Parenteel van Luert Grevinghe

 


 

 

           Uit: Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in Stad en Lande, door mr.. H. L. Hommes in de Nederlandsche Leeuw 1944, no's 4-5-6-, blz. 57 e.v.:

          

           Het wapen is: in rood 5 gouden penningen of bollen geplaatst 2 : 1 : 2.
Helmteken: een met opgeheven vlucht uitkomende zwaan van zilver, met een halsband en een kroon van goud, in de bek een penning of bol van goud.

Dit wapen komt voor op de rouwborden in de kerk te Zeerijp, beschreven in de Nederlandschen     Leeuw 1934, kol. 360, 361.
Zij hebben daar echter geen helmteken.
Dit laatste is aanwezig op een zegel in de collectie in het Rijksarchief Groningen B135.

 

Zegelafdruk

Wapen: vijf bollen, 2-1-2.
Helm. aanziend met helmkroon.
Helmteken: een aanziende uitkomende zwaan met opgeheven en omgewende kop, een
bol aan de snavel hangend en een kroon om de hals.
Opmerkingen: vindplaats oorspronkelijk charter: onbekend.
Materiaal: was.
Kleur: bruin.
Vorm: ovaal.
Afmetingen: 39 mm.
Staat: goed.
Bevestiging: op zegelstaart nummers 323 en 85x.
Periode. 1657.
Edzart (?) Grevingk.

                                                     

               

 

               

            De schrijfwijze van de naam is: Greuing(e), Greoinga,
Greoingh (e) , (van) Grevinck, Grooinck, Groeving enz.
Uit deze laatste vorm is te verklaren dat in het Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel  gelezen werd Groening.


 

   

                                                                                                                                                                                                             
Het Grevingahuis te Leermens, dat door Feith in ,,de Ommelander borgen” de stamzetel genoemd wordt, heeft tot 1796 Grevinghe’s als bewoners gekend. Het is onbekend wanneer en door wie het gebouwd is. In de 17e en 18e eeuw hadden,volgens Feith,de bewoners het Eesterrecht van ‘t Zandt, hoewel dit niet helemaal duidelijk is, want Circco Rudolph Greuinghe,die de borg Eelsum bij Zeerijp bezat, heeft eveneens onder zijn titels het Eesterrecht. De bronnen, waaruit de genealogie moet worden opgebouwd, zijn schaars, zodat er geen afgerond geheel te maken is.

 

 

               Over het Grevingahuis heeft Jb. Vinhuizen geschreven in het tijdschrift Groningen in 1920, blz. 161 en vlg. waarin hij allerlei Grevinghe’s groepeert, die niet bij dit huis behoren, en waarin hij bovendien de Edzards door elkaar haalt, zodat hij de verwarring slechts groter heeft gemaakt. Het oorkondenboek van Groningen en Drenthe vermeldt in 1474 een Ewere en Abele Greuinghe. De laatstgenoemde zal wel dezelfde zijn als die in het hierna aan te halen leenregister. Op 16 Aug. 1510 stichtte Dodeke Grevinck, i.u.dr. curatus en rector der parochiekerk van den H. Hippolytus te Middelstum, zoon van Ludgerus (= Luerf) en Tedeke, een prebende voor de kerk te Leermens.. Hij was waarschijnlijk in 1489 student te Bologna. Over deze prebende werd in 1648 door Grevinghe’s geprocedeerd, zoals uitvoeriger in het artikel van Vinhuizen beschreven wordt, maar de juiste familieverhouding tot de stichter blijkt niet. De zojuist genoemde Ludqerus zal als Luder op 10 Maart 1464 met anderen een verklaring hebben afgelegd betreffende verdeling van klauwen van de Oosterwijtwerder rechtsstoel.
 

 

               Een andere Luert Greuinghe, die 20 Mei 1517 als student te Keulen is ingeschreven, was eerst pastoor te Uithuizen en deed in 1547 als zodanig zijn intrede in Bedum; hij had een zuster Abele, die zijn huishouding zal gevoerd hebben. .
Iets meer houvast bieden de Overijsselse leenregisters. (Tot 1527 staan deze afgedrukt in het Tijdrekenkundig register).Het Stegingegoed te Zuidberg onder het kerspel Emmen gaat van 1457 tot 1666 steeds als leengoed door vererving
over. Er is evenwel een hiaat in de leenopdrachten tussen 1497 en 1560, waarschijnlijk door de verovering door Karel van Gelre. Wel wordt in het register van uitheemse lenen van de door Gelre uitgegeven leenboeken op blz. 190 in 1526 Luert Grevingh genoemd, doch er blijkt niet uit van wie hij het krijgt, terwijl er verder een andere naam staat.

 

logo www.noordelingen.nl

 

 

 

© 2009  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.409.20091109

 


Generatie I

(tot 1588)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1560.

I  Luert Grevinghe is overleden voor 1588 misschien 1565 volgens het luidgeld van overledenen. .<1>

In 1522 is er een Luert Grevinghe grietman in Langewold, wat hij kan zijn, doch ook zijn zoon Luert.
In 1556 en 1557 zijn er sententies in het stadsordelboek tussen hem en juffer Grevinghe enerzijds en Marten Grevinghe anderzijds over de erfenis van Duthmer Mensema en het huis van zal. Geert Mensema. Luerts weduwe leefde nog in 1588.
<2,3>

Naar uit de kwartierstaat van zijn zoonblijkt, moet hij een zoon zijn van Luert en Anna ten Holte.
In de genealogie Crumminga wordt zijn voornaam niet genoemd: er staat alleen: Veronica, verheiratet an N. Greving, einemn Adlichen aus Overijssel, doch de Overijsselsche Grevinghe's hebben geheel andere kwartieren.

Van hem en een (nog) onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Abel Grevinghe, zie II-A.

2  Luert Grevinghe is geboren voor 1560 (dan is hij in leven). Hij wordt genoemd in de tak in het 'Westerkwartier'

Hij was gehuwd met N.N. Sickinghe.

3  Evert Grevinghe is overleden voor 1617. Beleend met Stegingegoed 1560.

Hij trouwt (kerk) voor dinsdag 1 februari 1564 met N.N.Westendorp, dochter van dr. Georg Westendorp.

4  N.N. Grevinghe.

Zij was gehuwd met Ulger Ulger.

5  Edzard Grevinghe, zie II-B.

Generatie II

(van 1560 tot 1618)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1638 en 1671. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (2x).

II-A  Abel Grevinghe, zoon van Luert Grevinghe (I), grietman in Langewold*, is overleden voor 1618.

*
<4> Hij werd uit zijn bediening (als grietman, N.) gezet in 1595, in 1614 weer als zodanig voorkomend.

Volgens het rouwbord van Circo Rudolph van Grevinck zou hij gehuwd zijn met een dochter van 'het echtpaar Volens-Haeijma'.<5>
Het is natuurlijk mogelijk, dat er een tweede Abel Grevinghe was, die rees in 1577 hoofdman en redger was en die de echtgenoot zou zijn van Geertruid Wicheringe.

Van hem en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Luirt Grevinghe is geboren is in 1646 in leven, zie III-A.

II-B  Edzard Grevinghe, zoon van Luert Grevinghe (I), hopman.

Hij vormt de tak 'op Grevinga'
De familie Grevinge (ook wel Grevinck en andere spellingen) komt waarschijnlijk uit Drenthe. De naam is Drents en bovendien heeft de familie in de 16e en 17e eeuw leengoederen onder Emmen.
In de Ommelanden komt de naam als eerste voor in persoon van Luder Grovinghe.
Hij bezegelde mede de wijtwerder klauwbrief (de bewoners van edele heerden staan hierin) van 1446. Zijn woonplaats wordt niet genoemd, ook niet die van Abele Grevinghe, die genoemd wordt in een akte met Ywe van Ewer in 1474. Beide stukken gaan over handelingen in omgeving van Leermens, zodat het goed mogelijk is dat ze daar gewoond hebben. Later wordt de relatie met Leermens duidelijk. Dr. Doeko Grovinck, sinds 1486 kerkheer te Middelstum en te Leermens geboren, stichtte (in 1510) in de kerk van Leermens een prebende (soort fonds voor armen) voor het zielenheil van zijn verwanten en voorouders. De stichting geschiedde ten behoeve van het altaar van Maria en Anna. Voor de prebende schonk hij Nijterheerd, de Strangeheerd en andere goederen te Leermens en Zandeweer. Het collatierecht kwam aan diegene van zijn bloedverwanten die de Grevingeheerd in Lutke Rijp onder Leermens in eigendom zou hebben, met advies van de abt van Feldwerd en de pastoor van Leermens. De rechten van de geschonken heerden zouden van zijn bloedverwanten blijven. Verder blijkt dat Doeke of Dodeke een zoon was van Ludgerus Grevinck, waarschijnlijk de bovengenoemde Luder, en vrouw Teteke.
Een latere Luyrt komt in 1533 voor in een proces over de eigendom van een niet nader genoemde heerd onder Leermens. Verder worden nog genoemd in verband met de slijting van rechten onder Leermens: Dutmer Grevinck (1507-1513), Eyse Grevinge (1527-1544), Merten Gevingh (1558) en Merten samen met zijn broer Johan in 1562, Dutmer Grovingh (1580) als erfgenaam van Marten Grovingh. Johan komt ook in 1567 voor in een proces over de prebende. Na de reductie van Groningen waarbij de provincie geleidelijk van overwegend katholiek overging in overwegend protestants veranderde de bestemming van de prebende. Zij werd een studiebeurs voor leden van het geslacht Greving dat de collatie had behouden.
In het begin van de 17e eeuw is de situatie niet duidelijk. In 1605 verkochten Dutmer Grevinge en erfgenamen van Johan Grevinge, delen van de Grevingeheerd of Gaykemaheerd, bewoond en gebruikt door Roelof Jarges, aan Ulger, die al het grootste gedeelte bezat. De heerd was 82 grazen groot. Ulger was getrouwd met een Grevinge. En Sijbe, de dochter van Ulger van getrouwd met Roelof of Rudolf Jarges.
Ulger trad in 1617 op als collator van de prebende, maar dit kan ook Ulger Ulger de jongere geweest zijn i.p.v. de oudere. Roelof Jarges compareerde van 1608-1621 op de landdag voor Leermens. Bezat hij ook een deel van de heerd?
In 1610 is hij waarschijnlijk protestants geworden. Het kan dus goed zijn dat Ulger en Roelof beiden delen van de heerd bezaten.
Bij de boedelscheiding van Geerke (dochter Ulger) in 1630 viel Grevingaheerd, groot 82 grazen, ten deel aan Elisabeth Tolebeek, weduwe van vermoedelijk Edzard. Edzard was bij Abel Eppens hopman en van 1595-1608 monstercommissaris. Van hun kinderen verkreeg Edzard (de zoon) de behuizing met nu 80 grazen. De prebende kwam toe aan Edzard en zijn broers Johan en Luert. Edzard compareerde sinds 1634 voor Leermens en tot 1758 blijft steeds een Edzard voor Leermens Compareren. De eerste Edzard is vermoedelijk getrouwd met Elteke van Tongeren. Hij overleed voor 1660. Hun zoon Edzard,geboren omstreeks 1630, studeerde van de prebende. Hij huwde Anna Smeding en overleed voor 1713. Hun zoon ook weer Edzard trouwde ook met een niet-adelijke nl. Meynardina Meyer in 1713. Later hertrouwde hij nog 2 maal, dit keer met adelijke dames. In 1717 met Johanna Arnoldina Ulger en in 1736 met Gratia Susanna Tjarda van Starkenborgh. In 1758 is hij gestorven. Zoon uit het eerste huwelijk van de derde Edzard, Georg Circo Christiaan Greving, erfde de borg. In 1796 is hij op 80-jarige leeftijd als laatste telg van het geslacht Grevinga gestorven. Het familie wapen werd bij zijn begrafenis
boven de kist gebroken. Zijn erfgenamen verkochten in 1797 het huis. Beschreven als: een behuizing op Gaykema of Grevingaheerd, bestaande uit 4 kamers, twee keukens, kelder, zolders, grote schuur waarin stalling voor paarden en beesten en een schuurtje, met de beklemming van deze heerd, groot 35 en halve gras en 6 grazen los verhuurd. In 1775/ 76 was er een verbouwing geweest, waarbij hofgevel vernieuwd werd.

Huidige toestand
Wanneer het 'herenhuis' tot een boerenplaats is geworden, is niet bekend. In 1813 woonde er een Jacobus Werumeus Buning. In 1843 was de borg al vernietigd.
In 1853 was de verkoping van de boerenplaats Grevingaheert, toebehorende aan de erven J.W.Buning. De huidige woning heeft in muurresten en drempels nog enige herinneringen aan de oude borg.
BRON: De Ommelander borgen en steenhuizen, ISBN 90 232 2314 4


Sinds 1979 is in het pand gevestigd het bedrijf met de naam Aalberts-Hout, onder directie van de heer Harry Aalberts. Het bedrijf houdt zich bezig met: rondhout zagerij, drogerij en er is een timmerwerkplaats.
In de zagerij wordt inlands Lariks op specifieke wijze verzaagd tot maten geschikt voor blokkozijnen, vloeren, balklagen, kapconstructies, etc.
In de drogerij wordt er zorg voor gedragen dat het te verwerken hout het juiste vochtgehalte heeft.
In de timmerwerkplaats worden de eigen halffabricaten tot eindproducten verwerkt.
Gespecialiseerd in de restauratie en renovatie van woonhuizen van voor 1950.
Begin jaren 90 vorige eeuw heeft de heer  Aalberts zijn toenmalig aannemersbedrijf in de restauratie van woonhuismonumenten, een andere wending gegeven.
Gebruik makend van zijn kennis en ervaring, specialiseerde hij zich in het leveren van de houten bouwelementen voor restauratie en renovatie. Al snel werd een eigen zagerij en drogerij noodzakelijk, omdat het op de juiste manier gezaagde naaldhout niet in de reguliere houthandel verkrijgbaar is.
Website: http://www.aalberts-hout.nl/


 

 

Klik hier voor grotere afbeelding De naam Grevinga Heert in de achtergevel.
Klik hier voor vergroting Een ring voor het 'parkeren' van het paard
Klik hier voor vergroting De huidige bewoner met links een mogelijke nazaat: George Greving op bezoek
Klik hier voor vergroting Oorspronkelijke kloostermoppen in de kelder


Bij Abel Eppens werd hij hopman genoemd van 1580-1594, monstercommissaris van 1595-1608.
De naam van zijn echtgenote of echtgenoten is nergens aangetroffen.
Bij de huwelijksproclamatie van Janette wordt zij de dochter van de commissaris Grevinghe genoemd, in een sententie van 1638 blijken Jan, Wytske en Edzard broers en zuster.
Van hem zijn zes kinderen bekend: (De volgorde van zijn kinderen is onzeker)

1  Janette Grevinghe ook genaamd Jannette van Grevijnge.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 10 juli 1610 in Groningen met  Jan Rijcon ook genaamd Jan Rijcou. Jan is luitenant onder capt. la Ffijth.

2  jr. Edzard Grevinghe, zie III-B.

3  Anna Willemina Theresa Grevinck ook genaamd Anna Willemina Theresa Grevinghe is geboren in Groningen achter het Provinciehuis, is gedoopt op donderdag 15 april 1666 aldaar Martinkerk , is overleden op dinsdag 18 juli 1684, is begraven in Zeerijp (rouwbord). Zij werd 18 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

    Haar rouwbord in de kerk van Zeerijp

4  Horatius Grevinck ook genaamd Horatius Grevinghe is geboren in Groningen bij de Martinikerk, is gedoopt op zaterdag 13 juni 1671 aldaar Martinikerk

Hij is vernoemd naar zijn oom Horatius Crumminga, waarschijnlijk dan overleden.

5  Wytske Grevinghe is geboren voor woensdag 5 mei 1638 (zij is dan in leven).

In 1637/38 is er een geschil tussen Johan en juffer Wytske tegen hun broer Edzard inzake scheiding van mandelige goederen.<6>

6  Jan Grevinghe, zie III-C.

Generatie III

(van 1638 tot 1684)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1639 en 1642. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (2x).

III-A  Luirt Grevinghe, zoon van Abel Grevinghe (II-A), is geboren is in 1646 in leven.

Beleend in 1618.

Hij is lid van de Staten der Ommelanden 1612, 1613, 1618-1621, 1632, 1633, 1635 , lid Prov.rekenkamer 1638-1643.<7>

Hij was gehuwd met Anna ten Holte, dochter van Writzer ten Holte en Elteke de Sigers. Anna is geboren in leven 20 januari 1630. .<8>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Abel Grevinghe is geboren voor 1639, zie IV-A.

2  N.N. Grevinghe, zie IV-B

3. Luert Grevinghe, zie I.
 

III-B  jr. Edzard Grevinghe, zoon van Edzard Grevinghe (II-B).

Hij is hoofdeling tot Leermens, Eenum, Zeerijp en op 't Zandt, lid van de Staten der Ommelanden 1634, 1635, 1640 en 1642.
Van hem en zijn kinderen en kleinkinderen komt een tabel voor in de inventaris van schenking Wichers (1935).
Hij wordt beleend met Stegingegoed in 1617, dat hij verkoopt in 1659.

Hij was gehuwd met Auke Huninga, dochter van jr. Eppo van Oostwold en Eltjen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  jr. Edzard Grevinghe, zie IV-C.

2  juffrouw Etje Maria Grevinghe, zie IV-D.

3  juffer Aurelia Grevinghe, zie IV-E.

III-C  Jan Grevinghe ook genaamd Johan Grevinghe, zoon van Edzard Grevinghe (II-B), luitenant, is overleden voor woensdag 26 maart 1659.

Hij vormt de (jonge) Overijselse tak

Artikel Vinhuizen: Op 26 maart 1659 verzoeken Edzard Grevinghe en vrouw Elteke van Tongeren wed. Grevinghe, in overleg met de voogden der minderjarige kinderen, om vrij te mogen verkopen zekere heerd te Zandeweer.
Essensch loonregister nr. 8, fol.21: 1659, oktober 25. Goossen Jansen in de Ham verzoekt beleend te mogen worden ten profijte van juffer Elteke van Tongeren we. Grevinghe, voor haar zelf en als wettig voogdes van haar onmondige kinderen en "sulex ter praesentatie en met toedoen van haar oudste zoon jr. Everhard Joan van Grevinck"met het, volschuldige en hofhorige erve gud, Lambertinck c.a. carspel Ommen, buurschap Steygeven, zoals zij het van haar vader zaliger jr. Vincent van Tongeren aangeërfd heeft.<9> Id. fol.116,14 juni 1670. Vrouw Elteke van Tongeren, wed. Grevinck heeft haar zoon jr. Edzard Vrederich Grevinck het leen hof te Archum als onderpand gesteld.
id. fol. 134, 18 oktober 1671. Beleend jr. Edsard Frederik van Grevinck sub benefice inventarii sijns moeder Elteke van Tongeren wed. Grevinck met het gord Hoff te Archum, en transporteert dit aan jr. Willem ter Bruggen.

Hij trouwt (kerk) (procl. Groningen 14 december 1633) met Elteke van Tongeren, dochter van jr. Vincent van Tongeren en Swane ten Holte. Elteke is  nog in leven 14 juni 1670., is overleden voor zondag 18 oktober 1671.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Everhard Johan Grevinghe is geboren in leven 14 juni 1670 .<10>

2  Swane Maria Grevinghe is geboren in leven 1683. .<11>

3  Anna Helena Grevinghe is geboren in leven 1683. .<12>

Zij was gehuwd met Frans Rave. Frans is nog in leven 1683..

4  Lysebeth Sybilla Grevinghe is gedoopt op maandag 13 mei 1641 in Groningen.

5  jr. Edzard Frederik Grevinghe is gedoopt op zaterdag 6 december 1642 in Groningen, zie IV-F.

Generatie IV

(van 1639 tot 1713)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1639 en 1717. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (11x).

IV-A  Abel Grevinghe, zoon van Luirt Grevinghe (III-A) en Anna ten Holte, is geboren voor 1639.

Hij is in 1639 vaandrig, in 1646 capitein, als oudste zoon beleend met het Stegingegoed 1646, dat hij in 1666 verkocht.

Hij trouwt (kerk) in 1639 (procl.Groningen 5 oktober) met Rixte van Renssen, dochter van Harmen van Renssen en Bele. Zij was later gehuwd (2) met Michiel Wijncken.<13>

Van hen is een kind bekend:

1  Harmen Grevinghe, zie V-A.

 

 m  N.N. Grevinghe, zoon van Luirt Grevinghe (III-A) en Anna ten Holte.

Naar uit de kwartierstaat van zijn zoon blijkt, moet hij een zoon zijn van Luert en Anna ten Holte.
In de genealogie Crumminga wordt zijn voornaam niet genoemd: er staat alleen: Veronica, verheiratet an N. Greving, einem Adlichen aus Overijssel, doch de Overijsselsche Grevinghe's hebben geheel andere kwartieren.<14>

Hij was gehuwd met Veronica Crumminga, dochter van August Cirko Crumminga en Margaretha ten Holte.
 

Van hen is een kind bekend:

1  jr. Circa Rudolph Grevinghe is geboren in 1639, zie V-B.

IV-C  jr. Edzard Grevinghe, zoon van jr. Edzard Grevinghe (III-B) en Auke Huninga, wonende op Grevinga, is overleden voor vrijdag 17 maart 1713.

Hij is hoofdeling tot Leermens enz., lid van de Staten der Ommelanden.

Hij trouwt (kerk) voor 1672 met Anna Smedingh. Anna is geboren Zij is nog in leven 18 december 1717. .<15>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  jr. Edzard Grevinghe is geboren rond 1672, zie V-C.

2  Aurelia Johanna Grevinghe is geboren voor zaterdag 20 maart 1717.

IV-D  juffrouw Etje Maria Grevinghe,ook genaamd Ettesia Maria Grevingh en Ettjen Maria van Grevingh dochter van jr. Edzard Grevinghe (III-B) en Auke Huninga, 'dochter op Grevinghe tot Leermis'

Zij trouwt (kerk) in 1654 (procl. Groningen 21 januari; att. 7 februari) met jr. Hindrick Cannegieter. ook genaamd Henrik Cannegieter

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Cannegieter is gedoopt op zondag 7 maart 1655 in Groningen.

2  Eppe Niclaes Cannegieter is geboren in Groningen Nieuwe Ebbingestraat is gedoopt op donderdag 24 augustus 1656 in Groningen.

3  Eppe Niclaes Cannegieter is geboren in Groningen bij de A is gedoopt op maandag 27 oktober 1659 in Groningen.

4  Anna Maria Cannegieter is gedoopt op dinsdag 11 november 1670 in Groningen.

5  Sebo Reinolt Cannegieter is gedoopt op maandag 1 februari 1672 in Groningen.

IV-E  juffer Aurelia Grevinghe, dochter van jr. Edzard Grevinghe (III-B) en Auke Huninga.

Zij gaat in ondertrouw op woensdag 19 december 1657 in Groningen en trouwt met attestatie van 15 januari 1658 op donderdag 17 januari 1658 in Sappemeer met Regnier Stalbergen ook genaamd Regnier Stalbergh. Regnier was sergeant onder majoor Tammingha.

Op den 29 martij 1685 met attestatie van Groningen:
1. Vrouw Aurelia Elisabet Grevinge, weduwe Stalbergen (vertrocken wederom nae Groningen op maij 1687)

 

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Jeronimus Wilhelmus Stalbergen is gedoopt op zondag 1 december 1658 in Groningen A-kerk .

2  Edzart Stalbergen is gedoopt op donderdag 5 mei 1661 in Groningen.

3  Aurelia Stalbergen is gedoopt op zondag 4 juni 1662 in Groningen.
Zij trouwt (kerk) op dinsdag 19 juni 1703 in Groningen op 41-jarige leeftijd met Albartus Croes. Albartus is afkomstig uit Jemmingen (Dld.), is overleden rond vrijdag 9 juni 1752 in Groningen (= datum van registratie) , is begraven aldaar.
Van hen is een kind bekend:
1  Elardus is geboren in Groningen Oosterstraat, is gedoopt op vrijdag 9 april 1706 aldaar Grote Kerk

4  Edzert Stalbergen is geboren in Groningen bij de Bontebrug, is gedoopt op dinsdag 2 maart 1666 aldaar .

5  Mechelt Stalbergen is geboren in Groningen bij de Bontebrug, is gedoopt op dinsdag 2 maart 1666 aldaar .

6  Albertina Stalbergen is geboren in Groningen Nieuwe Poelestraat, is gedoopt op maandag 17 september 1668 aldaar Nieuwe Kerk.

7  Isebrant Stalbergen is geboren in Groningen aan de Ossemarkt, is gedoopt op maandag 29 juni 1671 aldaar .

8  Hermannus Stalbergen is geboren in Groningen Folkingestraat, is gedoopt op zondag 22 augustus 1677 aldaar .

IV-F  jr. Edzard Frederik Grevinghe, zoon van Jan Grevinghe (III-C) en Elteke van Tongeren, is gedoopt op zaterdag 6 december 1642 in Groningen, is overleden voor dinsdag 12 juni 1691 . Hij werd hoogstens 48 jaar, 6 maanden en 6 dagen.<16>

Hij is vaandrig in het regiment van Scheltinga.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 17 oktober 1686 in Dalfsen, trouwt (kerk) op donderdag 21 november 1686 in Wezepe op 43-jarige leeftijd met de 32-jarige Frederika Margriet van Hemert, dochter van Gijsbert van Hemert en Joanna Reinira van Coeverden. Frederika Margriet is geboren op donderdag 18 december 1653 in Deventer, is gedoopt op zaterdag 20 december 1653 aldaar, is overleden voor maandag 12 juni 1719 . Zij werd hoogstens 65 jaar, 5 maanden en 25 dagen.<17> Zij was eerder gehuwd (1) met jr. Willem Hendrik van Coeverden tot den Berg.<18>

Van hen is een kind bekend:

1  Frederika Johanna Grevinghe is geboren in 1689, is begraven op donderdag 25 oktober 1759 in Deventer in de Grote Kerk. Zij werd 70 jaar.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 11 februari 1713 in Deventer att. naar Olst 27 februari 1713, trouwt (kerk) in 1713 op 24-jarige leeftijd met de 39-jarige Adriaan Sloet tot Kerssenberg, zoon van Hetman Johan Sloet tot Kerssenberg en Reinira Adelaide van Hemert. Adriaan Sloet is geboren op zondag 7 januari 1674 in Deventer, is gedoopt op dinsdag 9 januari 1674 aldaar.

Generatie V

(van 1639 tot 1759)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1663 en 1716. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (3x).

V-A  Harmen Grevinghe, zoon van Abel Grevinghe (IV-A) en Rixte van Renssen, luitenant, is overleden voor zondag 4 november 1696.

Hij trouwt (kerk) in 1670 (procl.Groningen 5 febr.) met Johanna Alberda. Johanna is geboren in leven 28 mei 1706.

Zij is een zuster van Pabo Alberda.
III x 75, fol.50, Transportakte d.d. 4 november 1696 door Johanna Alberda, wed. Grevinck en haar dochter Helena Grevinck.
III x 84, fol. 219 verso. 8 mei 1706. Anna Elisabeth Alberda, wed. Bosné, Johganna Alberda, wed. Grevinghe, Elste Anna Alberda, wed. Wicheringe geven garantie voor Derk Alberda.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Helena Grevinghe is geboren in leven 14 december 1722 .<19>

2  Rixte Johanna Grevinghe is gedoopt op dinsdag 6 december 1672 in Groningen.

V-B  jr. Circo Rudolph Grevinghe ook genaamd Circa Rudolph Grevinck, zoon van N.N. Grevinghe (IV-B) en Veronica Crumminga, is geboren in 1639, is overleden op dinsdag 19 september 1719, is begraven in Zeerijp waar zijn rouwbord in de kerk hangt. Hij werd 80 jaar.

Klik voor vergroting    Het rouwbord in de kerk van Zeerijp
 

Hij woont op Eelsum (in Zeerijp) en Memminga (bij Weener, Oostfriesland).
Hij is jonker en hoofdeling in Zeerijp, Eesterrecht, 't Zandt, Leermens, Eenum en Vierburen.
Hij is lid van de Ommelander Staten, lid van de Staten-Generaal 1691, curator der Universiteit vanwege Ommelanden 1695,1696,1713 en 1714, komt voor als neef bij het huwelijkscontract van Edzard Grevinghe en Johanna Ulger (hij is echter verre achterneef).

Zijn kinderen zijn waarschijnlijk allen voor hem overleden. De borg Eelsum wordt tenminste door Helena de Sigers in qualite als gevolmachtigde van de erfgenamen van Circo Rudolph Grevinck, de baronnen en baronnessen van Scheffert ( met volmachten van 27 okt., 1719 en 9 febr. 1720), geruild met B. Coenders van Ludema tegen een heerd land "De roode schuire, een heerd land "De Pijnappel"en andere waarden in geld en goed.
 

Over de borg Eelsum:

Kadastraal  Zeerijp, 't Zandt Sectie E4, nr 732
Ontstaan  In 1407 wordt het huis voor het eerst vermeld.
Geschiedenis  Rond 1720 wordt de borg beschreven als huis met schathuis, hoven, grachten en singels en met rechten. Na 1750 bestaat alleen het schathuis nog.
Bewoners  Aydert van Eltismaheerd is de eerst genoemde bewoner. Rond 1520 is dit Doke Sickinge, van 1529 tot 1567 Johan ten Holte. Via vererving komt de heerd in 1670 aan Sirco Rudolf Grevinge die er woonde tot zijn dood in 1719. In 1730 is Margaretha Ripperda de bewoonster en in 1745 wordt het huis dat in eigendom is van mevrouw Wichers bewoond door de meier Ebel Roelfs.
Afgebroken Kort na 1745
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend


In III x fo.16 worden verschillende v. Scheffert's genoemd: Ferdinand Frans baron van Scheffert, heer van Esterwede, Krayenborgh en Memminga, en als cessie hebbende van enige mede-erfgenamen en als gevolmachtigde van Bartolt Roelf baron van Scheffert, Johan Michel baron van Scheffert, freulin Ida Maria Catharina baronesse van Scheffert, benevens juffer Helena de Sygers als gevolmachtigde van de gesamentlycke erfgenamen van wijlen C.R. Grevinck, heer van Eelsum en Memminga, bekennen schuldig te zijn aan syndicus Willem Cranssen 1500 gulden. Groningen 2% juni 1723.

Hij trouwt (kerk) in 1661 (procl. Groningen 15 juni, att. 30 juni) op 22-jarige leeftijd met Maximiliana Isabella barones von Scheffert, dochter van Wilhelm Reinhardt baron von Scheffert en Ida Juliana Crumminga.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Regina Veronica Grevinck is geboren op woensdag 7 februari 1663, is gedoopt op donderdag 8 februari 1663 in Groningen, is overleden op donderdag 1 juli 1717. Zij werd 54 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Het rouwbord in de kerk te Zeerijp vermeldt Regina Veronica als douairière barones von Scheffert, en negeert blijkbaar het tweede huwelijk.
Klik hier voor vergroting    Het rouwbord van Regina Veronica

Zij was gehuwd (1) met Harmen Alberts Hesse, zoon van Albert Harmens en Suzanna Martens. Harmen is geboren in 1656 in Weener, is overleden op maandag 19 februari 1714 in Hannover. Hij werd 58 jaar. <20> Hij was eerder gehuwd (1) met Ida Meckema Sluiter. Zij was gehuwd (2) met Wilhelm Horatius baron von Scheffert. <21> Hij is waarschijnlijk een neef (zijn zuster Franziska Bernhardine tr. Frans Freiherr von Lixfeld)

2  Margaretha Maria Henriette Grevinck is geboren op dinsdag 15 juli 1664, is gedoopt op donderdag 17 juli 1664 in Groningen, is overleden op vrijdag 22 januari 1700 (rouwbord Zeerijp). Zij werd 35 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

    Haar rouwbord (klik voor grotere afbeelding)

Zij trouwt (kerk) op donderdag 17 juli 1692 in Lellens op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige jr. Hillebrand Gruys van Lellens, zoon van Berent Gruys van Lellens en Cecilia Tamminga. Hillebrand, rigter van Bellingwolde, Blijham en Pekela, is gedoopt op donderdag 13 februari 1670 in Groningen, is overleden in juni 1731 in Oude Pekela (?). Hij werd 61 jaar en 4 maanden. Hij is hoofdeling in Loppersum en Wirdum. Hij was later gehuwd (2) met Ebella Margaretha Aldringa.<22> Hij was later gehuwd (3) met Maertje Derks.<23>

V-C  jr. Edzard Grevinghe, zoon van jr. Edzard Grevinghe (IV-C) en Anna Smedingh, is geboren rond 1672, is overleden op woensdag 11 oktober 1758 in op Grevinga . Hij werd ongeveer 86 jaar.<24> Hij is hoofdeling tot Leermens enz.

Hij trouwt (kerk) in 1713 (huw.contract 17 maart, verleden voor jonker/hoofdeling Circo Rudolph Grevinck op Eelsum en Memminga in Zeerijp, Eesterrecht, 't Zandt, Leermens, Eenum en Vierburen) (huwelijksgetuigen waren zijn zus Aurelia Johanna Grevinghe (zie IV-C.2), zijn moeder Anna Smedingh (zie IV-C), halfzuster Helena Meyer en halfbroeder Jan Ernst Meyer) op ongeveer 41-jarige leeftijd (1) met Meinardina Meyer, dochter van Georg Christiaan Meyer.

Van hen is een kind bekend:

1  jr. George Cirtco Christiaan Grevinghe, wonende in op Grevinga, is geboren rond 1716, is overleden op maandag 7 maart 1796 aldaar als laatste van zijn geslacht.. Hij werd ongeveer 80 jaar.

Hij was hoofdeling te Leermens, 't Zandt, Eenum, Zeerijp en Vierburen.
Hij stond ingeschreven als student te Groningen 31 oktober 1733.
Hij was vaandrig 30 mei 1744.

In een advertentie in de Ommelander Courant van 11 maart 1796 werd van het overlijden van hun neef kennis gegeven door G.C. Meyer en C. Meyer in de 4e graad half sibbe verwant: Laatstgenoemden moeten dus kinderen zijn van Jan Ernst Jan Meyer en kleinkinderen van Georg Christiaan en Assele Maria van Aswede.
Ook in de Groninger Courant van 11 maart 1796 stond de overlijdensadvertentie met de toevoeging..."waarvan bij dezen aan des overledens vrienden en bekenden kennis wordt gegeven, met verzoek dat we van brieven van rouwbeklag verschoond mogen blijven."

Hij trouwt (kerk) in 1717 (ondertrouwd op 19 maart 1717 te Groningen, Huwelijkscontract 20 maart) (huwelijksgetuigen waren zijn moeder Anna Smedingh (zie IV-C), zijn zus Aurelia Johanna Grevinghe (zie IV-C.2), Neef Circo Rudolph Gr. en zijn schoonmoeder Bouwina Clant) op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 39-jarige Johanna Arold(in)a Ulger, dochter van Gerrit Junius Ulger en Bouwina Clant. Johanna Arold(in)a is geboren rond 1678, is overleden op donderdag 27 november 1732 . Zij werd ongeveer 54 jaar.<25>

Zij testeert 3 november 1722 ten behoeve van haar man en nichten.<26>

    Kopie uit ondertrouwboek Groningen 1717

Hij trouwt (kerk) op zondag 19 februari 1736 in Leens op ongeveer 64-jarige leeftijd (3) met Freule Gratia Susanna Tjarda van Starkenborgh, dochter van Edzard Jacob van Starkenborgh en Anna Habina Lewe. Zij testeert 27 april 1767<27>

    Kopie huwelijksproclamatie


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 10 november 2009 en nadien aangevuld/gewijzigd met Haza-21 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  Wapenheraut 1913, blz.212

2)  Register Fetk 1556,nr.7Y en 1557 nr. 30

3)  Werken, uitg.door Rist.Gen. 3e serie,nr.27 en 28

4)  Inv. Farmsum regesten 532 en 54.3 en Register Feith 1595 nr.17 en 1614 nr. 24

5)  De Ned.Leeuw 1934, 360 en 361

6)  Reg. Feith 1638,nr.34

7)  Volgens bijlagen, overgelegd bij de deductie van Ditmar Grevinghe.

8)  Rechterl.archief Zwolle invent.nr.3.4. Transporten. Transportakte door de erfgenamen van Remmert Weyers, o.a. Luirt Grevinck en Anna ten Holte e.l. van een huis in de Camperstraat. 1613, jan.8. De Navorscher 1929 blz.184, Beklembrief d.d. 20 jan.7630 voor Luirt Creuinghe (lees: Grevinghe) en Anna tern Holte e.l. met Hans Spee, enz.

9)  In het rijksarchief in Overijssel

10)  A. van Dedem. Reg. van charters en bescheiden, berustende bij de Ver. van ov.regt en gesch. Kampen 3913

11)  A. van Dedem. Reg. van charters en bescheiden,berustende bij de Ver. van ov. regt en gesch. Kampen 3913.

12)  Zie bij A. van Dedem

13)  Zij trouwt (kerk) in 1655 (procl.Groningen 15 sept., att. 13 okt.) met Michiel.

14)  Stammtafeln einiger Ostfriesischer, Hannöverscher und Wesphälischer Familien von Möhlmann, Leer 1832

15)  III x 95 fol. 146 verso. Edzard v. Grevinck, medegecomm. raad der Ommelanden, compareert als lasthebber van zijn moeder Anna Smedingh. wed. Edzard v. Grevinck, die voor ¼ gerechtigd is in de nalatenschap van Harmannus Castelein, 18 dec. 1717.

16)  v.Doorninck,Geslachtk.aant.,blz.559

17)  zie bij v. Doorninck

18)  jr. Willem Hendrik van Coeverden tot den Berg. Willem Hendrik is overleden voor 1686.

19)  III x 100, fol. 113 verso. Verkoop door Hillena Grevinghe van een behuizing in de Oude Ebbingestr., hoek Butjesstr. Noordzijde

20)  Ostfries, Geslechterbuch I, blz. 237, geneal.Hesse II.

21)  O.G. Houtrouw, Ostfriesland, Aurich 1889-'91. 2 Bde. blz.230

22)  Hij trouwt (kerk) in 1701 met Ebella Margaretha.

23)  Hij trouwt (kerk) in 1726 met Maertje.

24)  Ned.jaarboeken dl.12,1758 blz.1179.

25)  Stadsrekeningen 1732. Lijrenten belegd 1726. Johanna Arnoldus Greving, oud 54 jaar, dr. van Gerrit Junius Ulger en Bouwina Clant beurt op 12 maart ƒ 72,-. Verder wordt betaald tot aan haar sterfdag ƒ 54,-. voor 8 maanden en 15 dagen.

26)  Inv.Tjarda van Starkenborgh,nr.106

27)  .Inv.Tiarda van Starkenborgh,nrs. 108 en 110.


Index

Alberda

Johanna (?-?) V-A.

Aldringa

Ebella Margaretha (?-?) V-B.2, *23.

Cannegieter

Anna Maria (1670-?) IV-D.4; Eppe Niclaes (1656-?) IV-D.2; Eppe Niclaes (1659-?) IV-D.3; Henrick (?-?) IV-D; Sebo Reinolt (1672-?) IV-D.5; Willem (1655-?) IV-D.1.

Circo Rudolph Gr.

Neef (?-?) V-C.

Clant

Bouwina (?-?) V-C.

Coeverden tot den Berg, van

Willem Hendrik (?-1686) IV-F, *18.

Coeverden, van

Joanna Reinira (?-?) IV-F.

Crumminga

August Cirko (?-?) IV-B; Ida Juliana (?-?) V-B; Veronica (?-?) IV-B.

Grevinck

Anna Willemina Theresa (1666-1684) II-B.3; Circa Rudolph (1639-1719) V-B; Horatius (1671-?) II-B.4; Margaretha Maria Henriette (1664-1700) V-B.2; Regina Veroncia (1663-1717) V-B.1.

Grevinghe

Abel (?-1618) II-A; Abel (1639-?) IV-A; Anna Helena (?-?) III-C.3; Aurelia (?-?) IV-E; Aurelia Johanna (1717-?) IV-C.2, V-C; Circa Rudolph (1639-1719) V-B; Edzard Frederik (1642-1691) IV-F; Edzard (?-?) II-B, III-B; Edzard (?-1713) IV-C; Edzard (1672-1758) V-C; Etje Maria (?-?) IV-D; Everhard Johan (?-?) III-C.1; Evert (?-1617) I.3; Frederika Johanna (1689-1759) IV-F.1; George Cirtco Christiaan (1716-1796) V-C.1; Harmen (?-1696) V-A; Helena (?-?) V-A.1; Jan (?-1659) III-C; Janette (?-?) II-B.1; Johan (?-1659) III-C; Luert (?-1588) I; Luert (1560-?) I.2; Luirt (?-?) III-A; Lysebeth Sybilla (1641-?) III-C.4; N.N. (?-?) I.4, IV-B; Rixte Johanna (1672-?) V-A.2; Swane Maria (?-?) III-C.2; Wytske (1638-?) II-B.5.

Helena Meyer

Halfzuster (?-?) V-C.

Hemert, van

Frederika Margriet (1653-1719) IV-F; Gijsbert (?-?) IV-F; Reinira Adelaide (?-?) IV-F.1.

Hesse

Harmen Alberts (1656-1714) V-B.1.

Holte, ten

Anna (?-?) III-A; Margaretha (?-?) IV-B; Swane (?-?) III-C; Writzer (?-?) III-A.

Huninga

Auke (?-?) III-B.

Jan Ernst Meyer

Halfbroeder (?-?) V-C.

Kerssenberg

Adriaan Sloet tot Kerssenberg (1674-?) IV-F.1.

Kerssenberg, tot

Hetman Johan Sloet (?-?) IV-F.1.

Lellens, van

Berent Gruys (?-?) V-B.2; Hillebrand Gruys (1670-1731) V-B.2.

Lewe

Anna Habina (?-?) V-C.

Meyer

Georg Christiaan (?-?) V-C; Meinardina (?-?) V-C.

Oostwold, van

Eppo (?-?) III-B.

Rave

Frans (?-?) III-C.3.

Renssen, van

Harmen (?-?) IV-A; Rixte (?-?) IV-A.

Rijcon

Jan (?-?) II-B.1.

Rijcou

Jan (?-?) II-B.1.

Scheffert, von

Maximiliana Isabella (?-?) V-B; Wilhelm Horatius (?-?) V-B.1; Wilhelm Reinhardt (?-?) V-B.

Sickinghe

N.N. (?-?) I.2.

Sigers, de

Elteke (?-?) III-A.

Sluiter

Ida Meckema (?-?) V-B.1, *21.

Smedingh

Anna (?-?) IV-C, V-C.

Stalbergen

Albertina (1668-?) IV-E.5; Azzrelia (1662-?) IV-E.3; Edzart (1641-?) IV-E.1; Edzert (1666-?) IV-E.4; Hermannus (1676-?) IV-E.6; Jeronimus Wilhelmus (1658-?) IV-E.2; Regnier (?-?) IV-E.

Stalbergh

Regnier (?-?) IV-E.

Starkenborgh, van

Edzard Jacob (?-?) V-C; Gratia Susanna Tjarda (?-?) V-C.

Tamminga

Cecilia (?-?) V-B.2.

Tongeren, van

Elteke (?-1671) III-C; Vincent (?-?) III-C.

Ulger

Gerrit Junius (?-?) V-C; Johanna Arold(in)a (1678-1732) V-C.

Westendorp

Georg (?-?) I.3.

Wijncken

Michiel (?-?) IV-A, *14.

zonder achternaam

Albert Harmens (?-?) V-B.1; Bele (?-?) IV-A; Eltjen (?-?) III-B; Maertje Derks (?-?) V-B.2, *24; N.N.Westendorp (?-?) I.3; Suzanna Martens (?-?) V-B.1; Ulger Ulger (?-?) I.4.

* verwijzing naar noot.

 


.

 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-01-2023