december 1797 in Thesinge, is overleden op zaterdag 19 februari 1842 in Groningen. Harm werd 44 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Harm was eerder gehuwd (1) met Anna Sijffers.

Pietje trouwt op donderdag 26 oktober 1843 in Grootegast (aktenr.14) op 52-jarige leeftijd (3) met de 48-jarige Meerten Hendriks Hazenberg, zie VI-AM.

Van Meerten en Pietje is een kind bekend:

1  Janna Meertens Hazenberg is geboren op dinsdag 23 februari 1841, zie VII-BZ.

VI-AI  Harm Hendriks, zoon van Hendrik Pieters Hazenberg (V-U) en Imke Harms, is geboren op zaterdag 28 februari 1784 in Marum, is overleden op zondag 3 mei 1812 in Douai in het hospitaal waar hij op 26-4-1812 naar toe was gebracht. Harm werd 28 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Hij was soldaat in het 9e regiment artillerie van het Keizerlijke Franse leger.

VI-AJ  Pieter Hindriks Hazenberg, zoon van Hendrik Pieters Hazenberg (V-U) en Imke Harms, timmerman, is geboren op woensdag 22 februari 1786 in Grootegast, is overleden op vrijdag 7 november 1856 in Lutjegast. Pieter werd 70 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 12 november 1808 in Grootegast op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Femke Arends de Boer, dochter van Arend Kornelis de Boer (landbouwer) en Hiltje Harms. Femke is gedoopt op zondag 16 december 1787 in Lutjegast, is overleden op dinsdag 25 maart 1834 aldaar. Femke werd 46 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Van Pieter en Femke zijn elf kinderen bekend:

1  Antje Pieters Hazenberg is geboren op zaterdag 11 februari 1809 in Lutjegast, is gedoopt op zondag 26 maart 1809 in Grootegast, zie VII-CA.

2  Arend Pieters Hazenberg is geboren in 1810, zie VII-CB.

3  Hiltje Pieters Hazenberg is geboren op vrijdag 1 januari 1813 in Lutjegast, zie VII-CC.

4  Imke Pieters Hazenberg is geboren op vrijdag 13 januari 1815 in Lutjegast, zie VII-CD.

5  Hendrik Pieters Hazenberg is geboren op donderdag 20 februari 1817 in Lutjegast, zie VII-CE.

6  Vrouwkje Pieters Hazenberg is geboren op maandag 29 november 1819 in Lutjegast, zie VII-CF.

7  Arend Pieters Hazenberg is geboren op vrijdag 5 januari 1821 in Lutjegast, zie VII-CG.

8  Frouktje Pieters Hazenberg is geboren op woensdag 6 augustus 1823 in Lutjegast, zie VII-CH.

9  Geeske Pieters Hazenberg is geboren op zaterdag 18 maart 1826 in Lutjegast, zie VII-CI.

10  Frouktje Pieters Hazenberg is geboren op woensdag 22 april 1829 in Lutjegast, zie VII-CJ.

11  Harm Pieters Hazenberg is geboren op donderdag 14 februari 1833 in Lutjegast, zie VII-CK.

VI-AK  Rommert Hendriks Hazenberg, zoon van Hendrik Pieters Hazenberg (V-U) en Imke Harms, winkelier, kastelein en landbouwer, is gedoopt op vrijdag 25 mei 1787 in Grootegast, is overleden op woensdag 16 september 1868 in Lutjegast. Rommert werd 81 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Rommert trouwt op zondag 24 september 1809 in Grootegast op 22-jarige leeftijd met Stientje Meints Wieringa, dochter van Meint Wytzes Wieringa en Marieke Fokkes. Stientje is geboren in Doezum, is overleden op donderdag 12 juni 1862 in Grootegast.

Van Rommert en Stientje zijn elf kinderen bekend:

1  Marijke Rommerts Hazenberg is geboren op vrijdag 10 november 1809 in Grootegast, is gedoopt op zondag 3 december 1809 aldaar, zie VII-CL.

2  Hendrik Rommerts Hazenberg is geboren op zondag 10 februari 1811 in Grootegast, is gedoopt op zondag 10 maart 1811 aldaar, zie VII-CM.

3  Emke Rommerts Hazenberg is geboren op maandag 12 juli 1813 in Lutjegast, zie VII-CN.

4  Mintje Rommerts Hazenberg is geboren op zaterdag 21 januari 1815 in Lutjegast, zie VII-CO.

5  Harm Rommerts Hazenberg is geboren op zaterdag 4 mei 1816 in Lutjegast, zie VII-CP.

6  Meint Rommerts Hazenberg is geboren op donderdag 16 april 1818 in Lutjegast, zie VII-CQ.

7  Meint Rommerts Hazenberg is geboren op vrijdag 19 mei 1820 in Lutjegast, zie VII-CR.

8  Fokke Rommerts Hazenberg is geboren op dinsdag 19 februari 1822 in Lutjegast, zie VII-CS.

9  Aafke Rommerts Hazenberg is geboren op donderdag 25 maart 1824 in Lutjegast, zie VII-CT.

10  Pieter Rommerts Hazenberg is geboren op dinsdag 12 december 1826 in Lutjegast, zie VII-CU.

11  Berend Rommerts Hazenberg is geboren op donderdag 12 maart 1829 in Lutjegast, zie VII-CV.

VI-AL  Berend Hendriks Hazenberg, zoon van Hendrik Pieters Hazenberg (V-U) en Imke Harms, gruttersknecht, spekslager te Warffum en timmerman, is gedoopt op zondag 27 september 1789 in Grootegast, is overleden op donderdag 27 januari 1848 in Warffum. Berend werd 58 jaar en 4 maanden.

Hij nam deel aan de tiendaagse veldtocht in BelgiŽ. Berend is de stamvader van de varende Hazenberg tak. Zijn huwelijk met de schippersdochter Jantje DaniŽls de Goede is van grote invloed geweest op het nageslacht.

Berend trouwt op donderdag 8 juli 1813 in Warffum op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Jantje Jacobs Dijk, dochter van Jacob Jans Dijk (landbouwer) en Hijkje Renjes. Jantje is geboren op vrijdag 23 maart 1792 in Warffum, is overleden op woensdag 30 juli 1828 aldaar. Jantje werd 36 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Berend en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Hylkelina Berends Hazenberg is geboren op maandag 9 augustus 1813 in Warffum, zie VII-CW.

2  Jacob Berends Hazenberg is geboren op donderdag 16 november 1815 in Warffum, zie VII-CX.

3  Jacobus Berends Hazenberg is geboren op woensdag 29 oktober 1817 in Warffum, zie VII-CY.

4  Hendrik Berends Hazenberg is geboren op dinsdag 21 maart 1820 in Warffum, zie VII-CZ.

5  Rentjen Beerendts Hazenberg is geboren op vrijdag 29 maart 1822 in Warffum, zie VII-DA.

6  Harmannus Berends Hazenberg is geboren op vrijdag 18 februari 1825 in Warffum, zie VII-DB.

Berend trouwt op woensdag 12 juni 1833 in Warffum op 43-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Jantje DaniŽls de Goede ook genaamd Jantje Johannes de Goede, dochter van DaniŽl Hansses de Goede (schipper) en Corneliske Hendriks Bont (dagloonster). Jantje, schipperse en dienstmeid, is geboren op zaterdag 21 november 1801 in Zuidbroek.

Van Berend en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

7  DaniŽl Johannes(Hazenberg) is geboren op dinsdag 24 augustus 1830 in Warffum in het huis no.169 (De 70-jarige vroedvrouw Margaretha Jans uit Warffum deed de geboorteaangifte ), zie VII-DC.

8  Imke Berends Hazenberg is geboren op dinsdag 8 juli 1834 in Warffum in het huis getekend no.169, zie VII-DD.

9  Kornelia Berends Hazenberg is geboren op woensdag 13 juli 1836 in Warffum, zie VII-DE.

10  Pieter Berends Hazenberg is geboren op woensdag 4 juli 1838 in Warffum, zie VII-DF.

11  Antje Berends Hazenberg is geboren op zaterdag 11 september 1841 in Warffum, zie VII-DG.

VI-AM  Meerten Hendriks Hazenberg, zoon van Hendrik Pieters Hazenberg (V-U) en Imke Harms, schoenmaker, is geboren op maandag 16 maart 1795 in Grootegast, is gedoopt aldaar, is overleden op dinsdag 22 november 1859 in Lutjegast . Meerten werd 64 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Hij lootte in 1817 nr. 6 voor de militaire dienst. Zijn militair paspoort vermeldde dat hij lang 1 el 7 palm (1.70m) was,en verder: aangezicht vol, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar bruin.

Meerten trouwt op zondag 27 april 1817 in Grootegast (aktenr.3) op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Lutske Roelfs van Loo, dochter van Roelf Klasens van Loo (schipper) en Anje Jurjens Eisema. Lutske is geboren op zaterdag 16 maart 1793 in Grootegast, is overleden op zaterdag 2 september 1826 aldaar. Lutske werd 33 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Van Meerten en Lutske zijn drie kinderen bekend:

1  Anje Meertens Hazenberg is geboren op woensdag 20 augustus 1817 in Grootegast, zie VII-DH.

2  Hendrik Meertens Hazenberg is geboren op zondag 15 augustus 1819 in Grootegast, zie VII-DI.

3  Roelof Meertens Hazenberg is geboren op maandag 27 januari 1823, zie VII-DJ.

Meerten trouwt op donderdag 31 maart 1836 in Grootegast op 41-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Eilke Hendriks Noordhuis, dochter van Hendrik Everts Noordhuis (schout te Ulrum) en Janna Eilderts. Eilke is geboren op dinsdag 6 december 1803 in Marum, is overleden op woensdag 26 februari 1840 in Lutjegast. Eilke werd 36 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Van Meerten en Eilke zijn twee kinderen bekend:

4  Emko Hazenberg is geboren op zaterdag 18 oktober 1834 in Lutjegast, zie VII-DK.

5  Hendrikus Meertens Hazenberg is geboren op woensdag 19 juli 1837 in Lutjegast, zie VII-DL.

Meerten trouwt op donderdag 26 oktober 1843 in Grootegast (aktenr.14) op 48-jarige leeftijd (3) met de 52-jarige Pietje Bastiaans Hazenberg, zie VI-AH.

VI-AN  Henricus Witsen, zoon van Pieter Witsen (V-W) en Aechtje Hazenberg, is gedoopt op zondag 23 december 1759 in Midwolde .

VI-AO  Luitje Witsen, zoon van Pieter Witsen (V-W) en Aechtje Hazenberg, is gedoopt op zondag 21 november 1762 in Midwolde (op attestatie gedoopt).

VI-AP  Luitjen, zoon van Geert Roelfs (V-X) en Anke Luitjens, is gedoopt op zondag 29 september 1771 in Midwolde .

VI-AQ  Roelf, zoon van Geert Roelfs (V-X) en Anke Luitjens, is gedoopt op zondag 19 juni 1774 in Midwolde .

VI-AR  Abbe, zoon van Geert Roelfs (V-X) en Anke Luitjens, is geboren op woensdag 25 juni 1777 in Midwolde, is gedoopt op zondag 13 juli 1777 in Lettelbert .

VI-AS  Jannes, zoon van Geert Roelfs (V-X) en Anke Luitjens, is gedoopt op zondag 10 maart 1782 in Midwolde .

VI-AT  Luitje Berends Hazenberg, zoon van Berend Luitjes Hazenberg (V-AA) en Anje Jans, sjouwer, is geboren op zondag 12 mei 1782 in Leek, is overleden op woensdag 9 februari 1848 in Muntendam. Luitje werd 65 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Luitje trouwt op donderdag 15 november 1821 in Noordbroek op 39-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertje Jans Romp ook genaamd Geerdje, dochter van Jan Jans Romp (werkman) en IJktje Tammes (werkvrouw). Geertje is geboren in Finsterwolde, is gedoopt op zondag 29 maart 1795 aldaar, is overleden op dinsdag 12 mei 1863 in Westerdiep. Geertje werd 68 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Luitje en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Berend Luitjes Hazenberg is geboren op zaterdag 24 mei 1823 in Muntendam, zie VII-DM.

2  Jan Luitjes Hazenberg is geboren op zaterdag 26 augustus 1826 in Muntendam, zie VII-DN.

3  Anje Luitjes Hazenberg is geboren op maandag 28 april 1828, zie VII-DO.

4  Albert Berends Hazenberg is geboren op dinsdag 24 mei 1831 in Muntendam, zie VII-DP.

VI-AU  Jan Berends Hazenberg ook genaamd Jan Beerents Haasenberg, zoon van Berend Luitjes Hazenberg (V-AA) en Anje Jans, schipper, sjouwer en varensgezel, is geboren op donderdag 5 mei 1785 in Leek, is overleden op zaterdag 20 augustus 1859 in Amsterdam Visscherstraat. Jan werd 74 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op woensdag 24 december 1823 in Vlissingen (aktenr.73) op 38-jarige leeftijd met de 27-jarige Elisabeth de Baare ook genaamd Elizabeth, dochter van Hendrik de Baare en Pieternella Adriaanse Groenenberg. Elisabeth is geboren op dinsdag 6 december 1796 in Serooskerke, is overleden op zondag 2 februari 1873 in Amsterdam. Elisabeth werd 76 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Jan en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Berend Jans Haasenberg is geboren op zondag 7 oktober 1821 in Vlissingen, zie VII-DQ.

2  Barend Jans Hazenberg is geboren op vrijdag 28 januari 1825 in Vlissingen, zie VII-DR.

3  Henricus Joannes Hazenberg is geboren rond 1829 in Antwerpen, zie VII-DS.

4  Jaaye Hazenberg is geboren op maandag 24 december 1832 in Amsterdam, zie VII-DT.

5  Gideon Hazenberg is geboren op zondag 15 november 1835 in Amsterdam, zie VII-DU.

VI-AV  Saakje Berends Hazenberg, dochter van Berend Luitjes Hazenberg (V-AA) en Anje Jans, is geboren op maandag 28 juli 1788 in Leek.

VI-AW  Jan, zoon van Jacob Blau(w) (V-AE) en Fenje, is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op dinsdag 23 maart 1773 aldaar (Martinikerk) .

VI-AX  Tijsia, dochter van Jacob Blau(w) (V-AE) en Fenje, is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op woensdag 17 januari 1776 aldaar .

VI-AY  IJmke, dochter van Jacob Blau(w) (V-AE) en Fenje, is geboren in Groningen Pelsterstraat, is gedoopt op woensdag 17 januari 1776 aldaar .

VI-AZ  Jan, zoon van Jacob Blau(w) (V-AE) en Fenje, is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op vrijdag 14 maart 1777 aldaar (Martinikerk) .

VI-BA  Berent, zoon van Jacob Blau(w) (V-AE) en Fenje, is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op dinsdag 14 maart 1780 aldaar (Martinikerk) .

VI-BB  Willem Gerardus Blaauw, zoon van Jacob Blau(w) (V-AE) en Fenje, is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op woensdag 4 juni 1783 aldaar (A-Kerk).

Willem was gehuwd met Mietje Jacobs.

Van Willem en Mietje is een kind bekend:

1  Jacob Blaauw is geboren in 1806 in Amsterdam, zie VII-DV.

VI-BC  Imke, dochter van Jacob Blau(w) (V-AE) en Fenje, is geboren in Groningen Kleine Pelsterstraat, is gedoopt op zondag 18 juni 1786 aldaar (A-Kerk) .

Generatie VII

(van 1784 tot 1921)

In deze generatie zijn 61 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 338 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1809 en 1889. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grootegast (33x), Nuis (32x), Amsterdam (26x), Oldekerk (18x), Nuis (17x), Tolbert (15x), Lutjegast (14x), aldaar (12x), Niekerk (11x), Doezum (11x), Groningen (10x), Sebaldeburen (10x), Briltil (7x), Marum (7x), Zevenhuizen (7x), Noordwijk (7x), Winsum (6x), Muntendam (6x), Westerzand (6x), Drachten (6x), Midwolde (4x), Niezijl (4x), Baflo (4x), Tolbert (Leek) (4x), Roden (3x), Burum (3x), Stroobos (3x), Kollumerland C.A. (2x), Harkema Opeinde (2x), Briltil (2x), Drachtster Compagnie (2x), Leek (2x), Visvliet (2x), Oldehove (2x), Obergum (2x), Warffum (2x), Noorder Dragten (2x), Niebert (2x), Achtkarspelen (2x), Westerhorn, Roden (Leek), Drachtster Compagnie, Westerzand, Burum, Surhuizum, Sebaldeburen, Schokland, Ten Boer, Ezinge, Niebert, Rotterdam, Munnekezijl, Harkema Opeinde, Harkema-Opeinde, Obergum, Leiden, Nietap, Midwolde (Leek) en Franeker.

VII-A  Sietse Jacobs de Waard, zoon van Jacob Sijtses de Waard (VI-B) en Tetje Zacharias Hazenberg, arbeider, is geboren op woensdag 31 maart 1790 in Niehove.

Sietse was gehuwd (1) met Grietje Harms Schuringa. Grietje is overleden voor 1847.

Sietse trouwt op zaterdag 4 december 1847 in Leek (aktenr.28) op 57-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 45-jarige Martje Roelfs Geut, dochter van Roelf Jans Geut en Aafke Klaassen. Martje, arbeidster, is geboren rond 1802 in Zuidhorn.

Martje was eerder gehuwd (1) met Meinte Pieters Veenstra.

VII-B  Tiddo Maris, zoon van Andries Maris (VI-E) en Tetje Hindriks Hazenberg, schrijfmeester, is geboren op dinsdag 22 juli 1794 in Groningen.

Tiddo trouwt op vrijdag 25 april 1817 in Groningen (aktenr.39) op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Janna Ekkart, dochter van Adam Ekkart (koopman) en Elijsabet Smits. Janna is geboren op woensdag 4 mei 1791 in Groningen, is overleden voor 1826. Janna werd hoogstens 34 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Tiddo trouwt op donderdag 18 mei 1826 in Groningen (aktenr.103) op 31-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Agatha Ekkart, dochter van Adam Ekkart (koopman) en Elijsabet Smits. Agatha is geboren op woensdag 15 februari 1797 in Groningen.

VII-C  Janneke Maris, dochter van Andries Maris (VI-E) en Tetje Hindriks Hazenberg, is geboren op dinsdag 1 september 1795 in Groningen.

Janneke trouwt op vrijdag 3 september 1813 in Groningen (aktenr.189) op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Adriaan van der Hoeff, zoon van Jacobus van der Hoeff (zilversmid) en Neeltje van der Waal. Adriaan, geemployeerde, is geboren op zondag 16 juni 1793 in Haarlem.

VII-D  Willem Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Willems Hazenberg (VI-G) en Riemke Heerts, landbouwer te Doezum, is gedoopt op zondag 8 februari 1784 in Grootegast, is overleden op woensdag 9 november 1859 aldaar. Willem werd 75 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Op 28 januari 1860 werd op verzoek van de nabestaanden, een publieke verkoping gehouden ten overstaan van mr. D. Roessing, notaris te Grootegast, van de vaste, altijddurende, in alle linien verervende beklemming van 2 bunder, 28 roeden weideland, gelegen te Grootegast, doende jaarlijks tot vaste huur de som van É 16,- en het weekhout op de landerijen staande.

Willem gaat in ondertrouw op donderdag 11 mei 1809 in Grootegast, trouwt in Sebaldeburen op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Aafke Meints Wieringa, dochter van Meint Wytzes Wieringa en Marieke Fokkes. Aafke is gedoopt op donderdag 28 juni 1781 in Doezum, is overleden op donderdag 29 januari 1857 in Grootegast. Aafke werd 75 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Willem en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Willems Hazenberg is geboren op donderdag 7 december 1809 in Grootegast, zie VIII-A.

2  Meint Willems Hazenberg is geboren op zondag 3 oktober 1813 in Grootegast, zie VIII-B.

3  Anne Willems Hazenberg is geboren op woensdag 11 maart 1818 in Doezum, zie VIII-C.

VII-E  Sjoukje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Willems Hazenberg (VI-G) en Riemke Heerts, is gedoopt op maandag 25 december 1786 in Grootegast.

VII-F  Heert Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Willems Hazenberg (VI-G) en Riemke Heerts, boerenknecht, landbouwer en koopman, is gedoopt op donderdag 21 mei 1789 in Grootegast, is overleden op maandag 15 september 1862 aldaar. Heert werd 73 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Uit: De Leek, Deel 1
Van Lang Geleden Tot Grootvaders Tijd

Bosweg,Tolberterstraat en Boveneind tot 1830
Door, E.C. Geerdink-van der Worp


Huis 35 aan de Tolberterstraat te Leek

In 1781 en vermoedelijk al veel eerder woont hier Ties Eppes en betaalt f 2,- pacht.
In 1799 woont hier de weduwe Tijs(Mattheus) Eppes. Die weduwe is Renske Halbes
en zij verkoopt in 1809 haar huis voor f 400,- aan Jacob Pieters en Martje Johannes Pol.

Janna Jacobs,dochter van Jacob Pieters Broekema,kleermaker en Jantje Johannes,is dienstmeid in Grootegast en krijgt van haar ouders geen toestemming om te trouwen.
Zij laat een akte opmaken waarin dit staat en op dit stuk moet een antwoord van haar ouders komen.Janna wil trouwen met Heert Pieters Hazenberg,boerenknecht in Grootegast maar vader Broekema wil eerst weten wie de f 2000,- heeft betaald waarvoor Heert Pieters Hazenberg een remplacant (Hij heeft een nummer getrokken dat hem verplicht in militaire dienst te gaan. Diegene die vrij loot is soms bereid voor een flink bedrag deze dienst over te nemen.Deze nummerwisseling wordt altijd voor de notaris vastgelegd.Meestal wordt het geld in termijnen uitbetaald.Er wordt een borg gesteld en als de militair in dienst overlijdt, hebben zijn nabestaanden recht op dit geld) heeft gekocht*

Op 22 februari 1816 verkoopt Jacob Pieters Broekema,kleermaker uit Niezijl het huis aan Sophia Leuring,koopmansche, voor f 200,-

Heert Pieters Hazenberg huurt in 1818 de Vredewoldstertuin in Leek voor f 17,25 per jaar.

jk* NotarieŽl archief,toegang 102 en 103
Notaris mr. J. A. Engelhard van 1811-1812,akte 54, jaar 1812

In dit verhaal vallen mij twee dingen op. Ten eerste het bedrag van f 2000,-vermoedelijk zou hier f 200,- bedoeld zijn. In het andere is, Martje Johannes Pol; vervolgend heeft ze het over Jantje Johannes

met vriendelijke groeten,
Sietse Dijk
(per e-mail op 5-11-2003)

Heert trouwt op zaterdag 22 augustus 1812 in Grootegast op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Janna Broekema ook genaamd Janna Jakobs en Janna Jacobs van der Broek, dochter van Jacob Hendriks Broekema (kleermaker uit Niezijl) en Martje Johannes. Janna, dienstmeid in Grootegast, is gedoopt in 1785 in Niezijl, is overleden op zaterdag 23 februari 1867 in Grootegast . Janna werd 82 jaar.

naam: ook al eens met de geslachtsnaam Broekema aangeduid.

Van Heert en Janna zijn acht kinderen bekend:

1  Riemke Heerts Hazenberg is geboren op dinsdag 17 mei 1814 in Grootegast, zie VIII-D.

2  Pieter Heerts Hazenberg is geboren op donderdag 6 juli 1815 in Grootegast, zie VIII-E.

3  Hendrik Heerts Hazenberg is geboren op vrijdag 22 november 1816 in Sebaldeburen, zie VIII-F.

4  Anke Heerts Hazenberg is geboren op woensdag 11 november 1818 in Roden (Leek), zie VIII-G.

5  Saartje Heerts Hazenberg is geboren op dinsdag 13 maart 1821 in Doezum, zie VIII-H.

6  Johanna Heerts Hazenberg is geboren in 1824, zie VIII-I.

7  Willem Heerts Hazenberg is geboren op dinsdag 21 februari 1826 in Doezum, zie VIII-J.

8  Jan Heerts Hazenberg is geboren op zondag 11 mei 1828 in Doezum, zie VIII-K.

VII-G  IJnje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Willems Hazenberg (VI-G) en Riemke Heerts, wonende in Grootegast, is geboren op maandag 14 november 1791 aldaar, is overleden op zaterdag 9 juli 1864 aldaar. IJnje werd 72 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

IJnje trouwt op maandag 5 juni 1820 in Roden op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Gerrits Rozema, zoon van Gerrit Rosema en Elisabet Derks. Jan, landbouwer, wonende in Grootegast, is geboren op donderdag 15 februari 1798 in Nietap, is overleden op maandag 11 februari 1867 in Grootegast. Jan werd 68 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Jan en IJnje zijn zes kinderen bekend:

1  Elida Jans Rozema is geboren in 1821, zie VIII-L.

2  Riemke Jans Rozema is geboren op zondag 20 juli 1823 in Roden, zie VIII-M.

3  Gerrit Rozema is geboren op maandag 7 november 1825 in Roden, zie VIII-N.

4  Grietje Jans Rozema is geboren op dinsdag 9 oktober 1827 in Roden, zie VIII-O.

5  Harm Rozema is geboren in 1834 in Grootegast, zie VIII-P.

6  Anke Rozema is geboren rond 1834 in Grootegast, zie VIII-Q.

VII-H  Anke Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Willems Hazenberg (VI-G) en Riemke Heerts, is geboren op zondag 26 januari 1794 in Grootegast, is begraven op woensdag 6 augustus 1806 aldaar . Anke werd 12 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

VII-I  Grietje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Willems Hazenberg (VI-G) en Riemke Heerts, is geboren op zaterdag 30 juni 1798 in Grootegast, is overleden op vrijdag 6 januari 1871 aldaar. Grietje werd 72 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Grietje trouwt op vrijdag 25 oktober 1822 in Oldekerk op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Korneles van der Veer, zoon van Korneles Jans van der Veer (schuitevaarder) en Renske Martens. Jan, broodbakker, is geboren in Grijpskerk, is gedoopt op zondag 13 mei 1798 aldaar, is overleden op maandag 21 december 1885 in Grootegast. Jan werd 87 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Jan en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Korneles Jans van der Veer is geboren op woensdag 15 september 1824 in Oldekerk in het huis getekend met nummer zes., zie VIII-R.

2  Pieter van der Veer is geboren op woensdag 24 mei 1826 in Oldekerk in het huis getekend met nummer zes., zie VIII-S.

3  Riemke van der Veer is geboren op dinsdag 4 augustus 1829 in Oldekerk, zie VIII-T.

4  Willem van der Veer is geboren op woensdag 8 juni 1831 in Oldekerk, zie VIII-U.

5  Korneles van der Veer is geboren op zondag 6 november 1836 in Oldekerk, zie VIII-V.

6  Elisabeth van der Veer is geboren op zaterdag 17 april 1841 in Oldekerk, zie VIII-W.

VII-J  Lutske Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Willems Hazenberg (VI-G) en Riemke Heerts, is geboren op dinsdag 6 mei 1800 in Grootegast, is overleden op dinsdag 20 juni 1871 in Zevenhuizen (Leek) . Lutske werd 71 jaar, 1 maand en 14 dagen.

(volgens haar trouwakte (Genlias) was ze 29 jaar bij haar trouwen.

Lutske trouwt op zondag 12 september 1830 in Leek (aktenr.26) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Harm Jans Hummel, zoon van Jan Alberts Hummel en Antje Harms. Harm, arbeider, is geboren op woensdag 11 januari 1797 in Zevenhuizen (Leek), is overleden op vrijdag 4 augustus 1871 in Zevenhuizen. Harm werd 74 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Harm en Lutske zijn zes kinderen bekend:

1  Anna Hummel is geboren op zondag 21 augustus 1831 in Zevenhuizen, zie VIII-X.

2  Anna Hummel is geboren op dinsdag 16 april 1833 in Zevenhuizen, zie VIII-Y.

3  Pieter Hummel is geboren op woensdag 24 december 1834, zie VIII-Z.

4  Riemke Hummel is geboren op maandag 5 juni 1837 in Zevenhuizen, zie VIII-AA.

5  Jan Hummel is geboren op woensdag 4 december 1839 in Zevenhuizen, zie VIII-AB.

6  Riemke Hummel is geboren op donderdag 5 januari 1843 in Zevenhuizen, zie VIII-AC.

VII-K  Jan de Roo Hazenberg, zoon van Pieter Willems Hazenberg (VI-G) en Riemke Heerts, bakker, is geboren op zondag 10 juni 1804 in Grootegast, is overleden op woensdag 3 januari 1883 in Stroobos. Jan werd 78 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Jan trouwt op maandag 16 februari 1835 in Grootegast (aktenr.6) op 30-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Geeske Hendriks Siens, dochter van Hendrik Jacobs Siens en Mijke Bouwes. Geeske is geboren in 1809 in Stroobos, is overleden op woensdag 17 juli 1844 aldaar. Geeske werd 35 jaar.

Van Jan en Geeske zijn twee kinderen bekend:

1  Mijke Jans de Roo Hazenberg is geboren op donderdag 17 december 1835 in Stroobos, zie VIII-AD.

2  Riemke Jans de Roo Hazenberg is geboren op vrijdag 10 maart 1837 in Stroobos, zie VIII-AE.

Jan trouwt op maandag 29 september 1845 in Grootegast (aktenr.23) op 41-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Aafke Geerts Siemons, dochter van Geert Jans Sijmens en Frijtzen Reitzes Nieuwenhuis. Aafke is geboren op dinsdag 16 juni 1818 in Stroobos, is overleden op zaterdag 14 augustus 1897 aldaar. Aafke werd 79 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Van Jan en Aafke zijn zes kinderen bekend:

3  Geert Jans Hazenberg is geboren op dinsdag 30 september 1845 in Stroobos, zie VIII-AF.

4  Grietje Jans Hazenberg is geboren op vrijdag 10 maart 1848 in Burum, zie VIII-AG.

5  Pieter Jans Hazenberg is geboren op maandag 24 december 1849 in Munnekezijl, zie VIII-AH.

6  Willem Jans Hazenberg is geboren op dinsdag 29 maart 1853 in Visvliet, zie VIII-AI.

7  Reitze Jans Hazenberg is geboren op dinsdag 12 februari 1856 in Nuis, zie VIII-AJ.

8  Frietje Jans Hazenberg is geboren op zondag 13 juni 1858 in Nuis, zie VIII-AK.

VII-L  IJnje Wijbes Hazenberg ook genaamd Einje Hazenberg, Ienje Wijbes Hazenberg, Eenje Wiebes Hasenberg en Jenje Wijbes Hazenberg, dochter van Wiebe Willems Hazenberg (VI-I) en Doetje Jetzes, tappersche, is geboren op woensdag 7 januari 1795 in Grootegast, is gedoopt op zondag 18 januari 1795 aldaar , is overleden op dinsdag 23 september 1884 in Niezijl . IJnje werd 89 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

IJnje trouwt op zaterdag 27 juni 1812 in Grootegast op 17-jarige leeftijd met de 21-jarige Jakob Jans Kremer ook genaamd Jacob Jans Kremer en Jakob Jans Kreemer, zoon van Jan Hendriks Kreemer (landbouwer) en Hiltje Jakobs. Jakob, dagloner, tapper en kastelein, wonende in Niebert, is geboren op zondag 11 juli 1790 in Faan, is overleden op vrijdag 8 april 1842 in Niekerk. Jakob werd 51 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Jakob en IJnje zijn zes kinderen bekend:

1  Hiltje Jacobs Kremer is geboren in 1813 in Grootegast, zie VIII-AL.

2  Doetje Jacobs Kremer is geboren in 1817, zie VIII-AM.

3  Jan Kremer is geboren op dinsdag 30 november 1819 in Groningen, zie VIII-AN.

4  Roelf Jakobs Kremer is geboren op woensdag 14 maart 1821, zie VIII-AO.

5  Jacob Kremer is geboren op donderdag 20 december 1827 in Grootegast, zie VIII-AP.

6  Germ Kremer is geboren op woensdag 18 december 1833 in Niebert, zie VIII-AQ.

VII-M  Martje Wiebes Hazenberg, dochter van Wiebe Willems Hazenberg (VI-I) en Doetje Jetzes, is geboren op dinsdag 14 juni 1796 in Grootegast, is gedoopt op zondag 26 juni 1796 aldaar , is overleden op dinsdag 2 februari 1886 aldaar . Martje werd 89 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Martje trouwt op zaterdag 5 juni 1819 in Grootegast op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Jans Oudman ook genaamd Hindrik Oudman, zoon van Jan Fokkes Oudman en Fijke Hendriks. Hendrik, landbouwer te Sebaldeburen, koopman en dagloner, is geboren op woensdag 15 oktober 1794 in Sebaldeburen, is gedoopt op zondag 19 oktober 1794 aldaar, is overleden op maandag 1 maart 1875 in Zuidhorn . Hendrik werd 80 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Van Hendrik en Martje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fijke Oudman is geboren op zondag 18 februari 1821 in Sebaldeburen, zie VIII-AR.

2  Doetje Oudman is geboren op maandag 3 maart 1823 in Doezum, zie VIII-AS.

3  Aaltje Hendriks Oudman is geboren op woensdag 14 september 1825 in Doezum, is gedoopt op donderdag 15 september 1825 in Grootegast, zie VIII-AT.

4  Wiebe Oudman is geboren op vrijdag 25 april 1828 in Doezum, is gedoopt op maandag 28 april 1828 in Grootegast, zie VIII-AU.

5  Janna Oudman is geboren op zaterdag 5 maart 1831 in Doezum, zie VIII-AV.

6  Ruurdje Oudman is geboren op dinsdag 8 april 1834 in Doezum, zie VIII-AW.

7  Fokje Oudman is geboren op vrijdag 11 mei 1838 in Grootegast, zie VIII-AX.

VII-N  Willem Wiebes Hazenberg, zoon van Wiebe Willems Hazenberg (VI-I) en Doetje Jetzes, tapper, koopman en dagloner(1823)te Grootegast, is geboren op vrijdag 12 januari 1798 in Grootegast, is gedoopt op zondag 28 januari 1798 aldaar, is overleden op zondag 21 februari 1836 in Zevenhuizen. Willem werd 38 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Willem trouwt op donderdag 4 december 1823 in Leek op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Antje Gerkes Middel, dochter van Gerke Jans Middel en Jantje Roelofs. Antje is geboren rond 1800 in Zevenhuizen, is overleden op vrijdag 2 juli 1852 in Ooststellingwerf . Antje werd ongeveer 52 jaar.

Van Willem en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Wiebe Willems Hazenberg is geboren op zondag 5 december 1824 in Grootegast, zie VIII-AY.

2  Pieter Willems Hazenberg is geboren op zondag 4 maart 1827 in Tolbert, zie VIII-AZ.

3  Jantje Willems Hazenberg is geboren op zaterdag 21 februari 1829 in Nietap (aktenr.15), zie VIII-BA.

4  Gerke Willems Hazenberg is geboren op zondag 20 maart 1831 in Niebert, zie VIII-BB.

5  Doetje Willems Hazenberg is geboren op woensdag 13 februari 1833 in Zevenhuizen, zie VIII-BC.

6  Pieter Willems Hazenberg is geboren op maandag 28 september 1835 in Zevenhuizen, zie VIII-BD.

VII-O  Ruurtje Wiebes Hazenberg, dochter van Wiebe Willems Hazenberg (VI-I) en Doetje Jetzes, is gedoopt op zondag 19 januari 1800 in Grootegast , is overleden op maandag 1 december 1884 in Oldekerk. Ruurtje werd 84 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Ruurtje trouwt op donderdag 27 november 1817 in Grootegast op 17-jarige leeftijd met de 20-jarige Willem Lucas Renkema ook genaamd Willem Lukas en Willem Lucas Rinkema, zoon van Lucas Gerrits en Hiltje Jannes. Willem, bakkersknegt en koopman, is geboren op zaterdag 14 oktober 1797 in Niebert, is overleden op maandag 19 september 1859 in Oldekerk. Willem werd 61 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Van Willem en Ruurtje zijn zes kinderen bekend:

1  Hiltje Renkema is geboren in 1823 in Grootegast, zie VIII-BE.

2  Lucas Renkema is geboren op zaterdag 10 december 1825 in Doezum, zie VIII-BF.

3  Berend Renkema is geboren in 1828 in Doezum, zie VIII-BG.

4  Doetje Renkema is geboren in 1832 in Midwolde (Leek), zie VIII-BH.

5  Jannes Rinkema is geboren in 1835 in Grootegast, zie VIII-BI.

6  Pieter Rinkema is geboren in 1839 in Sebaldeburen, zie VIII-BJ.

VII-P  Jetske Wiebes Hazenberg, dochter van Wiebe Willems Hazenberg (VI-I) en Doetje Jetzes, is geboren op vrijdag 20 maart 1801 in Grootegast, is gedoopt op vrijdag 3 april 1801 aldaar, is overleden op woensdag 23 januari 1867 in Achtkarspelen . Jetske werd 65 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Jetske trouwt op maandag 1 juni 1829 in Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jan Oeges Hoekstra. Jan, schuitmaker en scheepstimmerknecht, wonende in Harkema Opeinde, is geboren rond 1808, is overleden op zondag 18 november 1866 in Achtkarspelen . Jan werd ongeveer 58 jaar.

Van Jan en Jetske zijn drie kinderen bekend:

1  Doetje Jans Hoekstra is geboren op zaterdag 7 april 1832 in Harkema Opeinde, zie VIII-BK.

2  Oege Hoekstra is geboren op zondag 1 februari 1835 in Harkema Opeinde, zie VIII-BL.

3  Ynje Hoekstra is geboren op zaterdag 1 april 1843 in Harkema Opeinde, zie VIII-BM.

VII-Q  Berend Wiebes Hazenberg, zoon van Wiebe Willems Hazenberg (VI-I) en Doetje Jetzes, dagloner, is geboren op zondag 10 oktober 1802 in Grootegast, is gedoopt op zondag 31 oktober 1802 aldaar, is overleden op maandag 14 mei 1849 in Alkmaar. Berend werd 46 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

E-mail Klaas Niemeijer 26-8-2004:
Gisteren weer eens naar de Groninger archieven geweest. In inventaris nr. 58 (Groninger schutterij) nog wat gegevens over Hazenbergs gezien en van ťťn wat genoteerd. Misschien wist je al van het bestaan af, dan ter overvloede.

Index 170:
Nr. 55 Berend Hazenberg, schutter, wapennummer 379, zoon van Wiebe Hazenberg en van Dirkje Ietzes, geboren te Grootegast, den 10 October 1804, laatst gewoond in Grootegast.

Berend trouwt op maandag 23 november 1846 in Grootegast op 44-jarige leeftijd met de 31-jarige Maria Magdalena Johanna Vinkers ook genaamd Johanna Bront Vinkers, dochter van Bront Haijus Vinkers en Gerharda Alegonda de Weerth. Maria, inlandsch kramersche, is geboren op zaterdag 17 juni 1815 in Zuidlaren, is overleden op maandag 24 februari 1902 in Grootegast . Maria werd 86 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

naam: ook genoemd als: Johanna Bront Vinkers

Maria was later gehuwd (2) met Fokke Fokkes Hofstee.

Van Berend en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Geradina Berends Hazenberg is geboren op woensdag 13 februari 1839 in Marum, zie VIII-BN.

2  Doetje Berends Hazenberg is geboren op dinsdag 15 juni 1841 in Grootegast, zie VIII-BO.

3  Wiebe Berends Hazenberg is geboren op donderdag 28 maart 1844, zie VIII-BP.

4  Willem Berends Hazenberg is geboren op zondag 31 januari 1847 in Sebaldeburen, zie VIII-BQ.

VII-R  Pieter Wiebes Hazenberg, zoon van Wiebe Willems Hazenberg (VI-I) en Doetje Jetzes, grutter en landbouwer, wonende in Oldekerk, is geboren op donderdag 15 augustus 1805 in Grootegast, is gedoopt op zondag 1 september 1805 aldaar, is overleden op vrijdag 5 juli 1867 aldaar. Pieter werd 61 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Pieter won op 11 juni 1859 de hardrijderij met paard en chais te Visvliet, met zijn bruin langstaart ruinpaard. De prijs: een zilveren tabakscomfoor.
Hij was gemeenteraadslid van Oldekerk in de periiode van 1852-1865.

Pieter trouwt op zaterdag 26 april 1828 in Oldekerk op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Jantje Jans Oosterhuis, dochter van Jan Hendriks Oosterhuis en Anna Kessels. Jantje is gedoopt op zondag 26 augustus 1792 in Niekerk.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Sikke Abels van het Klooster.

Van Pieter en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Pieters Hazenberg is geboren op zondag 18 juli 1830 in Oldekerk, zie VIII-BR.

2  Anna Pieters Hazenberg is geboren op vrijdag 23 september 1831 in Oldekerk, zie VIII-BS.

3  Doetje Pieters Hazenberg is geboren op vrijdag 10 februari 1832 in Oldekerk, zie VIII-BT.

VII-S  Gerben Wiebes Hazenberg ook genaamd Germ Wiebes Hazenberg, zoon van Wiebe Willems Hazenberg (VI-I) en Doetje Jetzes, schipper en scheepstimmerman, wonende in Drogeham, is geboren op maandag 25 april 1808 in Grootegast, is overleden op vrijdag 6 mei 1881 in Achtkarspelen . Gerben werd 73 jaar en 11 dagen.

Hij lootte 1827 nr. 36 voor de militaire dienst,maar behoefde geen dienst te doen; zijn signalement: lang 1 el 7 palm en 5 duim (1.825 m), aangezicht vol, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar donker bruin.

Gerben trouwt op maandag 19 november 1832 in Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Sytske Oeges Hoekstra ook genaamd Sietske Drost, dochter van Oege Pieters Hoekstra en Grietje Harmens. Sytske, schippersche, is geboren op zondag 28 februari 1796 in Rohel onder Harkema-Opeinde, is overleden op zaterdag 10 augustus 1861 in Harkema-Opeinde. Sytske werd 65 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Sytske was eerder gehuwd (1) met Harmen Jans Drost.

Onder de huwelijksbijlagen van Sytske bevindt zich een acte van constatering van de Vrederechter van het kanton Buitenpost waaruit blijkt dat Sytske niet is gedoopt en aldus geen bewijs van haar geboorte kan overleggen. Vervolgens wordt de geboortedatum vermeld.

Van Gerben en Sytske zijn vier kinderen bekend:

1  Wiebe Gerbens Hazenberg is geboren op maandag 13 mei 1833 in Leiden a/b aan de Heerengracht, zie VIII-BU.

2  Doetje Germs Hazenberg is geboren op donderdag 11 december 1834 in Schokland "aan scheepsboord", zie VIII-BV.

3  Stijntje Gerbens Hazenberg is geboren op maandag 26 juni 1837 in Amsterdam, zie VIII-BW.

4  Liekele Gerbens Hazenberg is geboren op zondag 9 augustus 1840 in Harkema-Opeinde, zie VIII-BX.

VII-T  Trientje Wijbes Hazenberg, dochter van Wijbe Wiggels Hazenberg (VI-K) en Antje Hendriks Cazemier, dienstmaagd (1816 te Sebaldeburen), is geboren op vrijdag 4 september 1789 in Sebaldeburen, is gedoopt op zondag 11 oktober 1789 aldaar, is overleden op zondag 21 december 1828 aldaar . Trientje werd 39 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Trientje was gehuwd (1) met Tjeerd Sj. de Vries.

Trientje trouwt op donderdag 9 mei 1816 in Grootegast (aktenr.7) op 26-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Bralt Pieters Hovinga ook genaamd Brald Pieters Hovinga, zoon van Pieter Willems Hovinga en Marijke Geerts. Bralt, schoenmaker, wonende in Grootegast en in Sebaldeburen, is geboren in Grootegast, is gedoopt op zondag 17 december 1786 aldaar, is overleden op vrijdag 19 augustus 1859 in Sebaldeburen om 11 uur 's morgens. Bralt werd 72 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Bralt was eerder gehuwd (1) met Aafke Gales.

Van Bralt en Trientje zijn vier kinderen bekend:

1  Wiebe Bralts Hovinga is geboren op dinsdag 24 september 1816 in Grootegast, zie VIII-BY.

2  Ankje (Aukje) Hovinga is geboren op zondag 5 september 1819 in Sebaldeburen, zie VIII-BZ.

3  Marijke Hovinga is geboren op vrijdag 23 november 1821 in Sebaldeburen, zie VIII-CA.

4  Jantje Hovinga is geboren op dinsdag 23 november 1824 in Sebaldeburen, zie VIII-CB.

VII-U  Hendrik Wybes Hazenberg, zoon van Wijbe Wiggels Hazenberg (VI-K) en Antje Hendriks Cazemier, watermolenaar, is geboren op vrijdag 31 december 1790 in Sebaldeburen, is overleden op dinsdag 5 september 1854 in Doezum (ongehuwd). Hendrik werd 63 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

VII-V  Jantje Wybes Hazenberg, dochter van Wijbe Wiggels Hazenberg (VI-K) en Antje Hendriks Cazemier, is geboren op zondag 17 maart 1793 in Grootegast, is overleden op vrijdag 31 oktober 1817 aldaar. Jantje werd 24 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

VII-W  Geertje Wijbes Hazenberg, dochter van Wijbe Wiggels Hazenberg (VI-K) en Antje Hendriks Cazemier, dienstmaagd, wonende in Sebaldeburen, is geboren in Midwolde (Leek), is gedoopt op zondag 31 mei 1795 in Leek, is overleden op dinsdag 24 juni 1828 in Oldehove in het huis no.56. Geertje werd 33 jaar en 24 dagen.

Geertje trouwt op donderdag 11 april 1816 in Grootegast (aktenr.6) op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Derk Tunnis van Wijk ook genaamd Dirk, zoon van Tunnis Fransens van Wijk en Trientje Jans. Derk, arbeider en dagloner, wonende in Saaksum, is geboren in Oldekerk, is gedoopt op zaterdag 27 januari 1787 aldaar , is overleden op dinsdag 8 september 1868 in Slochteren. Derk werd 81 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Hij ondertekent de trouwakte als Derk Tunnis van Wijk

Derk was later gehuwd (2) met Margaretha (Grietje) Arnoldus Helmantel.

Van Derk en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Tunnis (Tonnis) Derks van Wijk is geboren op zondag 12 januari 1817 in Oldekerk, zie VIII-CC.

2  Wiebe Derks van Wijk is geboren op dinsdag 28 augustus 1821 in Oldekerk, zie VIII-CD.

3  Antje Derks van Wijk is geboren op zondag 7 december 1823 in Oldekerk, zie VIII-CE.

VII-X  Wichel Wybes Hazenberg, zoon van Wijbe Wiggels Hazenberg (VI-K) en Antje Hendriks Cazemier, is geboren in Marum, is gedoopt op maandag 29 januari 1798 in Sebaldeburen door predikant Nicolaas Westendorp , is overleden op zaterdag 17 mei 1828 aldaar. Wichel werd 30 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

VII-Y  Feikje Wiebes Hazenberg, dochter van Wijbe Wiggels Hazenberg (VI-K) en Antje Hendriks Cazemier, dienstmeid, is geboren op zondag 8 augustus 1802 in Lucaswolde, is overleden op zondag 30 januari 1881 in Doezum . Feikje werd 78 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Feikje trouwt op maandag 21 mei 1838 in Grootegast op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Eite Kornelis van der Tip, zoon van Kornelis Windelts van der Tip en Lumke Pieters. Eite, boerenknecht en landgebruiker, is geboren rond 1805, is gedoopt in Midwolde (Leek), is overleden op vrijdag 13 januari 1871 in Grootegast. Eite werd ongeveer 66 jaar.

In zijn huwelijksakte wordt de voornaam Eike gebruikt.

VII-Z  Tettjen Tjarks Doesema ook genaamd Tetje Doezema, dochter van Tjark Wijgers Doesema (VI-L) en Grietje Wiggeles Hazenberg, wonende in Leek en in Helpman, is geboren in 1801 in Oldekerk, is gedoopt op zondag 31 mei 1801 in Sebaldeburen, is overleden op dinsdag 25 februari 1873 in Helpman. Tettjen werd 72 jaar.

Tettjen trouwt op zondag 22 november 1835 in Leek op 34-jarige leeftijd met de 35-jarige Louwinus Huis, zoon van Corneles Huis en Trijntje van Slogteren. Louwinus, zilversmid, wonende in Leek, is geboren in 1800 aldaar, is overleden op zaterdag 18 december 1858 aldaar. Louwinus werd 58 jaar.

VII-AA  Pieter Tjerks Doesema ook genaamd Pieter Doezema, zoon van Tjark Wijgers Doesema (VI-L) en Grietje Wiggeles Hazenberg, dagloner, is geboren in 1809, is overleden op donderdag 21 september 1854 in Midwolde (Leek). Pieter werd 45 jaar.

Pieter trouwt op donderdag 9 januari 1840 in Grootegast op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Anje Jurjens Woldijk, dochter van Jurjen Jans Woldijk (dagloner) en Janna Haijes Feringa. Anje, dagloonster, wonende in Zuidhorn, is geboren in 1814, is overleden op maandag 19 februari 1894 aldaar. Anje werd 80 jaar.

Anje was later gehuwd (2) met Reinder Drenth.

Van Pieter en Anje is een kind bekend:

1  Grietje Doezema is geboren in 1848 in Midwolde, zie VIII-CF.

VII-AB  Berend Jans Hazenberg, zoon van Jan Berends Hazenberg (VI-M) en Anke Baukes Piers, landbouwer en grutter, is geboren op maandag 5 augustus 1805 in Grootegast, is overleden op woensdag 16 september 1840 aldaar. Berend werd 35 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Hij loote in 1824 nr. 26 maar behoefde geen dienst te doen. Zijn signalement: lang 1 el 6 palm en 6 duim (1.75 m), aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar donker bruin.

Berend trouwt op zaterdag 26 mei 1832 in Grootegast (aktenr.7) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaaske Jacobs Hielema, dochter van Jacob Roelfs Hielema (landbouwer) en Trientje Lammerts (landbouwersche). Klaaske, landbouwersche en gruttersche, is geboren op zondag 9 april 1809 in Doezum, is overleden op dinsdag 15 januari 1884 in Grootegast . Klaaske werd 74 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Klaaske Jacobs Hielkema komt voor in een verzoekschrift aan de Arrondissementsrechtbank in Groningen, als moeder en voogdes van haar kinderen Jakob en Anke Hazenberg, om een openbare verkoop te houden van 9.16.40 hectare veen en heide in Grootegast. Zij deed dat samen met zes andere gerechtigden (w.o. haar zwager Bauke Piers Hazenberg (die trouwens toeziende voogd was over de genoemde kinderen). Zij allen waren namelijk samen mandelige bezitters van de halfscheid (=helft) van de eigendom van dat onroerend goed. Zij wilden die mandeligheid doen ophouden, omdat anders geen geschikte verdeling kon plaats hebben.
Op het verzoek wordt positief beschikt op 7 maart 1856.

Klaaske was later gehuwd (2) met Tjebbe Alberts Ploeg.

Van Berend en Klaaske zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Berends Hazenberg is geboren op zondag 30 december 1832 in Grootegast, zie VIII-CG.

2  Jakob Berends Hazenberg is geboren op vrijdag 21 november 1834 in Grootegast , zie VIII-CH.

3  Anke Berends Hazenberg is geboren op maandag 19 december 1836 in Grootegast , zie VIII-CI.

4  Trientje Berends Hazenberg is geboren op maandag 31 december 1838 in Grootegast, zie VIII-CJ.

VII-AC  Bauke Piers Hazenberg ook genaamd Bouke Piers Hazenberg, zoon van Jan Berends Hazenberg (VI-M) en Anke Baukes Piers, landbouwer en commissionair, wonende in Grootegast, is geboren op zaterdag 29 augustus 1807 aldaar, is gedoopt op zondag 20 september 1807 aldaar , is overleden op maandag 18 juni 1877 aldaar. Bauke werd 69 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Bauke Piers Hazenberg was eerst bij het onderwijs in Delfzijl. Dat beviel hem niet en daardoor kwam hij op de boerderij van zijn vader te wonen. Behalve boer was hij daar ook commissionair in granen en handelaar in geslachte varkens op Groningen. Dit leverde nogal wat op. Middenin Grootegast liet hij een groot herenhuis bouwen. Van de winst kon hij wekelijks de kosten betalen, zodat toen het huis klaar was het tegelijk met de winst was betaald. De boerderij achter de Hervormde kerk in Grootegast was ook zijn eigendom. Met de kerkvoogdij kreeg hij eens een twist over de vast beklemming, welke door een bepaalde som gelds werd afgekocht.
Bauke Piers Hazenberg was een gezien man in Grootegast. Vanaf 1864 was hij jarenlang raadslid. Tijdens de periode dat Ds. Beerekamp predikant was ging hij over naar de afgescheiden kerk. Zijn kinderen Jan en Freerkje werden toen op 14 en 12 jarige leeftijd gedoopt. (In de Hazenberg Post nr.26, december 1966, zegt W.T. Vleer in een artikel deze feiten onmogelijk te achten, en dat Bauke Piers H. de enige van zijn familie zou zijn die al in 1834 overging naar ds. de Cock en dat zijn familieleden daar tegen geweest moeten zijn).
Tussen de Hervormden en de Gereformeerden bestond in Grootegast een zeer slechte verhouding. De grafzerken van verschillende familieleden, die naar de afgescheidenen overgingen, werden in de gracht van het kerkhof geworpen, zodat in Lutjegast en Grootegast een gereformeerd kerkhof moest worden aangelegd.
Van Bauke Piers Hazenberg wordt nog verteld dat hij met de sjees naar Groningen ging om zaken te doen en dan uitspande bij de "Slingerij"aan de A-weg. Dit reizen was niet gemakkelijk. Geen verharde weg en kan op overvallen. Het was nog in een tijd dat er steeds betaald werd met "klinkende munt". Dit geld werd in een grote zak gedaan en opgeborgen in een bak onder de zitbank. Voor de veiligheid reed dan iemand mee tot halverwege Grootegast. Men achtte dat het gevaarlijkste deel. Van een overval is echter niets bekend geworden, zodat moet worden aangenomen dat het geluk Bauke Piers steeds vergezeld heeft.

Bauke trouwt op woensdag 15 april 1840 in Grootegast op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Trijntje Alberts Zuiderhof, dochter van Albert Hattums Zuiderhof (landbouwer) en Froukje Sijes Noteboom (landbouweres). Trijntje is geboren op dinsdag 16 juni 1812 in Giekerk, is overleden op vrijdag 1 juli 1859 in Grootegast . Trijntje werd 47 jaar en 15 dagen.

Van Bauke en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Anke Baukes Hazenberg is geboren op dinsdag 28 juli 1840 in Grootegast, zie VIII-CK.

2  Frouktje Baukes Hazenberg is geboren op zaterdag 19 februari 1842 in Grootegast, zie VIII-CL.

3  doodgeboren zoon Hazenberg is doodgeboren op vrijdag 6 maart 1846 in Grootegast .

4  Jan Hazenberg is geboren op woensdag 14 juli 1847 in Grootegast, zie VIII-CM.

5  Berend Baukes Hazenberg is geboren op dinsdag 27 november 1849 in Grootegast, zie VIII-CN.

6  Freerktje Baukes Hazenberg is geboren op zaterdag 13 september 1851 in Grootegast, zie VIII-CO.

VII-AD  Freerktje Jans Hazenberg, dochter van Jan Berends Hazenberg (VI-M) en Anke Baukes Piers, is geboren op donderdag 13 september 1810 in Grootegast, is overleden op dinsdag 2 mei 1854 in Oldekerk . Freerktje werd 43 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Freerktje trouwt op maandag 7 januari 1850 in Grootegast op 39-jarige leeftijd met de 54-jarige Hendrik Heukers, zoon van Roelf Heukers en Hillegien Heikens. Hendrik, landbouwer en commissionair te Niekerk, is gedoopt op vrijdag 2 oktober 1795 in Groningen, is overleden op woensdag 6 december 1871 in Oldekerk . Hendrik werd 76 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Dorothea Pothoff. Hendrik was later gehuwd (3) met Jantje Cazemier.

VII-AE  Degijna Jans Hazenberg, dochter van Jan Berends Hazenberg (VI-M) en Anke Baukes Piers, is geboren op vrijdag 4 december 1812 in Grootegast, is overleden op zaterdag 5 december 1812 aldaar. Degijna werd 1 dag.

VII-AF  Degijna Jans Hazenberg, dochter van Jan Berends Hazenberg (VI-M) en Anke Baukes Piers, is geboren op maandag 13 september 1813 in Grootegast, is overleden op vrijdag 19 april 1816 aldaar. Degijna werd 2 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

VII-AG  Freerkje Wiebes Hazenberg, dochter van Wijbe (Wiebe) Berends Hazenberg (VI-P) en Ieuwkje Berends Mulder, is geboren op woensdag 3 maart 1819 in Grootegast, is overleden op maandag 11 mei 1891 aldaar . Freerkje werd 72 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Freerkje trouwt op zondag 21 november 1841 in Grootegast op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Klaas Joseph Sleutelaar, zoon van Joseph Sleutelaar (horologiemaker) en Bregtje Bakker. Klaas, herbergier en logementhouder, is geboren rond 1813, is overleden op zondag 3 juni 1900 in Grootegast . Klaas werd ongeveer 87 jaar.

Van Klaas en Freerkje is een kind bekend:

1  Bregdina Iwiena Sleutelaar is geboren in 1845 in Groningen, zie VIII-CP.

VII-AH  Berend Wiebes Hazenberg, zoon van Wijbe (Wiebe) Berends Hazenberg (VI-P) en Ieuwkje Berends Mulder, gemeenteontvanger, gemeentesecretaris(1862) en burgemeester van Grootegast, is geboren op dinsdag 26 februari 1822 in Grootegast, is overleden op zaterdag 26 maart 1892 aldaar . Berend werd 70 jaar en 1 maand.

Hij diende van 1841 - 1846 vijf jaren bij het 8ste regiment infanterie; zijn signalement:aangezicht rond, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar bruin.
Merkwaardig genoeg is in Grootegast vrijwel niets bekend uit de ambtsperiode (1873-1892) van burgemeester Hazenberg. Een biografie ontbreekt bij de gemeente en ook in de pers worden bij zijn overlijden geen bijzonderheden vermeld. Vast staat wel dat burgemeester Hazenberg in zijn gemeente een gezien persoon was, vele vrienden en maar weinig vijanden had. Regeren was toen vaak nog een familiezaak. Hij volgde namelijk zijn schoonvader op als burgervader.
In een artikel in Hazenberg Post nr. 26, december 1966,veronderstelt W.T. Vleer dat hij vermoedelijk een liberale burgemeester geweest is, terwijl zijn opvolgers na 1892 van gereformeerde huize waren. Gezien het feit de tegenstellingen die er in Grootegast geweest zijn, lijkt het niet vreemd dat burgemeester Hazenberg in het vergeetboek raakte, althans geen prijs werd gesteld op zijn biografie. Hoewel wij geen zekerheid hebben betreffende de richting van de burgemeester, lijkt ons dit waarschijnlijk, aldus Vleer.

Berend trouwt op maandag 19 januari 1857 in Grootegast (aktenr.1) op 34-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Magrieta Catrina Havinga, dochter van Jakob Havinga (burgemeester en landeigenaar te Grootegast) en Barbara DaniŽls Rijkens. Magrieta is geboren op vrijdag 20 november 1818 in Grootegast, is overleden op donderdag 13 januari 1876 aldaar. Magrieta werd 57 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Berend en Magrieta zijn drie kinderen bekend:

1  Wiebe Berends Hazenberg is geboren op zaterdag 11 april 1857 in Grootegast, zie VIII-CQ.

2  Iwina Barbara Hazenberg is geboren op zondag 23 mei 1858 in Grootegast, zie VIII-CR.

3  Jacob Berends Hazenberg is geboren op donderdag 18 april 1861 in Grootegast, zie VIII-CS.

Berend trouwt op vrijdag 15 juli 1881 in Grootegast op 59-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Berendina Johanna Dons, dochter van Johannes Fredericus Dons en Elisabeth Cornelius Kniphuizen. Berendina is geboren op zaterdag 6 april 1844 in Rottum, is overleden op zondag 21 april 1901 in Grootegast. Berendina werd 57 jaar en 15 dagen.

VII-AI  Hendrik Wiebes Hazenberg, zoon van Wijbe (Wiebe) Berends Hazenberg (VI-P) en Ieuwkje Berends Mulder, is geboren op donderdag 24 maart 1825 in Grootegast, is overleden op woensdag 31 januari 1894 in Oldekerk. Hendrik werd 68 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

VII-AJ  Berend Jans Hazenberg ook genaamd Beerndt, zoon van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, koopman en winkelier, is geboren in Nuis, is gedoopt op zaterdag 10 mei 1800 aldaar, is overleden op vrijdag 19 februari 1875 aldaar. Berend werd 74 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Berend trouwt op zondag 17 augustus 1834 in Leek (aktenr.18) op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Fenje Jans Ruiter, dochter van Jan Derks Ruiter en Willemke Derks Temmen. Fenje, wonende in Nuis, is geboren op zaterdag 15 oktober 1803 in Midwolde (Leek), is overleden op woensdag 24 februari 1875 in Nuis . Fenje werd 71 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Berend en Fenje zijn vijf kinderen bekend:

1  Albertje Berends Hazenberg is geboren op vrijdag 7 november 1834 in Nuis, zie VIII-CT.

2  Jan Berends Hazenberg is geboren op vrijdag 23 september 1836 in Nuis, zie VIII-CU.

3  Willemke Berends Hazenberg is geboren op zaterdag 14 september 1839 in Nuis, zie VIII-CV.

4  Jantje Berends Hazenberg is geboren op vrijdag 17 december 1841 in Nuis, zie VIII-CW.

5  Geertje Berends Hazenberg is geboren op zondag 19 juli 1846 in Nuis, zie VIII-CX.

VII-AK  Geert Jans Hazenberg, zoon van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, landbouwer, is geboren op zondag 28 februari 1802 in Nuis, is gedoopt op zondag 28 februari 1802 aldaar, is overleden op zondag 31 juli 1859 aldaar. Geert werd 57 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Hij lootte in 1821, diende van 1822-1827 bij de 7e afdeling infanterie.

Geert trouwt op zondag 17 mei 1829 in Marum (aktenr.7) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Klaaske Engberts Hijmersma ook genaamd Klaaske Engberts Hiemersma, dochter van Engbert Hendriks Hijmersma (arbeider) en Antje Jannes. Klaaske is geboren op zaterdag 8 mei 1802 in Niebert, is overleden op donderdag 26 oktober 1882 in Nuis . Klaaske werd 80 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Geert en Klaaske zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Geerts Hazenberg is geboren op vrijdag 12 februari 1830 in Nuis, zie VIII-CY.

2  Engbert Geerts Hazenberg is geboren op maandag 13 februari 1832 in Tolbert, zie VIII-CZ.

3  Berend Geerts Hazenberg is geboren op zaterdag 30 november 1833 in Tolbert, zie VIII-DA.

4  Jakob Geerts Hazenberg is geboren op vrijdag 22 januari 1836 in Tolbert, zie VIII-DB.

5  Antje Geerts Hazenberg is geboren op woensdag 26 september 1838 in Nuis, zie VIII-DC.

6  Albertje Geerts Hazenberg is geboren op vrijdag 26 februari 1841 in Nuis, zie VIII-DD.

VII-AL  Cornelis Jans Hazenberg, zoon van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, is geboren op maandag 14 november 1803 in Nuis, is gedoopt op zondag 20 november 1803 aldaar, is overleden op vrijdag 4 februari 1876 aldaar. Cornelis werd 72 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

VII-AM  Martje Jans Hazenberg, dochter van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, is geboren op woensdag 19 juni 1805 in Nuis, is gedoopt op zondag 23 juni 1805 aldaar, is overleden op zondag 20 juni 1869 in Tolbert. Martje werd 64 jaar en 1 dag.

naam: ook aangeduid met de achternaam: Zevenberg

Martje trouwt op zondag 29 april 1827 in Marum op 21-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Meerten Tiesses Hazenberg, zie VI-V.

Martje trouwt op zaterdag 30 mei 1846 in Leek op 40-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Gale Engberts de Kleine, zoon van Engbert Jannes de Kleine en Geertje Gales Staal. Gale, landbouwer, wonende in Tolbert (Leek), is geboren op maandag 1 april 1811 in Nuis, is gedoopt op maandag 15 april 1811 aldaar, is overleden op zaterdag 6 februari 1864 in Leek. Gale werd 52 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Gale en Martje is een kind bekend:

1  Geertje Gales de Kleine is geboren op donderdag 20 augustus 1846 in Tolbert (Leek), zie VIII-DE.

VII-AN  Jakob Jans Hazenberg, zoon van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, landbouwer, is geboren op donderdag 8 januari 1807 in Nuis, is gedoopt op zondag 11 januari 1807 aldaar, is overleden op woensdag 8 januari 1873 in Noordwijk. Jakob werd 66 jaar.

Jakob trouwt op donderdag 10 juni 1841 in Marum op 34-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Antje Wietses Dijk ook genaamd Antje Dijks, dochter van Wietse Wiebes Dijk (landbouwer te Doezum) en Lijsbertje Jans. Antje is geboren op donderdag 3 juli 1817 in Marum, is gedoopt in Doezum , is overleden op zaterdag 30 april 1853 in Nuis. Antje werd 35 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Zij overleed op de dag van geboorte van haar dochtertje Antje.

Van Jakob en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Wietse Jacobs Hazenberg is geboren op maandag 20 september 1841 in Marum, zie VIII-DF.

2  Albertje Jacobs Hazenberg is geboren op dinsdag 29 augustus 1843 in Marum, zie VIII-DG.

3  Albertje Jacobs Hazenberg is geboren op zondag 15 december 1844 in Nuis, zie VIII-DH.

4  Elisabeth Hazenberg is geboren op donderdag 8 juli 1847 in Nuis, zie VIII-DI.

5  Aaltje Hazenberg is geboren op zondag 8 juli 1849 in Nuis, zie VIII-DJ.

6  Jantje Hazenberg is geboren op maandag 28 april 1851 in Nuis, zie VIII-DK.

7  Antje Jacobs Hazenberg is geboren op zaterdag 30 april 1853 in Nuis, zie VIII-DL.

Jakob trouwt op zaterdag 30 april 1864 in Marum op 57-jarige leeftijd (2) met de 58-jarige Antje Dalmolen, dochter van Ornoldus Dalmolen en Trientje Johannes. Antje, landbouwersche, is gedoopt op zondag 15 december 1805 in Noordwijk, is overleden op zaterdag 16 mei 1885 in Doezum. Antje werd 79 jaar, 5 maanden en 1 dag.

VII-AO  Ake Jans Hazenberg, zoon van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, landbouwer, is geboren op dinsdag 27 december 1808 in Nuis, is gedoopt op zondag 15 januari 1809 aldaar, is overleden op zaterdag 19 december 1874 in Faan, is begraven in Oldekerk. Ake werd 65 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Uit e-mail Sietse Dijk 30-10-2003:Misschien vindt je het wel leuk te weten dat van Ake Hazenberg en zijn vrouw Ykje Dijk. Er nog een grafsteen bestaat op de begraafplaats te Oldekerk. Waar overings ontelbare Hazenberg's begraven liggenmet een eigen grafakker.
Vermoedelijk heeft Ake Hazenberg en Ykje Dijk op de bijma-heerdte Faan gewoond.

Ake trouwt op donderdag 29 april 1841 in Marum (aktenr.6) op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige IJktje Wijtses Dijk, dochter van Wietse Wiebes Dijk (landbouwer te Doezum) en Lijsbertje Jans. IJktje is geboren op maandag 22 mei 1815 in Marum, is overleden op zaterdag 8 juni 1889 in Faan. IJktje werd 74 jaar en 17 dagen.

Van Ake en IJktje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Akes Hazenberg is geboren op zondag 20 februari 1842 in Marum, zie VIII-DM.

2  Elisabeth Akes Hazenberg is geboren op zaterdag 24 augustus 1844 in Marum, zie VIII-DN.

3  Albertje Akes Hazenberg is geboren op vrijdag 20 augustus 1847 in Marum, zie VIII-DO.

4  Willem Akes Hazenberg is geboren op maandag 19 november 1855 in Marum, zie VIII-DP.

VII-AP  Willem Jans Hazenberg, zoon van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, is geboren op maandag 20 april 1812 in Nuis, is overleden op zondag 7 juli 1839 aldaar. Willem werd 27 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

VII-AQ  Stijntje Jans (Stientje) Hazenberg, dochter van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, is geboren op vrijdag 15 oktober 1813 in Nuis, is overleden op donderdag 1 augustus 1889 aldaar, is begraven aldaar. Stijntje werd 75 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Stijntje trouwt op woensdag 7 september 1853 in Marum (aktenr.12) op 39-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Hijmersma, zoon van Engbert Jans Hijmersma en Bregtje Hendriks Wilderman. Hendrik is geboren op woensdag 10 november 1830 in Niebert, is overleden op zaterdag 17 juni 1916 in Nuis, is begraven aldaar. Hendrik werd 85 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

VII-AR  Jan Jans Hazenberg, zoon van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, is geboren op maandag 19 februari 1816 in Nuis, is overleden op dinsdag 7 oktober 1845 aldaar. Jan werd 29 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

VII-AS  Aaltje Jans Hazenberg, dochter van Jan Geerts Hazenberg (VI-Q) en Albertje Berends Hazenberg, is geboren op woensdag 9 juni 1819 in Nuis, is overleden op woensdag 21 november 1866 aldaar . Aaltje werd 47 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

VII-AT  Grietje Derks Hazenberg ook genaamd Grietje Hangelbroek, dochter van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, wonende in Nuis, is geboren in Tolbert, is gedoopt op woensdag 19 juni 1811 aldaar, is overleden op zaterdag 11 augustus 1883 in Nuis. Grietje werd 72 jaar, 1 maand en 23 dagen.

naam: Zij wordt bij huwelijk aangeduid met geslachtsnaam Hazenberg

Grietje trouwt op donderdag 8 januari 1835 in Marum (aktenr.1) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hessel Jans Veenstra, zoon van Jan Hessels Veenstra en Beeske Hendriks. Hessel, landbouwer, wonende in Nuis, is geboren op donderdag 18 januari 1810 aldaar, is gedoopt op zondag 9 december 1810 aldaar, is overleden op woensdag 25 mei 1904 aldaar. Hessel werd 94 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Hessel en Grietje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Alberdina Veenstra is geboren op zondag 18 januari 1835 in Nuis, zie VIII-DR.

2  Jan Veenstra is geboren op zondag 8 november 1835 in Nuis, zie VIII-DS.

3  Jan Veenstra is geboren op zaterdag 27 augustus 1836 in Nuis, zie VIII-DT.

4  Derk Veenstra is geboren op donderdag 13 september 1838 in Nuis, zie VIII-DU.

5  Albert Veenstra is geboren op maandag 4 mei 1840 in Nuis, zie VIII-DV.

6  Berend Veenstra is geboren op maandag 14 maart 1842 in Nuis, zie VIII-DW.

7  Liekel Veenstra is geboren op donderdag 23 maart 1843 in Nuis, zie VIII-DX.

8  Alberdina Veenstra is geboren op zondag 1 juni 1845 in Nuis, zie VIII-DY.

9  Berend Veenstra is geboren op zondag 4 juli 1847 in Nuis, zie VIII-DZ.

10  Kornelis Veenstra is geboren op woensdag 21 maart 1849 in Nuis, zie VIII-EA.

11  Betje Veenstra is geboren op woensdag 12 maart 1851 in Nuis, zie VIII-EB.

12  Jantje Veenstra is geboren op woensdag 24 juni 1857 in Nuis, zie VIII-EC.

Van Grietje is een kind bekend:

13  Trientje Hangelbroek is geboren op zondag 5 december 1830 in Nuis, zie VIII-DQ.

VII-AU  Kornelis Derks Hazenberg ook genaamd Kornelis Durks Hazenberg, zoon van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, landbouwer, is geboren op donderdag 11 november 1813 in Tolbert, is overleden op maandag 5 maart 1888 in Surhuizum. Kornelis werd 74 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Kornelis trouwt op donderdag 22 december 1836 in Marum (aktenr.20) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige IJkje Hendriks Burgstra, dochter van Hendrik Derks Burgstra (landbouwer) en Niekje Hendriks (landbouwster). IJkje is geboren op donderdag 20 juni 1811 in Nuis, is overleden op woensdag 3 mei 1865 in Surhuizum (aktenr.B 20 Achtkarspelen). IJkje werd 53 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Wettiging 1 kind

Van Kornelis en IJkje zijn acht kinderen bekend:

1  Derk Kornelis Hazenberg is geboren op zondag 6 november 1836 in Nuis (gelegitimeerd bij huwelijk ouders), zie VIII-ED.

2  Hendrik Kornelis Hazenberg is geboren op zondag 30 september 1838 in Nuis, zie VIII-EE.

3  Albert Kornelis Hazenberg is geboren op dinsdag 11 mei 1841 in Niebert, zie VIII-EF.

4  Alberdina Kornelis Hazenberg is geboren op vrijdag 13 oktober 1843 in Noordwijk, zie VIII-EG.

5  Jan Kornelis Hazenberg is geboren op vrijdag 27 maart 1846 in Noordwijk, zie VIII-EH.

6  Ties Hazenberg is geboren op woensdag 8 maart 1848 in Achtkarspelen , zie VIII-EI.

7  Jantje Hazenberg is geboren op dinsdag 15 oktober 1850 in Surhuizum (aktenr.B 97), zie VIII-EJ.

8  Angeniete Hazenberg is geboren op dinsdag 25 januari 1853 in Achtkarspelen (aktenr. B6), zie VIII-EK.

VII-AV  Jantje Derks Hazenberg, dochter van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, is geboren in 1817 in Midwolde (Leek), is overleden op donderdag 8 juni 1911 in Nuis, is begraven aldaar . Jantje werd 94 jaar.

Jantje trouwt op woensdag 2 mei 1860 in Marum (aktenr.6) op 43-jarige leeftijd met haar zwager de 40-jarige Evert Palsma, zoon van Albert Eises Palsma (landbouwer) en Grietje Ments IJbema (landbouwster). Evert, landbouwer en jager, is geboren op donderdag 12 augustus 1819 in Nuis, is overleden op woensdag 7 juni 1905 aldaar , is begraven aldaar . Evert werd 85 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Evert was eerder gehuwd (1) met Aagtje Derks Hangelbroek (zie VII-AY).

VII-AW  Antje Derks Hazenberg, dochter van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, is geboren in 1819, is overleden op zondag 8 februari 1863 in Nuis. Antje werd 44 jaar.

VII-AX  Geeske Derks Hazenberg, dochter van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, is geboren in 1822, is overleden op vrijdag 23 november 1906 in Nuis. Geeske werd 84 jaar.

VII-AY  Aagtje Derks Hangelbroek ook genaamd Aagtje Hazenberg, dochter van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, wonende in Nuis, is geboren op vrijdag 29 oktober 1824 aldaar, is overleden op zondag 24 februari 1856 aldaar. Aagtje werd 31 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Aagtje trouwt op zaterdag 1 september 1855 in Marum op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Evert Palsma, zie VII-AV.

Van Evert en Aagtje is een kind bekend:

1  Grietje Palsma is geboren in 1855 in Nuis, zie VIII-EL.

VII-AZ  Ties Derks ( Hangelbroek) Hazenberg, zoon van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, landbouwer en paardenfokker, is geboren op zaterdag 1 augustus 1829 in Nuis, is overleden op zondag 10 augustus 1902 aldaar , is begraven aldaar . Ties werd 73 jaar en 9 dagen.

naam: (ook met de voornaam Tiese aangeduid)
Hij lootte 1848, nr. 15 voor de militaire dienst, doch kwam daarvan vrij door nummerverwisseling; zijn signalement: lang 1 el 8 palm (1.80 m) aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen bruin, neus groot, mond gewoon, kin spits en haar donker.
Ties werd geboren als Hangelbroek, trouwde als Hangelbroek,overleed als Hazenberg. Hij woonde op de boerderij tussen Coendersborg en de pastorie te Nuis, waar ook reeds zijn ouders woonachtig waren en later zijn zoon Albert woonde.

Ties trouwt op zaterdag 20 december 1856 in Marum op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertdina Palsma, dochter van Albert Eisses Palsma en Grietje Ments IJbema. Geertdina is geboren op donderdag 11 november 1830 in Nuis, is overleden op zondag 10 januari 1886 aldaar. Geertdina werd 55 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Van Ties en Geertdina zijn vijf kinderen bekend:

1  Derk Tieses Hazenberg is geboren op donderdag 5 februari 1857 in Nuis, zie VIII-EM.

2  Albert Tieses Hazenberg is geboren op maandag 10 december 1860 in Nuis, zie VIII-EN.

3  Alberdina Tieses Hazenberg is geboren op donderdag 14 april 1864 in Nuis, zie VIII-EO.

4  Evert Tieses Hazenberg is geboren op zondag 27 februari 1870 in Nuis, zie VIII-EP.

5  Kornelis Tieses Hazenberg is geboren op vrijdag 31 maart 1871, zie VIII-EQ.

VII-BA  Trientje Derks Hangelbroek, dochter van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, is geboren op woensdag 15 december 1830 in Nuis, is overleden op vrijdag 4 januari 1884 aldaar. Trientje werd 53 jaar en 20 dagen.

VII-BB  Liekel Derks Hazenberg, kind van Derk Tjeerds Hazenberg (VI-T) en Albertje Tieses Hazenberg, is geboren op zondag 22 april 1832 in Nuis, is overleden op donderdag 23 november 1837 aldaar. Liekel werd 5 jaar, 7 maanden en 1 dag.

VII-BC  Grietje Cornelis Hazenberg, dochter van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, is geboren op maandag 7 september 1818 in Tolbert, is overleden op zondag 21 april 1895 aldaar, is begraven aldaar . Grietje werd 76 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Grietje trouwt op maandag 10 mei 1847 in Leek (aktenr.13) op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Lunsingh Jacobs Auwema, zoon van Jakob Lunsing Auwema en Aaltje Jans. Lunsingh is geboren op dinsdag 17 augustus 1813 in Tolbert, is overleden op zondag 21 april 1895 aldaar, is begraven aldaar . Lunsingh werd 81 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

VII-BD  Sijbrand Cornelis Hazenberg, zoon van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, is geboren op donderdag 4 januari 1821, is overleden op donderdag 19 april 1821 in Tolbert. Sijbrand werd 3 maanden en 15 dagen.

VII-BE  Siebrand Kornelis Hazenberg, zoon van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, landbouwer, is geboren op vrijdag 1 maart 1822 in Noordwijk, is overleden op zaterdag 11 juni 1898 aldaar , is begraven aldaar. Siebrand werd 76 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Siebrand trouwt op vrijdag 19 mei 1854 in Smallingerland op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Wiebes Pool ook genaamd Trientje Pool, dochter van Wiebe Jans Pool en Maria Elizabeth Stevens van Kammen. Trijntje is geboren op dinsdag 25 mei 1830 in Drachten, is overleden op maandag 8 februari 1915 in Noordwijk, is begraven aldaar. Trijntje werd 84 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Siebrand en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Siebrands Hazenberg is geboren op dinsdag 6 maart 1855 in Drachtster Compagnie , zie VIII-ER.

2  Kornelis Siebrands Hazenberg is geboren op donderdag 8 mei 1856 in Drachtster Compagnie, zie VIII-ES.

3  Wiebe Siebrands Hazenberg is geboren op zondag 5 september 1858 in Drachtster Compagnie , zie VIII-ET.

4  Ties Siebrands Hazenberg is geboren op vrijdag 7 juni 1861 in Noordwijk, zie VIII-EU.

5  Jan Siebrands Hazenberg is geboren op vrijdag 1 januari 1864 in Noordwijk, zie VIII-EV.

6  Geert Siebrands Hazenberg is geboren op zondag 19 augustus 1866 in Noordwijk, zie VIII-EW.

7  Antje Siebrands Hazenberg is geboren op maandag 14 november 1870 in Noordwijk, zie VIII-EX.

8  Trientje Siebrands Hazenberg is geboren op woensdag 5 november 1873 in Noordwijk, zie VIII-EY.

VII-BF  Sieuwke Cornelis Hazenberg, dochter van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, is geboren op woensdag 1 december 1824 in Noordwijk, is overleden op donderdag 6 februari 1908 in Midwolde, is begraven aldaar . Sieuwke werd 83 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Sieuwke trouwt op maandag 26 mei 1851 in Leek (aktenr.20) op 26-jarige leeftijd met de 39-jarige Derk Jans Beukema, zoon van Jan Duurts Beukema (landbouwer te Lettelbert) en Aaltje Onnes Cazemier. Derk, landbouwer te Midwolde, is geboren op donderdag 6 juni 1811 in Lettelbert, is overleden op zondag 27 december 1885 in Midwolde, is begraven aldaar . Derk werd 74 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

kinderen:
a- Jan Beukema
* 25-02-1853 Lettelbert (Leek) Groningen
+ 12-05-1901 Midwolde (Leek) Groningen
b- Kornelis Beukema
* 23-04-1857 Lettelbert (Leek) Groningen
+ 28-04-1857 Lettelbert (Leek) Groningen
c- Kornelis Beukema
* 15-03-1858 Lettelbert (Leek) Groningen
+ 31-03-1929 Midwolde (Leek) Groningen
d- Duurt Beukema
* 04-06-1861 Lettelbert (Leek) Groningen
+ 14-03-1862 Lettelbert (Leek) Groningen
e- Trientje Beukema
* 11-08-1863 Lettelbert (Leek) Groningen
+ 01-11-1937 Dorkwerd (Hoogkerk) Groningen
? ..-11-1937 Lagemeeden (Aduard) Groningen
(bron:http://www.westerkwartier.info/data/v_ha.pdf)

VII-BG  Tiesse Cornelis Hazenberg, zoon van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, landbouwer, is geboren op woensdag 14 maart 1827 in Noordwijk, is overleden op maandag 5 november 1917 in Boerakker. Tiesse werd 90 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hij lootte 1846 nr. 32 voor de militaire dienst, maar kwam vrij door nummerverwisseling.

Tiesse trouwt op zaterdag 9 juni 1855 in Marum (aktenr.18) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Anke Heuker, dochter van Roelf Egberts Heuker (landbouwer) en Renske Jans Willems. Anke is geboren op maandag 15 september 1828 in Niebert, is overleden op maandag 8 april 1901 aldaar. Anke werd 72 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Tiesse en Anke zijn zes kinderen bekend:

1  Kornelis Tieses Hazenberg is geboren op woensdag 17 oktober 1855, zie VIII-EZ.

2  Kornelis Tieses Hazenberg is geboren op donderdag 13 mei 1858 in Leek, zie VIII-FA.

3  Roelf Tieses Hazenberg is geboren op zaterdag 18 mei 1861 in Tolbert, zie VIII-FB.

4  Trientje Tieses Hazenberg is geboren op vrijdag 27 mei 1864 in Leek, zie VIII-FC.

5  Siebrand Tieses Hazenberg is geboren op zondag 31 maart 1867 in Tolbert, zie VIII-FD.

6  Rensktje Tiesses Hazenberg is geboren op dinsdag 15 augustus 1871 in Tolbert, zie VIII-FE.

VII-BH  Jantje Kornelis Hazenberg, dochter van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, is geboren op dinsdag 15 juni 1830 in Noordwijk, is overleden op zondag 27 maart 1898, is begraven in Lettelbert . Jantje werd 67 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Jantje trouwt op woensdag 19 mei 1858 in Leek (akte nr. 21) op 27-jarige leeftijd met de 39-jarige Derk Pabes Valkenborg, zoon van Pabe Derks Valkenborg en Trijntje Siebrands. Derk is geboren op zondag 20 december 1818 in Lettelbert, is overleden op maandag 21 maart 1892 aldaar, is begraven aldaar. Derk werd 73 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Hij was aldus het grafschrift: "in leven Kerkvoogd te Lettelbert en Enumatil".
E-mail Kristian A. Helmholt 24-11-2003: Die foto van het graf van Jantje Kornelis Hazenberg en haar man Derk Pabes Valkenborg triggerde mij. Ik ken die naam Valkenborg in Lettelbert ook uit het boek "Ommelander borgen en Steenhuizen"van W.J.Formsa et cons. Wellicht heb je dit standaardwerk ook. Zo ja, dan verwijs ik je door naar blz. 220 en 221. Zo niet, dan vertel ik je bij deze dat de achternaam van Derk Pabes Valkenborg (de man van Jantje Kornelis Hazenberg) geen onbekende is in Lettelbert.In 1601 komt de borg In 1601 komt de borg 'Valkenborg'voor het eerst voor in de 'geschriften'.
Dan wordt de vervallen borg met toebehorend materiaal van steen, hout enz. , met grachten, singels, hoven en bijbehorend land van wijlen vrouw Aleyt Valcke gerechtelijk verkocht. Koper werd Menno Valcke, die er reeds woonde. De familie Valcke bezat reeds in 1540 landerijen onder Lettelbert. Die Menno kon de koopsom niet betalen, zodat het volgende jaar de borg weer onder de hamer kwam. Het werd toen gekocht door Albert Wijffringe. Later is Valkenborg nog een tijdje eigendom geweest van de In0 en Kniphuizen (link met Nienoord).
Wellicht heeft de vader van Derk Pabes zich vernoemd naar de landerijen?

 

VII-BI  Geert Kornelis Hazenberg, zoon van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, landbouwer, is geboren op donderdag 3 mei 1832 in Noordwijk, is overleden op vrijdag 20 december 1912 in Westerzand, is begraven in Sebaldeburen . Geert werd 80 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Hij lootte 1851 nr. 21 voor de mil.dienst, kwam vrij door nummerverwisseling; signalement: lang 1 el 8 palm 7 strepen (1.87 m), aangezicht vol, voorhoofd breed, ogen lichtblauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, haar blond.
Geert was eigenaar en gebruiker van de afgebeelde boerderij in Westerzand. Het was een gemengd bedrijf met een veenderij te Boerakker. Tevens was hij bijenhouder met meer dan 100 volken.
Geert was een sterk persoon met een haastige natuur, te haastig voor zijn zachte vrouw.

Geert trouwt op zaterdag 16 mei 1857 in Leek op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Jans Oosterhuis, dochter van Jan Hindriks Oosterhuis (landbouwer) en Roelfke Kornelis Jagersma. Aaltje is geboren op donderdag 3 maart 1836 in Tolbert, is overleden op vrijdag 5 april 1901 in Westerzand, is begraven in Sebaldeburen. Aaltje werd 65 jaar, 1 maand en 2 dagen.

 

De nakomelingen van dit echtpaar organiseerden op 2 april 1977 een reŁnie in cafť "De Drie ProvinciŽn" te Allardsoog bij Bakkeveen. De organisatie was in handen van Alida de Vries van Zevenhuizen en Wouter Hazenberg uit Marum.
Op 8 april 1978 werd op dezelfde plaats opnieuw een reŁnie gehouden; de leiding daarvan was in handen van Geert Hazenberg uit Grootegast. Er waren ruim 90 personen aanwezig. Alida de Vries bracht een Hazenberg-lied op rijm.Een derde reŁnie werd gehouden op 14 april 1979om 20.00 uur opnieuw in "De Drie ProvinciŽn", de bekende plaats.

Van Geert en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Trientje Geerts Hazenberg is geboren op zaterdag 17 juli 1858 in Westerzand, zie VIII-FF.

2  Roelfke Geerts Hazenberg is geboren op vrijdag 31 augustus 1860 in Westerzand, zie VIII-FG.

3  Berendina Geerts Hazenberg is geboren op zaterdag 28 februari 1863 in Westerzand , zie VIII-FH.

4  Jan Geerts Hazenberg is geboren op donderdag 5 oktober 1865 in Sebaldeburen, zie VIII-FI.

5  Kornelis Geerts Hazenberg is geboren op maandag 30 maart 1868 in Westerzand, zie VIII-FJ.

6  Grietje Geerts Hazenberg is geboren op vrijdag 24 juni 1870 in Westerzand, zie VIII-FK.

7  Siebrand Geerts Hazenberg is geboren op donderdag 13 februari 1873 in Westerzand, zie VIII-FL.

8  Hendrik Geerts Hazenberg is geboren op maandag 20 september 1875 in Westerzand, zie VIII-FM.

9  Berend Geerts Hazenberg is geboren op maandag 4 maart 1878 in Grootegast, zie VIII-FN.

10  Sieuwke Geerts Hazenberg is geboren op maandag 28 juni 1880 in Sebaldeburen, zie VIII-FO.

VII-BJ  Meerten Cornelis Hazenberg, zoon van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, landbouwer, is geboren op donderdag 26 februari 1835 in Noordwijk, is overleden op donderdag 6 september 1900 in Niekerk, is begraven aldaar . Meerten werd 65 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Hij lootte 1854 nr. 54 voor de mil.dienst, maar behoefde geen dienst te doen.

Meerten trouwt op zaterdag 28 mei 1864 in Oldekerk (aktenr.4) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Roelfke Hazekamp, dochter van Klaas Sikkes Hazekamp en Aaltje Jelkes Veenstra. Roelfke is geboren op dinsdag 5 maart 1833 in Niekerk, is overleden op zaterdag 4 maart 1905 in Oldekerk, is begraven in Niekerk . Roelfke werd 71 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Meerten en Roelfke zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Meertens Hazenberg is geboren op zondag 21 januari 1866 in Niekerk, zie VIII-FP.

2  Kornelis Meertens Hazenberg is geboren op zaterdag 25 januari 1868 in Niekerk, zie VIII-FQ.

3  Klaas Meertens Hazenberg is geboren op maandag 21 februari 1870 in Niekerk, zie VIII-FR.

4  Trientje Meertens Hazenberg is geboren op woensdag 27 maart 1872 in Niekerk, zie VIII-FS.

5  Fenneke Meertens Hazenberg is geboren op vrijdag 21 augustus 1874 in Niekerk, zie VIII-FT.

6  Jan Meertens Hazenberg is geboren op maandag 15 september 1879 in Niekerk, zie VIII-FU.

VII-BK  Jan Cornelis Hazenberg, zoon van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, is geboren op donderdag 14 december 1837 in Noordwijk, is overleden op maandag 9 juni 1856 in Tolbert (Leek) . Jan werd 18 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

VII-BL  Lykel Cornelis Hazenberg, kind van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, is geboren in 1840 in Noordwijk, is overleden op dinsdag 10 augustus 1841 aldaar. Lykel werd 1 jaar.

VII-BM  Liekel Cornelis Hazenberg, kind van Cornelis Tiesses Hazenberg (VI-U) en Trientje Siebrants, is geboren op zondag 7 mei 1843 in Tolbert, is overleden op zaterdag 20 januari 1844 aldaar. Liekel werd 8 maanden en 13 dagen.

VII-BN  Ties Meertens Hazenberg, zoon van Meerten Tiesses Hazenberg (VI-V) en Martje Jans Hazenberg (VII-AM), landbouwer en bakker, is geboren op zaterdag 23 mei 1829 in Tolbert, is overleden op maandag 16 maart 1868 aldaar. Ties werd 38 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Hij lootte 1848 nr. 46, maar behoefde geen militaire dienst te doen; zijn signalement: lang 1 el 7 palm 6 duim en 7 strepen (1.92 m), aangezicht vol, voorhoofd rond, ogen bruin, neus spits, mond gewoon, kin spits en haar blond.
Ties trouwt op zaterdag 19 juli 1851 in Leek op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hendrikje Vos, dochter van Jan Vos en Grietje Bijker. Hendrikje is geboren op vrijdag 24 april 1829 in Eemster (gem.Dwingeloo), is overleden op dinsdag 15 mei 1860 in Tolbert. Hendrikje werd 31 jaar en 21 dagen.

Van Ties en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Martje Hazenberg is geboren op zaterdag 13 september 1851 in Midwolde, zie VIII-FV.

2  Jan Tieses Hazenberg is geboren op donderdag 28 februari 1856 in Midwolde, zie VIII-FW.

Ties trouwt op zaterdag 22 juni 1861 in Leek op 32-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Trientje Meinderts van Wijk, dochter van Meindert van Wijk en Trientje Auwema. Trientje is geboren op dinsdag 10 juli 1838 in Tolbert.

Van Ties en Trientje zijn vier kinderen bekend:

3  Trientje Tieses Hazenberg is geboren op zondag 14 juli 1861 in Midwolde, zie VIII-FX.

4  Trientje Hazenberg is geboren op zondag 7 september 1862 in Tolbert, zie VIII-FY.

5  Meerten Tieses Hazenberg is geboren op dinsdag 21 maart 1865 in Tolbert, zie VIII-FZ.

6  Grietje Tieses Hazenberg is geboren op zaterdag 19 januari 1867 in Tolbert, zie VIII-GA.

VII-BO  Albertje Meertens Hazenberg, dochter van Meerten Tiesses Hazenberg (VI-V) en Martje Jans Hazenberg (VII-AM), is geboren op zaterdag 5 februari 1831 in Tolbert, is overleden op dinsdag 17 mei 1831 aldaar. Albertje werd 3 maanden en 12 dagen.

VII-BP  Jan Meertens Hazenberg, zoon van Meerten Tiesses Hazenberg (VI-V) en Martje Jans Hazenberg (VII-AM), is geboren op woensdag 23 mei 1832 in Tolbert (Leek), is overleden op zaterdag 2 mei 1891 aldaar. Jan werd 58 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

VII-BQ  Grietje Meertens Hazenberg, dochter van Meerten Tiesses Hazenberg (VI-V) en Martje Jans Hazenberg (VII-AM), is geboren op zondag 30 maart 1834 in Tolbert, is overleden op dinsdag 15 november 1921 in Leek. Grietje werd 87 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Grietje trouwt op woensdag 14 mei 1879 in Leek (aktenr.18) op 45-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Jan Assies, zoon van Albert Assies en Geesje Wiering. Jan, landbouwer, is geboren rond 1833 in Norg, is overleden op donderdag 13 mei 1897 in Tolbert (Leek). Jan werd ongeveer 64 jaar.

VII-BR  Kornelis Meertens Hazenberg, zoon van Meerten Tiesses Hazenberg (VI-V) en Martje Jans Hazenberg (VII-AM), is geboren op dinsdag 26 januari 1836 in Tolbert (Leek), is overleden op woensdag 19 november 1879 aldaar. Kornelis werd 43 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

VII-BS  Albertje Meertens Hazenberg, dochter van Meerten Tiesses Hazenberg (VI-V) en Martje Jans Hazenberg (VII-AM), is geboren op maandag 4 december 1837 in Tolbert (Leek), is overleden op zaterdag 3 oktober 1868 aldaar (ongehuwd). Albertje werd 30 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

VII-BT  Hendrik Cornelis Hazenberg, zoon van Kornelis Hendriks Hazenberg (VI-AE) en Heiltje Roelfs de Boer, is geboren op zaterdag 3 december 1803 in Nuis, is overleden op maandag 16 maart 1829 in Niebert. Hendrik werd 25 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

VII-BU  Roelf Kornelis Hazenberg, zoon van Kornelis Hendriks Hazenberg (VI-AE) en Heiltje Roelfs de Boer, onderwijzer en na zijn huwelijk met Janke Brandsma, logementhouder van 'Het Wapen van Friesland" , wonende in Drachten, is geboren op woensdag 26 februari 1806 in Nuis, is overleden op dinsdag 8 november 1887 in Drachten. Roelf werd 81 jaar, 8 maanden en 13 dagen. Klik hier voor een vollediger parenteel van Roelf, opgemaakt door Jan Huisman in Drachten

Roelf trouwt op zondag 11 mei 1828 in Marum op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige IJktje Alles Bakker, dochter van Alle Hendriks Bakker (bakker) en Grietje Lubbes Auwema. IJktje is geboren op zondag 22 september 1805 in Niebert, is overleden op zondag 20 maart 1836 in Drachten. IJktje werd 30 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Roelf en IJktje zijn zes kinderen bekend:

1  Alle Roelfs Hazenberg is geboren op dinsdag 24 maart 1829 in Drachten, zie VIII-GB.

2  Kornelis Roelfs Hazenberg is geboren op dinsdag 24 maart 1829 in Drachten, zie VIII-GC.

3  Grietje Roelfs Hazenberg is geboren op dinsdag 8 juni 1830 in Drachten, zie VIII-GD.

4  Heiltje Hazenberg is geboren op zaterdag 27 augustus 1831 in Noorder Dragten, zie VIII-GE.

5  Jantje Hazenberg is geboren op woensdag 20 november 1833 in Noorder Dragten, zie VIII-GF.

6  Alida Roelfs Hazenberg is geboren op woensdag 24 februari 1836 in Drachten, zie VIII-GG.

Roelf trouwt op zaterdag 13 november 1841 in Smallingerland op 35-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Froukjen Jogchums Beetsma, dochter van Jochem Halbes Beetsma en Aaltje Roelofs. Froukjen is geboren op vrijdag 22 oktober 1802 in Beetsterzwaag, is overleden op maandag 12 juli 1847 in Drachten. Froukjen werd 44 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Froukjen was eerder gehuwd (1) met Willem de Wendt.

Van Roelf en Froukjen zijn twee kinderen bekend:

7  Hendrik Roelfs Hazenberg is geboren op woensdag 26 oktober 1842 in Drachten, zie VIII-GH.

8  Aaltje Roelfs Hazenberg is geboren op woensdag 26 oktober 1842 in Drachten, zie VIII-GI.

Roelf trouwt op zaterdag 16 oktober 1852 in Smallingerland op 46-jarige leeftijd (3) met de 54-jarige Janke Jans Brandsma, dochter van Jan Hillebrands Brandsma en Geeske Remmelts Linthorst. Janke is geboren op vrijdag 11 mei 1798 in Grootegast, is overleden op zaterdag 24 februari 1877 in Drachten. Janke werd 78 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Janke was eerder gehuwd (1) met Romke Dirks Postma.

VII-BV  Jacob Kornelis Hazenberg, zoon van Kornelis Hendriks Hazenberg (VI-AE) en Heiltje Roelfs de Boer, is geboren op vrijdag 6 maart 1812 in Nuis, is als geboren aangegeven op zaterdag 7 maart 1812 (getuigen aangifte geboorte waren Wobbe Jans Ausma en Jan Pieters Pol).

VII-BW  Albert Kornelis Hazenberg, zoon van Kornelis Hendriks Hazenberg (VI-AE) en Sapke Sjoerts de Jong, landbouwer en kastelein, is geboren op maandag 26 februari 1821 in Nuis, is overleden op zondag 5 november 1865 in Tolbert. Albert werd 44 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Hij lootte 1840 nr. 9 voor de militaire dienst, maar was daarvan vrij wegens broederdienst; signalement: lang 1 el 6 palm en 10 duim (1.85) aangezicht smal, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus gewoon, mond groot, kin spits, haar blond.

Albert trouwt op zaterdag 3 april 1852 in Marum op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Wietske Derks Pop, dochter van Derk Harms Pop en Dirkje Wierenga. Wietske, kroeghoudster, is geboren op maandag 7 februari 1825 in Lutjegast, is overleden op zaterdag 22 maart 1890 in Groningen. Wietske werd 65 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Wietske was later gehuwd (2) met Sietze van der Meulen.

Van Albert en Wietske zijn vijf kinderen bekend:

1  Derkje Alberts Hazenberg is geboren op woensdag 16 juni 1852 in Nuis, zie VIII-GJ.

2  Kornelis Alberts Hazenberg is geboren op woensdag 24 mei 1854 in Nuis , zie VIII-GK.

3  Derk Alberts Hazenberg is geboren op vrijdag 2 november 1855 in Nuis, zie VIII-GL.

4  Jantje Alberts Hazenberg is geboren op vrijdag 25 oktober 1861 in Tolbert , zie VIII-GM.

5  Harm Alberts Hazenberg is geboren op zondag 3 januari 1864 in Tolbert, zie VIII-GN.

VII-BX  Jantje Kornelis Hazenberg, dochter van Kornelis Hendriks Hazenberg (VI-AE) en Sapke Sjoerts de Jong, is geboren op zaterdag 8 januari 1825 in Nuis, is overleden op vrijdag 4 januari 1907 aldaar. Jantje werd 81 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 16 juni 1849 in Marum (aktenr.20) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Gjalt Adema, zoon van Ake Gialts Adema en Grietje Oeges Huizenga. Gjalt, arbeider en landbouwer, is geboren rond 1822 in Ureterp, is overleden op maandag 20 oktober 1902 in Nuis. Gjalt werd ongeveer 80 jaar.

Van Gjalt en Jantje zijn acht kinderen bekend:

1  Sapke Adema is geboren op dinsdag 9 oktober 1849 in Nuis, zie VIII-GO.

2  Grietje Adema is geboren op maandag 2 september 1850 in Nuis, zie VIII-GP.

3  Hendrik Adema is geboren op maandag 18 augustus 1851 in Nuis, zie VIII-GQ.

4  Kornelis Adema is geboren op donderdag 1 maart 1855 in Nuis, zie VIII-GR.

5  Grietje Adema is geboren op dinsdag 15 april 1856 in Nuis, zie VIII-GS.

6  Cornelia Adema is geboren op dinsdag 19 juni 1860 in Nuis, zie VIII-GT.

7  Jenke Adema is geboren op zondag 15 februari 1863 in Nuis, zie VIII-GU.

8  Alberdina Adema is geboren op maandag 18 juli 1864 in Nuis, zie VIII-GV.

VII-BY  Bastiaan Germs Hazenberg, zoon van Germ Bastiaans Hazenberg (VI-AG) en Aafke Freerks van Wijk, timmerman, is geboren op zaterdag 22 april 1820 in Niezijl, is overleden op maandag 25 augustus 1879 als gevolg van paralysis, is begraven in Valley City Zie: http://www.rootsweb.com/~mikent/deaths/transient/h.html. Bastiaan werd 59 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Hij lootte in 1839 nr. 23 voor de mil.dienst; signalement: aangezicht rond, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar blond.
Bastiaan Hazenberg komt voor op de lijst van landverhuizers uit Grijpskerk naar Amerika 1867 - 1901 (zie W.J. Formsma, Grijpskerk, De geschiedenis van een Groninger gemeente, p. 240). Vermeld is: 47 jaar timmerman,afgescheiden,1867 (jaar vertrek),Michigan,5 overige familieleden.

Bastiaan trouwt op zaterdag 9 september 1848 in Grijpskerk op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacobje Jacobs Rot, dochter van Jacob Meinderts Rot en Jantje Jans Knap. Jacobje is geboren op donderdag 17 juni 1819 in Feerwerd.

Van Bastiaan en Jacobje zijn vier kinderen bekend:

1  Aafke Bastiaans Hazenberg is geboren op zondag 1 december 1850 in Niezijl, zie VIII-GW.

2  Jantje Bastiaans Hazenberg is geboren op zaterdag 11 september 1852 in Niezijl, zie VIII-GX.

3  Germ Bastiaans Hazenberg is geboren op donderdag 21 september 1854 in Niezijl, zie VIII-GY.

4  Grietje Bastiaans Hazenberg is geboren op dinsdag 15 december 1857 in Niezijl, zie VIII-GZ.

VII-BZ  Janna Meertens Hazenberg, dochter van Meerten Hendriks Hazenberg (VI-AM) en Pietje Bastiaans Hazenberg (VI-AH), is geboren op dinsdag 23 februari 1841, is overleden op vrijdag 5 maart 1841 in Lutjegast. Janna werd 10 dagen.

VII-CA  Antje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, dienstmaagd, is geboren op zaterdag 11 februari 1809 in Lutjegast, is gedoopt op zondag 26 maart 1809 in Grootegast, is overleden op zondag 25 december 1864 in Franeker. Antje werd 55 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Antje trouwt op donderdag 30 mei 1833 in Grijpskerk op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Metskes Westra, zoon van Metske Jans Westra (timmerman) en Janna Jacobs Visser. Jan, timmerman, is geboren op maandag 13 november 1809 in Burum, is gedoopt op zondag 10 december 1809 aldaar, is overleden op dinsdag 17 april 1883 aldaar. Jan werd 73 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Jan en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Metske Westra is geboren op dinsdag 27 oktober 1835 in Burum, zie VIII-HA.

2  Pieter Westra is geboren op zaterdag 28 september 1839 in Burum, zie VIII-HB.

3  Johannes Westra is geboren op vrijdag 9 februari 1844 in Burum, zie VIII-HC.

4  Hendrik Westra is geboren op vrijdag 16 juni 1848 in Kollumerland C.A., zie VIII-HD.

5  Johanna Westra is geboren op donderdag 11 september 1851 in Kollumerland C.A., zie VIII-HE.

VII-CB  Arend Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, is geboren in 1810, is overleden op dinsdag 16 juni 1812 in Lutjegast. Arend werd 2 jaar.

VII-CC  Hiltje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, arbeidster, is geboren op vrijdag 1 januari 1813 in Lutjegast, is overleden op zaterdag 7 december 1901 aldaar. Hiltje werd 88 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Hiltje trouwt op donderdag 27 februari 1834 in Grootegast op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Bonne Harms Iwema, zoon van Harm Bonnes IJwema en Grietje Jans. Bonne, dagloner, is geboren in 1810 in Sebaldeburen, is gedoopt aldaar, is overleden op woensdag 7 november 1866 in Grootegast. Bonne werd 56 jaar.

Van Bonne en Hiltje zijn negen kinderen bekend:

1  Harm Iwema is geboren op maandag 9 maart 1835 in Westerhorn, zie VIII-HF.

2  Harm Iwema is geboren op maandag 20 augustus 1838 in Lutjegast, zie VIII-HG.

3  Femke Iwema is geboren op donderdag 10 september 1840 in Lutjegast, zie VIII-HH.

4  Grietje Iwema is geboren op donderdag 5 oktober 1843 in Lutjegast, zie VIII-HI.

5  Antje Iwema is geboren op zaterdag 18 januari 1845 in Sebaldeburen, zie VIII-HJ.

6  Jan Iwema is geboren op zaterdag 9 december 1848 in Lutjegast, zie VIII-HK.

7  Emke Iwema is geboren op dinsdag 19 november 1850 in Lutjegast, zie VIII-HL.

8  Jan Harms Iwema is geboren op zondag 5 maart 1854 in Lutjegast, zie VIII-HM.

9  Geeske Iwema is geboren op vrijdag 7 november 1856 in Lutjegast, zie VIII-HN.

VII-CD  Imke Pieters Hazenberg ook genaamd Emke, dochter van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, is geboren op vrijdag 13 januari 1815 in Lutjegast, is overleden op donderdag 1 maart 1894 aldaar . Imke werd 79 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Imke trouwt op donderdag 28 september 1837 in Grootegast op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jan Pieters Jager, zoon van Pieter Annes Jager en Riemke Jans Noordhof. Jan, vleeshouwer, is geboren in 1813, is overleden op vrijdag 19 mei 1843 in Lutjegast. Jan werd 30 jaar.

Van Jan en Imke zijn twee kinderen bekend:

1  Fimke Jager is geboren op zondag 28 oktober 1838 in Lutjegast, zie VIII-HO.

2  Pieter Jager is geboren op zaterdag 22 januari 1842 in Visvliet, zie VIII-HP.

Imke trouwt op donderdag 23 september 1852 in Grootegast (aktenr.18) op 37-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Sijbrijn Oedzes Bosma, zoon van Oeds Berends Bos en Stijntje Sijbrens van der Wijk. Sijbrijn is geboren op zaterdag 17 augustus 1811 in Surhuisterveen, is gedoopt op zondag 1 december 1811 aldaar, is overleden op zondag 27 november 1892 in Lutjegast. Sijbrijn werd 81 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Sijbrijn was eerder gehuwd (1) met Martje Saskes Heemstra.

VII-CE  Hendrik Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, timmerman, is geboren op donderdag 20 februari 1817 in Lutjegast, is overleden op zaterdag 14 december 1889 aldaar, is begraven aldaar . Hendrik werd 72 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Hij diende van 1836 - 1841 bij de 7e afdeling infanterie; zijn signalement: aangezicht lang, voorhoofd plat, ogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, haar bruin.

Hendrik trouwt op zaterdag 21 mei 1853 in Grootegast  op 36-jarige leeftijd met de 34-jarige Geertje Jans Smeda, dochter van Jan Pieters Smeda (smid) en Kaatje Klaasens Reitsema. Geertje is geboren op dinsdag 21 juli 1818 in Lutjegast, is overleden op woensdag 23 januari 1895 aldaar. Geertje werd 76 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Hendrik en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Kaatje Hendriks Hazenberg is geboren op dinsdag 18 juli 1854 in Lutjegast, zie VIII-HQ.

2  Pieter Hendriks Hazenberg is geboren op donderdag 12 februari 1857 in Lutjegast, zie VIII-HR.

3  Jan Hendriks Hazenberg is geboren op donderdag 7 april 1859 in Lutjegast, zie VIII-HS.

VII-CF  Vrouwkje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, is geboren op maandag 29 november 1819 in Lutjegast, is overleden op vrijdag 11 februari 1820 aldaar. Vrouwkje werd 2 maanden en 13 dagen.

VII-CG  Arend Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, is geboren op vrijdag 5 januari 1821 in Lutjegast, is overleden op woensdag 30 augustus 1876 aldaar. Arend werd 55 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

VII-CH  Frouktje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, is geboren op woensdag 6 augustus 1823 in Lutjegast, is overleden op donderdag 14 juni 1827 aldaar. Frouktje werd 3 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

VII-CI  Geeske Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, is geboren op zaterdag 18 maart 1826 in Lutjegast.

Geeske trouwt op vrijdag 21 oktober 1853 in Aduard (aktenr.19) op 27-jarige leeftijd met de 36-jarige Gerrit Sijbrands Dijkhuizen, zoon van Sijbrand Berends Dijkhuizen en Pieterke Gerrits Kamstra. Gerrit, tolgaarder en landbouwer, is geboren op dinsdag 23 september 1817 in Oldehove.

De bruid wordt aangeduid met de geslachtsnaam: Hasenberg

Van Gerrit en Geeske zijn drie kinderen bekend:

1  Pieterke Dijkhuizen is geboren op woensdag 20 juni 1855 in Ezinge, zie VIII-HT.

2  Harm Dijkhuizen is geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Oldehove, zie VIII-HU.

3  Siebrand Dijkhuizen is geboren op donderdag 31 augustus 1865 in Oldehove, zie VIII-HV.

VII-CJ  Frouktje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, is geboren op woensdag 22 april 1829 in Lutjegast, is overleden op donderdag 1 september 1831 aldaar. Frouktje werd 2 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

VII-CK  Harm Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Hindriks Hazenberg (VI-AJ) en Femke Arends de Boer, molenmaker, is geboren op donderdag 14 februari 1833 in Lutjegast, is overleden op zondag 27 februari 1910 in Briltil. Harm werd 77 jaar en 13 dagen. Klik hier voor een vergroting van de foto

Hij lootte in 1852 nr. 35 voor de militaire dienst, doch was vrij uit hoofde van broederdienst.
In 1863 kocht Harm een molenmakerij te Briltil van de familie van Delden, waarbij hij in de leer was geweest en het moeilijke vak meester was geworden.
Zijn twee oudste zoons kwamen bij hem in de zaak, waarvan de oudste, Pieter, het bedrijf tot zijn dood heeft voortgezet.
Pieter is steeds in hetzelfde huis blijven wonen, waarin hij dus geboren en overleden is. Het huis behoorde bij de zaak en is nu reeds bijna 100 jaar in het bezit van de Hazenberg's.
Thans woont er de jongste zoon van Arend Hazenberg, de nog enige levende, die tot zijn 68ste jaar het molenmakersvak trouw bleef. Hij is er mee opgehouden. De werkplaats wordt nu niet meer gebruikt. Het vak heeft zich volkomen overleefd.
Uit e-mail Jan Jaap Hazenberg 18-12-2005:
Hierbij een foto van Harm Pieters Hazenberg (VII-AG ), de stamvader van de tak molenmakers. Een leuke link om daar op te nemen is mssichien die naar een molen die de firma (na de tijd van Harm) heeft gebouwd:
En voor een aantal door de fa. Hazenberg gebouwde molens, zie de database op: http://www.molendatabase.nl/

Harm trouwt op zaterdag 21 november 1863 in Zuidhorn op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Luiktje Luikes, dochter van Jan Pieters Luikes (wegwerker) en Wijke Doedes Zuidema. Luiktje is geboren op woensdag 23 september 1835 in Oldekerk, is overleden op dinsdag 31 augustus 1897 in Briltil. Luiktje werd 61 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Harm en Luiktje zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Harms Hazenberg is geboren op zondag 31 januari 1864 in Briltil, zie VIII-HW.

2  Wijke Harms Hazenberg is geboren op zaterdag 30 december 1865 in Briltil, zie VIII-HX.

3  Jan Harms Hazenberg is geboren op woensdag 6 november 1867 in Briltil, zie VIII-HY.

4  Arend Harms Hazenberg is geboren op zaterdag 6 november 1869 in Briltil, zie VIII-HZ.

5  Femke Harms Hazenberg is geboren op zaterdag 6 november 1869 in Briltil, zie VIII-IA.

6  Hendrik Harms Hazenberg is geboren op donderdag 30 november 1871 in Briltil, zie VIII-IB.

7  Harmannus Harms Hazenberg is geboren op donderdag 23 oktober 1873 in Briltil, zie VIII-IC.

8  Femke Harms Hazenberg is geboren op maandag 29 mei 1876 in Briltil, zie VIII-ID.

9  Arend Harms Hazenberg is geboren op zondag 11 augustus 1878 in Briltil, zie VIII-IE.

VII-CL  Marijke Rommerts Hazenberg ook genaamd Marike, dochter van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, dienstmaagd, is geboren op vrijdag 10 november 1809 in Grootegast, is gedoopt op zondag 3 december 1809 aldaar, is overleden op donderdag 8 februari 1849 in Nuis. Marijke werd 39 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Marijke trouwt op donderdag 5 augustus 1830 in Grootegast op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Sipke Ipes Houtman, zoon van Ipe Sipkes Houtman en Jetske Kornelis Wiersema. Sipke, wagenmaker, is geboren op zaterdag 21 november 1807 in Lutjegast, is gedoopt op zondag 6 december 1807 aldaar, is overleden op zondag 5 juni 1870 in Nuis. Sipke werd 62 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Van Sipke en Marijke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jetske Houtman is geboren op dinsdag 7 december 1830 in Lutjegast, zie VIII-IF.

2  Ipe Houtman is geboren op woensdag 19 september 1832 in Lutjegast, zie VIII-IG.

3  Stientje Houtman is geboren op maandag 29 februari 1836 in Lutjegast, zie VIII-IH.

4  Jantje Houtman is geboren op vrijdag 3 januari 1840 in Sebaldeburen, zie VIII-II.

5  Rommert Houtman is geboren op zaterdag 11 maart 1843 in Nuis, zie VIII-IJ.

6  Jetske Houtman is geboren op vrijdag 9 januari 1846 in Nuis, zie VIII-IK.

7  Hendrik Houtman is geboren op zondag 28 januari 1849 in Nuis, zie VIII-IL.

VII-CM  Hendrik Rommerts Hazenberg, zoon van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, landbouwer en kastelein, is geboren op zondag 10 februari 1811 in Grootegast, is gedoopt op zondag 10 maart 1811 aldaar, is overleden op woensdag 7 maart 1877 in Groningen. Hendrik werd 66 jaar en 25 dagen.

Hij diende 5 jaren bij de 8ste afdeling infanterie.

Hendrik trouwt op maandag 26 mei 1845 in Grootegast op 34-jarige leeftijd met de 31-jarige Annechien Jans Wessels, dochter van Jan Wessels (klompmaker) en Maria Wouters. Annechien is geboren op donderdag 20 januari 1814 in Groningen, is overleden op donderdag 24 maart 1870 aldaar. Annechien werd 56 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Hendrik en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Rommert Hendriks Hazenberg is geboren op donderdag 9 juli 1846 in Lutjegast, zie VIII-IM.

2  Maria Hendriks Hazenberg is geboren op dinsdag 5 december 1848 in Lutjegast, zie VIII-IN.

VII-CN  Emke Rommerts Hazenberg ook genaamd Emke Hasenberg, dochter van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, is geboren op maandag 12 juli 1813 in Lutjegast, is overleden op zondag 29 december 1872 in Niekerk. Emke werd 59 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

In de trouwgegevens Genlias van haar zoon Marten, wordt zij als Emke Remmelts Hazenberg aangeduid.

Van Emke en een onbekende man is een kind bekend:

1  Marten Hazenberg is geboren op vrijdag 1 juni 1849 in Lutjegast, zie VIII-IO.

Emke trouwt op vrijdag 5 oktober 1855 in Oldekerk op 42-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Jacob Nanninga ook genaamd Jakob Nanninga, zoon van Anne Everts Nanninga (timmerman) en Aafke Jacobs Drent. Jacob, timmerman, is geboren op zaterdag 29 maart 1817 in Niekerk, is overleden op maandag 30 november 1868 in Oldekerk. Jacob werd 51 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Trijntje Pieters Luikes.

VII-CO  Mintje Rommerts Hazenberg, kind van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, is geboren op zaterdag 21 januari 1815 in Lutjegast, is overleden op zondag 3 november 1816 aldaar. Mintje werd 1 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

VII-CP  Harm Rommerts Hazenberg, zoon van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, is geboren op zaterdag 4 mei 1816 in Lutjegast, is overleden op woensdag 6 januari 1830 aldaar. Harm werd 13 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

VII-CQ  Meint Rommerts Hazenberg, zoon van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, is geboren op donderdag 16 april 1818 in Lutjegast, is overleden op dinsdag 28 maart 1820 aldaar. Meint werd 1 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

VII-CR  Meint Rommerts Hazenberg, zoon van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, is geboren op vrijdag 19 mei 1820 in Lutjegast, is overleden op zondag 6 oktober 1833 aldaar. Meint werd 13 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

VII-CS  Fokke Rommerts Hazenberg, zoon van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, is geboren op dinsdag 19 februari 1822 in Lutjegast, is overleden op zaterdag 5 juli 1884 in Grootegast. Fokke werd 62 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hij lootte in 1841 nr. 19 voor de militaire dienst, was vrij uit hoofde van broederdienst; zijn signalement: aangezicht lang, voorhoofd plat, ogen bleek, neus klein, mond gewoon, kin plat en haar blond.

Fokke trouwt op zaterdag 24 mei 1851 in Grootegast op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Anna Katrina Hoeksema, dochter van Luitjen Lubbes Hoeksema en Hiltje Beerends Mulder. Anna is geboren op dinsdag 24 december 1822 in Grootegast, is overleden op zondag 25 juli 1915 aldaar (aktenr.45). Anna werd 92 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Fokke en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Rommert Hendriks Hazenberg is geboren op donderdag 30 september 1852 in Lutjegast, zie VIII-IP.

2  Hiltje Hazenberg is geboren op dinsdag 30 december 1856 in Lutjegast, zie VIII-IQ.

VII-CT  Aafke Rommerts Hazenberg, dochter van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, landbouweres, is geboren op donderdag 25 maart 1824 in Lutjegast, is overleden op donderdag 13 april 1899 in Grootegast. Aafke werd 75 jaar en 19 dagen.

Aafke trouwt op donderdag 16 mei 1850 in Grootegast op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 32-jarige Berend Oedzes Bos, zoon van Oeds Berends Bos en Stijntje Sijbrens van der Wijk. Berend, dagloner en boerenknecht, is geboren rond 1818 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 30 januari 1858 in Grootegast (aktenr.74). Berend werd ongeveer 40 jaar.

Van Berend en Aafke is een kind bekend:

1  Stientje Bos is geboren op zaterdag 15 oktober 1853 in Lutjegast, zie VIII-IR.

Aafke trouwt op maandag 22 september 1862 in Grootegast (aktenr.21) op 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 43-jarige Jan van der Meer, zoon van Jelle Jans van der Meer en Pietje Roelofs Olivier. Jan, arbeider en landbouwer, is geboren rond 1819 in Westdongeradeel, is overleden op vrijdag 15 september 1893 in Grootegast . Jan werd ongeveer 74 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Antje Sijtzes Sijlstra.

Van Jan en Aafke is een kind bekend:

2  Imke van der Meer is geboren op maandag 22 augustus 1864 in Oldekerk, zie VIII-IS.

VII-CU  Pieter Rommerts Hazenberg, zoon van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, landbouwer, is geboren op dinsdag 12 december 1826 in Lutjegast, is overleden op donderdag 11 december 1884 in Grootegast (aktenr.77). Pieter werd 57 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Pieter trouwt op maandag 1 juni 1863 in Grootegast op 36-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Sjoerds Oosterhof, dochter van Sjoerd Jans Oosterhof en Fokje Wijtzes Brouwer. Grietje is geboren op zaterdag 28 september 1833 in Augustinusga, is overleden op zaterdag 26 februari 1927 in Grootegast. Grietje werd 93 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Van Pieter en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Pieters Hazenberg is geboren op donderdag 7 april 1864 in Lutjegast, zie VIII-IT.

2  Rommert Pieters Hazenberg is geboren op dinsdag 10 april 1866 in Lutjegast, zie VIII-IU.

3  Jan Pieters Hazenberg is geboren op zondag 26 april 1868 in Lutjegast, zie VIII-IV.

4  Stientje Pieters Hazenberg is geboren op zaterdag 16 september 1871 in Lutjegast, zie VIII-IW.

5  Aafke Pieters Hazenberg is geboren op donderdag 19 december 1872 in Lutjegast, zie VIII-IX.

6  Fokje Pieters Hazenberg is geboren op vrijdag 6 oktober 1876 in Lutjegast, zie VIII-IY.

VII-CV  Berend Rommerts Hazenberg, zoon van Rommert Hendriks Hazenberg (VI-AK) en Stientje Meints Wieringa, is geboren op donderdag 12 maart 1829 in Lutjegast, is overleden op maandag 31 oktober 1887 in Doezum, is begraven aldaar . Berend werd 58 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Berend trouwt op donderdag 29 mei 1884 in Grootegast (aktenr.23) op 55-jarige leeftijd met de 47-jarige Ebeltje Ploeg, dochter van Albert Alberts Ploeg en Geertruida Garms Visser. Ebeltje is geboren op vrijdag 16 december 1836 in Grootegast, is overleden op zaterdag 17 juni 1911, is begraven in Doezum . Ebeltje werd 74 jaar, 6 maanden en 1 dag. Ebeltje was eerder gehuwd (1) met Siebe de Vries.

VII-CW  Hylkelina Berends Hazenberg, dochter van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje Jacobs Dijk, is geboren op maandag 9 augustus 1813 in Warffum, is overleden op maandag 6 februari 1815 aldaar. Hylkelina werd 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

VII-CX  Jacob Berends Hazenberg, zoon van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje Jacobs Dijk, is geboren op donderdag 16 november 1815 in Warffum, is overleden op dinsdag 16 juli 1816 aldaar. Jacob werd 8 maanden.

VII-CY  Jacobus Berends Hazenberg, zoon van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje Jacobs Dijk, vleeschhouwer, is geboren op woensdag 29 oktober 1817 in Warffum, is overleden op donderdag 15 september 1859 in Groningen. Jacobus werd 41 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Zijn signalement: lang 1 el 7 palm en 8 strepen (1.78 m),aangezicht ovaal, voorhoofd breed, ogen grijs, neus lang, mond klein, kin rond en haar blond.

Jacobus trouwt op woensdag 28 mei 1851 in Groningen op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Wemeliena Tjakoliena van der Veen, dochter van Harmannus van der Veen (bakker) en Anna Friese. Wemeliena is geboren op maandag 13 december 1824 in Groningen, is overleden op zondag 29 augustus 1852 aldaar . Wemeliena werd 27 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Van Jacobus en Wemeliena is een kind bekend:

1  Harmannus Hazenberg is geboren op vrijdag 5 maart 1852 in Groningen, zie VIII-IZ.

VII-CZ  Hendrik Berends Hazenberg ook genaamd Hendrik Haazenberg, zoon van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje Jacobs Dijk, is geboren op dinsdag 21 maart 1820 in Warffum, is overleden op zaterdag 12 november 1904 aldaar. Hendrik werd 84 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hendrik trouwt op maandag 15 mei 1848 in Baflo op 28-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Hindrikje Pieters Boekholt ook genaamd Boekhout, dochter van Pieter Jans Boekholt en Geertje Hindriks Rijpma. Hindrikje is geboren op zondag 24 februari 1822 in 't Zandt, is overleden voor 1875. Hindrikje werd hoogstens 52 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 4 september 1875 in Warffum op 55-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige IJdina Hoeksema, dochter van Derk Eibes Hoeksema en Ida Pieters Hovinga. IJdina is geboren op zondag 14 december 1845 in Loppersum, is overleden op zondag 15 augustus 1897 in Warffum. IJdina werd 51 jaar, 8 maanden en 1 dag.

VII-DA  Rentjen Beerendts Hazenberg, zoon van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje Jacobs Dijk, slager in de Grote Kromme Elleboog nr. 99, is geboren op vrijdag 29 maart 1822 in Warffum, is overleden op dinsdag 28 maart 1865 in Groningen. Rentjen werd 42 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Rentjen trouwt op donderdag 7 maart 1850 in Groningen op 27-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Derkje Gerritsen, dochter van Johannes Gerritsen en Geertruida Klaassen Mulder. Derkje is geboren op woensdag 26 maart 1823 in Appingedam, is overleden op dinsdag 1 augustus 1854 in Groningen. Derkje werd 31 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Rentjen en Derkje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Wilhelmina Hazenberg is geboren op maandag 14 juni 1852 in Groningen, zie VIII-JA.

2  Hendrikje Rentjes Hazenberg is geboren op maandag 24 juli 1854 in Ten Boer, zie VIII-JB.

Rentjen trouwt op donderdag 19 februari 1857 in Groningen op 34-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Etje Moorlach, dochter van Frikke Derks Moorlach (timmerman) en Leentje Klazes Kuipers. Etje is geboren op zondag 29 januari 1832 in Ten Boer, is overleden op dinsdag 20 november 1883 in Groningen. Etje werd 51 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Van Rentjen en Etje zijn zes kinderen bekend:

3  Berendina Rentjes Hazenberg is geboren op dinsdag 8 december 1857 in Groningen, zie VIII-JC.

4  Zwaantje Hazenberg is geboren op vrijdag 1 april 1859 in Groningen, zie VIII-JD.

5  Jantje Rentjes Hazenberg is geboren op zaterdag 19 januari 1861 in Groningen, zie VIII-JE.

6  Berend Rentjes Hazenberg is geboren op woensdag 5 maart 1862 in Groningen, zie VIII-JF.

7  Helena Rentjes Hazenberg is geboren op maandag 14 september 1863 in Groningen, zie VIII-JG.

8  Hendrik Rentjes Hazenberg is geboren op donderdag 13 oktober 1864 in Groningen, zie VIII-JH.

VII-DB  Harmannus Berends Hazenberg, zoon van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje Jacobs Dijk, is geboren op vrijdag 18 februari 1825 in Warffum, is overleden op zondag 27 februari 1848 in Amsterdam op het Drilveld als fuselier bij het 8e regiment infanterie. Harmannus werd 23 jaar en 9 dagen.

VII-DC  DaniŽl Johannes(Hazenberg), zoon van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje DaniŽls de Goede, schipper, is geboren op dinsdag 24 augustus 1830 in Warffum in het huis no.169 (De 70-jarige vroedvrouw Margaretha Jans uit Warffum deed de geboorteaangifte ), is overleden op vrijdag 17 juni 1904 in Assen . DaniŽl werd 73 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Toen DaniŽl in militaire dienst moest gaf hij de naam op van DaniŽl Hazenberg. Daar kreeg hij voor het eerst te horen dat hij geen Hazenberg, maar DaniŽl Johannes heette. Hij was een zoon van Jantje Daniels de Goede en werd abusievelijk met de geslachtsnaam JOHANNES ingeschreven. Bij het huwelijk in 1833 werd deze zoon niet gewettigd. De nakomelingen dragen ten onrechte de naam JOHANNES, doch noemen zich HAZENBERG.

DaniŽl trouwt op zaterdag 28 mei 1870 in Middelstum op 39-jarige leeftijd met de 26-jarige Knelske Plaggemeijer, dochter van Berend Plaggemeijer en Aafke Detmers. Knelske is geboren op woensdag 21 juni 1843 in Middelstum, is overleden op dinsdag 8 oktober 1935 in Groningen. Knelske werd 92 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van DaniŽl en Knelske zijn vijf kinderen bekend:

1  Berend Johannes(Hazenberg) is geboren op dinsdag 17 september 1872 in Winsum, zie VIII-JI.

2  Pieter Johannes(Hazenberg) is geboren op dinsdag 5 mei 1874 in Obergum, zie VIII-JJ.

3  Jantje Johannes(Hazenberg) is geboren op vrijdag 11 april 1879 in Winsum, zie VIII-JK.

4  Aafke Johannes is geboren op maandag 17 juli 1882 in Winsum, zie VIII-JL.

5  Anje Johannes(Hazenberg) is geboren op dinsdag 18 augustus 1885 in Winsum, zie VIII-JM.

VII-DD  Imke Berends Hazenberg, dochter van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje DaniŽls de Goede, is geboren op dinsdag 8 juli 1834 in Warffum in het huis getekend no.169.

VII-DE  Kornelia Berends Hazenberg, dochter van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje DaniŽls de Goede, is geboren op woensdag 13 juli 1836 in Warffum, is overleden in Duisburg.

Kornelia trouwt op zaterdag 17 februari 1872 in Winsum op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Ties Kooij, zoon van Jan Jakobus Kooij en Tiessina Tiessen Kuiper. Ties is geboren rond 1843 in Winsum.

VII-DF  Pieter Berends Hazenberg, zoon van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje DaniŽls de Goede, schipper, is geboren op woensdag 4 juli 1838 in Warffum, is overleden op vrijdag 5 februari 1897 in Rotterdam . Pieter werd 58 jaar, 7 maanden en 1 dag. Hij las veel boeken en had belangstelling voor geschiedenis.
Het echtpaar Pieter en Frouwke Hazenberg. Hier klikken voor vergroting
Pieter trouwt op maandag 18 juli 1870 in Baflo op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Frouwke Groenewold ook genaamd Frouke Groenewold, dochter van Jelle Pauwels Groenewold (schipper) en Maria Sierts Huizinga. Frouwke is geboren op zondag 3 november 1844 in Eenrum, is overleden op donderdag 14 mei 1925 in Groningen. Frouwke werd 80 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

 

 

 

 

 

Van Pieter en Frouwke zijn tien kinderen bekend:

1  Jantje Pieters Hazenberg is geboren op woensdag 20 september 1871 in Winsum, zie VIII-JN.

2  Jelle Pieters Hazenberg is geboren op woensdag 26 februari 1873 in Warffum, zie VIII-JO.

3  Maria Pieters Hazenberg is geboren op zaterdag 26 juni 1875 in Obergum, zie VIII-JP.

4  DaniŽl Johannes Hazenberg is geboren op vrijdag 7 december 1877 in Baflo, zie VIII-JQ.

5  Kornelia Pauwelina Hazenberg is geboren op woensdag 1 oktober 1879 in Baflo, zie VIII-JR.

6  Cornelia Pauwelina Hazenberg is geboren op maandag 21 februari 1881 in Baflo, zie VIII-JS.

7  Pouwel Pieters Hazenberg is geboren op woensdag 25 oktober 1882 in Baflo, zie VIII-JT.

8  Berend Pieters Hazenberg is geboren op maandag 12 mei 1884 in Franeker, zie VIII-JU.

9  Barbera Pieters Hazenberg is geboren op zondag 3 oktober 1886 in Warffum, zie VIII-JV.

10  Cornelia Jantina Hazenberg is geboren op zaterdag 2 maart 1889 in Rotterdam, zie VIII-JW.

VII-DG  Antje Berends Hazenberg, dochter van Berend Hendriks Hazenberg (VI-AL) en Jantje DaniŽls de Goede, schippersche, is geboren op zaterdag 11 september 1841 in Warffum, is overleden op zaterdag 28 augustus 1915 in Groningen. Antje werd 73 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 17 februari 1872 in Winsum op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Tonnis Jacob Kaspers, zoon van Kasper Tonnis Kaspers (schipper) en Grietje Jacobs Smit (dagloonersche). Tonnis, schipper, is geboren op zaterdag 23 december 1843 in Mensingeweer, is overleden rond 1900. Tonnis werd ongeveer 57 jaar.

Info Ralph Venema, wonende in Perth Australia: Tonnis J Kaspers first sailed on the inland waterways of Holland but later he acquired a seaworthy ship (zeetjalk) called 'the Amicitia' allowing him to also transport bulk cargo over the North Sea or beyond to the Baltic Sea countries.

Ralph stuurde me veel genealogische gegevens over de nakomelingen van Antje en Tonnis Kaspers.

 

Van Tonnis en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Kasper Tonnis Kaspers is geboren op zondag 5 januari 1873 in Obergum, zie VIII-JX.

2  Jantje Kaspers is geboren op dinsdag 13 januari 1874 in Winsum, zie VIII-JY.

VII-DH  Anje Meertens Hazenberg, dochter van Meerten Hendriks Hazenberg (VI-AM) en Lutske Roelfs van Loo, dienstmeid, is geboren op woensdag 20 augustus 1817 in Grootegast, is overleden op zaterdag 12 januari 1889 in Hemelumer Oldeferd . Anje werd 71 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Anje trouwt op zondag 21 mei 1843 in Groningen op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Wijtze Meints Kuipers, zoon van Meint Harkes Kuipers (landbouwer) en Itje Tunnis. Wijtze, voerman en bediende, is geboren op donderdag 26 november 1812 in Noordhorn, is overleden op woensdag 30 januari 1867 in Groningen . Wijtze werd 54 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

VII-DI  Hendrik Meertens Hazenberg, zoon van Meerten Hendriks Hazenberg (VI-AM) en Lutske Roelfs van Loo, schoenmaker, is geboren op zondag 15 augustus 1819 in Grootegast, is overleden op vrijdag 8 maart 1901 in Oldekerk. Hendrik werd 81 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Hij diende van 1838-1845 bij het 8ste reg.infanterie.
Hendrik trouwt op woensdag 24 december 1845 in Oldekerk op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Martha Tunnes van Wijk, dochter van Tunnis Fransens van Wijk (boerenknecht) en Trientje Pieters Nanninga. Martha is geboren op woensdag 12 april 1826 in Niekerk, is overleden op vrijdag 21 juli 1899 in Oldekerk. Martha werd 73 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Van Hendrik en Martha zijn tien kinderen bekend:

1  Meerten Hendriks Hazenberg is geboren op dinsdag 5 mei 1846 in Oldekerk, zie VIII-JZ.

2  Pieter Hendriks Hazenberg is geboren op zaterdag 27 mei 1848 in Niekerk, zie VIII-KA.

3  Wietze Hendriks Hazenberg is geboren op vrijdag 11 oktober 1850 in Oldekerk, zie VIII-KB.

4  Jan Hendriks Hazenberg is geboren op dinsdag 15 maart 1853 in Oldekerk, zie VIII-KC.

5  Lutske Hendriks Hazenberg is geboren op zondag 4 november 1855 in Niekerk, zie VIII-KD.

6  Trentje Hendriks Hazenberg is geboren op woensdag 14 april 1858 in Oldekerk, zie VIII-KE.

7  Roelf Hendriks Hazenberg is geboren op dinsdag 11 september 1860 in Niekerk, zie VIII-KF.

8  Evert Hendriks Hazenberg is geboren op dinsdag 5 januari 1864 in Niekerk, zie VIII-KG.

9  Anne Hendriks Hazenberg is geboren op donderdag 8 maart 1866 in Oldekerk, zie VIII-KH.

10  Hendrik Hendriks Hazenberg is geboren op woensdag 6 oktober 1869 in Niekerk, zie VIII-KI.

VII-DJ  Roelof Meertens Hazenberg, zoon van Meerten Hendriks Hazenberg (VI-AM) en Lutske Roelfs van Loo, schoenmaker, is geboren op maandag 27 januari 1823, is overleden op donderdag 21 oktober 1880 in Lutjegast. Roelof werd 57 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

VII-DK  Emko Hazenberg ook genaamd Emko Noordhuis, zoon van Meerten Hendriks Hazenberg (VI-AM) en Eilke Hendriks Noordhuis, is geboren op zaterdag 18 oktober 1834 in Lutjegast, is overleden op zaterdag 28 november 1896 in Grootegast. Emko werd 62 jaar, 1 maand en 10 dagen.

In het familieboek nr. 191 op blz. 74, wordt hij aangeduid met de geslachtsnaam Noordhuis. Hij werd gewettigd bij huwelijk van zijn moeder in 1836.Vanwege deze wettiging heb ik niet de geslachtsnaamaanduiding -zoals op blz.115- als Noordhuis Hazenberg aangehouden, maar Hazenberg. In de site Alle Groningers wordt hij wťl als zodanig aangeduid, maar hij ondertekent de huwelijksakte tůch met  E. Hazenberg.
Hij lootte 1853 nr. 11 voor de militaire dienst, doch was wegens lichaamsgebreken vrijgesteld.
Bij Emko kwam soms Duitse koopman in snuisterijen. Hij kreeg dan een kop koffie. Op een keer informeerde hij naar de leeftijd van Emko en de geboortedatum. Geruime tijd later kreeg Emko een prachtige Duitse doorroker, waarop een berg stond afgetekend en op deze berg zat een haas en onder de berg stond de naam Emko Hazenberg met geboortedatum.

Op 22 december 1867 heeft hij  bij openbare veiling een huis met bijbehorende tuin en erf in Lucaswolde (gem.Marum) gekocht voor É 700,-- van Jan en Sijke van der Molen. Het perceel omvatte 49 roeden en 86 ellen (aktenr. 18-138-160)

 

Emko trouwt op vrijdag 12 september 1862 in Grootegast (aktenr.20) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje de Witt, dochter van Petrus Klasens de Witt en Trientje Jans Boonstra. Grietje is geboren op donderdag 12 oktober 1837 in Sebaldeburen, is overleden op dinsdag 16 januari 1894 in Grootegast. Grietje werd 56 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Emko en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Meerten Emkos Hazenberg is geboren op maandag 24 augustus 1863 in Grootegast, zie VIII-KJ.

2  Petrus Emkos Hazenberg is geboren op dinsdag 21 november 1865 in Grootegast , zie VIII-KK.

3  Eilke Emkos Hazenberg is geboren op maandag 1 maart 1869 in Grootegast, zie VIII-KL.

4  Jan Emkos Hazenberg is geboren op woensdag 27 december 1871 in Grootegast, zie VIII-KM.

5  Jan Emkos Hazenberg is geboren op dinsdag 4 april 1876 in Grootegast, zie VIII-KN.

VII-DL  Hendrikus Meertens Hazenberg, zoon van Meerten Hendriks Hazenberg (VI-AM) en Eilke Hendriks Noordhuis, schoenmaker, wonende in Lutjegast, is geboren op woensdag 19 juli 1837 aldaar, is overleden op maandag 4 oktober 1880 aldaar. Hendrikus werd 43 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

VII-DM  Berend Luitjes Hazenberg, zoon van Luitje Berends Hazenberg (VI-AT) en Geertje Jans Romp, is geboren op zaterdag 24 mei 1823 in Muntendam.

VII-DN  Jan Luitjes Hazenberg, zoon van Luitje Berends Hazenberg (VI-AT) en Geertje Jans Romp, arbeider en sjouwer, is geboren op zaterdag 26 augustus 1826 in Muntendam, is overleden op woensdag 12 september 1866 aldaar. Jan werd 40 jaar en 17 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 5 mei 1848 in Muntendam op 21-jarige leeftijd (1) met zijn tante de 36-jarige Elizabeth Filippus Spakman, dochter van Filippus Koerts Spakman en Antje Jacobs. Elizabeth, dienstmeid, is geboren in 1812 in Noordbroek, is overleden op dinsdag 22 november 1859 in Muntendam. Elizabeth werd 47 jaar.

Elizabeth was eerder gehuwd (1) met Jan Jans Romp.

Wettiging 1 kind

Van Jan en Elizabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Philippus Hazenberg is geboren op zondag 9 januari 1848 in Muntendam, zie VIII-KO.

2  Geertje Jans Hazenberg is geboren op maandag 21 mei 1849 in Muntendam, zie VIII-KP.

3  Imke Jans Hazenberg is geboren op zondag 23 maart 1851 in Muntendam, zie VIII-KQ.

4  Luitjedina Hazenberg is geboren op zaterdag 3 februari 1855 in Muntendam, zie VIII-KR.

Jan trouwt op zaterdag 20 februari 1864 in Muntendam op 37-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Geesjen Duut ook genaamd Geessien Duut, dochter van Harm Berends Duut en Geertjen Harms Woltjer. Geesjen is geboren op dinsdag 3 december 1833 in Muntendam, is overleden op dinsdag 7 april 1908 in Polder. Geesjen werd 74 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Geesjen was later gehuwd (2) met Jan Bennema.

Van Jan en Geesjen zijn twee kinderen bekend:

5  Harm Jans Hazenberg is geboren op vrijdag 12 juni 1863 in Muntendam, zie VIII-KS.

6  Anje Jans Hazenberg is geboren op woensdag 22 februari 1865 in Muntendam, zie VIII-KT.

VII-DO  Anje Luitjes Hazenberg, dochter van Luitje Berends Hazenberg (VI-AT) en Geertje Jans Romp, is geboren op maandag 28 april 1828, is overleden op woensdag 14 april 1841 in Muntendam. Anje werd 12 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

VII-DP  Albert Berends Hazenberg, zoon van Luitje Berends Hazenberg (VI-AT) en Geertje Jans Romp, is geboren op dinsdag 24 mei 1831 in Muntendam, is overleden op woensdag 30 mei 1832 aldaar. Albert werd 1 jaar en 6 dagen.

VII-DQ  Berend Jans Haasenberg, zoon van Jan Berends Hazenberg (VI-AU) en Elisabeth de Baare, is geboren op zondag 7 oktober 1821 in Vlissingen, is overleden op dinsdag 9 oktober 1821 aldaar. Berend werd 2 dagen.

VII-DR  Barend Jans Hazenberg, zoon van Jan Berends Hazenberg (VI-AU) en Elisabeth de Baare, kuiper op het Prinseneiland te Amsterdam, is geboren op vrijdag 28 januari 1825 in Vlissingen, is overleden op donderdag 25 april 1895 in Amsterdam. Barend werd 70 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Hij lootte nr.2710, diende 5 jaar bij het 6e reg. infant.

Barend trouwt op woensdag 30 mei 1849 in Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria de Groot, dochter van Jan de Groot (zeeman) en Pietertje Jans van der Werf. Maria is geboren op woensdag 26 december 1827 in Amsterdam, is overleden op zaterdag 26 februari 1887 aldaar. Maria werd 59 jaar en 2 maanden.

Van Barend en Maria zijn veertien kinderen bekend:

1  Jan Barend Hazenberg is geboren op woensdag 12 februari 1851 in Amsterdam, zie VIII-KU.

2  Pietertje Hazenberg is geboren op maandag 4 juli 1853 in Amsterdam, zie VIII-KV.

3  Hendrik Jan Hazenberg is geboren op maandag 4 juli 1853 in Amsterdam, zie VIII-KW.

4  Dirk Hazenberg is geboren op dinsdag 4 december 1855 in Amsterdam, zie VIII-KX.

5  Barend Hazenberg is geboren op dinsdag 18 mei 1858 in Amsterdam, zie VIII-KY.

6  Jan Hazenberg is geboren op dinsdag 6 september 1859 in Amsterdam, zie VIII-KZ.

7  Gideon Hazenberg is geboren op donderdag 15 november 1860 in Amsterdam, zie VIII-LA.

8  Maria Hazenberg is geboren op dinsdag 8 juli 1862 in Amsterdam, zie VIII-LB.

9  Elisabeth Hazenberg is geboren op zondag 23 augustus 1863 in Amsterdam, zie VIII-LC.

10  Jan Hazenberg is geboren op maandag 19 december 1864 in Amsterdam, zie VIII-LD.

11  Trijntje Hazenberg is geboren op zondag 7 januari 1866 in Amsterdam, zie VIII-LE.

12  Gerrit Hazenberg is geboren op zondag 3 maart 1867 in Amsterdam, zie VIII-LF.

13  Maria Petronella Hazenberg is geboren op vrijdag 15 mei 1868 in Amsterdam, zie VIII-LG.

14  Jan Barend Hazenberg is geboren op maandag 13 september 1869 in Amsterdam, zie VIII-LH.

VII-DS  Henricus Joannes Hazenberg, zoon van Jan Berends Hazenberg (VI-AU) en Elisabeth de Baare, is geboren rond 1829 in Antwerpen.

Henricus trouwt op zaterdag 12 december 1857 in Hellendoorn op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Anna Maria Christina Teijsman, dochter van Everhard Hendrik Teijsman en Derika Jeannetta van Duuren (winkelierster). Anna is geboren rond 1832 in Arnhem.

VII-DT  Jaaye Hazenberg ook genaamd Jaapje, dochter van Jan Berends Hazenberg (VI-AU) en Elisabeth de Baare, is geboren op maandag 24 december 1832 in Amsterdam, is overleden op dinsdag 26 september 1916 aldaar. Jaaye werd 83 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Jaaye trouwt op woensdag 9 mei 1855 in Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Meijlink, zoon van Matteijs Willem Meijlink (zeilmaker) en Jannetje de Gilde. Jan, zadelmaker en werkman, wonende in Amsterdam, is geboren op donderdag 5 februari 1829 aldaar, is overleden op vrijdag 23 februari 1900 aldaar. Jan werd 71 jaar en 18 dagen. Hij woonde op de Brouwersgracht W.32

Van Jan en Jaaye zijn elf kinderen bekend:

1  Jannetje Meijlink is geboren op woensdag 4 juni 1856 in Amsterdam, zie VIII-LI.

2  Jan Barend Meijlink is geboren in maart 1858 in Amsterdam, zie VIII-LJ.

3  Maria Meijlink is geboren op vrijdag 20 mei 1859 in Amsterdam, zie VIII-LK.

4  Jan Barend Meijlink is geboren op woensdag 27 maart 1861 in Amsterdam, zie VIII-LL.

5  Matje Meijlink is geboren op donderdag 19 maart 1863 in Amsterdam, zie VIII-LM.

6  Matthijs Willem Meijlink is geboren op zondag 27 november 1864 in Amsterdam, zie VIII-LN.

7  Elisabeth Meijlink is geboren op vrijdag 23 februari 1866 in Amsterdam, zie VIII-LO.

8  Matthijs Willem Meijlink is geboren op vrijdag 5 juni 1868 in Amsterdam, zie VIII-LP.

9  Matthijs Willem Meijlink is geboren op dinsdag 14 december 1869 in Amsterdam, zie VIII-LQ.

10  Saartje Meijlink is geboren op zaterdag 2 december 1871 in Amsterdam, zie VIII-LR.

11  Antje Jans Meijlink is geboren op zondag 31 augustus 1873 in Amsterdam, zie VIII-LS.

VII-DU  Gideon Hazenberg, zoon van Jan Berends Hazenberg (VI-AU) en Elisabeth de Baare, is geboren op zondag 15 november 1835 in Amsterdam.

VII-DV  Jacob Blaauw, zoon van Willem Gerardus Blaauw (VI-BB) en Mietje Jacobs, is geboren in 1806 in Amsterdam, is overleden op zondag 30 april 1815 in Groningen. Jacob werd 9 jaar.

Generatie VIII

(van 1809 tot 1973)

In deze generatie zijn 109 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1931. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grootegast (57x), Doezum (43x), Groningen (37x), Niebert (26x), Oldekerk (22x), Niekerk (17x), Amsterdam (16x), Harlingen (14x), Achtkarspelen (12x), Stroobos (9x), Muntendam (9x), Tolbert (8x), Aalsmeer (7x), Lutjegast (7x), Feerwerd (7x), Opende (6x), Sebaldeburen (6x), Rotterdam (6x), Surhuizum (6x), Marum (6x), Dedemsvaart (5x), Grijpskerk (4x), Nuis (4x), Enumatil (Leek) (4x), Tolbert (Leek) (4x), Lutjegast (4x), Zuidhorn (4x), Hoogkerk (3x), Onstwedde (3x), Hogemeeden (3x), Oostermeer (3x), Kollumerland C.A. (3x), Dokkum (3x), Niezijl (3x), De Wilp (3x), Briltil (3x), Burum (3x), Terheijl (3x), Maxwell in Nw.Mexico (2x), Zaandam (2x), Augustinusga (2x), Huissen (2x), Enumatil (Leek) (2x), Leek (2x), Westerhorn (2x), Vlagtwedde (2x), Rottum (2x), Ter Apelkanaal (2x), Lucaswolde (2x), Den Horn (2x), Vledder (2x), Dordrecht (2x), Eibersburen (2x), Grand Rapids (2x), Surhuizum (2x), Oberhausen (2x), Bedum, Aduard, Ambt Ommen, Ameide, Gent (B), Garijp, Deventer, Feerwerd, Appingedam, Assen, Faan, Drachten, Ezinge, Eibersburen/Westerhorn, Dusseldorf, Drienbergen, Burum, Boerakker, Eller, Boornzwaag, Eibersburen, Driebergen, Chicago, Briltil, Eibertsburen, Delfzijl, Westerhorn, Leutingewolde, Schoterland, Sneek, Stroobos, Ubbergen, Uithuizen, Veendam, Walbeek (Dld.), Ruurlo, Wemeldinge, Rheden, Wierum, Wildervank, Wildervanksterdallen, Zevenhuizen, Zierikzee, Zijldijk, aldaar, Zoutkamp, Warfhuizen, Neuss (Dld), Harkema Opeinde, Hengelo, Holwerd, Hoogeveen, Idaarderadeel, Lagemeeden, Lettelbert, Leuven, Schiedam, Middelstum, Haarlem, Numansdorp, Odoorn, Oldehove, Opende, Opsterland, Oudwoude, Ransdorp (NH), Rauwerderhem en Meppel.

VIII-A  Pieter Willems Hazenberg, zoon van Willem Pieters Hazenberg (VII-D) en Aafke Meints Wieringa, landbouwer onder Surhuizum, later in de Westerhorn, is geboren op donderdag 7 december 1809 in Grootegast, is overleden op donderdag 22 december 1853 in Westerhorn. Pieter werd 44 jaar en 15 dagen.

Hij lootte in 1828 nr. 30 voor de militaire dienst, doch werd vrijgesteld; zijn signalement: lang 1 el 6 pal 5 duim en 2 strepen (1.745m .), aangezicht rond, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, haar donkerblond. Pieter behoorde tot de Ned.Herv.kerk te Visvliet, alwaar hij ouderling was.
Uit Leeuwarder Courant 8-1-1858

Pieter trouwt op donderdag 9 mei 1839 in Grootegast op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Lubbes van der Leij, dochter van Lubbe Roelfs van der Leij (landbouwer) en Reintje Jans. Trijntje, landbouwersche, is geboren op woensdag 1 februari 1815 in Surhuizum, is overleden op dinsdag 27 oktober 1857 in Westerhorn. Trijntje werd 42 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Melle Nienhuis.

Van Pieter en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  rev. Willem (Wiliam) Hazenberg is geboren op dinsdag 10 maart 1840 in Surhuizum , zie IX-A.

2  Lubbe Hazenberg is geboren op dinsdag 6 juni 1843 in Surhuizum , zie IX-B.

3  Meint Hazenberg is geboren op zondag 31 mei 1846 in Westerhorn, zie IX-C.

4  Aafke Hazenberg is geboren op woensdag 23 augustus 1848, zie IX-D.

5  Rienje (Reintje) Pieters Hazenberg is geboren op zaterdag 29 maart 1851 in Westerhorn Bij de burgerlijke stand werd in haar geboorteakte als voornaam vermeld:"Rienje". Gelet op de vernoeming van haar vrouwelijke nakomelingen, wordt vermoed dat de naam Reintje de gewenste (c.q. juiste) voornaam moest zijn. zie IX-E.

6  Pieterke Hazenberg is geboren op woensdag 15 februari 1854 in Westerhorn , zie IX-F.

VIII-B  Meint Willems Hazenberg, zoon van Willem Pieters Hazenberg (VII-D) en Aafke Meints Wieringa, schipper en boer op Bijma te Faan, is geboren op zondag 3 oktober 1813 in Grootegast, is overleden op dinsdag 24 maart 1891 in Tolbert (Leek). Meint werd 77 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Hij behoefde geen militaire dienst te verrichten.
Op 15 januari 1878 werd Bijma door Meint te koop aangeboden met een gestoelte in de kerk te Niekerk. Op 25 mei 1878 vertrok Meint naar Niebert.

Op 24 december 1877 sluit Meint Willems, dan landbouwer in Faan, met de burgemeester van Oldekerk een overeenkomst waarbij hij verklaart aan de gemeente Oldekerk 250 stuks opgaande bomen voor É 1,75 per stuk, dus voor in totaal É 437,50 over te dragen. De bomen staan "op wortel" op de singel van Meint's boerenplaats Bijma. De ondergrond van de singel wordt kosteloos aan de gemeente overgedragen ten behoeve van de aanleg van de Fanerweg tot klinkerstraatweg.
 

De verkoop van huize Bijma

  Uit Leeuwarder Courant

Meint trouwt op woensdag 30 april 1845 in Oldekerk op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Fenje Klasens Hazekamp ook genaamd Fenneke, dochter van Klaas Sikkeps Hazekamp en Aaltje Jelkes Veenstra. Fenje is geboren op vrijdag 27 november 1818 in Niekerk, is overleden op maandag 22 mei 1876 in Faan. Fenje (Fenneke) werd 57 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Uit e-mail Kristian Helmholt 6-12-2004:
.................. die Fenje Hazenberg komt volgens mij van Fenje Klasens Hasecamp (uit Niekerk/Oldekerk). Op een gegeven moment is daar Fenje Klasens Hasekamp getrouwd met Meint Willems Hazenberg (die Hazenberg die nog een tijdje de restanten van de Borg Bijma (Mepsche/Faan) in bezit heeft gehad, inclusief een bank in de kerk). Ik heb me een tijdje afgevraagd of Hasecamp iets met Hazenberg had te maken. Nou, onwaarschijnlijk: deze Hazekamp heb ik in de vrouwelijke lijn kunnen herleiden naar Eenrum. Op een gegeven ogenblik is Pieterke Hazekamp (Hasecamp en nog tig spelwijzes) vanuit Eenrum, de Marne, naar het Westerkwartier vetrokken. Erg boeiend....... waar die Hasecamp dan weer vandaan kwamen weet ik niet. Ik heb nog geen link met de andere Hasecampen in Nederland kunnen vinden. Wel is er een kloosterfiguur tig centennia eerder geweest in Groningen die ook Hasecamp heette.... maar goed dit is al lang geen Hazenberg meer.

 

Van Meint en Fenje zijn tien kinderen bekend:

1  Aaltje Hazenberg is geboren op donderdag 20 maart 1845 in Niekerk, zie IX-G.

2  Willem Hazenberg is geboren op zaterdag 25 juli 1846 in Niekerk, zie IX-H.

3  Klaas Hazenberg is geboren op dinsdag 4 april 1848 in Niekerk, zie IX-I.

4  Pieter Hazenberg is geboren op woensdag 9 januari 1850 in Niekerk, zie IX-J.

5  Aafke Hazenberg is geboren op dinsdag 29 juli 1851 in Niekerk, zie IX-K.

6  Jan Hazenberg is geboren op dinsdag 29 juli 1851 in Niekerk, zie IX-L.

7  Aafke Hazenberg is geboren op donderdag 13 oktober 1853 in Niekerk, zie IX-M.

8  Jan Hazenberg is geboren op dinsdag 19 februari 1856 in Niekerk, zie IX-N.

9  Anne Hazenberg is geboren op woensdag 24 november 1858 in Niekerk, zie IX-O.

10  Sikke (Francisco) Hazenberg is geboren op donderdag 27 maart 1862 in Faan, zie IX-P.

VIII-C  Anne Willems Hazenberg, zoon van Willem Pieters Hazenberg (VII-D) en Aafke Meints Wieringa, landbouwer te Doezum, is geboren op woensdag 11 maart 1818 in Doezum, is overleden op zondag 5 augustus 1883 aldaar, is begraven aldaar. Anne werd 65 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Hij lootte in 1837 nr. 28, was vrij van militaire dienst door nummerverwisseling; signalement: aangezicht lang, voorhoofd plat, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin plat en haar bruin.

Anne trouwt op donderdag 14 juni 1849 in Grootegast op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Janke Zwerus Kooij, dochter van Zwerus Willems Kooij en Rinskje Jans Kiestra. Janke, landbouwersche, is geboren op zaterdag 3 december 1825 in Doezum, is overleden op maandag 16 februari 1914 aldaar, is begraven aldaar. Janke werd 88 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Van Anne en Janke zijn negen kinderen bekend:

1  Willem Hazenberg is geboren op woensdag 24 oktober 1849 in Doezum, zie IX-Q.

2  Zwerus Annes Hazenberg is geboren op donderdag 25 september 1851 in Doezum, zie IX-R.

3  Pieter Annes Hazenberg is geboren op maandag 2 januari 1854 in Doezum, zie IX-S.

4  Rense Hazenberg is geboren op dinsdag 18 december 1855 in Doezum, zie IX-T.

5  Aafke Hazenberg is geboren op dinsdag 9 februari 1858 in Doezum, zie IX-U.

6  Meint Annes Hazenberg is geboren op dinsdag 21 augustus 1860 in Doezum, zie IX-V.

7  Jan Hazenberg is geboren op woensdag 26 november 1862 in Doezum, zie IX-W.

8  Renskje Hazenberg is geboren op zaterdag 27 mei 1865 in Doezum, zie IX-X.

9  Jan Annes Hazenberg is geboren op donderdag 25 april 1867 in Doezum, zie IX-Y.

VIII-D  Riemke Heerts Hazenberg, dochter van Heert Pieters Hazenberg (VII-F) en Janna Broekema, wonende in Doezum, is geboren op dinsdag 17 mei 1814 in Grootegast, is overleden op zaterdag 18 januari 1908 in Doezum. Riemke werd 93 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Riemke trouwt op zaterdag 17 mei 1851 in Grootegast op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Jacob Alberts Smit ook genaamd Jakob Smit, zoon van Albert Klasen Smit en Renske Gerrits Staal. Jacob, grofsmid, wonende in Niezijl, is geboren rond 1814 in Tolbert, is overleden op dinsdag 8 oktober 1872 in Niezijl. Jacob werd ongeveer 58 jaar.

Van Jacob en Riemke is een kind bekend:

1  Anna Smit is geboren op zondag 19 oktober 1851 in Lutjegast, zie IX-Z.

VIII-E  Pieter Heerts Hazenberg, zoon van Heert Pieters Hazenberg (VII-F) en Janna Broekema, landbouwer, is geboren op donderdag 6 juli 1815 in Grootegast, is overleden op maandag 4 juli 1910 aldaar. Pieter werd 94 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Hij lootte in 1834 nr. 46, behoefde geen dienst te doen; signalement: lang 1 el 6 palm 5 duin 5 strepen (1.775 m), aangezicht rond, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond en haar bruin.

Pieter trouwt op donderdag 5 juni 1845 in Grootegast op 29-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Grietje Klasens Sinninghe, dochter van Klaas Roelfs Sinninghe en Lubke Jeltes Feringa. Grietje, dienstmeid, is geboren op woensdag 3 juni 1818 in Niezijl, is overleden op maandag 3 juni 1861 in Grootegast. Grietje werd 43 jaar.

naam: (ook aangetroffen met de achternaam Senningh)

Van Pieter en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Janna Hazenberg is geboren op maandag 20 april 1846 in Grootegast, zie IX-AA.

2  Klaas Hazenberg is geboren op zaterdag 6 mei 1848 in Doezum, zie IX-AB.

3  Geert Hazenberg is geboren op dinsdag 22 oktober 1850 in Grootegast, zie IX-AC.

4  Heert Hazenberg is geboren op dinsdag 22 oktober 1850 in Doezum, zie IX-AD.

5  Lubbertus Hazenberg is geboren op woensdag 26 september 1855 in Doezum, zie IX-AE.

6  Lubbertus Hazenberg is geboren op dinsdag 21 juni 1859 in Doezum, zie IX-AF.

Pieter trouwt op vrijdag 2 mei 1862 in Grootegast op 46-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Sijtske de Boer, dochter van Harm Arends de Boer en Trijntje Abes. Sijtske is geboren op dinsdag 7 mei 1822 in Stroobos, is overleden op dinsdag 12 november 1907 in Grootegast . Sijtske werd 85 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Sijtske was eerder gehuwd (1) met Klaas Pieters Ophuis.

Van Pieter en Sijtske is een kind bekend:

7  Hendrik Hazenberg is geboren op donderdag 2 februari 1865 in Doezum, zie IX-AG.

VIII-F  Hendrik Heerts Hazenberg, zoon van Heert Pieters Hazenberg (VII-F) en Janna Broekema, dagloner, wonende in Doezum, is geboren op vrijdag 22 november 1816 in Sebaldeburen, is overleden op woensdag 14 maart 1866 in Doezum . Hendrik werd 49 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Hij lootte 1835 nr. 65, behoefde geen dienst te doen;signalement: aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin lang en haar bruin.

Hendrik trouwt op donderdag 20 mei 1852 in Grootegast op 35-jarige leeftijd met de 49-jarige Martjen Allinga, dochter van Freerk Bennes (landbouwer) en Trijntje Sipkes (landbouwster). Martjen is geboren op zondag 25 juli 1802 in Grootegast.

VIII-G  Anke Heerts Hazenberg, dochter van Heert Pieters Hazenberg (VII-F) en Janna Broekema, is geboren op woensdag 11 november 1818 in Roden (Leek), is overleden op maandag 26 juli 1909 in Grootegast. Anke werd 90 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Anke trouwt op maandag 23 mei 1842 in Grootegast op 23-jarige leeftijd met de 33-jarige Lammert Bolt, zoon van Dirk Roelfs Bolt (dagloner) en Dirktje Lammerts Veenstra (dagloonster). Lammert, dagloner, is geboren op woensdag 17 mei 1809 in Doezum, is gedoopt op zondag 4 juni 1809 in Grootegast, is overleden op zondag 18 december 1853 in Doezum. Lammert werd 44 jaar, 7 maanden en 1 dag.

De Groninger Courant meldt op 20-12-1853:
Te Doezum had den 18den een droevig ongeluk plaats.
Een niet ongeacht arbeider, met name LAMMERT BOLT, ging met twee zijner kinderen uit om visch te vangen.
Voorzien van een bijl en een mesje, daartoe afzonderlijk gemaakt, van weerskanten scherp en van een stevigen punt voorzien, heeft hij het ongeluk te vallen, met dat noodlottig gevolg, dat het mesje, hetwelk hij in zijn kamizoolszak *) gestoken had, hem in dien val tot diep in het ligchaam drong, en het hart zoodanig kwetste, dat er aan het behoud van zijn leven niet meer te denken viel. Binnen weinige ogenblikken was hij een lijk.
*) kamizool = hemd

VIII-H  Saartje Heerts Hazenberg, dochter van Heert Pieters Hazenberg (VII-F) en Janna Broekema, is geboren op dinsdag 13 maart 1821 in Doezum, is overleden op zaterdag 24 april 1886 in Grootegast. Saartje werd 65 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Saartje trouwt op donderdag 3 mei 1866 in Grootegast (akte nr.6) op 45-jarige leeftijd (1) met de 63-jarige Berend Hooman ook genaamd Berend Homan en Berend Tjaards, zoon van Trientje Tjaards (arbeidster). Berend, dagloner en boerenknecht, wonende in Niekerk, is geboren op vrijdag 25 maart 1803 in Sebaldeburen, is overleden op zondag 3 maart 1872 in Grootegast. Berend werd 68 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Berend was eerder gehuwd (1) met Eltje Doedes Zuidema.

Saartje trouwt op maandag 28 december 1874 in Grootegast op 53-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Jiesk Gerbens Wagenaar, zoon van Gerben Jelmers en Geeske Rapkes Tuinstra. Jiesk, dagloner, wonende in Opende, is geboren in 1821 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 28 juli 1900 in Grootegast. Jiesk werd 79 jaar.

Jiesk was eerder gehuwd (1) met Geertje Meijer.

VIII-I  Johanna Heerts Hazenberg, dochter van Heert Pieters Hazenberg (VII-F) en Janna Broekema, is geboren in 1824, is overleden op donderdag 28 januari 1847 in Doezum. Johanna werd 23 jaar.

VIII-J  Willem Heerts Hazenberg, zoon van Heert Pieters Hazenberg (VII-F) en Janna Broekema, daggelder, wonende in Surhuizum, is geboren op dinsdag 21 februari 1826 in Doezum, is overleden op zondag 31 oktober 1897 in Surhuizum. Willem werd 71 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Hij lootte 1845 nr. 12 voor de mil.dienst, vrij door nummerverwisseling; signalement: aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond en haar bruin.
Handtekening van Willem onder overlijdensakte van zijn echtgenote

Willem trouwt op donderdag 19 mei 1853 in Grootegast op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjitske Johannes Veenstra, dochter van Johannes Pieters Veenstra en Dina Jans Oostvries. Tjitske is geboren op vrijdag 10 april 1829 in Surhuizum, is overleden op maandag 25 februari 1884 aldaar. Tjitske werd 54 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Willem en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

1  Dina Hazenberg is geboren op zondag 18 september 1853 in Surhuizum, zie IX-AH.

2  Johannes Hazenberg is geboren op zondag 24 juni 1855 in Surhuizum, zie IX-AI.

3  Johannes Hazenberg is geboren op donderdag 6 april 1865 in Surhuizum, zie IX-AJ.

4  Heert Hazenberg is geboren op maandag 7 december 1868 in Surhuizum, zie IX-AK.

VIII-K  Jan Heerts Hazenberg, zoon van Heert Pieters Hazenberg (VII-F) en Janna Broekema, dagloner, is geboren op zondag 11 mei 1828 in Doezum, is overleden op donderdag 28 februari 1901 in Grootegast . Jan werd 72 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Hij lootte in 1847 nr. 14 voor de mil.dienst, diende van 22 april 1847 tot 10 3 1852 bij de 8ste afd. infanterie.

Jan trouwt op donderdag 12 mei 1864 in Grootegast (aktenr.6) op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Dieuwke van der Veen, dochter van Wiggele Pieters van der Veen en Hiske Sieberijns van Wijk. Dieuwke is geboren op woensdag 13 juli 1836 in Surhuisterveen, is overleden op woensdag 14 februari 1912 in Peebosch. Dieuwke werd 75 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Jan en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Hazenberg is geboren op zondag 13 november 1864 in Doezum, zie IX-AL.

2  Hiske Hazenberg is geboren op zaterdag 1 december 1866 in Doezum, zie IX-AM.

3  Pietje Hazenberg is geboren op zondag 20 februari 1870 in Doezum, zie IX-AN.

VIII-L  Elida Jans Rozema, dochter van Jan Gerrits Rozema (VII-G) en IJnje Pieters Hazenberg, wonende in Grootegast, is geboren in 1821, is overleden op dinsdag 8 mei 1894 in Zevenhuizen (Leek). Elida werd 73 jaar.

Elida trouwt op donderdag 20 mei 1847 in Grootegast (huwelijksgetuigen waren zijn broer Gosse Pieters Oosterhoff en zijn zwager Fokke Everts van Bolhuis) op 26-jarige leeftijd (1) met de 54-jarige Jakob Pieters Oosterhoff, zoon van Pieter Gosses Oosterhoff en Geertje Jacobs Bouwman. Jakob, landbouwer, wonende in Grootegast en in Zevenhuizen, is geboren in 1793, is overleden op donderdag 28 januari 1864 in Zevenhuizen (Leek). Jakob werd 71 jaar.

Elida trouwt op zaterdag 2 december 1865 in Grootegast op 44-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Wijbe Ruiter. Wijbe, schipper, wonende in Lettelbert (Leek), is geboren in 1832, is overleden op zaterdag 5 juli 1919 in Zevenhuizen (Leek). Wijbe werd 87 jaar.

Wijbe was eerder gehuwd (1) met Hindrikje Veldhuis.

VIII-M  Riemke Jans Rozema ook genaamd Riemke Jans Rosema, dochter van Jan Gerrits Rozema (VII-G) en IJnje Pieters Hazenberg, is geboren op zondag 20 juli 1823 in Roden, is overleden op donderdag 29 april 1852 in Grootegast. Riemke werd 28 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Riemke trouwt op zaterdag 8 november 1845 in Grootegast (huwelijksgetuigen waren Wijbe Berends Hazenberg (zie VI-P) en Neef Willem Jans van der Molen) op 22-jarige leeftijd met de 54-jarige Fokke Everts van Bolhuis, zoon van Evert Harms en Albertje Fokkes (landbouwersche). Fokke, grutter, is geboren op donderdag 7 april 1791 in Doezum, is gedoopt op donderdag 21 april 1791 aldaar, is overleden op donderdag 17 maart 1864 in Grootegast. Fokke werd 72 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Volgens het boek van Ds J. Kok deserteerde Fokke uit het leger. Hij schrijft in een verhaal over Klaas Dirks de Wit uit Franeker, dat die rond 1815 bij zijn 'mede deserteur Fokke Everts van Bolhuis' aanklopt.

Verder speelt hij een zeer actieve rol op kerkelijk gebied. Op zaterdag 20 juni 1835 vindt de Afscheiding in Grootegast. In het huis van Wiebe P. van der Molen wordt door ds. H. de Cock de Gereformeerde gemeente gesticht, die zich afscheidt van de Hervormde Kerk. Op de eerste lidmatenlijst van die gemeente van 20-6-1835 staan ook de namen van Fokke Everts van Bolhuis en zijn vrouw Antje Jacobs Bolhuis. Er worden meteen vier ambtsdragers gekozen, die door ds. De Cock worden bevestigd: ouderling 1: Derk Derks Drukker, ouderling 2: Fokke Everts van Bolhuis, diaken 1: Lammert Alberda de With, diaken 2: Luitjen Lubbes Hoeksema. Voorzitter van de kerkenraad wordt Derk Derks Drukker. Van Bolhuis is scriba vanaf 20-6-1835 tot 12-3-1856. Samen met Derk Derks Drukker uit Stroobos heeft hij de jonge kerk door de moeilijke beginjaren heengeleid. Er worden in het geheim (illegale) kerkelijke bijeenkomsten gehouden.

Op 24 april 1837 wordt Fokke veroordeeld wegens ongeoorloofde Godsdienstoefeningen door de Rechtbank van Eersten Aanleg in Groningen. De boete bedraagt 10 gulden, de bijkomende kosten 9 gulden en 70Ĺ cent (Uit: K. ter Laan en H.J. Jansonius: "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de Afscheiding in de provincie Groningen, blz. 156").

De afgescheidenen in Grootegast vragen regelmatig bij de regering om erkenning van hun kerkgenootschap. Na herhaaldelijk afgewezen te zijn, krijgt men in 1839 eindelijk toestemming om een eigen kerkgebouw te stichten. Fokke Everts van Bolhuis doet in oktober 1842 een poging om toegelaten te worden tot het ambt van predikant. Hij wordt door de classis echter niet toegelaten. Uiteindelijk zal het alleen Derk Derks Drukker in 1844 lukken om predikant te worden. In 1844 komt er een eigen gereformeerde kerk in Grootegast.

Fokke was eerder gehuwd (1) met Antje Jacobs.

VIII-N  Gerrit Rozema, zoon van Jan Gerrits Rozema (VII-G) en IJnje Pieters Hazenberg, is geboren op maandag 7 november 1825 in Roden.

VIII-O  Grietje Jans Rozema, dochter van Jan Gerrits Rozema (VII-G) en IJnje Pieters Hazenberg, wonende in Grootegast, is geboren op dinsdag 9 oktober 1827 in Roden.

Grietje trouwt op woensdag 16 augustus 1848 in Oldekerk op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Jans Dijkstra, zoon van Jan Ebbels Dijkstra en Fetje Pieters Harkema (landbouwersche). Pieter, landbouwer, wonende in Oldekerk, is geboren in 1826.

VIII-P  Harm Rozema, zoon van Jan Gerrits Rozema (VII-G) en IJnje Pieters Hazenberg, landbouwer, wonende in Grootegast, is geboren in 1834 aldaar, is overleden op zondag 3 januari 1892 in Niebert. Harm werd 58 jaar.

Harm trouwt op zaterdag 14 mei 1859 in Grootegast (huwelijksgetuige was zijn zwager Klaas Stol) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Sapke Stol, dochter van Jan Harms Stol (landbouwer) en Vrouwkje Pieters Zanting. Sapke is geboren in 1835 in Sebaldeburen, is overleden in augustus 1930 in Garmerwolde. Sapke werd 95 jaar.

VIII-Q  Anke Rozema, dochter van Jan Gerrits Rozema (VII-G) en IJnje Pieters Hazenberg, landbouwersche, is geboren rond 1834 in Grootegast, is overleden op zondag 16 januari 1876 aldaar . Anke werd ongeveer 42 jaar.

Anke trouwt op donderdag 17 mei 1855 in Grootegast op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Willem van der Molen. Willem, landbouwer, is geboren op zaterdag 11 maart 1826 in Doezum, is overleden op donderdag 13 mei 1909 in Grootegast . Willem werd 83 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

VIII-R  Korneles Jans van der Veer, zoon van Jan Korneles van der Veer (VII-I) en Grietje Pieters Hazenberg, is geboren op woensdag 15 september 1824 in Oldekerk in het huis getekend met nummer zes., is overleden op zondag 6 maart 1836 aldaar. Korneles werd 11 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

VIII-S  Pieter van der Veer, zoon van Jan Korneles van der Veer (VII-I) en Grietje Pieters Hazenberg, leeraar, is geboren op woensdag 24 mei 1826 in Oldekerk in het huis getekend met nummer zes., is overleden op zaterdag 28 maart 1857 in Enumatil. Pieter werd 30 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 23 mei 1855 in Leek op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Bakker, dochter van Klaas Jans Bakker (landbouwer) en Elizabet Jans Pol (landbouwersche). Trijntje, pelkorenmolenaarsche, is geboren op maandag 22 september 1828 in Enumatil (Leek), is overleden op donderdag 13 november 1856 in Enumatil. Trijntje werd 28 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Egbert Switters.

VIII-T  Riemke van der Veer, dochter van Jan Korneles van der Veer (VII-I) en Grietje Pieters Hazenberg, is geboren op dinsdag 4 augustus 1829 in Oldekerk, is overleden op donderdag 3 november 1892 in Grootegast. Riemke werd 63 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Riemke trouwt op maandag 20 mei 1861 in Grootegast op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Popke Kornelis van der Velde, zoon van Kornelis Durks van der Velde en Jeltje Willems Nieuwenhuis. Popke, boerenknecht, is geboren op zondag 24 mei 1829 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 15 april 1900 in Grootegast. Popke werd 70 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

VIII-U  Willem van der Veer, zoon van Jan Korneles van der Veer (VII-I) en Grietje Pieters Hazenberg, is geboren op woensdag 8 juni 1831 in Oldekerk, is overleden op woensdag 6 november 1844 aldaar. Willem werd 13 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

VIII-V  Korneles van der Veer ook genaamd Kornelis van der Veer, zoon van Jan Korneles van der Veer (VII-I) en Grietje Pieters Hazenberg, bakker, wonende in Friesche Stroobos, is geboren op zondag 6 november 1836 in Oldekerk, is overleden op zondag 9 juli 1905 in Friesche Stroobos. Korneles werd 68 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Korneles trouwt op zaterdag 19 mei 1860 in Grootegast op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Antje Simons Zijlstra, dochter van Simon Rochus en Joukjen Jacobs van Dijk. Antje is geboren in 1826 in Gerkesklooster, is overleden op vrijdag 15 februari 1901 in Grootegast. Antje werd 75 jaar.

VIII-W  Elisabeth van der Veer, dochter van Jan Korneles van der Veer (VII-I) en Grietje Pieters Hazenberg, is geboren op zaterdag 17 april 1841 in Oldekerk, is overleden op woensdag 3 maart 1875 in Grootegast. Elisabeth werd 33 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Elisabeth trouwt op zaterdag 28 september 1861 in Grootegast op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Stellema, zoon van Fedde Wiebren Stellema en Trijntje Jans Miedema. Jan, timmerman, is geboren op woensdag 18 maart 1835 in Aalsum, is overleden op zondag 26 januari 1873 in Grootegast. Jan werd 37 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Jan en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Stellema is geboren op vrijdag 14 maart 1862 in Grootegast, zie IX-AO.

2  Fedde Stellema is geboren op donderdag 31 maart 1864 in Grootegast, zie IX-AP.

3  Pieterina Stellema is geboren op donderdag 22 februari 1866 in Grootegast, zie IX-AQ.

4  Wieberen Stellema is geboren op zaterdag 27 juli 1872 in Grootegast, zie IX-AR.

VIII-X  Anna Hummel, dochter van Harm Jans Hummel (VII-J) en Lutske Pieters Hazenberg, is geboren op zondag 21 augustus 1831 in Zevenhuizen, is overleden op maandag 10 oktober 1831 aldaar. Anna werd 1 maand en 19 dagen.

VIII-Y  Anna Hummel, dochter van Harm Jans Hummel (VII-J) en Lutske Pieters Hazenberg, is geboren op dinsdag 16 april 1833 in Zevenhuizen, is overleden op dinsdag 1 maart 1836 aldaar. Anna werd 2 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

VIII-Z  Pieter Hummel, zoon van Harm Jans Hummel (VII-J) en Lutske Pieters Hazenberg, is geboren op woensdag 24 december 1834, is jong overleden.

VIII-AA  Riemke Hummel, kind van Harm Jans Hummel (VII-J) en Lutske Pieters Hazenberg, is geboren op maandag 5 juni 1837 in Zevenhuizen, is overleden op dinsdag 30 juni 1840 aldaar. Riemke werd 3 jaar en 25 dagen.

VIII-AB  Jan Hummel, zoon van Harm Jans Hummel (VII-J) en Lutske Pieters Hazenberg, is geboren op woensdag 4 december 1839 in Zevenhuizen, is jong overleden.

VIII-AC  Riemke Hummel ook genaamd Rienke, dochter van Harm Jans Hummel (VII-J) en Lutske Pieters Hazenberg, is geboren op donderdag 5 januari 1843 in Zevenhuizen, is overleden op woensdag 24 september 1902 in Assen. Riemke werd 59 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Riemke trouwt op zaterdag 16 mei 1868 in Leek op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Egbert Huisman, zoon van Willem Huisman (arbeider) en Aaltje Mesken. Egbert, timmerman, is geboren op dinsdag 17 januari 1843 in Beilen, is overleden op vrijdag 18 januari 1918 in Groningen. Egbert werd 75 jaar en 1 dag.

VIII-AD  Mijke Jans de Roo Hazenberg, dochter van Jan de Roo Hazenberg (VII-K) en Geeske Hendriks Siens, is geboren op donderdag 17 december 1835 in Stroobos.

VIII-AE  Riemke Jans de Roo Hazenberg, dochter van Jan de Roo Hazenberg (VII-K) en Geeske Hendriks Siens, tappersche en winkeliersche, is geboren op vrijdag 10 maart 1837 in Stroobos, is overleden op woensdag 9 augustus 1871 in Gerkesklooster. Riemke werd 34 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Riemke was gehuwd met Symon Harms Sytsma, zoon van Harm Jans Sytsma en Dieuwke Jelles de Boer. Symon, tapper, is geboren op dinsdag 28 mei 1833 in Gerkesklooster, is overleden op maandag 17 oktober 1870 aldaar. Symon werd 37 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Kind(eren):
Harmen Sytsma
Geeske Simons Sytsma
Dieuwke Symons Sytsma
Maaike Symons Sytsma
Geertje Symens Sytsma
Jan Sytsma

VIII-AF  Geert Jans Hazenberg, zoon van Jan de Roo Hazenberg (VII-K) en Aafke Geerts Siemons, is geboren op dinsdag 30 september 1845 in Stroobos, is overleden op vrijdag 29 maart 1901 in Gerkesklooster. Geert werd 55 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

VIII-AG  Grietje Jans Hazenberg, dochter van Jan de Roo Hazenberg (VII-K) en Aafke Geerts Siemons, is geboren op vrijdag 10 maart 1848 in Burum, is overleden op dinsdag 1 september 1931 in Alkmaar, is begraven in Castricum. Grietje werd 83 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 27 juli 1882 in Amsterdam op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Sipke Hellinga, zoon van Tjeerd Wytzes Hellinga en Gepke Douwes Visser. Sipke is geboren op zondag 7 september 1851 in Grouw, is overleden op maandag 26 juni 1944 in Leeuwarden. Sipke werd 92 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

VIII-AH  Pieter Jans Hazenberg, zoon van Jan de Roo Hazenberg (VII-K) en Aafke Geerts Siemons, winkelier, is geboren op maandag 24 december 1849 in Munnekezijl, is overleden op zondag 17 maart 1901 aldaar (akte Achtkarspelen nr. 58). Pieter werd 51 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 11 mei 1878 in Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertje Dijkstra, dochter van Pieter Dijkstra en Geertje Frieswijk. Geertje is geboren op zaterdag 19 februari 1853 in Stroobos, is overleden op maandag 22 augustus 1898 aldaar. Geertje werd 45 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van Pieter en Geertje zijn tien kinderen bekend:

1  Aafke Hazenberg is geboren op zaterdag 8 februari 1879 in Burum, zie IX-AS.

2  Geertje Hazenberg is geboren op zondag 5 juni 1881 in Stroobos, zie IX-AT.

3  Jan Hazenberg is geboren op zaterdag 11 november 1882 in Stroobos, zie IX-AU.

4  Pieterke Hazenberg is geboren op vrijdag 31 oktober 1884 in Stroobos, zie IX-AV.

5  Willem Hazenberg is geboren op vrijdag 5 november 1886 in Stroobos, zie IX-AW.

6  Pieter Hazenberg is geboren op vrijdag 9 maart 1888 in Stroobos, zie IX-AX.

7  Geert Hazenberg is geboren op woensdag 1 januari 1890 in Stroobos, zie IX-AY.

8  Geert Hazenberg is geboren op zaterdag 14 maart 1891 in Stroobos, zie IX-AZ.

9  Reitze Hazenberg is geboren op zaterdag 9 juli 1892 in Stroobos, zie IX-BA.

10  Jeltje Hazenberg is geboren op zondag 28 maart 1897 in Stroobos, zie IX-BB.

VIII-AI  Willem Jans Hazenberg, zoon van Jan de Roo Hazenberg (VII-K) en Aafke Geerts Siemons, dagloner, is geboren op dinsdag 29 maart 1853 in Visvliet.

Willem trouwt op donderdag 15 mei 1879 in Leens op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Saaktje Hoogstra, dochter van Klaas Hoogstra en Geertje Boonstra. Saaktje is geboren op maandag 20 augustus 1855 in Visvliet.

Van Willem en Saaktje zijn twee kinderen bekend:

1  Aafke Hazenberg is geboren op maandag 22 maart 1880 in Warfhuizen, zie IX-BC.

2  Geertje Hazenberg is geboren op woensdag 21 juni 1882 in Stroobos, zie IX-BD.

VIII-AJ  Reitze Jans Hazenberg, zoon van Jan de Roo Hazenberg (VII-K) en Aafke Geerts Siemons, bouwkundige en opzichter, is geboren op dinsdag 12 februari 1856 in Nuis, is overleden op woensdag 10 maart 1926 in Arnhem . Reitze werd 70 jaar en 26 dagen.

Reitze trouwt op woensdag 20 februari 1884 in Leeuwarden op 28-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Jetske Hellema, dochter van Hendrik Wiegers Hellema (bode bij de Brandassurantie) en Trijntje Douwes Bakker. Jetske is geboren op vrijdag 10 mei 1861 in Wirdum, is overleden op maandag 5 februari 1894 in Driebergen . Jetske werd 32 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Reitze en Jetske zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Hazenberg is geboren rond 1887 in Haarlem, zie IX-BE.

2  Jantje Hazenberg is geboren op vrijdag 3 januari 1890 in Drienbergen , zie IX-BF.

Reitze trouwt op donderdag 4 april 1895 in Driebergen op 39-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Alida Hendrika Moreau, dochter van DaniŽl Moreau en Maria Elisabeth Strubbe. Alida is geboren in 1856 in Amsterdam, is overleden op vrijdag 15 december 1944 in Ermelo. Alida werd 88 jaar.

Van Reitze en Alida is een kind bekend:

3  Maria Wilhelmina Hazenberg is geboren op zondag 28 maart 1897 in Driebergen , zie IX-BG.

VIII-AK  Frietje Jans Hazenberg, dochter van Jan de Roo Hazenberg (VII-K) en Aafke Geerts Siemons, is geboren op zondag 13 juni 1858 in Nuis.

VIII-AL  Hiltje Jacobs Kremer ook genaamd Hiltje Kremer, dochter van Jakob Jans Kremer (VII-L) en IJnje Wijbes Hazenberg, dienstmeid, wonende in Noordhorn, is geboren in 1813 in Grootegast, is overleden op maandag 3 mei 1880 in Enumatil. Hiltje werd 67 jaar.

Hiltje trouwt op donderdag 18 mei 1843 in Oldekerk op 30-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Jan Derks Roda, zoon van Derks Jans Roda (landbouwer) en Kristina Hendriks (landbouwersche). Jan, watermolenaar, timmerman en arbeider, wonende in Oldekerk, is geboren in 1806 in Noordhorn, is overleden op dinsdag 19 april 1853 in Oldekerk. Jan werd 47 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Wilmina Gerrits Reitsema.

Van Jan en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

1  Ienje Roda is geboren op maandag 26 augustus 1844 in Oldekerk (akte ontbreekt in Groninger Archieven), zie IX-BH.

2  Aaltje Roda is geboren op zondag 20 juni 1847 in Oldekerk, zie IX-BI.

3  Jakoba Roda is geboren op dinsdag 25 februari 1851 in Oldekerk, zie IX-BJ.

Hiltje trouwt op zaterdag 8 augustus 1863 in Oldekerk op 50-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Meindert Jonkman, zoon van Henderikus Geerts Jonkman en Geertje Pieters Datema. Meindert, koopman en arbeider, is geboren in 1821 in Zuidhorn, is overleden op dinsdag 23 juli 1878 in Enumatil. Meindert werd 57 jaar.

VIII-AM  Doetje Jacobs Kremer, dochter van Jakob Jans Kremer (VII-L) en IJnje Wijbes Hazenberg, is geboren in 1817, is overleden op donderdag 9 oktober 1828 in Grootegast. Doetje werd 11 jaar.

VIII-AN  Jan Kremer, zoon van Jakob Jans Kremer (VII-L) en IJnje Wijbes Hazenberg, landbouwer, is geboren op dinsdag 30 november 1819 in Groningen, is overleden op zaterdag 22 september 1894 in Oldekerk. Jan werd 74 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 1 maart 1850 in Oldekerk op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Anna Nieuhoff, dochter van Geert Tunes Nieuhoff (landbouwer) en Treijntje Garmts (landbouwer). Anna, landbouweresse, is geboren in 1813, is overleden op vrijdag 29 januari 1875 in Oldekerk. Anna werd 62 jaar.

Anna was eerder gehuwd (1) met Kornelis Arends Staal.

VIII-AO  Roelf Jakobs Kremer, zoon van Jakob Jans Kremer (VII-L) en IJnje Wijbes Hazenberg, dagloner, is geboren op woensdag 14 maart 1821, is overleden op dinsdag 3 augustus 1852 in Garnwerd. Roelf werd 31 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Roelf trouwt op donderdag 20 juni 1844 in Ezinge op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Alderts Hoeksema, dochter van Aldert Pieters Hoeksema (schipper) en Aaltje Pieters Frik. Jantje is geboren in 1824 in Ameland.

Van Roelf en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Allerdina Kremer is geboren op maandag 3 mei 1847 in Feerwerd, zie IX-BK.

2  Aldert Kremer is geboren op maandag 24 september 1849 in Feerwerd, zie IX-BL.

VIII-AP  Jacob Kremer, zoon van Jakob Jans Kremer (VII-L) en IJnje Wijbes Hazenberg, is geboren op donderdag 20 december 1827 in Grootegast, is overleden op zondag 18 januari 1829 aldaar. Jacob werd 1 jaar en 29 dagen.

VIII-AQ  Germ Kremer, zoon van Jakob Jans Kremer (VII-L) en IJnje Wijbes Hazenberg, pelmolenaarsknecht, is geboren op woensdag 18 december 1833 in Niebert, is overleden op woensdag 10 november 1880 in Enumatil (Leek). Germ werd 46 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Germ trouwt op vrijdag 30 juni 1865 in Oldekerk op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Antje Staal, dochter van Harm Roelfs Staal (watermolenaar) en Janke Reintjes Diepstra. Antje, dienstmeid, is geboren op maandag 13 februari 1832 in Niezijl, is overleden op woensdag 19 april 1899 in Enumatil (Leek). Antje werd 67 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Germ en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Jakob Kremer is geboren op maandag 11 september 1865 in Wierum, zie IX-BM.

2  IJe Kremer is geboren op zondag 16 december 1866 in Hogemeeden, zie IX-BN.

3  Janke Kremer is geboren op maandag 27 september 1869 in Hogemeeden, zie IX-BO.

4  Jakob Kremer is geboren op dinsdag 31 december 1872 in Enumatil (Leek), zie IX-BP.

VIII-AR  Fijke Oudman ook genaamd Feike Oudman, dochter van Hendrik Jans Oudman (VII-M) en Martje Wiebes Hazenberg, is geboren op zondag 18 februari 1821 in Sebaldeburen, is overleden op zaterdag 8 juli 1893 in Grootegast. Fijke werd 72 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Fijke trouwt op maandag 23 december 1844 in Grootegast op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Albert Willems Stokroos, zoon van Willem Alberts en Luitje Minderts. Albert, schoenmaker, is geboren op dinsdag 5 oktober 1819 in Marum, is overleden voor 1880. Albert werd hoogstens 60 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Albert en Fijke is een kind bekend:

1  Luukje Stokroos is geboren op dinsdag 27 maart 1855 in Grootegast, zie IX-BQ.

Fijke trouwt op zaterdag 6 november 1880 op 59-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 53-jarige Alle Veenstra, zoon van Egbert Sijpkes Veenstra en Tetje Lykels Nieuwholt. Alle, landgebruiker, is geboren rond 1827 in Marum.

VIII-AS  Doetje Oudman, dochter van Hendrik Jans Oudman (VII-M) en Martje Wiebes Hazenberg, tappersche, is geboren op maandag 3 maart 1823 in Doezum, is overleden op zaterdag 13 september 1873 in Grootegast. Doetje werd 50 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Doetje trouwt op donderdag 4 mei 1848 in Grootegast op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Remmelts Brandsma, zoon van Remmelt Jans Brandsma en Aaltje Johannes Kooi. Jan, winkelier en tolpachter, is geboren op dinsdag 7 september 1819 in Surhuisterveen, is overleden op maandag 12 mei 1873 in Grootegast. Jan werd 53 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Jan en Doetje zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Brandsma is geboren op donderdag 18 oktober 1849 in Opende, zie IX-BR.

2  Remmelt Brandsma is geboren op zondag 28 oktober 1855 in Doezum, zie IX-BS.

3  Aaltje Brandsma is geboren op zaterdag 27 maart 1858 in Grootegast, zie IX-BT.

VIII-AT  Aaltje Hendriks Oudman, dochter van Hendrik Jans Oudman (VII-M) en Martje Wiebes Hazenberg, is geboren op woensdag 14 september 1825 in Doezum, is gedoopt op donderdag 15 september 1825 in Grootegast.

Aaltje trouwt op donderdag 22 juli 1858 in Kollumerland C.A. op 32-jarige leeftijd met de 39-jarige Menne Repkes Zijlstra, zoon van Repke Mennes Zijlstra en Wiltje Wilts Postma. Menne is geboren op zaterdag 28 november 1818 in Kollumerland C.A. , is overleden op vrijdag 12 juni 1891 aldaar. Menne werd 72 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Van Menne en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Repke Zijlstra is geboren op zaterdag 17 december 1859 in Kollumerland C.A., zie IX-BU.

2  Hendrik Zijlstra is geboren op vrijdag 17 januari 1862 in Burum, zie IX-BV.

3  Willem Zijlstra is geboren op maandag 14 november 1864 in Burum, zie IX-BW.

4  Martje Zijlstra is geboren op maandag 20 augustus 1866 in Kollumerland C.A., zie IX-BX.

5  Wiltje Zijlstra is geboren op donderdag 7 juli 1870 in Kollumerland C.A., zie IX-BY.

VIII-AU  Wiebe Oudman, zoon van Hendrik Jans Oudman (VII-M) en Martje Wiebes Hazenberg, dagloner, is geboren op vrijdag 25 april 1828 in Doezum, is gedoopt op maandag 28 april 1828 in Grootegast, is overleden op maandag 14 mei 1877 in Appingedam . Wiebe werd 49 jaar en 19 dagen.

VIII-AV  Janna Oudman, dochter van Hendrik Jans Oudman (VII-M) en Martje Wiebes Hazenberg, naaister, is geboren op zaterdag 5 maart 1831 in Doezum.

Janna trouwt op donderdag 24 april 1856 in Grootegast op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Rentje Jans van der Zwaag, zoon van Jan Jacobs van der Zwaag en Antje Johannes van der Woude. Rentje, koopman en tolpachter, is geboren op vrijdag 5 januari 1821 in Kootstertille, is overleden op woensdag 25 december 1878 in Grootegast . Rentje werd 57 jaar, 11 maanden en 20 dagen. Hij was tolgaarder te Briltil (Zuidhorn) Groningen.

Van Rentje en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren kind van der Zwaag is doodgeboren op maandag 12 oktober 1857 in Briltil.

2  Antje van der Zwaag is geboren op vrijdag 22 april 1859 in Zuidhorn, zie IX-BZ.

3  Antje van der Zwaag is geboren op donderdag 24 mei 1866 in Zuidhorn, zie IX-CA.

VIII-AW  Ruurdje Oudman, dochter van Hendrik Jans Oudman (VII-M) en Martje Wiebes Hazenberg, is geboren op dinsdag 8 april 1834 in Doezum, is overleden op donderdag 7 juni 1900 aldaar. Ruurdje werd 66 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Ruurdje trouwt op zondag 24 augustus 1862 in Marum op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Antoni Uiterdijk, zoon van Hisder Harms Uiterdijk en Jeltje Ekkes Rosema. Antoni, koopman, is geboren op zaterdag 17 december 1836 in Niehove, is overleden op woensdag 10 juli 1912 in Bedum. Antoni werd 75 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

VIII-AX  Fokje Oudman, dochter van Hendrik Jans Oudman (VII-M) en Martje Wiebes Hazenberg, is geboren op vrijdag 11 mei 1838 in Grootegast, is overleden op donderdag 24 januari 1895 in Groningen . Fokje werd 56 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Fokje trouwt op maandag 6 mei 1867 in Grootegast op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige Jannes Jonker, zoon van Klaas Jannes Jonker en Trijntje Willems Wijk. Jannes, schippersknecht, is geboren op zaterdag 19 november 1831 in Bedum, is overleden op donderdag 24 januari 1895 in Groningen. Jannes werd 63 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Jannes en Fokje is een kind bekend:

1  Klaas Jonker is geboren op vrijdag 7 februari 1873 in Leutingewolde, zie IX-CB.

VIII-AY  Wiebe Willems Hazenberg, zoon van Willem Wiebes Hazenberg (VII-N) en Antje Gerkes Middel, is geboren op zondag 5 december 1824 in Grootegast, is overleden op donderdag 4 februari 1841 in Lettelbert. Wiebe werd 16 jaar, 1 maand en 30 dagen.

VIII-AZ  Pieter Willems Hazenberg, zoon van Willem Wiebes Hazenberg (VII-N) en Antje Gerkes Middel, is geboren op zondag 4 maart 1827 in Tolbert, is overleden op vrijdag 11 juli 1828 in Nietap (aktenr.18). Pieter werd 1 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

VIII-BA  Jantje Willems Hazenberg, dochter van Willem Wiebes Hazenberg (VII-N) en Antje Gerkes Middel, is geboren op zaterdag 21 februari 1829 in Nietap (aktenr.15), is overleden op vrijdag 11 mei 1860 in Zevenhuizen. Jantje werd 31 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

VIII-BB  Gerke Willems Hazenberg, zoon van Willem Wiebes Hazenberg (VII-N) en Antje Gerkes Middel, is geboren op zondag 20 maart 1831 in Niebert, is overleden op woensdag 22 februari 1832 in Zevenhuizen. Gerke werd 11 maanden en 2 dagen.

VIII-BC  Doetje Willems Hazenberg, dochter van Willem Wiebes Hazenberg (VII-N) en Antje Gerkes Middel, arbeidster, is geboren op woensdag 13 februari 1833 in Zevenhuizen, is overleden op maandag 23 november 1874 aldaar. Doetje werd 41 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Doetje trouwt op zaterdag 14 maart 1857 in Leek op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Zorge, zoon van Klaas Jans Zorge en Willemke Akes Auwema (landbouwersche). Jan, arbeider, is geboren op donderdag 5 april 1832 in Zevenhuizen.

Jan was later gehuwd (2) met Jantje Zuidema.

Van Jan en Doetje is een kind bekend:

1  Antje Zorge is geboren op donderdag 8 februari 1866 in Leek, zie IX-CC.

VIII-BD  Pieter Willems Hazenberg, zoon van Willem Wiebes Hazenberg (VII-N) en Antje Gerkes Middel, is geboren op maandag 28 september 1835 in Zevenhuizen, is overleden op donderdag 23 maart 1837 aldaar. Pieter werd 1 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

VIII-BE  Hiltje Renkema ook genaamd Hiltje Willems Rinkema, dochter van Willem Lucas Renkema (VII-O) en Ruurtje Wiebes Hazenberg, is geboren in 1823 in Grootegast, is overleden op donderdag 16 augustus 1860 in Groningen. Hiltje werd 37 jaar.

Hiltje trouwt op zaterdag 11 juni 1842 in Achtkarspelen op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaas Wibrens Koenes, zoon van Wyberen Jans Koenes en Remke Klazes Sints. Klaas, scheepstimmerknecht, is geboren op maandag 17 januari 1814 in Menaldumadeel .

Van Klaas en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Riemke Koenes is geboren op maandag 16 oktober 1843 in Achtkarspelen , zie IX-CD.

2  Ruurdje Koenes is geboren in 1849, zie IX-CE.

3  Ruurdje Koenes is geboren op donderdag 24 februari 1853 in Groningen, zie IX-CF.

4  Wieberen Koenes is geboren in 1857 in Hoogkerk, zie IX-CG.

VIII-BF  Lucas Renkema, zoon van Willem Lucas Renkema (VII-O) en Ruurtje Wiebes Hazenberg, inlandsch kramer, wonende in Hogemeeden, is geboren op zaterdag 10 december 1825 in Doezum, is overleden op maandag 12 februari 1906 in Enumatil (Leek). Lucas werd 80 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Lucas trouwt op zaterdag 23 april 1853 in Aduard op 27-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Tettje Achttien, dochter van Klaas Geerts Achttien en Sijke Jacobs de Waard. Tettje, winkelierster, is geboren in 1817 in Noordhorn, is overleden op vrijdag 11 mei 1855 in Hogemeeden. Tettje werd 38 jaar.

Van Lucas en Tettje is een kind bekend:

1  Ruurtje Renkema is geboren op donderdag 9 februari 1854 in Hogemeeden, zie IX-CH.

Lucas trouwt op woensdag 19 maart 1856 in Aduard op 30-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Ebeltje Derks van Til, dochter van Derk Reinders van Til (commissionair) en Dietje Klasens Tillema. Ebeltje, wollennaaister, is geboren op zondag 22 augustus 1830 in Enumatil (Leek), is overleden op dinsdag 18 juni 1895 aldaar. Ebeltje werd 64 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Van Lucas en Ebeltje is een kind bekend:

2  Hiltje Rinkema is geboren op zaterdag 4 mei 1872 in Enumatil (Leek), zie IX-CI.

VIII-BG  Berend Renkema ook genaamd Berend Rinkema, zoon van Willem Lucas Renkema (VII-O) en Ruurtje Wiebes Hazenberg, schipper en schuitevoerder, is geboren in 1828 in Doezum, is overleden op maandag 8 augustus 1898 in Groningen . Berend werd 70 jaar.

Berend trouwt op donderdag 13 mei 1852 in Grootegast op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Elske Stol, dochter van Jan Harms Stol (landbouwer) en Frouktje Pieters Zanting. Elske, schuitevaarster, is geboren in 1832 in Sebaldeburen, is overleden op maandag 12 april 1909 in Oldekerk. Elske werd 77 jaar.

Van Berend en Elske is een kind bekend:

1  Hiltje Renkema is geboren op maandag 29 juni 1868 in Oldekerk , zie IX-CJ.

VIII-BH  Doetje Renkema, dochter van Willem Lucas Renkema (VII-O) en Ruurtje Wiebes Hazenberg, is geboren in 1832 in Midwolde (Leek), is overleden op maandag 25 januari 1875 in Oldekerk. Doetje werd 43 jaar.

Doetje trouwt op zaterdag 9 juni 1855 in Oldekerk op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Korneles Gorter, zoon van Pieter Timens Gorter en Korneleske Willems Olthoff. Korneles, arbeider, is geboren in 1828 in Oldekerk, is overleden op zaterdag 31 oktober 1874 aldaar. Korneles werd 46 jaar.

VIII-BI  Jannes Rinkema, zoon van Willem Lucas Renkema (VII-O) en Ruurtje Wiebes Hazenberg, koopman, is geboren in 1835 in Grootegast, is overleden op dinsdag 30 juli 1895 in Oldekerk . Jannes werd 60 jaar.

Jannes was gehuwd met Jetske Alles, dochter van Jan Alles en Ankje Tuinstra. Jetske is geboren in 1836 in Kollum, is overleden op vrijdag 27 april 1900 in Noordhorn. Jetske werd 64 jaar.

Van Jannes en Jetske is een kind bekend:

1  Ankje Rinkema is geboren in 1858 in Burum, zie IX-CK.

VIII-BJ  Pieter Rinkema, zoon van Willem Lucas Renkema (VII-O) en Ruurtje Wiebes Hazenberg, koopman, is geboren in 1839 in Sebaldeburen, is overleden op dinsdag 14 juli 1914 in Enumatil (Leek). Pieter werd 75 jaar.

Pieter trouwt op zaterdag 2 juni 1860 in Oldekerk op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Trientje Zigter, dochter van Fokke Pieters Zigter (landbouwer) en Grietje Fokkes Dijkstra. Trientje, wonende in Oldekerk, is geboren in 1841 in Ezinge.

VIII-BK  Doetje Jans Hoekstra, dochter van Jan Oeges Hoekstra (VII-P) en Jetske Wiebes Hazenberg, is geboren op zaterdag 7 april 1832 in Harkema Opeinde, is overleden op woensdag 21 april 1875 in Tolbert. Doetje werd 43 jaar en 14 dagen.

Doetje trouwt op zaterdag 19 mei 1860 in Hoogkerk op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Auke Akkersma, zoon van Wiebrand Poppes Akkersma en Feiktje Ebbels van der Velde. Auke, arbeider, is geboren op zaterdag 12 november 1831 in Niebert, is overleden op zaterdag 23 april 1904 in Tolbert. Auke werd 72 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VIII-BL  Oege Hoekstra, zoon van Jan Oeges Hoekstra (VII-P) en Jetske Wiebes Hazenberg, is geboren op zondag 1 februari 1835 in Harkema Opeinde.

VIII-BM  Ynje Hoekstra, dochter van Jan Oeges Hoekstra (VII-P) en Jetske Wiebes Hazenberg, is geboren op zaterdag 1 april 1843 in Harkema Opeinde.

VIII-BN  Geradina Berends Hazenberg, dochter van Berend Wiebes Hazenberg (VII-Q) en Maria Magdalena Johanna Vinkers, is geboren op woensdag 13 februari 1839 in Marum.

VIII-BO  Doetje Berends Hazenberg, dochter van Berend Wiebes Hazenberg (VII-Q) en Maria Magdalena Johanna Vinkers, dienstmeid, is geboren op dinsdag 15 juni 1841 in Grootegast, is overleden op dinsdag 18 januari 1921 in Aduard . Doetje werd 79 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Doetje trouwt op zaterdag 13 mei 1876 in Aduard op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Roelf Grasmeijer, zoon van Jan Grasmeijer (daloner) en Martje Woldijk. Roelf, boerenknecht, is geboren op zaterdag 19 mei 1849 in Aduard, is overleden op maandag 10 november 1924 aldaar . Roelf werd 75 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

VIII-BP  Wiebe Berends Hazenberg, zoon van Berend Wiebes Hazenberg (VII-Q) en Maria Magdalena Johanna Vinkers, is geboren op donderdag 28 maart 1844, is overleden op zondag 30 december 1855 in Grootegast. Wiebe werd 11 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

VIII-BQ  Willem Berends Hazenberg, zoon van Berend Wiebes Hazenberg (VII-Q) en Maria Magdalena Johanna Vinkers, kapitein Hunzeboot, is geboren op zondag 31 januari 1847 in Sebaldeburen.

Willem trouwt op zondag 28 mei 1871 in Groningen (aktenr.172) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Elisabeth Croese, dochter van Lucas Jacobs Croese en Aaltje Roelofs. Elisabeth is geboren op maandag 23 september 1844 in Leek, is overleden op zaterdag 15 november 1924 in Groningen. Elisabeth werd 80 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Willem en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Alida Hazenberg is geboren op dinsdag 19 december 1871 in Groningen, zie IX-CL.

2  Dina Hazenberg is geboren op donderdag 5 februari 1874 in Doezum, zie IX-CM.

3  Geessien Hazenberg is geboren op woensdag 24 maart 1875 in Doezum, zie IX-CN.

4  Berendje Hazenberg is geboren op woensdag 15 november 1876 in Doezum, zie IX-CO.

5  Wiebe Hazenberg is geboren op donderdag 18 april 1878, zie IX-CP.

6  Barendina Hazenberg is geboren in 1880 in Garijp, zie IX-CQ.

7  Jacobina Hazenberg is geboren op zaterdag 18 februari 1882 in Groningen, zie IX-CR.

8  Lucas Hazenberg is geboren op dinsdag 9 juni 1885 in Groningen, zie IX-CS.

VIII-BR  Jan Pieters Hazenberg, zoon van Pieter Wiebes Hazenberg (VII-R) en Jantje Jans Oosterhuis, landbouwer, is geboren op zondag 18 juli 1830 in Oldekerk, is overleden op zondag 25 juli 1909 aldaar. Jan werd 79 jaar en 7 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 28 juli 1866 in Oldekerk (aktenr.7) op 36-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Klasiena Zigter, dochter van Fokke Pieters Zigter (landbouwer) en Grietje Fokkes Dijkstra. Klasiena is geboren rond 1844 in Ezinge, is overleden voor 1877 in Oldekerk. Klasiena werd hoogstens 33 jaar.

Van Jan en Klasiena zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Hazenberg is geboren op donderdag 25 oktober 1866 in Oldekerk, zie IX-CT.

2  Grietje Hazenberg is geboren op maandag 8 juni 1868 in Oldekerk, zie IX-CU.

3  Pieter Hazenberg is geboren op zaterdag 16 juli 1870 in Oldekerk, zie IX-CV.

4  Doetje Hazenberg is geboren op zaterdag 13 juli 1872 in Oldekerk, zie IX-CW.

5  Katrina Hazenberg is geboren op vrijdag 9 oktober 1874 in Oldekerk, zie IX-CX.

Jan trouwt op zaterdag 20 oktober 1877 in Aduard op 47-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Geertruida Kwant, dochter van Pieter Freerks Kwant (pel- en roggemolenaar) en Ettje Sikkes Swiegman. Geertruida is geboren in 1837 in Aduard, is overleden op zondag 29 januari 1911 in Oldekerk. Geertruida werd 74 jaar.

Van Jan en Geertruida is een kind bekend:

6  Etto Hazenberg is geboren op zondag 25 september 1881 in Oldekerk, zie IX-CY.

VIII-BS  Anna Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Wiebes Hazenberg (VII-R) en Jantje Jans Oosterhuis, is geboren op vrijdag 23 september 1831 in Oldekerk, is overleden op vrijdag 9 augustus 1889 in Grootegast. Anna werd 57 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Anna trouwt op woensdag 16 mei 1860 in Oldekerk op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Arnold Jan de Graaff ook genaamd Arnold Jan de Graaf, zoon van Jan Pieters de Graaf (belastingcommies) en Anna Arents. Arnold, klerk, zaakwaarnemer en gemeenteontvanger, is geboren op maandag 3 oktober 1831 in Middelstum, is overleden op zaterdag 6 maart 1909 in Rotterdam. Arnold werd 77 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Van Arnold en Anna zijn elf kinderen bekend:

1  Jantje Dorothea de Graaff is geboren op donderdag 27 juni 1861 in Grootegast, zie IX-CZ.

2  Jan de Graaff is geboren op zondag 12 oktober 1862 in Grootegast, zie IX-DA.

3  Pieter de Graaff is geboren op donderdag 24 maart 1864 in Grootegast, zie IX-DB.

4  Petrus Johannes de Graaf is geboren op maandag 30 oktober 1865 in Grootegast, zie IX-DC.

5  Pieter de Graaff is geboren op woensdag 20 maart 1867 in Grootegast, zie IX-DD.

6  kind de Graaff is geboren op zaterdag 28 maart 1868 in Grootegast, zie IX-DE.

7  Pieter Arnold de Graaff is geboren op zaterdag 28 maart 1868 in Grootegast, zie IX-DF.

8  Anna Annechiena de Graaff is geboren op vrijdag 22 april 1870 in Grootegast, zie IX-DG.

9  Arnold Pieter de Graaff is geboren op zondag 22 oktober 1871 in Grootegast, zie IX-DH.

10  Petrus Johannes de Graaff is geboren op woensdag 16 juli 1873 in Grootegast, zie IX-DI.

11  Dorothea Jantina de Graaff is geboren op woensdag 5 januari 1876 in Grootegast, zie IX-DJ.

VIII-BT  Doetje Pieters Hazenberg, dochter van Pieter Wiebes Hazenberg (VII-R) en Jantje Jans Oosterhuis, is geboren op vrijdag 10 februari 1832 in Oldekerk, is overleden op dinsdag 20 december 1859 aldaar. Doetje werd 27 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

VIII-BU  Wiebe Gerbens Hazenberg, zoon van Gerben Wiebes Hazenberg (VII-S) en Sytske Oeges Hoekstra, schipper, is geboren op maandag 13 mei 1833 in Leiden a/b aan de Heerengracht, is overleden op maandag 19 juli 1909 in Rotterdam. Wiebe werd 76 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Hij lootte in 1852 nr. 82 voor de mil.dienst, behoefde geen dienst te doen.

Wiebe trouwt op woensdag 14 december 1864 in Amsterdam op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Rienkje Kijlstra ook genaamd Rientje Kijlstra, dochter van Rinze Oebel Kijlstra (ambtenaar) en Catharina Berents Lienesch. Rienkje is geboren op woensdag 1 april 1840 in Franeker, is overleden op maandag 14 februari 1921 in Rotterdam. Rienkje werd 80 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Wiebe en Rienkje zijn acht kinderen bekend:

1  Catharina Hazenberg is geboren op woensdag 19 april 1865 in Amsterdam, zie IX-DK.

2  Sietske Hazenberg is geboren op woensdag 5 december 1866 in Amsterdam, zie IX-DL.

3  Doetje Hazenberg is geboren op vrijdag 17 januari 1868 in Amsterdam, zie IX-DM.

4  Germen Hazenberg is geboren op donderdag 30 juni 1870 in Drachten, zie IX-DN.

5  Rinse Hazenberg is geboren op maandag 20 november 1871 in Harlingen, zie IX-DO.

6  Stijntje Hazenberg is geboren op vrijdag 5 september 1873 in Harlingen De aangifte gebeurde door vroedvrouw Jantje van der Veen, omdat de vader ziek was., zie IX-DP.

7  Oebele Hazenberg is geboren op zaterdag 15 april 1876 in Harlingen, zie IX-DQ.

8  Lykele Hazenberg is geboren op dinsdag 27 mei 1884 in Harlingen, zie IX-DR.

VIII-BV  Doetje Germs Hazenberg, dochter van Gerben Wiebes Hazenberg (VII-S) en Sytske Oeges Hoekstra, is geboren op donderdag 11 december 1834 in Schokland "aan scheepsboord", is overleden op maandag 15 februari 1909 in Kollumerland . Doetje werd 74 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Doetje trouwt op donderdag 17 juli 1856 in Achtkarspelen op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Wybe Jans Wiersma Dijkstra ook genaamd Wiebe Dijkstra, zoon van Antje Luitzens Dijkstra. Wybe is geboren in 1832 in Buitenpost.

Van Wybe en Doetje zijn tien kinderen bekend:

1  Antje Dijkstra is geboren op woensdag 20 mei 1857 in Achtkarspelen , zie IX-DS.

2  Germ Dijkstra is geboren op donderdag 20 januari 1859 in Achtkarspelen , zie IX-DT.

3  Ytje Dijkstra is geboren op vrijdag 3 mei 1861 in Boornzwaag , zie IX-DU.

4  Gerrit Dijkstra is geboren op zondag 24 mei 1863 in Achtkarspelen , zie IX-DV.

5  Wybe Dijkstra is geboren op maandag 28 augustus 1865 in Idaarderadeel , zie IX-DW.

6  Gerrit Dijkstra is geboren op maandag 4 november 1867 in Sneek , zie IX-DX.

7  Sytske Dijkstra is geboren op vrijdag 1 april 1870 in Achtkarspelen , zie IX-DY.

8  Liekele Dijkstra is geboren op woensdag 4 december 1872 in Achtkarspelen , zie IX-DZ.

9  Sytske Dijkstra is geboren op dinsdag 11 augustus 1874 in Achtkarspelen , zie IX-EA.

10  Liekele Dijkstra is geboren op maandag 28 februari 1876 in Achtkarspelen , zie IX-EB.

VIII-BW  Stijntje Gerbens Hazenberg ook genaamd Stientje Hazenberg, dochter van Gerben Wiebes Hazenberg (VII-S) en Sytske Oeges Hoekstra, is geboren op maandag 26 juni 1837 in Amsterdam.

Stijntje trouwt op woensdag 12 februari 1868 in Amsterdam op 30-jarige leeftijd met Romke Martinus Keuning. Romke, schipper, wonende in Amsterdam.

Van Romke en Stijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Martinus Keuning is geboren op donderdag 24 september 1868 in Opsterland, zie IX-EC.

2  Germ Keuning is geboren op vrijdag 16 augustus 1872 in Harkema Opeinde, zie IX-ED.

VIII-BX  Liekele Gerbens Hazenberg ook genaamd Lykele Hazenberg, zoon van Gerben Wiebes Hazenberg (VII-S) en Sytske Oeges Hoekstra, zeeman, wonende in Harlingen, is geboren op zondag 9 augustus 1840 in Harkema-Opeinde, is overleden op maandag 16 januari 1911 in Amsterdam. Liekele werd 70 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Hij vertrok op 13 december 1897 met vrouw en de kinderen Andreas, Lenze, Jantje Z. en Liekele vanuit de gemeente Harlingen naar Amsterdam.

Liekele trouwt op donderdag 1 maart 1866 in Harlingen op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje van der Veen, dochter van Marten van der Veen en Anskje Roukema. Jantje, stadsvroedvrouw van Harlingen, is geboren op dinsdag 26 mei 1840 in Nieuwediep, is overleden op donderdag 17 februari 1898 in Amsterdam. Jantje werd 57 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van Liekele en Jantje zijn tien kinderen bekend:

1  Sietske Hazenberg is geboren op zondag 28 oktober 1866 in Harlingen, zie IX-EE.

2  Martha Hazenberg is geboren op dinsdag 20 oktober 1868 in Harlingen, zie IX-EF.

3  Stiena Germina (Stientje) Hazenberg is geboren op zaterdag 30 juli 1870 in Harlingen, zie IX-EG.

4  Rinse Hazenberg is geboren op maandag 21 november 1870 in Harlingen, zie IX-EH.

5  Germ Hazenberg is geboren op zondag 3 maart 1872 in Harlingen, zie IX-EI.

6  Ansina Hazenberg is geboren op maandag 30 maart 1874 in Harlingen, zie IX-EJ.

7  Andreas Hazenberg is geboren op maandag 29 november 1875 in Harlingen, zie IX-EK.

8  Lenze Hazenberg is geboren op zondag 12 augustus 1877 in Harlingen , zie IX-EL.

9  Jantje Zwaantiena Hazenberg is geboren op woensdag 13 november 1878 in Harlingen, zie IX-EM.

10  Liekele Hazenberg is geboren op zaterdag 26 juni 1880 in Harlingen, zie IX-EN.

VIII-BY  Wiebe Bralts Hovinga, zoon van Bralt Pieters Hovinga (VII-T) en Trientje Wijbes Hazenberg, schoenmaker, is geboren op dinsdag 24 september 1816 in Grootegast, is overleden op zaterdag 30 december 1899 in Lutjegast. Wiebe werd 83 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Wiebe trouwt op vrijdag 28 mei 1858 in Niekerk op 41-jarige leeftijd met de 34-jarige Grietje Wierts Hes, dochter van Wiert Jans Hes en Annegien Jans Pekelder. Grietje is geboren op woensdag 14 januari 1824 in Oldekerk, is overleden op zondag 30 december 1900 in Lutjegast. Grietje werd 76 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

VIII-BZ  Ankje (Aukje) Hovinga, dochter van Bralt Pieters Hovinga (VII-T) en Trientje Wijbes Hazenberg, dienstmeid en winkeliersche, is geboren op zondag 5 september 1819 in Sebaldeburen, is overleden op zaterdag 13 augustus 1870 in Lutjegast. Ankje werd 50 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Ankje trouwt op zaterdag 13 mei 1865 in Grootegast op 45-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Lammerts Kasemier, zoon van Lammert Jacobs Kasemier en Krijnje Jans Kooi. Jan, brugwachter en winkelier te Lutjegast, is geboren op dinsdag 3 juni 1823 in Lutjegast, is overleden op dinsdag 18 september 1883 in Grootegast. Jan werd 60 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Geertje Harms Hoeksema.

VIII-CA  Marijke Hovinga, dochter van Bralt Pieters Hovinga (VII-T) en Trientje Wijbes Hazenberg, is geboren op vrijdag 23 november 1821 in Sebaldeburen, is overleden op dinsdag 31 mei 1887 in Zuidhorn. Marijke werd 65 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Marijke trouwt op zondag 13 september 1857 in Zuidhorn op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Frederiks Friesenhaan. Willem, schoenmaker te Zuidhorn, is geboren op donderdag 10 februari 1831 in Zuidhorn, is overleden op dinsdag 31 mei 1898 aldaar. Willem werd 67 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

 

VIII-CB  Jantje Hovinga, dochter van Bralt Pieters Hovinga (VII-T) en Trientje Wijbes Hazenberg, is geboren op dinsdag 23 november 1824 in Sebaldeburen, is overleden op dinsdag 11 november 1862 aldaar. Jantje werd 37 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Jantje trouwt op dinsdag 16 mei 1854 in Grootegast op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Volkert Roelfs Holtrop ook genaamd Folkert Holtrop, zoon van Roelf Jans Holtrop en Sjoukje Eibes Volkerts. Volkert, dagloner te Sebaldeburen en landbouwer, is geboren op vrijdag 3 november 1826 in Sebaldeburen, is overleden op zaterdag 19 oktober 1901 in Opende. Volkert werd 74 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Volkert en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Roelf Holtrop is geboren op maandag 26 februari 1855 in Sebaldeburen, zie IX-EO.

2  Trientje Holtrop is geboren op vrijdag 25 juli 1856 in Sebaldeburen, zie IX-EP.

3  Bralt Holtrop is geboren op zaterdag 6 maart 1858 in Sebaldeburen, zie IX-EQ.

4  Jan Holtrop is geboren op vrijdag 30 maart 1860 in Sebaldeburen, zie IX-ER.

5  Wiebe Holtrop is geboren op donderdag 2 oktober 1862 in Sebaldeburen, zie IX-ES.

VIII-CC  Tunnis (Tonnis) Derks van Wijk, zoon van Derk Tunnis van Wijk (VII-W) en Geertje Wijbes Hazenberg, arbeider, is geboren op zondag 12 januari 1817 in Oldekerk, is overleden op woensdag 2 december 1863 in Noordhorn. Tunnis werd 46 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Tunnis trouwt op zondag 31 augustus 1851 in Ezinge op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Gerrits Feenstra, dochter van Gerrit Feenstra en Ida Hendriks Smith. Grietje, arbeidster, is geboren op zaterdag 26 maart 1825 in Dokkum, is overleden op dinsdag 2 augustus 1892 in Zuidhorn . Grietje werd 67 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

VIII-CD  Wiebe Derks van Wijk, zoon van Derk Tunnis van Wijk (VII-W) en Geertje Wijbes Hazenberg, is geboren op dinsdag 28 augustus 1821 in Oldekerk, is overleden op vrijdag 11 april 1828 in Fransum. Wiebe werd 6 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

VIII-CE  Antje Derks van Wijk, dochter van Derk Tunnis van Wijk (VII-W) en Geertje Wijbes Hazenberg, is geboren op zondag 7 december 1823 in Oldekerk, is overleden op zaterdag 5 april 1828 in Fransum. Antje werd 4 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

VIII-CF  Grietje Doezema, dochter van Pieter Tjerks Doesema (VII-AA) en Anje Jurjens Woldijk, naaister, wonende in Zuidhorn, is geboren in 1848 in Midwolde, is overleden op woensdag 4 oktober 1865 in Zuidhorn. Grietje werd 17 jaar.

VIII-CG  Jan Berends Hazenberg, zoon van Berend Jans Hazenberg (VII-AB) en Klaaske Jacobs Hielema, is geboren op zondag 30 december 1832 in Grootegast, is overleden op zondag 12 september 1841 aldaar. Jan werd 8 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

VIII-CH  Jakob Berends Hazenberg, zoon van Berend Jans Hazenberg (VII-AB) en Klaaske Jacobs Hielema, is geboren op vrijdag 21 november 1834 in Grootegast , is overleden op woensdag 29 juni 1859 aldaar . Jakob werd 24 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

VIII-CI  Anke Berends Hazenberg, dochter van Berend Jans Hazenberg (VII-AB) en Klaaske Jacobs Hielema, is geboren op maandag 19 december 1836 in Grootegast , is overleden op vrijdag 23 juli 1915 aldaar. Anke werd 78 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Anke trouwt op vrijdag 17 mei 1861 in Grootegast op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Jans Kramer, zoon van Jan Derks Kramer (kleermaker) en Elsien Pieters Pothuis (kleermaakster). Jan, hoofd der school Grootegast, is geboren op woensdag 18 mei 1831 in Winschoten, is overleden op zaterdag 11 februari 1882 in Grootegast. Jan werd 50 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Er is een afschrift van een proces-verbaal van 2 maart 1882 voor het Gerecht van Zuidhorn waarin in het bijzijn van:
- Elso Jansen, timmerman te Winschoten, aangehuwd oom,
- Jurrien Vortman, gepensioneerd hoofdman van de politie te Suriname, thans wonende te Niewolda, aangehuwd oom,
- Jacob Hielama, landbouwer te Noordwijk, oudoom,
- Jan Hazenberg, landbouwer te Grootegast, neef,
laatstgenoemde wordt benoemd tot toeziend voogd over de dan nog levende kinderen, namelijk Jan Berend, oud 20, Klasina Jacoba, oud 19, en Berendina, oud 11 jaar.
 

Van Jan en Anke zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Berend Kramer is geboren in 1861 in Grootegast, zie IX-ET.

2  Klasina Jacoba Kramer is geboren in 1863 in Grootegast, zie IX-EU.

3  Elsje Kramer is geboren in 1865 in Grootegast, zie IX-EV.

4  Jacoba Catharina Kramer is geboren in 1868 in Grootegast, zie IX-EW.

5  Berendina Kramer is geboren in 1871 in Grootegast, zie IX-EX.

6  Berend Jan Kramer is geboren in 1874 in Grootegast, zie IX-EY.

VIII-CJ  Trientje Berends Hazenberg, dochter van Berend Jans Hazenberg (VII-AB) en Klaaske Jacobs Hielema, is geboren op maandag 31 december 1838 in Grootegast, is overleden op zondag 4 september 1842 aldaar. Trientje werd 3 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

VIII-CK  Anke Baukes Hazenberg, dochter van Bauke Piers Hazenberg (VII-AC) en Trijntje Alberts Zuiderhof, is geboren op dinsdag 28 juli 1840 in Grootegast, is overleden op dinsdag 14 maart 1843 aldaar. Anke werd 2 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

VIII-CL  Frouktje Baukes Hazenberg ook genaamd Vrouwkje Baukes Hazenberg, dochter van Bauke Piers Hazenberg (VII-AC) en Trijntje Alberts Zuiderhof, is geboren op zaterdag 19 februari 1842 in Grootegast, is overleden op dinsdag 13 juli 1886 aldaar. Frouktje werd 44 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

VIII-CM  Jan Hazenberg, zoon van Bauke Piers Hazenberg (VII-AC) en Trijntje Alberts Zuiderhof, landbouwer, wonende in Lutjegast, is geboren op woensdag 14 juli 1847 in Grootegast, is overleden op woensdag 24 februari 1926 in Lutjegast op 'Wester Froma'. Jan werd 78 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Jan Hazenberg woonde op een boerderij bij de klapbrug te Grootegast, later eigendom van Freerktje Hazenberg, gehuwd met Duurt Sikkema. Tevens was hij bezitter van "Oosterfroma" en "Westerfroma" te Eibertsburen. Als grootgrondbezitter was Jan Hazenberg eigenaar van vele landerijen in de gemeenten Grootegast, Grijpskerk en Achtkarspelen. Veel grond werd door hem ontgonnen te Peebosch. Als veefokker maakte hij eveneens naam. Verder bemoeide hij zich nogal intensief met het waterschap- en polderbeheer.
In de gemeente Grootegast was Hazenberg de voorman van de Anti Revolutionaire partij. Op 1 september 1891 werd hij als raadslid geÔnstalleerd en op 30 augustus 1915 woonde hij voor het laatst de raadszitting bij, na als wethouder en locoburgemeester de gemeente gediend te hebben. De Commissaris der Koningin wilde hem in Grootegast tot burgemeester benoemen, wat hij echter meende te moeten weigeren. Jan Hazenberg heeft in Grootegast vooral naam gemaakt als loco-burgemeester toen hij 's avonds om 8 uur de kroegen ging sluiten. Hij kreeg toen de bijnaam: "Jan Achtuur".
Verder was Hazenberg ouderling in de Geref. kerk, was hij bestuurslid van de Chr. school en lid van talrijke organisaties.


Boerderij Wester Froma in Eibersburen tussen Lutjegast en Visvliet

Deze foto is van de boerderij  Wester Froma in Eibersburen in ca. 1909, de boerderij die Jan Hazenberg in 1907 had laten bouwen.

Op de foto vlnr Berend Hazenberg, Frederik A. Hazenberg, dienstmeisje Doetje Gorter, Jantje Hazenberg-van der Velde met dochter Geertje, Jan Hazenberg, Ebeline Hazenberg en Hiltje Hazenberg.

 

Op die boerderij woont nu Jan's kleinzoon Harm Klaas "Harrie" Hazenberg (X-FZ) . Hij heeft een maatschap met zijn zoon Berend Jan, die daar ook woont.

 

Jan trouwt op dinsdag 18 mei 1880 in Grijpskerk op 32-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Grietje Dijk, dochter van Aldert Dijk (landbouwer) en Wietske Adema. Grietje is geboren op zondag 23 december 1855 in Visvliet, is overleden op donderdag 20 mei 1886 in Eibersburen. Grietje werd 30 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Bouke Pier Hazenberg is geboren op vrijdag 11 maart 1881 in Grootegast, zie IX-EZ.

2  Aldert Johannes Hazenberg is geboren op woensdag 7 juni 1882 in Grootegast, zie IX-FA.

3  Trientje Hazenberg is geboren op zondag 17 juni 1883 in Lutjegast, zie IX-FB.

Jan trouwt op woensdag 26 september 1894 in Marum op 47-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Jantje van der Velde, dochter van Ebbel van der Velde en Hiltje Hendriks Bos. Jantje is geboren op woensdag 18 september 1867 in Lucaswolde, is overleden op donderdag 20 januari 1966 in Lutjegast. Jantje werd 98 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Van Jan en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

4  Hiltje Hazenberg is geboren op woensdag 11 september 1895 in Eibertsburen, zie IX-FC.

5  Berend Hazenberg is geboren op vrijdag 8 januari 1897 in Eibersburen, zie IX-FD.

6  Ebbeline Hazenberg is geboren op vrijdag 9 september 1898 in Eibersburen, zie IX-FE.

7  Frederik Albertus Hazenberg is geboren op woensdag 31 januari 1900 in Eibersburen, zie IX-FF.

8  Geertje Hazenberg is geboren op vrijdag 5 juli 1907 in Eibersburen/Westerhorn, zie IX-FG.

VIII-CN  Berend Baukes Hazenberg, zoon van Bauke Piers Hazenberg (VII-AC) en Trijntje Alberts Zuiderhof, is geboren op dinsdag 27 november 1849 in Grootegast, is overleden op vrijdag 30 november 1849 aldaar . Berend werd 3 dagen.

VIII-CO  Freerktje Baukes Hazenberg, dochter van Bauke Piers Hazenberg (VII-AC) en Trijntje Alberts Zuiderhof, landbouwsche, is geboren op zaterdag 13 september 1851 in Grootegast, is overleden op zaterdag 23 januari 1926 aldaar, is begraven aldaar . Freerktje werd 74 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Freerktje trouwt op woensdag 9 februari 1887 in Grootegast op 35-jarige leeftijd met de 34-jarige Duurt Sikkema, zoon van Sikke Willems Sikkema (landbouwer op de Hoogetraan (Midwolde)) en Bregtje Jans Beukema. Duurt, landbouwer, wonende in Grootegast, is geboren op donderdag 20 mei 1852 in Midwolde (Leek), is overleden op dinsdag 9 maart 1915 in Grootegast, is begraven aldaar. Duurt werd 62 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Duurt en Freerktje zijn vier kinderen bekend:

1  Sikke Sikkema is geboren op woensdag 11 juli 1888 in Grootegast, zie IX-FH.

2  Trientje Sikkema is geboren op vrijdag 7 juni 1889 in Grootegast, zie IX-FI.

3  Trientje Sikkema is geboren op dinsdag 19 augustus 1890 in Grootegast, zie IX-FJ.

4  Bregtje Sikkema is geboren op vrijdag 23 augustus 1895 in Grootegast, zie IX-FK.

VIII-CP  Bregdina Iwiena Sleutelaar, dochter van Klaas Joseph Sleutelaar (VII-AG) en Freerkje Wiebes Hazenberg, is geboren in 1845 in Groningen.

Bregdina trouwt op zaterdag 6 mei 1865 in Grootegast op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Friedericus Clemens Fischer, zoon van Clemens Fischer (onderwijzer) en Maria Anna Gerlach. Friedericus, koopman, is geboren in 1839 in Neuastenberg (Dld.).

Van Friedericus en Bregdina is een kind bekend:

1  Fritz Fischer is geboren op woensdag 6 maart 1872 in Schoterland , zie IX-FL.

VIII-CQ  Wiebe Berends Hazenberg, zoon van Berend Wiebes Hazenberg (VII-AH) en Magrieta Catrina Havinga, is geboren op zaterdag 11 april 1857 in Grootegast, is overleden op vrijdag 24 april 1857 aldaar. Wiebe werd 13 dagen.

VIII-CR  Iwina Barbara Hazenberg, dochter van Berend Wiebes Hazenberg (VII-AH) en Magrieta Catrina Havinga, is geboren op zondag 23 mei 1858 in Grootegast, is overleden op maandag 2 april 1917 in 's-Gravenhage. Iwina werd 58 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Een advertentie in de NRC van 4 april 1917 (uit archief van de Koninklijke Bibliotheek) meldt haar overlijden.

Iwina trouwt op maandag 23 mei 1881 in Grootegast op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Jakob Folkerts, zoon van Hendrik Jakobs Folkerts en Zusanna Aikema Reinkingh. Jakob, landbouwer en directeur verzekeringsmaatschappij, wonende in 's-Gravenhage, is geboren op maandag 2 mei 1853 in Oldehove, is overleden op maandag 15 juli 1929 in 's-Gravenhage, is begraven op donderdag 18 juli 1929 aldaar Oud Eik en Duinen. Jakob werd 76 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Hij was oprichter en directeur der Eerste Nederlandsche Onderlinge Paarden- en Veerverzekering Maatschappij te ís-Gravenhage (1900-1929),

Van Jakob en Iwina zijn zeven kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Folkerts is doodgeboren op zaterdag 25 februari 1882 in Grootegast.

2  Berend Hendrik Folkerts is geboren op donderdag 8 februari 1883 in Grootegast, zie IX-FM.

3  Hendrik Berend Folkerts is geboren op woensdag 21 mei 1884 in Grootegast, zie IX-FN.

4  Zusanna Folkerts is geboren op donderdag 7 januari 1886 in Grootegast, zie IX-FO.

5  Susanna Margaretha Folkerts is geboren op woensdag 27 juni 1888 in Grootegast, zie IX-FP.

6  Margrieta Catrina Folkerts is geboren op woensdag 22 oktober 1890 in Grootegast, zie IX-FQ.

7  Anne Jakob Folkerts is geboren op woensdag 22 juli 1896 in Grootegast, zie IX-FR.

VIII-CS  Jacob Berends Hazenberg, zoon van Berend Wiebes Hazenberg (VII-AH) en Magrieta Catrina Havinga, is geboren op donderdag 18 april 1861 in Grootegast, is overleden op zaterdag 6 februari 1864 aldaar. Jacob werd 2 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

VIII-CT  Albertje Berends Hazenberg, dochter van Berend Jans Hazenberg (VII-AJ) en Fenje Jans Ruiter, is geboren op vrijdag 7 november 1834 in Nuis, is overleden op zaterdag 7 mei 1921 in Stroobos. Albertje werd 86 jaar en 6 maanden.

Albertje trouwt op woensdag 6 oktober 1858 in Marum (aktenr.26) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Wijbe Pieters Gjaltema, zoon van Pieter Hepkes Gjaltema en Wilhelmina Popkes Wagenaar. Wijbe is geboren rond 1833 in Surhuisterveen.

Wettiging 1 kind.

Van Wijbe en Albertje zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Gjaltema is geboren op zaterdag 14 september 1867 in Marum, zie IX-FS.

2  Pieter Gjaltema is geboren op woensdag 1 mei 1878 in Marum, zie IX-FT.

VIII-CU  Jan Berends Hazenberg, zoon van Berend Jans Hazenberg (VII-AJ) en Fenje Jans Ruiter, is geboren op vrijdag 23 september 1836 in Nuis, is overleden op dinsdag 6 november 1838 aldaar . Jan werd 2 jaar, 1 maand en 14 dagen.

VIII-CV  Willemke Berends Hazenberg, dochter van Berend Jans Hazenberg (VII-AJ) en Fenje Jans Ruiter, is geboren op zaterdag 14 september 1839 in Nuis.

Willemke trouwt op zondag 10 mei 1863 in Marum op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Bastiaan Graanstra, zoon van Kornelis Gerkes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema. Bastiaan, landbouwer, is geboren op maandag 10 februari 1840 in Ureterp .

Van Bastiaan en Willemke is een kind bekend:

1  Foktjen Graanstra is geboren rond 1864 in Nuis, zie IX-FU.

VIII-CW  Jantje Berends Hazenberg, dochter van Berend Jans Hazenberg (VII-AJ) en Fenje Jans Ruiter, is geboren op vrijdag 17 december 1841 in Nuis, is overleden op woensdag 21 september 1842 aldaar. Jantje werd 9 maanden en 4 dagen.

VIII-CX  Geertje Berends Hazenberg, dochter van Berend Jans Hazenberg (VII-AJ) en Fenje Jans Ruiter, is geboren op zondag 19 juli 1846 in Nuis, is overleden op dinsdag 22 oktober 1935, is begraven aldaar. Geertje werd 89 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 28 mei 1870 in Marum op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Lammert Petrus de With, zoon van Petrus Klasens de With en Trientje Jans Boonstra. Lammert is geboren op vrijdag 18 augustus 1848 in Doezum, is overleden op zaterdag 10 december 1921, is begraven in Nuis. Lammert werd 73 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Kinderen:
Petrus de With 1871-1949
Berend de With 1872-1943
Lammert de With 1873-1936
Maarten de With 1876-1963
Fenje de With 1877-1877
Fenje de With 1878-1878
Fenje de With 1879-1957
Trijntje de With 1881-1976
Albertje de With 1882-1938
Jan de With 1884-1884
Willem de With1884-1884
Klaas de With 1885-1885
Martje de With 1886-1964

VIII-CY  Jan Geerts Hazenberg, zoon van Geert Jans Hazenberg (VII-AK) en Klaaske Engberts Hijmersma, wonende in Niebert, is geboren op vrijdag 12 februari 1830 in Nuis, is overleden op zaterdag 4 september 1920 in Niebert (ongehuwd). Jan werd 90 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

VIII-CZ  Engbert Geerts Hazenberg, zoon van Geert Jans Hazenberg (VII-AK) en Klaaske Engberts Hijmersma, arbeider, wonende in Nuis, is geboren op maandag 13 februari 1832 in Tolbert, is overleden op zaterdag 5 mei 1906 in Nuis . Engbert werd 74 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Engbert trouwt op vrijdag 26 mei 1899 in Marum op 67-jarige leeftijd met de 45-jarige Aafke Wiebes Hazenberg, dochter van Wiebe Posthuma Hazenberg (kuiper) en Sitje Jans Holtrop. Aafke, dienstmeid, is geboren op woensdag 24 mei 1854 in Nuis, is overleden op vrijdag 18 maart 1927 in Zevenhuizen (Leek) . Aafke werd 72 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Aafke was eerder gehuwd (1) met Bauke de Vries. Aafke was later gehuwd (3) met Albert Looper.

VIII-DA  Berend Geerts Hazenberg, zoon van Geert Jans Hazenberg (VII-AK) en Klaaske Engberts Hijmersma, landbouwer, is geboren op zaterdag 30 november 1833 in Tolbert, is overleden op maandag 9 januari 1922 in Niebert . Berend werd 88 jaar, 1 maand en 10 dagen. Hij lootte 1852 nr. 18, behoefde geen dienst te doen.
Berend trouwt op zaterdag 9 mei 1868 in Marum op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Aukje Aardema ook genaamd Auktje, dochter van Fokke Bastiaans Aardema en Jantje Meis Lammerts. Aukje, dienstmeid, is geboren op woensdag 9 februari 1842 in Ureterp, is overleden op woensdag 5 juli 1882 in Niebert. Aukje werd 40 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Van Berend en Aukje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaaske Hazenberg is geboren op woensdag 8 juni 1870 in Niebert, zie IX-FV.

2  Fokke Hazenberg is geboren op donderdag 27 februari 1873 in Niebert, zie IX-FW.

3  Jantje Hazenberg is geboren op donderdag 4 maart 1875 in Niebert, zie IX-FX.

4  Geert Hazenberg is geboren op vrijdag 2 maart 1877 in Niebert, zie IX-FY.

5  Jan Hazenberg is geboren op dinsdag 8 juli 1879 in Marum, zie IX-FZ.

6  Auktje Hazenberg is geboren op dinsdag 4 juli 1882 in Niebert, zie IX-GA.

VIII-DB  Jakob Geerts Hazenberg ook genaamd Jacob, zoon van Geert Jans Hazenberg (VII-AK) en Klaaske Engberts Hijmersma, arbeider en landbouwer, is geboren op vrijdag 22 januari 1836 in Tolbert, is overleden op dinsdag 31 januari 1899 in Terheijl (aktenr.4 Roden). Jakob werd 63 jaar en 9 dagen.

Jakob trouwt op zaterdag 20 mei 1865 in Leek op 29-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Trientje Mekkes, dochter van Hendrik Mekkes (arbeider) en Aukje Auwema. Trientje is geboren op maandag 9 september 1844 in Tolbert, is overleden op donderdag 16 mei 1867 in Niebert. Trientje werd 22 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Jakob en Trientje is een kind bekend:

1  Geert Hazenberg is geboren op woensdag 13 februari 1867 in Niebert, zie IX-GC.

Jakob trouwt op woensdag 20 mei 1874 in Leek op 38-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Gepke Groenewold, dochter van Hendrik Jans Groenewold (landbouwer) en Jantje Willems Stuut. Gepke is geboren op zondag 10 september 1843 in Zevenhuizen, is overleden op donderdag 1 februari 1912 in Leek. Gepke werd 68 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Van Jakob en Gepke zijn zes kinderen bekend:

2  Hendrik Hazenberg is geboren op zondag 20 januari 1867 in Zevenhuizen, zie IX-GB.

3  Jantje Hazenberg is geboren op woensdag 6 januari 1875 in Lettelbert, zie IX-GD.

4  Jan Hazenberg is geboren op woensdag 12 januari 1876 in Leek, zie IX-GE.

5  Willem Hazenberg is geboren op maandag 14 mei 1877 in Terheijl , zie IX-GF.

6  Klaaske Hazenberg is geboren op woensdag 24 september 1879 in Terheijl , zie IX-GG.

7  Annechien Hazenberg is geboren op donderdag 23 november 1882 in Terheijl (aktenr.86 Roden), zie IX-GH.

VIII-DC  Antje Geerts Hazenberg, dochter van Geert Jans Hazenberg (VII-AK) en Klaaske Engberts Hijmersma, dienstmeid, is geboren op woensdag 26 september 1838 in Nuis, is overleden op zondag 3 maart 1929 in De Wilp . Antje werd 90 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Antje trouwt op zondag 19 mei 1867 in Marum op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Wolter Boerema, zoon van Gerke Jans Boerema en Akke Roelfs Posthuma. Wolter, boerenknecht, is geboren op donderdag 18 juni 1835 in Marum, is overleden op vrijdag 16 april 1926 in De Wilp . Wolter werd 90 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van Wolter en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerke Boerema is geboren in 1868 in De Wilp, zie IX-GI.

2  Klaaske Boerema is geboren in 1870 in De Wilp, zie IX-GJ.

3  Jan Boerema is geboren in 1875 in De Wilp, zie IX-GK.

VIII-DD  Albertje Geerts Hazenberg, dochter van Geert Jans Hazenberg (VII-AK) en Klaaske Engberts Hijmersma, wonende in Nuis, is geboren op vrijdag 26 februari 1841 aldaar, is overleden op vrijdag 23 augustus 1895 aldaar. Albertje werd 54 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

VIII-DE  Geertje Gales de Kleine, dochter van Gale Engberts de Kleine (VII-AM) en Martje Jans Hazenberg, is geboren op donderdag 20 augustus 1846 in Tolbert (Leek), is overleden op maandag 5 augustus 1912 aldaar. Geertje werd 65 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 31 mei 1879 in Leek op 32-jarige leeftijd met de 41-jarige Durk Nijhof, zoon van Hendrik Jeens Nijhof (koopman) en Wijtske Harmens Lautenbach (koopvrouw). Durk, grofsmid, is geboren in 1838 in Beetsterzwaag.

VIII-DF  Wietse Jacobs Hazenberg, zoon van Jakob Jans Hazenberg (VII-AN) en Antje Wietses Dijk, landbouwer, commissionair en winkelier, is geboren op maandag 20 september 1841 in Marum, is overleden op donderdag 21 februari 1929 in Grootegast. Wietse werd 87 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Wietse trouwt op donderdag 4 juni 1868 in Grootegast op 26-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Pietertje Venema, dochter van Jan Boukes Venema (landbouwer) en Etjen Postuma. Pietertje is geboren op zondag 25 februari 1849 in Doezum, is overleden op donderdag 30 april 1885 aldaar. Pietertje werd 36 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Wietse en Pietertje zijn tien kinderen bekend:

1  Jakob Hazenberg is geboren op woensdag 16 september 1868 in Doezum, zie IX-GL.

2  Jan Hazenberg is geboren op zondag 23 januari 1870 in Doezum, zie IX-GM.

3  Jan Hazenberg is geboren op zondag 30 april 1871 in Doezum, zie IX-GN.

4  Bouke Hazenberg is geboren op donderdag 23 januari 1873 in Doezum, zie IX-GO.

5  Antje Hazenberg is geboren op zondag 25 april 1875 in Doezum, zie IX-GP.

6  Ettje Hazenberg is geboren op zaterdag 6 januari 1877 in Doezum, zie IX-GQ.

7  Ake Hazenberg is geboren op zondag 20 oktober 1878 in Doezum, zie IX-GR.

8  Johannes Hazenberg is geboren op woensdag 10 november 1880 in Doezum, zie IX-GS.

9  Ettje Hazenberg is geboren op zondag 28 mei 1882 in Doezum, zie IX-GT.

10  Jan Hazenberg is geboren op maandag 29 september 1884 in Doezum, zie IX-GU.

Wietse trouwt op zaterdag 27 april 1895 in Grootegast op 53-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Jantje Bakker, dochter van Hendrik Bakker en Jantien Lammerts. Jantje is geboren op woensdag 16 maart 1870 in Marum, is overleden op donderdag 19 mei 1949 in Grootegast. Jantje werd 79 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Van Wietse en Jantje zijn zes kinderen bekend:

11  Jantje Bakker is geboren op vrijdag 23 februari 1894 in Marum, zie IX-GV.

12  Hendrik Hazenberg is geboren op zondag 21 juli 1895 in Doezum, zie IX-GW.

13  Albertje Hazenberg is geboren op maandag 29 november 1897 in Lucaswolde, zie IX-GX.

14  Wietze Hazenberg is geboren op zondag 27 november 1898 in Lucaswolde, zie IX-GY.

15  Roelof Hazenberg is geboren rond 1904 in Grootegast, zie IX-GZ.

16  Elisabeth Hazenberg is geboren op zondag 24 maart 1912 in Grootegast, zie IX-HA.

VIII-DG  Albertje Jacobs Hazenberg, dochter van Jakob Jans Hazenberg (VII-AN) en Antje Wietses Dijk, is geboren op dinsdag 29 augustus 1843 in Marum, is overleden op woensdag 22 november 1843 aldaar. Albertje werd 2 maanden en 24 dagen.

VIII-DH  Albertje Jacobs Hazenberg, dochter van Jakob Jans Hazenberg (VII-AN) en Antje Wietses Dijk, is geboren op zondag 15 december 1844 in Nuis, is overleden op zaterdag 25 juli 1936 in Marum, is begraven aldaar. Albertje werd 91 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Albertje trouwt op zondag 11 oktober 1863 in Marum op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Renkema, zoon van Lukas Hendriks Renkema en Bauktje Fokkes Helmholt. Gerrit is geboren op maandag 17 februari 1840 in Marum, is overleden op maandag 23 maart 1903, is begraven aldaar. Gerrit werd 63 jaar, 1 maand en 6 dagen.

VIII-DI  Elisabeth Hazenberg ook genaamd Eliezabet Hazenberg en Elizabeth Hazenberg, dochter van Jakob Jans Hazenberg (VII-AN) en Antje Wietses Dijk, is geboren op donderdag 8 juli 1847 in Nuis, is overleden op maandag 3 november 1919 in Grootegast . Elisabeth werd 72 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Elisabeth trouwt op zaterdag 10 juni 1871 in Marum op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Edsge Boetje, zoon van Gerrit Jochums Boetje en Sieuwke Edsges Siersema. Edsge, landbouwer, is geboren op woensdag 8 maart 1837 in Doezum, is overleden op vrijdag 21 juli 1905 in Grootegast . Edsge werd 68 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Edsge en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Gerrit Boetje is geboren op donderdag 21 september 1871 in Doezum, zie IX-HB.

2  Antje Boetje is geboren op woensdag 28 mei 1873 in Doezum, zie IX-HC.

3  Sieuwke Boetje is geboren op maandag 29 november 1875 in Doezum, zie IX-HD.

4  Jakob Boetje is geboren op woensdag 22 mei 1878 in Doezum, zie IX-HE.

5  Albert Boetje is geboren op woensdag 28 januari 1880 in Doezum, zie IX-HF.

6  Willemke Boetje is geboren op zondag 2 mei 1880 in Doezum, zie IX-HG.

7  Jantje Boetje is geboren op zondag 2 juli 1882 in Doezum, zie IX-HH.

8  Anke Boetje is geboren op donderdag 9 juli 1885 in Doezum, zie IX-HI.

VIII-DJ  Aaltje Hazenberg, dochter van Jakob Jans Hazenberg (VII-AN) en Antje Wietses Dijk, is geboren op zondag 8 juli 1849 in Nuis, is overleden op maandag 8 mei 1916 in Haule , is begraven aldaar . Aaltje werd 66 jaar en 10 maanden.

Aaltje trouwt op vrijdag 30 april 1880 in Marum op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Bijker, zoon van Binne Bijker (landbouwer) en Trijntje Hendriks Bouwsma. Hendrik, landbouwer, is geboren op woensdag 14 december 1853 in Siegerswoude, is overleden op dinsdag 9 oktober 1928 in Haule, is begraven aldaar . Hendrik werd 74 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

VIII-DK  Jantje Hazenberg, dochter van Jakob Jans Hazenberg (VII-AN) en Antje Wietses Dijk, landbouwersche, is geboren op maandag 28 april 1851 in Nuis, is overleden op zondag 25 december 1921 in Grootegast. Jantje werd 70 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Jantje trouwt op donderdag 13 mei 1880 in Grootegast op 29-jarige leeftijd met de 47-jarige Jochum Boetje, zoon van Siemen Jochems Boetje en Minke Jans van Duinen. Jochum, landbouwer, is geboren op zaterdag 26 januari 1833 in Opende, is overleden op zondag 25 februari 1900 in Grootegast . Jochum werd 67 jaar en 30 dagen.

Van Jochum en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Siemon Boetje is geboren op dinsdag 30 augustus 1881 in Grootegast, zie IX-HJ.

2  Minke Boetje is geboren op woensdag 3 september 1884 in Grootegast, zie IX-HK.

3  Jakob Boetje is geboren op maandag 5 april 1886 in Grootegast, zie IX-HL.

4  Antje Boetje is geboren op zaterdag 24 augustus 1889 in Doezum, zie IX-HM.

5  Jan Boetje is geboren op woensdag 13 april 1892 in Grootegast, zie IX-HN.

VIII-DL  Antje Jacobs Hazenberg, dochter van Jakob Jans Hazenberg (VII-AN) en Antje Wietses Dijk, is geboren op zaterdag 30 april 1853 in Nuis, is overleden op dinsdag 7 juni 1853 aldaar. Antje werd 1 maand en 8 dagen.

VIII-DM  Jan Akes Hazenberg, zoon van Ake Jans Hazenberg (VII-AO) en IJktje Wijtses Dijk, is geboren op zondag 20 februari 1842 in Marum, is overleden op dinsdag 11 mei 1897 in Zuidhorn. Jan werd 55 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

VIII-DN  Elisabeth Akes Hazenberg, dochter van Ake Jans Hazenberg (VII-AO) en IJktje Wijtses Dijk, landbouwersche, is geboren op zaterdag 24 augustus 1844 in Marum, is overleden op maandag 4 mei 1914 in Briltil, is begraven in Zuidhorn . Elisabeth werd 69 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Elisabeth trouwt op zaterdag 11 april 1868 in Oldekerk op 23-jarige leeftijd met de 35-jarige Hindrik Mulder, zoon van Pieter Tonnis Mulder en Grietje Roelfs Schuur. Hindrik is geboren op maandag 23 april 1832 in Zuidhorn, is overleden op donderdag 8 maart 1900 aldaar, is begraven aldaar . Hindrik werd 67 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Hindrik en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Ake Mulder is geboren in 1873 in Zuidhorn, zie IX-HO.

2  Roelf Mulder is geboren rond 1883 in Zuidhorn, zie IX-HP.

VIII-DO  Albertje Akes Hazenberg, dochter van Ake Jans Hazenberg (VII-AO) en IJktje Wijtses Dijk, is geboren op vrijdag 20 augustus 1847 in Marum, is overleden op woensdag 22 januari 1896 in Tolbert (Leek) , is begraven in Tolbert . Albertje werd 48 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Albertje trouwt op donderdag 18 mei 1882 in Oldekerkop 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Willem van der Weg, zoon van Pieter van der Weg en Albertje Stuut. Willem is geboren op dinsdag 4 mei 1852 in Zevenhuizen, is overleden op donderdag 19 februari 1925 in Tolbert, is begraven aldaar . Willem werd 72 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

VIII-DP  Willem Akes Hazenberg, zoon van Ake Jans Hazenberg (VII-AO) en IJktje Wijtses Dijk, boer, is geboren op maandag 19 november 1855 in Marum, is overleden op maandag 1 mei 1899 in Feerwerd. Willem werd 43 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 28 november 1885 in Hoogkerk op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Barkema, dochter van Derk Barkema en Trijntje Kuiper. Johanna, winkeliersche, is geboren op donderdag 5 januari 1865 in Dorkwerd, is overleden in 1965. Johanna werd 100 jaar.
Johanna

Johanna was later gehuwd (2) met Pieter Westers.

Van Willem en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Ake Hazenberg is geboren op donderdag 22 november 1888 in Feerwerd, zie IX-HQ.

2  Trientje Hazenberg is geboren op zondag 26 oktober 1890 in Feerwerd, zie IX-HR.

3  Iektje Hazenberg is geboren op donderdag 5 mei 1892 in Feerwerd, zie IX-HS.

4  Dirktje Hazenberg is geboren op dinsdag 7 augustus 1894 in Feerwerd, zie IX-HT.

5  Elisabeth Hazenberg is geboren op zaterdag 19 september 1896 in Feerwerd, zie IX-HU.

6  Willem Derk Hazenberg is geboren op zondag 11 juni 1899 in Feerwerd, zie IX-HV.

VIII-DQ  Trientje Hangelbroek, dochter van Grietje Derks Hazenberg (VII-AT), is geboren op zondag 5 december 1830 in Nuis, is overleden op vrijdag 26 november 1869 aldaar. Trientje werd 38 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Trientje trouwt op zaterdag 9 juni 1866 in Marum op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Albert Wijkstra, zoon van Hendrik Eises Wijkstra (timmerman) en Roelfke IJes Bonnema. Albert, verver, is geboren in 1838 in Doezum, is overleden op zaterdag 2 mei 1903 in Nuis. Albert werd 65 jaar.

VIII-DR  Alberdina Veenstra, dochter van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op zondag 18 januari 1835 in Nuis, is overleden op maandag 26 januari 1835 aldaar. Alberdina werd 8 dagen.

VIII-DS  Jan Veenstra, zoon van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op zondag 8 november 1835 in Nuis, is overleden op dinsdag 10 november 1835 aldaar. Jan werd 2 dagen.

VIII-DT  Jan Veenstra, zoon van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op zaterdag 27 augustus 1836 in Nuis, is overleden op vrijdag 16 februari 1912 in De Wilp. Jan werd 75 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

VIII-DU  Derk Veenstra, zoon van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op donderdag 13 september 1838 in Nuis, is overleden op maandag 7 maart 1892 aldaar. Derk werd 53 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Derk was gehuwd met Roelfke Mellema.

VIII-DV  Albert Veenstra, zoon van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op maandag 4 mei 1840 in Nuis, is overleden op donderdag 5 april 1906 aldaar. Albert werd 65 jaar, 11 maanden en 1 dag.

VIII-DW  Berend Veenstra, zoon van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op maandag 14 maart 1842 in Nuis, is overleden op zaterdag 9 april 1842 aldaar. Berend werd 26 dagen.

VIII-DX  Liekel Veenstra, zoon van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op donderdag 23 maart 1843 in Nuis, is overleden op maandag 19 augustus 1867 aldaar. Liekel werd 24 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

VIII-DY  Alberdina Veenstra, dochter van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op zondag 1 juni 1845 in Nuis.

Alberdina trouwt op vrijdag 3 mei 1872 in Marum op 26-jarige leeftijd met Engbert Wiering. Engbert, landbouwer.

VIII-DZ  Berend Veenstra, zoon van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op zondag 4 juli 1847 in Nuis, is overleden op woensdag 20 juni 1928 in Marum. Berend werd 80 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Berend was gehuwd met Maaike Postmus.

VIII-EA  Kornelis Veenstra, zoon van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op woensdag 21 maart 1849 in Nuis, is overleden op vrijdag 20 februari 1903 aldaar. Kornelis werd 53 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Kornelis was gehuwd met Ieuwktje Hoeksema.

VIII-EB  Betje Veenstra, dochter van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op woensdag 12 maart 1851 in Nuis.

Betje was gehuwd met Hendrik Hofman. Hendrik, landbouwer.

VIII-EC  Jantje Veenstra, dochter van Hessel Jans Veenstra (VII-AT) en Grietje Derks Hazenberg, is geboren op woensdag 24 juni 1857 in Nuis, is overleden op maandag 25 juni 1923 in De Wilp. Jantje werd 66 jaar en 1 dag.

Jantje was gehuwd met Hessel Veenstra.

VIII-ED  Derk Kornelis Hazenberg, zoon van Kornelis Derks Hazenberg (VII-AU) en IJkje Hendriks Burgstra, is geboren op zondag 6 november 1836 in Nuis (gelegitimeerd bij huwelijk ouders).

Derk was gehuwd met Geertje Oedzes Zandstra. Geertje is geboren op maandag 26 januari 1857 in Drogeham.

VIII-EE  Hendrik Kornelis Hazenberg, zoon van Kornelis Derks Hazenberg (VII-AU) en IJkje Hendriks Burgstra, is geboren op zondag 30 september 1838 in Nuis, is overleden op woensdag 24 januari 1877 in Surhuizum. Hendrik werd 38 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

VIII-EF  Albert Kornelis Hazenberg, zoon van Kornelis Derks Hazenberg (VII-AU) en IJkje Hendriks Burgstra, is geboren op dinsdag 11 mei 1841 in Niebert, is overleden op donderdag 22 januari 1920 in Surhuizum. Albert werd 78 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

VIII-EG  Alberdina Kornelis Hazenberg, dochter van Kornelis Derks Hazenberg (VII-AU) en IJkje Hendriks Burgstra, is geboren op vrijdag 13 oktober 1843 in Noordwijk, is overleden op dinsdag 16 juli 1872 in Surhuizum. Alberdina werd 28 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

VIII-EH  Jan Kornelis Hazenberg, zoon van Kornelis Derks Hazenberg (VII-AU) en IJkje Hendriks Burgstra, is geboren op vrijdag 27 maart 1846 in Noordwijk, is overleden op donderdag 31 juli 1884 in Achtkarspelen. Jan werd 38 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Jan trouwt op donderdag 19 mei 1881 in Achtkarspelen op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Sytske Hansma, dochter van Lieuwe Tammes Hansma en Ettje Durks van der Berg. Sytske is geboren op donderdag 26 september 1850 in Drogeham, is overleden op woensdag 10 november 1926 in Achtkarspelen. Sytske werd 76 jaar, 1 maand en 15 dagen.

VIII-EI  Ties Hazenberg, zoon van Kornelis Derks Hazenberg (VII-AU) en IJkje Hendriks Burgstra, is geboren op woensdag 8 maart 1848 in Achtkarspelen , is overleden op zondag 30 september 1855 aldaar. Ties werd 7 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

VIII-EJ  Jantje Hazenberg, dochter van Kornelis Derks Hazenberg (VII-AU) en IJkje Hendriks Burgstra, is geboren op dinsdag 15 oktober 1850 in Surhuizum.

Jantje trouwt op zaterdag 13 mei 1882 in Achtkarspelen op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Symen (Simon) Hulshoff, zoon van Jan Binnes Hulshoff en Jeltje Wybrens Poppinga. Symen, landbouwer, wonende in Surhuisterveen, is geboren op maandag 15 juli 1850 in Achtkarspelen , is overleden op donderdag 2 januari 1896 aldaar . Symen werd 45 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Symen en Jantje is een kind bekend:

1  Jan Binne Hulshoff is geboren op donderdag 12 april 1883 in Achtkarspelen, zie IX-HW.

VIII-EK  Angeniete Hazenberg, dochter van Kornelis Derks Hazenberg (VII-AU) en IJkje Hendriks Burgstra, is geboren op dinsdag 25 januari 1853 in Achtkarspelen, is overleden op zondag 19 juli 1874 in Surhuizum. Angeniete werd 21 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

VIII-EL  Grietje Palsma, dochter van Evert Palsma (VII-AV) en Aagtje Derks Hangelbroek (VII-AY), is geboren in 1855 in Nuis, is overleden op woensdag 19 mei 1858 in Marum. Grietje werd 3 jaar.

VIII-EM  Derk Tieses Hazenberg, zoon van Ties Derks ( Hangelbroek) Hazenberg (VII-AZ) en Geertdina Palsma, molenaar en landbouwer, is geboren op donderdag 5 februari 1857 in Nuis, is overleden op maandag 23 september 1912 in Groningen , is begraven in Nuis . Derk werd 55 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Derk trouwt op vrijdag 8 mei 1896 in Marum op 39-jarige leeftijd met de 33-jarige Reina Heuker, dochter van Jan Jans Heuker (landbouwer) en Jantje Alserda. Reina is geboren op woensdag 5 november 1862 in Marum, is overleden op dinsdag 29 juni 1937 in Groningen . Reina werd 74 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

VIII-EN  Albert Tieses Hazenberg, zoon van Ties Derks ( Hangelbroek) Hazenberg (VII-AZ) en Geertdina Palsma, landbouwer, is geboren op maandag 10 december 1860 in Nuis, is overleden op woensdag 20 mei 1896 aldaar, is begraven aldaar . Albert werd 35 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Albert trouwt op zaterdag 8 december 1888 in Marum op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Reina van der Kooi, dochter van Johannes van der Kooi en Eike Wiersema. Reina is geboren op zaterdag 13 augustus 1864 in Zuurdijk, is overleden op donderdag 2 februari 1956 in Kuzemer. Reina werd 91 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Reina was later gehuwd (2) met Ubele Reindersma.

Van Albert en Reina zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Mathijs Hazenberg is geboren op zondag 14 april 1889 in Nuis, zie IX-HX.

2  Gerhard Eiso Hazenberg is geboren op maandag 8 augustus 1892 in Nuis, zie IX-HY.

VIII-EO  Alberdina Tieses Hazenberg, dochter van Ties Derks ( Hangelbroek) Hazenberg (VII-AZ) en Geertdina Palsma, is geboren op donderdag 14 april 1864 in Nuis, is overleden op zondag 21 maart 1943 in Marum, is begraven aldaar . Alberdina werd 78 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Alberdina trouwt op zaterdag 14 juli 1894 in Marum op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes van Valen, zoon van Sjouktje van Valen. Johannes, onderwijzer, is geboren op maandag 27 juli 1863 in Nuis, is overleden op donderdag 19 augustus 1948 in Marum, is begraven aldaar. Johannes werd 85 jaar en 23 dagen.

Van Johannes en Alberdina is een kind bekend:

1  Sjoukje Gerardina van Vaalen is geboren op zondag 12 juni 1904 in Marum, zie IX-HZ.

VIII-EP  Evert Tieses Hazenberg, zoon van Ties Derks ( Hangelbroek) Hazenberg (VII-AZ) en Geertdina Palsma, is geboren op zondag 27 februari 1870 in Nuis, is overleden op donderdag 23 maart 1871 aldaar. Evert werd 1 jaar en 24 dagen.

VIII-EQ  Kornelis Tieses Hazenberg, zoon van Ties Derks ( Hangelbroek) Hazenberg (VII-AZ) en Geertdina Palsma, is geboren op vrijdag 31 maart 1871, is overleden op vrijdag 31 maart 1871 in Nuis. Hij is de tweelingbroer van Evert.

VIII-ER  Maria Siebrands Hazenberg, dochter van Siebrand Kornelis Hazenberg (VII-BE) en Trijntje Wiebes Pool, is geboren op dinsdag 6 maart 1855 in Drachtster Compagnie , is overleden op dinsdag 30 maart 1886 in Achtkarspelen. Maria werd 31 jaar en 24 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 8 mei 1875 in Marum op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige IJje Jans Hulshoff, zoon van Jan Rinderts Hulshoff (landbouwer) en Jeike Pieters Ploeg. IJje, landbouwer, is geboren op donderdag 7 januari 1847 in Surhuisterveen , is overleden op woensdag 8 april 1908 in Achtkarspelen . IJje werd 61 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van IJje en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Hulshoff is geboren op zaterdag 23 oktober 1875 in Achtkarspelen , zie IX-IA.

2  Trijntje Hulshoff is geboren op maandag 5 februari 1877 in Achtkarspelen , zie IX-IB.

3  Jeike Hulshoff is geboren op woensdag 24 juli 1878 in Surhuizum , zie IX-IC.

4  Sybrand Hulshoff is geboren op donderdag 4 december 1879 in Achtkarspelen , zie IX-ID.

5  Janke Hulshoff is geboren op zondag 1 mei 1881 in Surhuizum , zie IX-IE.

VIII-ES