Fokke Christiaans Klein (1718-)en zijn nakomelingen


© 2011  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100921


Generatie I

(van 1718)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1759 en 1773. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Groningen (2x) en Drie Molendrift.

I  Fokke Christiaans Klein ook genoemd als Focco Christiaans, Focke Christiaans en Fokko Christian Klein, zoon van Christiaen Christophers en Dyna Fokkes, militair in het Staatse Leger, wonende o.m. in Groningen, is geboren aldaar aan de Folkingestraat, is gedoopt op dinsdag 19 juli 1718 aldaar .<1>

  Uniformen in het Staatse leger

 

Hij was korporaal in het regiment Lewe en diende onder majoor Gerrold Feytsma Gruis, die officier was in het regiment Nationalen nr. 2, bataljon A.  Dit regiment lag in:

1750. Harlingen

1751. s'-Hertogenbosch

1752. Doornik

1754. Ieperen

1756. Grave en Bergen op Zoom

1757. Grave, Zutphen en Breevoort

1758. Bergen op Zoom

1760. Hulst en Nijmegen.  

Het regiment wisselde frequent  van garnizoensplaats. Dat was heel normaal. Geboorten en/of huwelijken zullen waarschijnlijk in een of meer van bovengenoemde plaatsen hebben plaatsgevonden.

 

Er is een kleine complicatie. Jarenlang behoorde Gerrold Feitsma Gruis als officier tot bovengenoemd regiment, maar daarna diende hij bij de cavalerie om daarna rond 1749 als majoor in dienst te treden van het regiment Oranje Stad en Lande en Drenthe. Stel dat hij mogelijk eerder al diende bij dit regiment.

Dit regiment lag in:

1750. Geertruidenberg en Willemstad

1751. Bergen op Zoom

1753. Doornik

1756. Breda

1757. Zutphen, Breevoort, Willemstad, Heusden en Geertruidenberg

1760.Leeuwarden en Zutphen. 

 Bron: Vredesgarnizoenen 1715-1795 en 1815-1940 van H. Ringoir (Den Haag, 1980)

Mutaties als gevolg van deze verplaatsingen zijn o.m. te lezen uit de volgende nog gevonden aantekeningen:

Uit IJperen 24-4-1755 Fokko Christiaan Kleijn en Sibilla Omlo, ehel. beide met att. naar Groningen 4-11-1755. (IJperen is mogelijk Ieperen ofwel het tegenwoordige Ieper in België gezien het lidmatenboek van Namen, het zou[maar minder waarschijnlijk] ook Yperen een buurtschap in de buurt van Den Haag/Rijswijk kunnen zijn.)
Uit Groningen 30-3-1756 Focko Christiaans Kleijn, naar Nijmegen 6-5-1759.
Uit Groningen 23-9-1756 Sibilla Omlo, naar Nijmegen 6-5-1759.
Bron: NGV 61 MARNE 73 (P) De Marne, tijdschrift voor Noord-Groningen.
Lidmaten Gereformeerde Gemeente Namen (België) 1766, Regiment Lewe.
Focko Christian Klein en Sibilla Omlo, ehel.

Brabants Historich Informatie Centrum:
In het Nederd.Geref. doopboek 1753-1796 komen Fokko en Sibilla voor als getuige bij de doop van Sibilla Pieters op 7-2-1768 in Bergen op Zoom.
Ouders zijn: Jacob Pieters en Annegke Jans Liethuis. Hun religie is: NH
toegangsnr:8012 invent.nr:25.

Hij woonde op 27-10-1773 aan het Zuider Kerkhof in Groningen.
Leeuwarden: met attest van Dokkum 07-06-1776
Naar Hulst 25-03-1777
Uit: lidmatenregister van de hervormde kerk in Arum:
Van 1785 to 1790 Lidmaten Ned.Hervormde Kerk Arum (gem.Wonseradeel) Ze kwamen met attestatie vanuit Harlingen den 12 augustus 1785.

 

Fokke gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 4 februari 1747, trouwt (kerk) op dinsdag 7 februari 1747 in Groningen door ds. Rauwert. (1) met Grietjen Ariaens, dochter van Ariaan Luppes. Grietjen is afkomstig uit Groningen.<2>

Fokke trouwt (onbekend waar en wanneer), trouwt (kerk) voor 1755 (2) met Sybille Omlo ook genaamd Sibella Obeling, Savil Ommelo, Febel Ommelo, Sabil Ommelo, Sibille van Loo en Sibilla Omlo, dochter van Laurentius (Laurens) Omloo en Johanna Smets. Sybille is geboren rond 1724, is overleden in 1791 in Harlingen . Sybille werd ongeveer 67 jaar.<3>

Sibilla Omlo was op 07-02-1768 getuige bij de doop van Sibilla Pieters te Bergen op Zoom.

(Met dank aan Hans Omlo voor het beschikbaar stellen van gegevens over Sybille. Zie: www.omlo.net)

Van Fokke en Sybille zijn vijf kinderen bekend:

1  Trientje Fokkes Klein is overleden voor 1813.

Trientje trouwt (kerk) op zondag 28 mei 1797 in Harlingen (Grote Kerk) met Jouke Baukes de Boer.

2  Petronelle Klein is gedoopt op zondag 9 december 1759 in Groningen A-kerk.     Uit het doopboek

3  Geesjen Klein is geboren in Drie Molendrift, is gedoopt op vrijdag 26 april 1771 in Groningen (Martinikerk).

4  Christoffer (Christoffel) Fokkes Klein is geboren in 1773 in Groningen Zuiderkerkhof, is gedoopt op woensdag 27 oktober 1773 aldaar in de Nederlandsche Hervormde kerk (A-kerk), zie II.<4>

5.   Lodewijk Klein is geboren op woensdag 13 maart 1776 in Dokkum, is gedoopt op zondag 17 maart 1776 aldaar (doopgetuige was Aafje Geerts).


Generatie II

(van 1759 tot 1852)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1794 en 1816. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Harlingen (4x) en Bolsward.

II  Christoffer (Christoffel) Fokkes Klein ook genaamd Stoffel Klein en Christoffel Fokkes Klein, zoon van Fokke Christiaans Klein (I) en Sybille Omlo, uitdrager, winkelier, mattenmaker en arbeider, wonende in Harlingen, is geboren in 1773 in Groningen Zuiderkerkhof, is gedoopt op woensdag 27 oktober 1773 aldaar in de Nederlandsche Hervormde kerk (A-kerk), is overleden op donderdag 25 november 1852 in Harlingen . Christoffer werd 79 jaar.<5,6>

Doopinschrijving

Wat zijn beroep betreft: er zijn er een aantal. Genoemd worden: uitdrager in 1849, doodgraver en puistertreder (=orgeltrapper)1802-1807, mattemaker in 1822.

Hij woonde in Harlingen op het Groot Kerkhof in 1811, in zijn huis overleden Meinte Doekes, wonende te agter de Kerk 1811, in zijn huis overleden ook Joris Pieters 1811,

   
De omgeving waar Christoffel en zijn gezin vertoefde in Harlingen (Kerkpoortstraat) 

Christoffer wil zijn baan als doodgraver heel graag behouden.
De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde compareerde na voorafgegaan ontbod, ter vergadering den burger C. K.(= Christoffer Klein,N.) , Doodgraver, alhier, dewelke Scherpelijk gecorrigeerd Wierd, over ter Zaake hij, bij 't Vervaardigen van 't Graff, voor de Wijl:Moeder van Simon Jans de Haan, omtrent het Lijk van deszelfs Wijl:vader Jan Simons de Haan Zeer Slordig, en tot Groote ergernis, der nagebleven Zoon gehandelt had met Serieuse recommandatie, in t toekomende Sorgvuldiger te Zijn.
Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit 's Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, C. K. , en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teijema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; En zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra.

 Maandag den 21 Januarij 1799; De Raad der Gemeente van de Stad Harlingen ordrs vergadert zijnde, wierden voorts de beide Doodgraavers Adolph Pas en C. K. , op het Huis der gemeente ontbooden, en aan dezelve ernstig afgevraagd, of er geen mogelijkheid zijn zoude om de Lijken, welke gedurende de Sterke vorst, in het zoogenaamde Doodemanshuisje, waaren geplaatst, en daar als 't Waare opeengepakt Stonden, onder de aarde te bezorgen, en gehoord zijnde de redenen van de Doodgraavers voornd: waarom die Lijken niet hadden kunnen begraaven worden, is uit aanmerking der gefundeertheid van dien als meede uit Consideratie der hooge noodzaakelijkheid, egter dat die Lijken onder de aarde geschikt wierden, alzoo dezelve bij ontlaaten weer, zoo geene besmettinge althans een zeer bederfelijke Lugt zouden kunnen veroorzaaken bij den Raad goedgevonden, om aan de Doodgraavers bij haare betoonde bereidwilligheid ter faciliteering van der moeijelijk Werk, in het tegenwoordige Jaargetijde, Twee Stadsarbeiders, op Stads kosten toe te voegen, en is den Bouwmeester Jacobi gelast hier op ordre te Stellen.

De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders nog geleezen een request van de doodgraavers A. Pasz en C. K. Continueerende verzoek, dat Zij in de Wintertijd, Wanneer de grond Sterk ingevroosen Was, Zoo als thans Plaats vond, en Zij dus van het begraaven der Lijken, ongelijk veel meer moeite hadden, dan Wel op andere tijden van t Jaar, eenig meerder Salaris, of loon mogten genieten; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om het zelve Verzoek te overweegen en den Raad te dienen van Advijs en Consideratie, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers Bos en Wellinga.

Maandag den 22 Januarij 1798; Het gerechte ordrd:Vergadert zijnde, wierde geleezen een Request van C. K. , Burger hier ter Steede, zijnde van den navolgende Inhoud:

Aan den Gerechte der Stad Harlingen; Geeft met eenen Verschuldigden eerbied te kennen C. K. , Burger alhier ter steede dat den Supplnt:Vernoomen heeft, als dat Gerardus van Kempen aangesteld Zoude zijn, als Stads adsistent, en daar door koomen te vaceeren deszelfs post als doodgraver, de Supplnt:voormaals ook in Stads bedieninge als Bierdraager geweest zijnde dan om redenen, door UL. daar van ontzet is, welke mooglijk de Supplnt:wanneer alles wel inziende wel had kunnen voorkoomen; en ook wel beseft zijn pligt geweest was; Weshalven de Supplnt:zig door deesen ter Tafel van UWL Wendt, met zeer instantelijk Versoek ja tot groot mainctien van des Supplnts:huisgezin, dat er door UWL ten feveure van gem:Vacante post als doodgraaver op den Supplnt:mooge werden gedisponeert; en dat er duur UWL omtrent het voorgevallene voor deezen, wegens de Supplnt niet over mooge werden gedagt, maar in vergetelheid gesteld, belovende de Supplnt:zig van zijnen pligten te quiten en de ordres van UWL ofte derzelver opvolgers te obedieren en mainctineeren quo facto etc. C. K
   

Christoffer trouwt (kerk) op maandag 20 mei 1793 in Harlingen (1) met Saakje Pieters Schouwerwou ook genaamd Saakje Pieters en Saekjen, dochter van Pieter Lolckess Schouwerwou en Tietje Jelkedr..
(C. Fokkes K. van Harlingen, ende Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Lolkes, 4 may 1793. C. F. K. van Harlingen, en Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 maij 1793 Harlingen, en zijn getrouwd op den 20ste, met vertoonde attestatie)

Saakje is afkomstig uit Franeker, is gedoopt op woensdag 29 juni 1768 aldaar, is overleden op dinsdag 31 oktober 1809 in Harlingen stoarn "agter de kerk Wijk G nr. 33" te Harns. Saakje werd 41 jaar en 4 maanden.

Van Christoffer en Saakje zijn vier kinderen bekend:

1  Fokke Christoffels Klein is geboren op vrijdag 25 april 1794 in Harlingen, is gedoopt op zondag 11 mei 1794 aldaar (Grote Kerk), zie III-A.

2  Tietje Stoffels Klein is geboren op zaterdag 10 februari 1798 in Harlingen, is gedoopt op zondag 25 februari 1798 aldaar (Grote Kerk), zie III-B.

3  Sibilla Klein is geboren in 1801 in Harlingen, zie III-C.

4  Catharina Klein is geboren op zondag 21 december 1806 in Harlingen, is gedoopt op dinsdag 6 januari 1807 aldaar (Grote Kerk).

Christoffer trouwt op zondag 11 december 1814 in Bolsward (2) met Wikje Jans van Straten ook genaamd Wikje Jans van Straaten, dochter van Trijntje Jans. Wikje, arbeidster, wonende in Harlingen, is geboren in 1787 in Bolsward, is overleden op dinsdag 4 mei 1819 aldaar 'des nademiddags ten half een uur, in het huis met No 449, op het kerkhof staande'. Wikje werd 32 jaar.

 

Handtekening van Christoffel Klein(in 1814)

Wikje kon niet schrijven

Van Christoffer en Wikje is een kind bekend:

5  Trijntje Klein is geboren op zondag 17 maart 1816 in Bolsward, is overleden op woensdag 20 maart 1816 aldaar.

Christoffer trouwt op donderdag 31 januari 1839 in Harlingen (3) met Pierke Goverts, dochter van Hans Paulus Goverts en Elisabeth Gerrits Visser. Pierke, dienstmaagd, wonende in Harlingen, is geboren in 1809 in Workum, is overleden op zaterdag 30 mei 1846 in Harlingen. Pierke werd 37 jaar.<7>


Generatie III

(van 1794 tot 1849)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1818 en 1842. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Harlingen (15x) en Franeker (2x).

III-A  Fokke Christoffels Klein, zoon van Christoffer (Christoffel) Fokkes Klein (II) en Saakje Pieters Schouwerwou, bierbrouwersknecht, wonende in Harlingen en in Sint-Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 25 april 1794 in Harlingen, is gedoopt op zondag 11 mei 1794 aldaar (Grote Kerk), is overleden op vrijdag 8 juni 1849 aldaar ('s middags om vijf uur in het huis Wijk G. No 182). Fokke werd 55 jaar en 1 maand.

Fokke trouwt op zondag 22 maart 1818 in het Bildt (1) met Maartje Alberts van Buuren, dochter van Albert Dirks van Buuren en Houkje Jentjes. Maartje is geboren in 1797 in Sint-Jacobiparochie, is overleden op donderdag 28 december 1826 in Franeker. Maartje werd 29 jaar.<8>

Van Fokke en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Fokkes Klein is geboren in 1818 in Franeker, zie IV-A.

2  Saakje Fokkes Klein is geboren in 1824, is overleden op maandag 6 juli 1829 in Harlingen. Saakje werd 5 jaar.

Fokke trouwt op zondag 8 juli 1827 in Franeker (2) met Baukje Saakes de Jong ook genaamd Baukje Sakes de Jong. Baukje, wonende in Harlingen, is geboren op dinsdag 3 december 1799 in Holwerd, is overleden op woensdag 30 augustus 1854 in Harlingen (in het huis wijk G no.182). Baukje werd 54 jaar en 8 maanden.

Van Fokke en Baukje zijn acht kinderen bekend:

3  Sake Klein is geboren op donderdag 21 februari 1828 in Franeker, is overleden op dinsdag 26 februari 1828 aldaar.

4  Antje Klein is geboren op donderdag 12 maart 1829 in Harlingen, is overleden op donderdag 8 december 1831 aldaar (in huis wijk E no.210). Antje werd 2 jaar en 8 maanden.

5  Saakje Klein is geboren op dinsdag 15 februari 1831 in Harlingen, zie IV-B.

6  Antje Klein is geboren op zondag 5 mei 1833 in Harlingen, is overleden op dinsdag 26 mei 1835 aldaar. Antje werd 2 jaar.

7  Sake Klein is geboren op dinsdag 16 juni 1835 in Harlingen, zie IV-C.

8  Antje Klein is geboren op zondag 24 september 1837 in Harlingen, zie IV-D.

9  Ate Klein is geboren op zaterdag 3 augustus 1839 in Harlingen ('s morgens om vijf uur in het huis staande binnen Harlingen in wijk G nr. 182), zie IV-E.

10  Mintje Klein is geboren op vrijdag 11 maart 1842 in Harlingen, zie IV-F.

III-B  Tietje Stoffels Klein, dochter van Christoffer (Christoffel) Fokkes Klein (II) en Saakje Pieters Schouwerwou, werkster, is geboren op zaterdag 10 februari 1798 in Harlingen, is gedoopt op zondag 25 februari 1798 aldaar (Grote Kerk), is overleden op zaterdag 23 juli 1831 aldaar. Tietje werd 33 jaar en 5 maanden.

Tietje trouwt op donderdag 30 augustus 1827 in Harlingen , trouwt (kerk) (huwelijksafkondiging 19 en 26 aug 1827 Harlingen) met Jan Faber, zoon van Jan Douwes Faber en Gerritje Jans. Jan, werkman, wonende in Harlingen, is geboren in 1801 aldaar.<9>

Van Jan en Tietje is een kind bekend:

1  Gerritje Faber is geboren op woensdag 3 september 1828 in Harlingen, zie IV-G.

III-C  Sibilla Klein, dochter van Christoffer (Christoffel) Fokkes Klein (II) en Saakje Pieters Schouwerwou, is geboren in 1801 in Harlingen, is overleden op vrijdag 18 april 1845 aldaar. Sibilla werd 44 jaar.

Sibilla trouwt op zondag 29 september 1822 in Harlingen 'des voormiddags ten elf uren' met Hendrik Nielsen, zoon van Johannes Nielsen en Johanna Rintjes. Hendrik, werkman en balkvlotter, wonende in Harlingen, is geboren in 1798 aldaar, is overleden op zondag 13 juni 1858 aldaar. Hendrik werd 60 jaar.<10>

wonende in Wijk G no.285

Van Hendrik en Sibilla zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Nielsen is geboren op vrijdag 21 maart 1823 in Harlingen, zie IV-H.

2  Christoffel Nielsen is geboren op woensdag 17 augustus 1825 in Harlingen, is overleden op zondag 26 januari 1840 aldaar. Christoffel werd 14 jaar en 5 maanden.

3  Saakje Nielsen is geboren op donderdag 22 mei 1828 in Harlingen, is overleden op maandag 21 juli 1828 aldaar. Saakje werd 1 maand.

4  Johannes Nielsen is geboren op maandag 16 november 1829 in Harlingen.

5  Saakje Nielsen is geboren op woensdag 19 maart 1834 in Harlingen, is overleden op vrijdag 29 april 1853 aldaar. Saakje werd 19 jaar en 1 maand.

6  Fokke Nielsen is geboren op donderdag 25 mei 1837 in Harlingen, is overleden op maandag 25 mei 1863 in Franeker. Fokke werd 26 jaar.

Fokke trouwt op zondag 22 februari 1863 in Franeker met Sijke Schuitmaker.<11>

7  Tietje Nielsen is geboren op woensdag 17 februari 1841 in Harlingen, is overleden op zaterdag 29 oktober 1842 aldaar. Tietje werd 1 jaar en 8 maanden.


Generatie IV

(van 1818 tot 1920)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 53 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1848 en 1892. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Harlingen (35x), Dronrijp (5x), Menaldumadeel (3x), Franeker (3x), Oosterlittens (2x), Sneek, Oldemarkt en Groningen.

IV-A  Albert Fokkes Klein, zoon van Fokke Christoffels Klein (III-A) en Maartje Alberts van Buuren, timmerman, wonende in Oosterlittens, is geboren in 1818 in Franeker, is overleden op zaterdag 17 december 1853 aldaar. Albert werd 35 jaar.

Albert trouwt op zondag 17 juli 1842 in Franeker (1) met IJtje Johannes Kuurstra, dochter van Johannes Baukes Kuurstra en Klaske Jorrits Dijkstra. IJtje, naaister, is geboren op zondag 21 januari 1821 in Franeker, is overleden op maandag 13 mei 1844 in Harlingen. IJtje werd 23 jaar en 3 maanden.<12>

Albert trouwt op zaterdag 7 november 1846 in Maarderadeel (2) met Geertje Baukes Hoogterp ook genaamd Geertje Baukes Hooiterp, dochter van Bauke Durks Hoogterp en Jeltje Sjoerds Boersma. Geertje, stroohoedtjemaakster, wonende in Winsum en in Oosterlittens, is geboren in 1827 in Oostrum, is overleden op vrijdag 24 januari 1862 in Oosterlittens. Geertje werd 35 jaar.<13>

Van Albert en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Fokke Klein is geboren op donderdag 27 januari 1848 in Oosterlittens, is overleden op zaterdag 1 april 1848 aldaar. Fokke werd 2 maanden.

2  Fokke Klein is geboren op zaterdag 24 maart 1849 in Oosterlittens, is overleden op woensdag 7 juni 1854 aldaar. Fokke werd 5 jaar en 2 maanden.

3  Bauke Klein is geboren op vrijdag 3 juni 1853 in Harlingen (de aangifte gebeurde door chirurgijn/vroedmeester Jan Hendrik Ansingh uit Harlingen), is overleden op dinsdag 1 juni 1869 aldaar. Bauke werd 15 jaar en 11 maanden.

IV-B  Saakje Klein, dochter van Fokke Christoffels Klein (III-A) en Baukje Saakes de Jong, is geboren op dinsdag 15 februari 1831 in Harlingen, is overleden op dinsdag 15 november 1910 aldaar. Saakje werd 79 jaar en 9 maanden.

Saakje trouwt op donderdag 19 januari 1860 in Harlingen met Jan van der Molen, zoon van Antje van der Molen. Jan, kleermaker, is geboren op donderdag 21 oktober 1830 in Leeuwarden (aangifte door vroedvrouw Maijke van der Kooij, 44 jaar), is overleden op zaterdag 21 december 1895 in Harlingen. Jan werd 65 jaar en 2 maanden.<14>

Van Jan en Saakje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan van der Molen is geboren op zaterdag 21 juni 1862 in Harlingen.

2  Fokke van der Molen is geboren op woensdag 14 oktober 1863 in Harlingen, is overleden op dinsdag 9 augustus 1864 aldaar. Fokke werd 9 maanden.

3  Fokke van der Molen is geboren op vrijdag 28 april 1865 in Harlingen, is overleden op zaterdag 21 februari 1942, is begraven aldaar. Fokke werd 76 jaar en 9 maanden.

Fokke trouwt op donderdag 23 juli 1896 in Harlingen met Afina Catriena Friso, dochter van Pieter Friso en Foektje Dijkstra. Afina is geboren op maandag 4 mei 1874 in Grijpskerk (Gr.), is overleden in augustus 1939, is begraven in Harlingen. Afina werd 65 jaar en 3 maanden.<15>

4  Sake van der Molen is geboren op vrijdag 28 september 1866 in Harlingen, is overleden op zondag 24 maart 1867 aldaar. Sake werd 5 maanden.

5  Sake van der Molen is geboren op maandag 30 oktober 1871 in Harlingen, is overleden op donderdag 22 september 1881 aldaar. Sake werd 9 jaar en 10 maanden.

IV-C  Sake Klein, zoon van Fokke Christoffels Klein (III-A) en Baukje Saakes de Jong, is geboren op dinsdag 16 juni 1835 in Harlingen, is overleden op donderdag 28 augustus 1902 aldaar. Sake werd 67 jaar en 2 maanden.

Portretten van Sake en Grietje

   

 

Sake trouwt op donderdag 18 augustus 1859 in Harlingen met Grietje Sijbrens Anema, dochter van Sybren Tjeerds Anema en Aafke Gerkes van Riesen. Grietje is geboren op zaterdag 13 april 1839 in Midlum, is overleden op donderdag 28 december 1905 in Harlingen. Grietje werd 66 jaar en 8 maanden.<16>

Van Sake en Grietje zijn tien kinderen bekend:

1  Fokke Klein ook genaamd Focke S.Klein, koffie- en theehandelaar, laatstelijk wonende in Den Dolder, is geboren op vrijdag 15 augustus 1862, is overleden op zondag 4 oktober 1931 aldaar, is begraven aldaar Begraafplaats Het Stille Hofje, vak B nr. 42. Hij was ongehuwd. Hij was op 19 april 1898 in Leeuwarden getuige bij het huwelijk van zijn broer Siebren met Trijntje W.C. van Munster.

De naam Focke S. Klein komt in 1915/1917 voor in het telefoonboek op het adres Voorstraat 85, met telefoonnummer 27, met de beroepsaanduiding 'theehandel'.
(Kranten)bericht in november1941 Banketbakkerij Janzen Brouwersstraat welke bij het bombardement grotendeels verwoest werd, werd tijdelijk ondergebracht in de theewinkel van de heer F.S. Klein Voorstraat 85.

Het pand komt voor op de rijksmonumentenlijst met de kwalificaties:
Type object Bouwkunst; woonhuis
Trefwoorden  Woonhuis(oorspronkelijke functie)
Dateringen  1500 t/m 1949 (Nieuwe tijd)
Juridische status  rijksmonument
Cultuurhistorische waarde: zeer hoge waarde
Kenmerkendheid  nationaal
Zichtbaar  ja
Plaats  Harlingen
Eenvoudig pand onder zadeldak. Schoorsteen boven voorste dakschild; rechte kroonlijst met bloklijst.

- In de bijvoegsels tot de St.Ct nr 24 zijn opgenomen de statuten of wijzigingen in de statuten van: Theehandel voorheen Focke S. Klein te Utrecht.[Het Vaderland 1930_02_05_0_14]

 


Behalve in Harlingen had hij had ook vestigingen in Deventer, Utrecht in Amsterdam en in Den Helder.

Fotogegevens: Focke S Klein Theehandel Koffiebranderij (omstreeks 1930) aan de Hofstraat in Deventer.
Het opschrift op de linker deur vermeldt Utrecht en Harlingen. Op de rechter deur Amsterdam en Den Helder. In de etalage reclame voor Van Houten Cacao, blikken Rona cacao en rechts Osinga Tabak en een plaat van Ascana met een Indianenkop.

 

2  Aafke Klein is geboren op maandag 18 april 1864 in Harlingen, is overleden op vrijdag 18 december 1936 aldaar. Aafke werd 72 jaar en 8 maanden. Ongehuwd.

3  Baukje Klein is geboren op maandag 26 maart 1866 in Harlingen, is overleden op woensdag 29 maart 1939 in Utrecht. Baukje werd 73 jaar. Ongehuwd overleden.

4  Siebren Klein is geboren op zaterdag 27 juli 1867 in Harlingen, zie V-A.

5  Ate Klein is geboren op zaterdag 14 augustus 1869 in Harlingen, zie V-B.

6  Maaike Klein, wonende in Den Dolder, is geboren op donderdag 8 juni 1871 in Harlingen, is overleden op vrijdag 2 april 1943 in Zeist, is begraven in Den Dolder Begraafplaats Het Stille Hofje, vak B nr. 44. Maaike werd 71 jaar en 9 maanden.

Zij is ongehuwd overleden. Zij woonde op het adres Paduaweg 5 in Den Dolder.

7  Tjeerd Klein is geboren op zondag 23 februari 1873 in Harlingen.

Hij was op 19 april 1898 in Leeuwarden getuige bij het huwelijk van zijn broer Siebren met Trijntje W.C. van Munster.

8  Saakje Klein is geboren op donderdag 29 oktober 1874 in Harlingen (in wijk G no.182).

- "Ingekomen en vertrokken personen Harlingen 1851-1919" :
Saakje Klein:
Vertrokken naar Zuid Afrika 30 augustus 1909

9  Tjitske (Titia) Klein is geboren op zaterdag 9 september 1876 in Harlingen, is overleden op zaterdag 11 december 1948 in Ede. Tjitske werd 72 jaar en 3 maanden.

Tjitske trouwt op woensdag 20 mei 1908 in Utrecht met Pieter Jan Christoffel (Piet) Klaarhamer, zoon van Pieter Johannes Christoffel Klaarhamer en Johanna Maria Amons. Pieter, architekt en meubelmaker, wonende in Utrecht, is geboren op zondag 27 december 1874 in Zwiep (Gld.) (bij Lochem), is overleden in 1954 in Ede. Pieter werd 80 jaar.<17>

Opleiding:  Ambachtsschool Middelburg/1886-1891;Kunstindustrieel onderwijs Utrecht/1893-1898.
Nevenfuncties: Ambachtsschool Utrecht/onderdirecteur/1900-1901;Ambachtsschool Utrecht/docent materialenkennis en vormtekenen/1901-1903;Niets Zonder Arbeid/oprichter/;Bouwvereniging Buiten Thuis/oprichter/1919
In 1907 ontwierp Klaarhamer de belettering van de etalageruit van de theehandel Focke S. Klein in Deventer.

10  Grietje Klein is geboren op vrijdag 15 oktober 1880 in Harlingen.

Grietje trouwt op woensdag 27 april 1910 in Utrecht (Huwelijk bij volmacht) met Aalbertus Hendrik Kooyker, zoon van Gerardus Cornelis Kooyker en Gerdina Hendrika Elisabeth van der Veen. Aalbertus is geboren in 1874 in Amsterdam, is overleden op zondag 21 april 1946 in Utrecht. Aalbertus werd 72 jaar.<18>

IV-D  Antje Klein, dochter van Fokke Christoffels Klein (III-A) en Baukje Saakes de Jong, is geboren op zondag 24 september 1837 in Harlingen.

Antje trouwt op zondag 24 mei 1863 in Franeker met Pieter van Smeden, zoon van Douwe Baukes van Smeden en Swopke Pieters van der Wal. Pieter is geboren op donderdag 13 juni 1833 in Franeker, is overleden op vrijdag 31 maart 1865 aldaar. Pieter werd 31 jaar en 9 maanden.<19>

Van Pieter en Antje is een kind bekend:

1  Baukje van Smeden is geboren op dinsdag 17 mei 1864 in Franeker, is overleden op donderdag 24 november 1864 in Franeker, 6 maanden oud.

IV-E  Ate Klein, zoon van Fokke Christoffels Klein (III-A) en Baukje Saakes de Jong, schipper, turfschipper, winkelier en zeeman, wonende in Harlingen, is geboren op zaterdag 3 augustus 1839 aldaar ('s morgens om vijf uur in het huis staande binnen Harlingen in wijk G nr. 182), is overleden op woensdag 21 januari 1920 in Amsterdam. Ate werd 80 jaar en 5 maanden.

Ate verhuisde rond 1890 naar Amsterdam.

    Ate's handtekening in 1869

Ate trouwt op donderdag 11 februari 1864 in Wonseradeel (1) met Joukjen (Joukje) Sikkes Horjus ook genaamd Jaukje Horjus en Joukje Horjus, dochter van Sikke Klazes Horjus en Lyske Wierds Wiersma. Joukjen, dienstmeid, wonende in Makkum, is geboren in 1844 in Heeg (bij overlijden Makkum als geb.plaats genoemd), is overleden op zondag 8 april 1883 in Harlingen in woning wijk E.. Joukjen werd 39 jaar.<20>

Van Ate en Joukjen zijn elf kinderen bekend:

1  Elisabeth Klein is geboren op donderdag 26 januari 1865 in Harlingen, is overleden op zaterdag 23 juni 1923 in Den Dolder. Elisabeth werd 58 jaar en 4 maanden.

Elisabeth trouwt op donderdag 1 augustus 1895 in Amsterdam met Jentje Ebes, zoon van Hendrik Ebes en Janke van Glinstra. Jentje, werkman, wonende in Hilversum, is geboren in 1864 in Harlingen, is overleden op zaterdag 9 juni 1923 in Zeist. Jentje werd 59 jaar.<21>

2  Baukje Klein is geboren op zondag 12 augustus 1866 in Harlingen, is overleden op maandag 3 februari 1868 aldaar. Baukje werd 1 jaar en 5 maanden.

3  Baukje Klein is geboren op zaterdag 6 juni 1868 in Harlingen; ws. jong overleden.

4  Fokke Klein is geboren op zondag 1 augustus 1869 in Harlingen (in een vaartuig in de Bommelhaven), zie V-C.

5  Trientje Klein is geboren op woensdag 26 juli 1871 in Oldemarkt, is overleden op woensdag 18 juni 1952 in Groningen. Trientje werd 80 jaar en 10 maanden.


Trientje trouwt op donderdag 4 mei 1899 in Groningen met
Hemmo Jan Muntingh, zoon van Gerhard Cornelius Muntingh en Trientje Jans Wever. Hemmo, bakker en wisselloper, is geboren op donderdag 25 maart 1869 in Nieuwolda, is overleden op dinsdag 24 december 1929 in Groningen. Hemmo werd 60 jaar en 8 maanden.<22> Hij was broodbakker aan de Barestraat 44 in Groningen.

Trientje op latere leeftijd(collectie Joke Huisman)

    Van Hemmo en Trientje zijn zes kinderen bekend:

        1  ds. Gerhard Cornelius Muntingh is geboren op woensdag 28 februari 1900 in Groningen,boekhouder en predikant geref.kerk Middelharnis, wonende in Delft, is geboren op woensdag 28 februari 1900 in Groningen, is overleden op donderdag 24 november 1966, is begraven in Middelharnis. Gerhard werd 66 jaar en 8 maanden. Gerhard Cornelius Muntingh verhuist op 28-10-1931 met vrouw en dochter van Delft naar Amsterdam. Studeert dan theologie.
Hij wordt op 02-05-1948 beroepen in Bergentheim als gereformeerd predikant en vertrekt op 17-05-1953 waarna hij intrede doet in Middelharnis op 31-05-1953. Hij gaat met emeritaat op 28-02-1965.
Gerhard trouwt op donderdag 9 april 1925 in Groningen (huwelijksgetuigen waren Geert Muntingh  en Adrianus Ritburg) (1) met Johanna Maria Cornelia Ritburg, dochter van Albert Ritburg en Kornelia Piel. Johanna, wonende in Groningen, is geboren in 1902 in Amsterdam, is overleden op donderdag 4 april 1935 aldaar. Johanna werd 33 jaar.
Van Gerhard en Johanna is een kind bekend:
        1  Cornelia Trijntje Muntingh is geboren op zondag 23 mei 1926.
Gerhard trouwt op zondag 21 februari 1937 (2) met
Trijntje Cornelia Alida Offringa. Trijntje is geboren op dinsdag 22 januari 1907, is overleden op zondag 3 augustus 1997, is begraven in Middelharnis (nieuw). Trijntje werd 90 jaar en 6 maanden. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren.  

        2  Ate Muntingh, onderwijzer, is geboren op zaterdag 23 maart 1901 in Groningen, is overleden op woensdag 6 december 1978. Ate werd 77 jaar en 8 maanden. Ate trouwt op donderdag 28 mei 1925 in Wildervank (huwelijksgetuigen             waren Abraham de Wit en Geert Muntingh ) met Hillechina de Wit, dochter van Frans de Wit en Gepke Ritzes. Hillechina is geboren op donderdag 9 januari 1902 in Wildervank.

        3  Geert Muntingh, handelsreiziger en winkelbediende, is geboren op zondag 30 augustus 1903 in Groningen, is overleden op maandag 19 maart 1984. Geert werd 80 jaar en 6 maanden.Geert trouwt op donderdag 28 maart 1929 in Groningen (huwelijksgetuigen waren Gerhard Cornelius Muntingh (zie VI-F) en Frederik Witteveen) met Annegien Witteveen, dochter van Oene Witteveen en Annegien Cleij. Annegien is geboren op zondag 25 maart 1906 in Groningen.

        4  Joukje Muntingh is geboren op zondag 13 mei 1906 in Groningen. Joukje trouwt op donderdag 24 april 1930 in Groningen (huwelijksgetuigen waren Gerhard Cornelius Muntingh (zie VI-F) en Albert Jan Boersma) met Kornelis Boersma, zoon van Sake Kornelis Boersma en Wijtske Rijpma. Kornelis, boekhouder, is geboren in 1904 in Arum.

        5  Elsien Muntingh is geboren op zaterdag 23 november 1907 in Groningen, is overleden op vrijdag 8 mei 1970, is begraven aldaar Selwerderhof. Elsien werd 62 jaar en 5 maanden. Elsien trouwt op donderdag 11 mei 1933 in Groningen (huwelijksgetuigen waren Ate Muntingh  en Kornelis Boersma)  met Albert Jan Kloeze, zoon van Jan Kloeze en Lammigje van der Kuijlen. Albert, onderwijzer, is geboren op zaterdag 22 juni 1907 in Diever, is overleden op maandag 7 december 1998, is begraven in Groningen Selwerderhof. Albert werd 91 jaar en 5 maanden.

        6  Fokke Muntingh, onderwijzer, wonende in Bierum, is geboren op maandag 17 april 1911 in Groningen, is overleden op maandag 27 maart 1978. Fokke werd 66 jaar en 11 maanden.
    Fokke trouwt op vrijdag 14 mei 1937 in Midwolda (huwelijksgetuige was
Ate Muntingh)  (is gescheiden op maandag 12 juni 1972) met Etelka Görcs, dochter van István Görcs en Maria Mészáras. Etelka is geboren in 1913 in Budapest.

 

6  Baukje Klein, huishoudster, is geboren op woensdag 3 september 1873 in Harlingen, is overleden op zaterdag 13 april 1918 in Veldwijk. Baukje werd 44 jaar en 7 maanden.

Baukje is als kind opgevoed door pake Sikke Klazes Horjus en beppe Bettje te Makkum. Op 31-01-1893 is ze vertrokken naar Amsterdam. Daar was ze jarenlang huishoudster bij Prof. D.P.D. Fabius, in 1880 hoogleraar in de rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij schreef diverse belangrijke geschriften op historisch, rechtskundig, sociaal, theologisch en staatkundig gebied. In 1890 werd Fabius benoemd tot rector-magnificus.van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

7  Antje Klein is geboren op maandag 13 december 1875 in Harlingen, is overleden op zaterdag 18 december 1880 aldaar (in het schip "de twee Gebroeders"). Antje werd 5 jaar.

8  Sikke Klein is geboren op maandag 31 december 1877 in Harlingen, zie V-D.

9  Saakje Klein is geboren op woensdag 14 januari 1880 in Harlingen, is overleden op dinsdag 27 juli 1971 in Amsterdam. Saakje werd 91 jaar en 6 maanden.

Saakje trouwt op donderdag 11 februari 1904 in Amsterdam met Okke Belksma. Okke, werkman, is geboren in 1881 in Franeker.<23,24>

10  Antje Klein is geboren op zaterdag 23 december 1882 in Harlingen, is overleden op woensdag 21 maart 1883 aldaar. Antje werd 2 maanden.

11  Antje Klein is geboren op vrijdag 23 maart 1883, is overleden op maandag 21 mei 1883. Antje werd 1 maand.

Ate trouwt op donderdag 8 mei 1884 in Harlingen (2) met Aukje van der Werf, dochter van Jitze Aants van der Werf en Aukje Wiebes Wagenaar. Aukje, dienstbode, wonende in Harlingen, is geboren op maandag 13 november 1848 in Makkum, is overleden op zaterdag 3 september 1921 in Amsterdam. Aukje werd 72 jaar en 9 maanden.<25>

Aukje was eerder gehuwd (1) met Dirk Steinfort.<26,27>

Van Ate en Aukje zijn vijf kinderen bekend:

12  Aukje Klein is geboren op zondag 8 februari 1885 in Harlingen.

13  Sake Klein, aardappelkoopman, wonende in Amsterdam, is geboren op donderdag 10 juni 1886 in Harlingen.

14  Jitze Klein is geboren op zondag 5 februari 1888 in Harlingen (tweeling), is overleden op woensdag 11 juli 1888 in Nijmegen. Jitze werd 5 maanden.

15  Grietje Klein is geboren op zondag 5 februari 1888 in Harlingen (tweeling).

16  Jitze Klein is geboren op zaterdag 30 juli 1892 in Sneek (aan boord).

Jitze trouwt op donderdag 24 januari 1918 in Amsterdam met Christina Hendrika Laagwater, dochter van Samuel Barend Laagwater en Christina Hendrika Albers. Christina is geboren in 1897 in Amsterdam.<28>

IV-F  Mintje Klein, dochter van Fokke Christoffels Klein (III-A) en Baukje Saakes de Jong, wonende in Dronrijp, is geboren op vrijdag 11 maart 1842 in Harlingen, is overleden op zondag 22 juli 1917 in Menaldumadeel. Mintje werd 75 jaar en 4 maanden.

Mintje trouwt op zondag 8 november 1863 in Franeker met Andries Gerrits Wierdsma, zoon van Gerrijt Foppes Wierdsma en Gatske Oeges van der Veen. Andries, schipper, wonende in Dronrijp, is geboren in 1835 in Menaldumadeel, is overleden op maandag 9 september 1912 in Emmen. Andries werd 77 jaar.

Van Andries en Mintje zijn elf kinderen bekend:

1  Baukje Wierdsma is geboren op zaterdag 9 april 1864 in Franeker, is overleden op maandag 7 juli 1919 in Harlingen. Baukje werd 55 jaar en 2 maanden.

Baukje trouwt op donderdag 8 januari 1885 in Menaldumadeel met Klaas Hanzes Boersma, zoon van Hans Jans Boersma en Aaltje Jans de Jong. Klaas is geboren in 1863 in Bergum.<29>

2  Gatske Wierdsma is geboren op vrijdag 18 mei 1866 in Franeker.

Gatske trouwt op donderdag 24 mei 1888 in Menaldumadeel met Molle van der Werf, zoon van Pieter Minnes van der Werf en Wytske Hendriks Hatto. Molle is geboren in 1866 in Kooten.<30>

3  Saakje Wierdsma is geboren op woensdag 18 november 1868 in Dronrijp, is overleden op zondag 2 november 1873 aldaar. Saakje werd 4 jaar en 11 maanden.

4  Gerrit Wierdsma is geboren op donderdag 25 november 1869 in Menaldumadeel.

Gerrit trouwt op donderdag 26 januari 1893 in Menaldumadeel met Geertje van der Woude, dochter van Bouwe van der Woude en Gepke Hoekstra. Geertje is geboren in 1875 in Dokkum.<31>

5  Antje Wierdsma is geboren op dinsdag 30 juli 1872 in Menaldumadeel.

Antje trouwt op donderdag 11 februari 1892 in Menaldumadeel met Hessel Hendriksma, zoon van Tjeerd Hendriksma en Aaltje de Jong. Hessel is geboren in 1870 in Woudsend.<32>

6  Dieuwke Wierdsma is geboren in 1873 in Groningen.

Dieuwke trouwt op donderdag 30 november 1893 in Menaldumadeel met Jan Duisterwinkel, zoon van Ekke Tjeerds Duisterwinkel en Boukje Jans Dam. Jan is geboren in 1854 in Zoutkamp.<33>

7  Foppe Wierdsma is geboren op donderdag 13 april 1876 in Dronrijp, is overleden op dinsdag 15 augustus 1876 in Steenwijkerwold. Foppe werd 4 maanden.

8  Foppe Wierdsma is geboren op woensdag 16 mei 1877 in Dronrijp, is overleden op zondag 10 juni 1877 aldaar.

9  Saakje Wierdsma is geboren op donderdag 22 mei 1879 in Dronrijp, is overleden op zaterdag 21 juni 1879 in Nieuw Buinen.

10  Foppe Wierdsma is geboren op dinsdag 14 september 1880 in Dronrijp, is overleden op woensdag 2 februari 1881 aldaar. Foppe werd 4 maanden.

11  Foppe Wierdsma is geboren op zaterdag 24 november 1883 in Menaldumadeel.

IV-G  Gerritje Faber, dochter van Jan Faber (III-B) en Tietje Stoffels Klein, is geboren op woensdag 3 september 1828 in Harlingen.

Gerritje trouwt op vrijdag 25 juli 1862 in den Helder met Johan George Krul, zoon van Johan George Krul en Johanna Singenet. Johan, matroos bij de marine, is geboren in 1839 in 's-gravenhage.<34>

Van Gerritje is een kind bekend:

1  Bote Faber is geboren op zaterdag 7 februari 1852 in Harlingen (Kind erkend door de moeder d.d. 9 november 1865 te Den Helder ).

IV-H  Johanna Nielsen, dochter van Hendrik Nielsen (III-C) en Sibilla Klein, is geboren op vrijdag 21 maart 1823 in Harlingen, is overleden op dinsdag 7 december 1869 in Barradeel. Johanna werd 46 jaar en 8 maanden.

Johanna trouwt op donderdag 24 juli 1845 in Harlingen (met legitimatie van een kind) met Cornelis Jans Monsma, zoon van Jan Monsma en Aafke Lieuwes Blom. Cornelis, schippersknecht en houtvlotter, is geboren op woensdag 9 juni 1819 in Harlingen (de geboortedatum volgens verklaring onder ede bij zijn huwelijk), is overleden op zondag 13 oktober 1895 aldaar. Cornelis werd 76 jaar en 4 maanden.<35>

Cornelis was later gehuwd (2) met Grietje Blavier.<36..39>

Van Cornelis en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Monsma is geboren op zaterdag 8 april 1848 in Harlingen.

2  Jan Monsma is geboren op woensdag 27 februari 1850 in Harlingen (tweeling).

3  Aafke Monsma is geboren op woensdag 27 februari 1850 in Harlingen (tweeling).

4  Saakje Monsma is geboren op zondag 28 augustus 1853 in Harlingen.

5  Sibilla Monsma is geboren op zaterdag 25 juli 1857 in Harlingen.

6  Jantje Monsma is geboren op zaterdag 28 juli 1860 in Harlingen.


Generatie V

(van 1848 tot 1971)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1893 en 1909. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Harlingen (10x) en Amsterdam (3x).

V-A  Siebren Klein, zoon van Sake Klein (IV-C) en Grietje Sijbrens Anema, koopman, wonende in Harlingen, is geboren op zaterdag 27 juli 1867 aldaar, is overleden op dinsdag 11 augustus 1936 aldaar, is begraven aldaar. Siebren werd 69 jaar.

Siebren: 'Mijn grootvader Siebren was nog druk in zaken, maar toen die als gevolg van de eerste wereldoorlog (aldus het verhaal) failleerde was er voor alle kinderen voor niets anders geld dan in zeer korte tijd onderwijzer worden (Normaalschool) en daarna moesten ze aan het werk om geld te verdienen om pa en ma te helpen in hun levensonderhoud en hun schulden af te betalen.'

Siebren trouwt op dinsdag 19 april 1898 in Harlingen Getuigen waren: de vader Sake Klein en Ulbe Faber, predikant uit Monnikendam, aangehuwde broeder van de bruid, broer Fokke Klein en broer Tjeerd Klein. met Trijntje Willemina Cornelia van Munster, dochter van Willem Carel van Munster en Maria Wilhelmina Vink. Trijntje is geboren op woensdag 14 februari 1872 in Leeuwarden, is overleden op zaterdag 20 oktober 1951, is begraven in Harlingen. Trijntje werd 79 jaar en 8 maanden.<40>

Van Siebren en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Hinke Klein, huishoudster, is geboren op zaterdag 10 juni 1899 in Harlingen, is overleden op donderdag 14 februari 1974. Hinke werd 74 jaar en 8 maanden. Zij is begraven in Harlingen (bij haar zus Mies)

2  Gretha (Greet) Klein is geboren op maandag 3 juni 1901.

Zij emigreerde naar Canada. Gretha was gehuwd met N.N. Stange.

3  Maria Wilhelmina (Mies) Klein is geboren op donderdag 15 januari 1903 in Harlingen, is overleden op zondag 19 november 1989 in Harlingen en daar begraven. Maria werd 86 jaar, 10 maanden en 4 dagen; zij is haar gehele werkzame leven onderwijzeres te Achlum geweest..

4  Sake Fokke Klein is geboren op woensdag 1 juni 1904 in Harlingen, zie VI-A.

5  Willem Carel (Wim) Klein is geboren op dinsdag 20 november 1906 in Harlingen, zie VI-B.

6  Anna Aleida Antonia Klein, onderwijzeres, is geboren op zaterdag 9 oktober 1909 in Harlingen, is overleden op woensdag 12 januari 2000 aldaar, is begraven aldaar. Anna werd 90 jaar en 3 maanden.

7  Fokke Klein. Hij werd als pleegkind opgenomen bij zijn oom Fokke ('Focke S.) in Den Dolder.

8  Baukje Klein, verpleegster.

V-B  Ate Klein, zoon van Sake Klein (IV-C) en Grietje Sijbrens Anema, koek- en bollenbakker, wonende in Harlingen, is geboren op zaterdag 14 augustus 1869 aldaar, is overleden in februari 1956 aldaar. Ate werd 86 jaar en 6 maanden.

Ate trouwt op donderdag 28 juli 1892 in Harlingen met Jetske Tjepkes Boersma, dochter van Tjepke Boersma en Pietje Snoek. Jetske is geboren op zaterdag 6 januari 1872 in Harlingen, is overleden op dinsdag 22 september 1931 aldaar. Jetske werd 59 jaar en 8 maanden.

Van Ate en Jetske zijn zes kinderen bekend:

1  Pietje Klein is geboren op donderdag 14 september 1893 in Harlingen, is overleden op zaterdag 10 november 1900 aldaar. Pietje werd 7 jaar en 1 maand.

2  Sake Christoffel Klein is geboren op vrijdag 28 december 1894 in Harlingen.

3  Grietje Klein is geboren op dinsdag 30 juni 1896 in Harlingen.

4  Hendrikje Klein is geboren op woensdag 15 september 1897 in Harlingen.

5  Aafke Klein is geboren op dinsdag 27 december 1898 in Harlingen.

6  doodgeboren zoon Klein is doodgeboren op woensdag 18 februari 1903 in Harlingen.

V-C  Fokke Klein, zoon van Ate Klein (IV-E) en Joukjen (Joukje) Sikkes Horjus, groentenhandelaar, winkelier en koopman, is geboren op zondag 1 augustus 1869 in Harlingen (in een vaartuig in de Bommelhaven), is overleden in Amsterdam.

Hij was eigenaar van een aardappelhandel in Friesland en Amsterdam. In Amsterdam had hij een groentezaak.

Fokke trouwt op donderdag 27 juli 1893 in Amsterdam (1) met Willempje Timmer, dochter van Aalt Timmer en Gerrigje Brink. Willempje is geboren op donderdag 25 april 1867 in Zwartsluis.<41>

Van Fokke en Willempje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ate Klein, schrijver bij het Burgerlijk Armbestuur, is geboren op dinsdag 24 augustus 1897.

Ate trouwt op donderdag 19 juni 1924 in Amsterdam met Wilhelmina (Mien) Veen, dochter van Klaas Veen en Wilhelmina Lammens. Wilhelmina is geboren in 1891 in Zegwaard.<42>

2  Gerretje Klein is geboren op zondag 6 augustus 1899, zie VI-C.

3  Arie Klein is geboren op zondag 8 december 1901, is overleden op zondag 5 januari 1902.

4  Arie Klein is geboren op donderdag 16 oktober 1902, zie VI-D.

5  Sikke Klein is geboren op dinsdag 20 oktober 1908 in Amsterdam, zie VI-E.

Fokke trouwt op donderdag 1 maart 1928 in Amsterdam (2) met Helena Jacoba (Lena) van der Baan, dochter van Sieberen van der Baan en Hendrikje Wilderdijk. Helena is geboren in 1882 in Amsterdam.<43>

V-D  Sikke Klein, zoon van Ate Klein (IV-E) en Joukjen (Joukje) Sikkes Horjus, winkelier, is geboren op maandag 31 december 1877 in Harlingen, is overleden op donderdag 11 februari 1937 in Huizen (Nh.). Sikke werd 59 jaar en 1 maand.

Sikke trouwt op donderdag 29 november 1900 in Meppel met Gelske van der Veer, dochter van Jacobus van der Veer en Aukje Wagenaar. Gelske, dienstbode, is geboren op zaterdag 23 maart 1878 in Almenum, is overleden op woensdag 1 maart 1950 in Bussum. Gelske werd 71 jaar en 11 maanden.<44>

Van Sikke en Gelske zijn twee kinderen bekend:

1  Ate Klein is geboren op zondag 1 juni 1902 in Amsterdam, zie VI-F.

2  Jacobus Klein is geboren op donderdag 3 maart 1904 in Amsterdam, zie VI-G.


Generatie VI

(van 1893 tot 2000)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1930 en 1950. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (8x), Harlingen (3x), Magelang (2x), Gorinchem (2x), Temanggung, Sneek en Harderwijk. Er zijn momenteel nog 14 van de 31 kinderen in leven.

VI-A  Sake Fokke Klein, zoon van Siebren Klein (V-A) en Trijntje Willemina Cornelia van Munster, onderwijzer, wonende in Amsterdam, is geboren op woensdag 1 juni 1904 in Harlingen, is overleden op zondag 23 augustus 1970 in Zwolle (akte no.795). Sake werd 66 jaar en 2 maanden.

Het gezin was in Amsterdam o.m. geregistreerd aan de Newtonstraat 36; in Magelang was het adres Bajeman 23.
Sake Fokke woonde laatstelijk aan de S.Stevinstraat 33 II.
Sake trouwt op woensdag 27 december 1933 in Magelang (Er was schriftelijke toestemming voor het huwelijk nodig omdat de bruidegom nog geen 30 jaar was) met Magdalena Maria Catharina Verleur, dochter van Hendrik Johannes Verleur en Johanna Henderika Poesiat. Magdalena is geboren op dinsdag 4 september 1900 in Amsterdam, is overleden in juni 1987 aldaar. Magdalena werd 86 jaar en 9 maanden.

Van Sake en Magdalena zijn vier kinderen bekend:

1  dr. Siebren Sake Klein is geboren op maandag 9 december 1935 in Magelang, zie VII-A.

2  Johanna Hendrika Klein is geboren op donderdag 4 augustus 1938 in Magelang.

3  Tryntje Willemina Cornelia Klein is geboren op maandag 11 september 1939 in Temanggung, zie VII-B.

4  Johannes Christoffel (Hans) Klein is geboren op vrijdag 29 augustus 1947 in Amsterdam. Hij trouwde met Elisabeth Hendrika van der Laaken.

VI-B  Willem Carel (Wim) Klein, zoon van Siebren Klein (V-A) en Trijntje Willemina Cornelia van Munster, is geboren op dinsdag 20 november 1905 in Harlingen, is overleden op dinsdag 13 april 1971. Willem werd 65 jaar en 4 maanden.

Neef Siebren: 'Bij oom Wim heb ik regelmatig gelogeerd en die kwam ook wel eens in Amsterdam. De tantes - op Greet na - zagen we regelmatig in Harlingen, en Hinke natuurlijk toen ze nog in Amsterdam woonde aldaar.'
Willem trouwt op donderdag 11 juni 1936 in Harlingen met Hendrikje (Hennie) Zeijlmaker, dochter van Sietse Zeijlmaker en Ynskje Bergsma. Hendrikje is geboren op zondag 22 oktober 1911 in Harlingen, is overleden op dinsdag 14 juli 2009 aldaar, is gecremeerd  in Goutum, na afscheidsdienst in de Spiker, Harlingen.. Hendrikje werd 97 jaar en 8 maanden.

Van Willem en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Wilhelmina Cornelia (Tiny) Klein is geboren op woensdag 14 april 1937 in Harlingen, zie VII-C.

2  Ina Klein, medisch analiste, wonende in Amsterdam, is geboren op donderdag 13 juli 1939 in Harlingen.

3  Hinke Klein is geboren op maandag 12 mei 1941, zie VII-D.

4  Feikje Klein is geboren op zaterdag 8 april 1944, zie VII-E.

5  Siebren Klein is geboren op zondag 2 januari 1949, zie VII-F.

VI-C  Gerretje Klein, dochter van Fokke Klein (V-C) en Willempje Timmer, is geboren op zondag 6 augustus 1899.

Gerretje was gehuwd met N.N.Huikenshoven.

Van N en Gerretje zijn twee kinderen bekend:

1  Wil Huikenshoven.

2  Dopey Huikenshoven.

VI-D  Arie Klein, zoon van Fokke Klein (V-C) en Willempje Timmer, is geboren op donderdag 16 oktober 1902, is overleden op zondag 23 juni 1985. Arie werd 82 jaar en 8 maanden.

Arie was gehuwd met Henderika Trijntje Boomsma. Henderika is geboren op woensdag 27 augustus 1902, is overleden op zaterdag 18 mei 1991 in Amsterdam. Henderika werd 88 jaar en 8 maanden.

Van Arie en Henderika zijn drie kinderen bekend:

1  Marten Rudolf Klein is geboren in Amsterdam, is overleden op zondag 10 december 1933 aldaar.

2  Willem Fokke Klein is geboren in Amsterdam, zie VII-G.

3  Frans D. Klein is geboren in Amsterdam.

Frans was gehuwd met M.Ganses. M is geboren tussen 1920 en 1940.

VI-E  Sikke Klein, zoon van Fokke Klein (V-C) en Willempje Timmer, onderwijzer, is geboren op dinsdag 20 oktober 1908 in Amsterdam, is overleden op vrijdag 31 augustus 1973 in Haren (Gr.). Sikke werd 64 jaar en 10 maanden.

Sikke werd hoofd der school aan de Calvijnschool in Amsterdam, later docent pedagogiek en psychologie bij de Pabo Groningen en hij was medeoprichter van het landelijke opererende CP Studiecentrum.

Sikke trouwt op donderdag 24 maart 1932 in Amsterdam met Johanna Martha Pelsma, dochter van Jan Wiebe Pelsma en Matje Burger. Johanna, onderwijzeres bijz.g.l.o., is geboren op dinsdag 17 september 1907 in Haarlemmermeer, is overleden op donderdag 22 april 1993, is begraven in Haren,Eshof, deel 2. Johanna werd 85 jaar en 7 maanden.<45>

Van Sikke en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Fokke Willem Klein is geboren op maandag 13 november 1933 in Amsterdam, zie VII-H.

2  Jan Wiebe Klein is geboren op woensdag 20 februari 1935 in Amsterdam, zie VII-I.

3  Willem Ate (Wim) Klein is geboren op zondag 21 februari 1937 in Amsterdam, zie VII-J.

4  Martha Henderika (Map) Klein is geboren op donderdag 6 mei 1943 in Amsterdam, zie VII-K.

VI-F  Ate Klein, zoon van Sikke Klein (V-D) en Gelske van der Veer, is geboren op zondag 1 juni 1902 in Amsterdam, is overleden op maandag 13 augustus 1984 in Harderwijk. Ate werd 82 jaar en 2 maanden.

Ate trouwt op donderdag 21 april 1927 in Amsterdam met Catharina Reeze, dochter van Johannes Willem Reeze en Antonia Steffina Velders. Catharina is geboren in 1904 in Amsterdam.

Van Ate en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Antonia Steffina Klein, onderwijzeres, is geboren op vrijdag 12 september 1930 in Harlingen. Ongehuwd.

2  Sikke Klein is geboren op zondag 8 oktober 1933 in Gorinchem, zie VII-L.

3  Johannes Willem Klein is geboren op zondag 10 maart 1935 in Gorinchem, zie VII-M.

VI-G  Jacobus Klein, zoon van Sikke Klein (V-D) en Gelske van der Veer, is geboren op donderdag 3 maart 1904 in Amsterdam, is overleden op zondag 6 juni 1982 in Groningen. Jacobus werd 78 jaar en 3 maanden.

Jacobus trouwt op dinsdag 23 september 1930 in Wonseradeel met Akke Hoornstra. Akke is geboren op maandag 14 maart 1910 in Makkum,dochter van Ruurd Hoornstra en Fokje Lutgendorff, is overleden op maandag 10 mei 1982 in Groningen. Akke werd 72 jaar en 1 maand.

Van Jacobus en Akke zijn tien kinderen bekend:

1  Fokje Gelske Klein is geboren op zondag 21 februari 1932.

Fokje trouwt op vrijdag 23 maart 1956 met Hans Bootsma. Hans is geboren op vrijdag 14 maart 1930.

2  Sikke Klein is geboren op woensdag 21 juni 1933 in Harderwijk, zie VII-N.

3  Gelske Hermina Margaretha Klein is geboren op donderdag 23 mei 1935, is overleden op woensdag 19 augustus 1964. Gelske werd 29 jaar en 2 maanden.

4  Ruurd Klein is geboren op maandag 26 april 1937, is overleden op zaterdag 18 oktober 1969. Ruurd werd 32 jaar en 5 maanden.

5  Catharina Joukje Klein is geboren op zaterdag 7 januari 1939.

Catharina trouwt op dinsdag 4 juni 1968 met Hans Jaap Pleging. Hans is geboren op vrijdag 28 mei 1943.

6  Douwe Klein is geboren op zaterdag 27 juli 1940 in Sneek, zie VII-O.

7  Joukje Aukje Trijntje Klein, inspectrice onderwijs, is geboren op zaterdag 28 november 1942.

Joukje trouwt op vrijdag 27 juni 1980 met Warner Nicolaas Bakker. Warner is geboren op donderdag 15 augustus 1946.

8  Ate Klein is geboren op donderdag 17 augustus 1944, wonende in Amsterdam.  Hij is partner van Josette Marie Grobel, geboren 18 febr 1943 te Lyon, Frankrijk. Van Ate en Josette is 1 kind bekend Xavier Grobel is geboren 5 september 1975 te Villeurbanne, Frankrijk. Xavier wonende te Ecully, Frankrijk is getrouwd op 1 september 2001 met Béatrice Blanc, geboren op 4 augustus 1975 Lyon, Frankrijk.
Van Xavier en Beatrice zijn 3 kinderen bekend:

    1. Jeanne is geboren op dinsdag 28 december 2004 Lyon, Frankrijk

    2. Eleonore is geboren op zaterdag 27 december 2008 Lyon, Frankrijk

    3. Henri is geboren op vrijdag 26 november 2010 Montreal, Canada

9  Beeuwkje Alida (Bea) Klein is geboren op donderdag 30 januari 1947.

Beeuwkje trouwt op vrijdag 5 september 1969 met Wessel Stoker. Wessel is geboren op vrijdag 12 juli 1946.
Van Wessel en Beeuwkje zijn twee kinderen bekend:

1
  Frederik Joachim Stoker is geboren op maandag 27 februari 1978 te Amsterdam. Frederik is gehuwd met Esther Behage.  Esther is geboren op woensdag 23 november 1977.Van Frederik en Esther zijn twee kinderen bekend:
1
  Julian Stoker is geboren op maandag 9 februari 2009.
2
  Jonah Stoker is geboren op donderdag 11 december 2014.


2
  Elisabeth Jacobien Stoker is geboren op vrijdag 16 mei 1980 te Amsterdam. Elisabeth is gehuwd met Bernardus Hubertus Willemsen.  Bernardus is geboren op woensdag 25 februari 1981.Van Bernardus en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:
1
  Leah Maria Alida Willemsen is geboren op vrijdag 13 september 2013.
2
  Stine Louise Willemsen is geboren op dinsdag 4 augustus 2015.
 

10  Laurina Christina Klein is geboren op vrijdag 21 juli 1950.

Laurina trouwt op dinsdag 2 januari 1979 met Lambertus Gerardus Koops.


Generatie VII

(van 1930 tot heden)

In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1960 en 1992. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (8x), Groningen (7x), Harderwijk (3x), Aruba (3x), Bussum (2x), Amsterdam (2x), Zwolle, Zwartsluis, Katwijk, Hengelo (O.) en Harlingen. Er zijn momenteel nog 29 van de 48 kinderen in leven.

VII-A  dr. Siebren Sake Klein, zoon van Sake Fokke Klein (VI-A) en Magdalena Maria Catharina Verleur, wonende in Eindhoven, is geboren op maandag 9 december 1935 in Magelang.

Hij studeerde aan de Vrije Universiteit, waar hij ook promoveerde.

Siebren trouwt op dinsdag 18 juli 1961 in Dalfsen (O.) (is gescheiden rond 1975) (1) met Gerharda Johanna (Gerda) Dalhuisen, dochter van Lucas Dalhuisen en Truida Roetman. Gerharda is geboren op zondag 7 mei 1939 in Zwolle.

Van Siebren en Gerharda zijn twee kinderen bekend:

1  ir.Sake Klein is geboren op zaterdag 2 februari 1963 in Amsterdam, zie VIII-A.

2  drs.Lucas Jan (Lucas)Klein is geboren op zaterdag 15 januari 1966 in Amsterdam, zie VIII-B.

Siebren trouwt in 1975 (2) met Renee Josephine Maria (Renee) van der Valk. Renee is geboren op zaterdag 25 juli 1942 in Eindhoven.

VII-B  Tryntje Willemina Cornelia Klein, dochter van Sake Fokke Klein (VI-A) en Magdalena Maria Catharina Verleur, is geboren op maandag 11 september 1939 in Temanggung.

Tryntje was gehuwd met H.P. (Henk) Blok.

Van H en Tryntje zijn twee kinderen bekend:

1  Annemiek Blok, zie VIII-C.

2  Sake Blok.

VII-C  Trijntje Wilhelmina Cornelia (Tiny) Klein, dochter van Willem Carel (Wim) Klein (VI-B) en Hendrikje (Hennie) Zeijlmaker, onderwijzeres, wonende in Maarn, is geboren op woensdag 14 april 1937 in Harlingen.

Trijntje trouwt op woensdag 27 februari 1963 (is gescheiden in 1992) met Wiebert Arendsen. Wiebert is overleden voor 2009.

Van Wiebert en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Johan Willem (Jan Willem) Arendsen is geboren op zaterdag 10 augustus 1963, is overleden op zondag 8 december 1985. Johan werd 22 jaar en 3 maanden.

2  Alexander Ferdinand (Sander) Arendsen is geboren op zaterdag 12 maart 1966, zie VIII-D.

3  Robert Christiaan (Bob) Arendsen is geboren op zaterdag 22 november 1969, zie VIII-E.

VII-D  Hinke Klein, dochter van Willem Carel (Wim) Klein (VI-B) en Hendrikje (Hennie) Zeijlmaker, bibliothecaris, wonende in Trondheim (N.), is geboren op maandag 12 mei 1941.

Hinke is gehuwd met Mila Benes.

Van Mila en Hinke zijn twee kinderen bekend:

1  Lars Benes.

Lars is gehuwd met Lina Vasquez.

2  Stephan Benes.

Stephan is gehuwd met Joanna Zackrecka.

VII-E  Feikje Klein, dochter van Willem Carel (Wim) Klein (VI-B) en Hendrikje (Hennie) Zeijlmaker, kleuterleidster, wonende in Sneek, is geboren op zaterdag 8 april 1944.

Feikje is gehuwd met Jan Luxwolda.

Van Jan en Feikje zijn twee kinderen bekend:

1  Arjen Luxwolda.

2  Henrike Luxwolda.

VII-F  Siebren Klein, zoon van Willem Carel (Wim) Klein (VI-B) en Hendrikje (Hennie) Zeijlmaker, verpleegkundige, wonende in Heerhugowaard, is geboren op woensdag 21 december 1949.

Siebren is gehuwd met Agnes Pennewaard.

'Agnes Pennewaard is zo’n moeder die eind jaren ‘70 in een dagboek de ontwikkeling van haar zoontje Sicco bijhield'. Luister hier naar de dagboekfragmenten van november 2010.(http://plein5.ncrv.nl/mp3/bruni-heinke)
 

Ons mooie stadsje

Tekst: Agnes Pennewaard
Muziek: CH. Philips en D. Echols
Uitv: Harlinger Huusvrouwen

Refrein:
Stadsje inne lente, stadsje inne seumer
stadsje inne warme tied
samen hier te leven, dat maakt mie oh su blied,
Harlingen in stille, Harlingen in kouwe,
Harlingen in de wintertied,
dat gevoel van samen, dat wil ik nooit meer kwiet.
Harlingen, mien stadsje, met oek sien eigen taal,
Casper, diek en water, su mooi allemaal.
Stadsje inne lente, stadsje inne seumer
stadsje inne warme tied,
Samen hier te leven, dat maakt mie oh su blied

1e couplet
Overslag op kade, waddenpromenade
mesen ach waar blieft de tied
Stadsje in beweging, maar niet op elk gebied
lekker pieredolle, lopen oppe Holle, vrije oppe Westerdiek
Harlingen verandert, maar toch blieft dat geliek
werken op het water, een zeeman ver van huus
Harlingen als haven, daar voelt hij zich thuus

refrein:……..

2e couplet:
Bijnaam in dit stadsje, krek als die ‘Jan Kwartsje’
hè je hier al gauw verdiend
‘Ouwe seun’ en ‘Kletskop’, dat kien wat altied ‘grient’
‘Populair’ en ‘Switsak’,’Ate peu’ en ‘Dikhak’,
‘Pa ik kan de nul nog niet’,we hewwe ‘Jan van Kaatsje’,
‘Jan Wonder’ en ‘Nooit blied’
Standbeeld ‘Walle Geertsje’,’De Stienen man’ bij zee,
En niet te vergeten:’ De blikken dominee’.

Refrein:……..


 

Van Siebren en Agnes zijn drie kinderen bekend:

1  Sicco Klein is geboren op dinsdag 6 juni 1978 in Harlingen; hij werkt als redacteur bij radio 2. Sicco is gehuwd met Tatjana Been. Zij hebben een zoon, Sebastiaan Fedde, geboren op zaterdag 22 januari 2011in Blaricum.

2  Mara Klein is geboren op vrijdag 21 maart 1980 in Sneek. Zij is onderwijzeres in Utrecht. Mara woont samen met Aljen Hoekstra.

3  Tim Klein is geboren op woensdag 11 mei 1983 in Sneek; hij werkt bij Aegon. Tim is gehuwd met Baukje Rigter. Zij hebben een dochter, Amy Esmée, geboren 23 augustus 2010 in Leeuwarden.

VII-G  Willem Fokke Klein, zoon van Arie Klein (VI-D) en Henderika Trijntje Boomsma, is geboren in Amsterdam.

Willem was gehuwd met M.P.J. Reintjes.

Van Willem en M zijn twee kinderen bekend:

1  Peetje Klein. Peetje is gehuwd met Richard N.N..

2  Willem Klein. Willem is gehuwd met Monique N.N..

Kleinkinderen: Annemarie, Glenn en Melissa
 

VII-H  Fokke Willem Klein, zoon van Sikke Klein (VI-E) en Johanna Martha Pelsma, is geboren op maandag 13 november 1933 in Amsterdam.

Het gezin Klein woont in Canada
Fokke was gehuwd (1) met Suze Doorn.

Fokke trouwt in 1958 (2) met Map Monster. Map is geboren in Naaldwijk.

Van Fokke en Map zijn drie kinderen bekend:

1  Tammy Klein.

2  Geofrey Klein.

3  Jacqueline Klein.

VII-I  Jan Wiebe Klein, zoon van Sikke Klein (VI-E) en Johanna Martha Pelsma, is geboren op woensdag 20 februari 1935 in Amsterdam, is overleden in 1988 in Aruba. Jan werd 53 jaar.

Jan trouwt in 1958 met Wilhelmina van den Berg. Wilhelmina is geboren in Amsterdam.

Van Jan en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Hanneke Klein is geboren in Aruba.

2  Robert Jan Sikke Klein is geboren in Aruba.

3  Sandra Klein is geboren in Aruba.

VII-J  Willem Ate (Wim) Klein, zoon van Sikke Klein (VI-E) en Johanna Martha Pelsma, schoolmeester, is geboren op zondag 21 februari 1937 in Amsterdam.
 

In het Dagblad van het Noorden werd op 13 juni 2012 een interview met Wim gepubliceerd. Dat naar aanleiding van een van De Verenigde Naties verkregen bijzondere erkenning voor de door hem geëntameerde website (www.nietvoormezelfalleen.nl) voor mantelzorgers. Een Hoogeveens initiatief met een landelijk netwerk.

 

Willem trouwt op vrijdag 4 september 1959 (1) met Geertje Kornelia (Greet) Bazuin. Geertje is geboren op zondag 25 september 1938 in Haren (Gr.), is overleden op woensdag 20 oktober 1999 in Hoogeveen. Geertje werd 61 jaar.

 

Van Wim en Greet zijn zes kinderen bekend:

1  Irene Jeanette Elizabeth Klein is geboren op zondag 24 juli 1966 in Groningen. Adoptiefdochter

2  Jan Willem Johannes Egbert Klein is geboren op zondag 11 juni 1967 in Harlingen. Adoptiefzoon

3  Marianne Annet Klein is geboren op maandag 18 maart 1968 in Groningen.

4  dr. Sikko Alex (Alex) Klein is geboren op zondag 30 november 1969 in Groningen, visiting professor of integrated business economics.

dr. Alex Klein

5  Simon Christiaan Klein is geboren op zondag 2 juli 1972 in Groningen.

6  Marije Margriet Klein is geboren op donderdag 26 juli 1973 in Groningen.

Willem trouwt (geregistreerd partnerschap) (2) met Hendrika (Henny) Winter. Hendrika is geboren op zondag 15 januari 1950 in Enkhuizen.

VII-K  Martha Henderika (Map) Klein, dochter van Sikke Klein (VI-E) en Johanna Martha Pelsma, is geboren op donderdag 6 mei 1943 in Amsterdam.

Martha trouwt op donderdag 10 mei 1979 (is gescheiden na 1980) met Samuel Kamal.

Van Samuel en Martha is een kind bekend:

1  Sahra Fransica Kamal.

VII-L  Sikke Klein, zoon van Ate Klein (VI-F) en Catharina Reese, notaris, is geboren op zondag 8 oktober 1933 in Gorinchem, is overleden op zaterdag 11 april 1992 in Ermelo. Sikke werd 58 jaar en 6 maanden.

Sikke trouwt op donderdag 7 maart 1963 in Hilversum met Peternella Sluiter, dochter van Adrianus Sluiter en Ariana Lafebre. Peternella is geboren op woensdag 17 juli 1935 in Hilversum.

Van Sikke en Peternella zijn drie kinderen bekend:

1  Ate Klein is geboren op woensdag 2 juni 1965 in Zwartsluis.

2  Adrianus Klein is geboren op zaterdag 13 mei 1967 in Bussum.

3  Jeroen Klein is geboren op woensdag 14 april 1971 in Bussum.

VII-M  Johannes Willem Klein, zoon van Ate Klein (VI-F) en Catharina Reese, leraar, is geboren op zondag 10 maart 1935 in Gorinchem.

Johannes was gehuwd met Jantje Willemina Egberdina Beishuizen. Jantje is geboren op vrijdag 17 februari 1939 in Sneek.

Van Johannes en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Anton Steven Klein is geboren op dinsdag 24 augustus 1965 in Harderwijk.

2  Johannes Willem Klein is geboren op zaterdag 1 juli 1967 in Harderwijk.

3  Maria Catharina Klein is geboren op zaterdag 26 september 1970 in Harderwijk.

VII-N  mr. Sikke Klein, zoon van Jacobus Klein (VI-G) en Akke Hoornstra, notaris, is geboren op woensdag 21 juni 1933 in Harderwijk.

Sikke trouwt op vrijdag 11 september 1959 in Rotterdam (is gescheiden op dinsdag 12 juni 1984 aldaar) (1) met Mary Helen Roosenschoon. Mary is geboren op woensdag 7 december 1938.

Van Sikke en Mary zijn zes kinderen bekend:

1  Akke Gelske Klein is geboren op zaterdag 15 oktober 1960 in Katwijk.

2  Hendrik Jacobus Klein is geboren op maandag 23 oktober 1961 in Rotterdam, zie VIII-F.

3  Lidewey Fransje Annelies Klein is geboren op maandag 11 maart 1963 in Rotterdam.

4  Christine Mary Klein, cand.notaris, is geboren op donderdag 3 december 1964 in Rotterdam.

5  Hermineke Margriet Klein is geboren op dinsdag 1 augustus 1967 in Rotterdam.

6  Jacomijn Andromeda Christoffel Wendelina Klein is geboren op woensdag 30 april 1975 in Rotterdam.

Sikke trouwt op woensdag 14 oktober 1987 in Rotterdam (2) met Elbertha Gertrude Lucretia van Wenum. Elbertha is geboren op maandag 9 juni 1952 in Gouda.

Van Sikke en Elbertha zijn drie kinderen bekend:

7  Laurens Jacobus Martien Klein is geboren op dinsdag 20 september 1988 in Rotterdam.

8  Pieter Ate Theodor Klein is geboren op vrijdag 22 juni 1990 in Rotterdam.

9  Jetske Maria Akke Klein is geboren op vrijdag 13 maart 1992 in Rotterdam.

VII-O  Douwe Klein, zoon van Jacobus Klein (VI-G) en Akke Hoornstra, wonende in Zwolle, is geboren op zaterdag 27 juli 1940 in Sneek.

Douwe trouwt op donderdag 1 oktober 1964 met Anje Ida Wierenga. Anje is geboren op donderdag 28 mei 1942 in Ulrum.

Van Douwe en Anje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus Douwe Klein is geboren op zondag 8 januari 1967 in Groningen, zie VIII-G.

2  Herman Jan Klein is geboren op maandag 30 december 1968 in Groningen, zie VIII-H.

3  Sikke Ate Klein is geboren op vrijdag 17 september 1971 in Hengelo (O.), zie VIII-I.

4  Hans Christiaan Klein, wonende in Zwolle, is geboren op maandag 15 juni 1981 aldaar. Hans trouwt op vrijdag 14 februari 2014 in Zwolle met Evelien van Zanden. Evelien is geboren op zaterdag 11 juni 1988.
Van Hans en Evelien is een zoon bekend:
1 Luca Roan Klein is geboren op zondag 6 juli 2014 in Zwolle.


Generatie VIII

(van 1960 tot heden)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1991 en 2008. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Arnhem (2x), Amersfoort (2x), Voorburg, Haarlem, Geldern (Dld.), Dirksland, Delft, Apeldoorn en Amsterdam. Er zijn momenteel nog 17 van de 20 kinderen in leven.

VIII-A   ir.Sake Klein, zoon van dr. Siebren Sake Klein (VII-A) en Gerharda Johanna (Gerda) Dalhuisen, is geboren op zaterdag 2 februari 1963 in Amsterdam. Hij is partner van Carla N.N.

Van Sake en Carla zijn twee kinderen bekend:

1  Renske Klein is geboren op maandag 22 juli 2002 in Geldern (Dld.).

2  Bauke Klein is geboren op dinsdag 22 mei 2007 in Delft.

VIII-B  drs.Lucas Jan Klein, zoon van dr. Siebren Sake Klein (VII-A) en Gerharda Johanna (Gerda) Dalhuisen, is geboren op dinsdag 25 januari 1966 in Amsterdam. Lucas is cardioloog (VU) in Harderwijk. Hij is partner van Suzanne N.N.

Van Lucas en Suzanne is een kind bekend:

1  Victor Klein is geboren op woensdag 14 augustus 2002 in Haarlem.

VIII-C  Annemiek Blok, dochter van H.P. (Henk) Blok (VII-B) en Tryntje Willemina Cornelia Klein.

Van Annemiek zijn twee kinderen bekend:

1  Roemer.

2  Pyke.

VIII-D  Alexander Ferdinand (Sander) Arendsen, zoon van Wiebert Arendsen (VII-C) en Trijntje Wilhelmina Cornelia (Tiny) Klein, is geboren op zaterdag 12 maart 1966.

Alexander is getrouwd met Yvonne Wilms.

Van Alexander en Yvonne zijn twee kinderen bekend:

1  Tim Arendsen.

2  Daniël Arendsen.

VIII-E  Robert Christiaan (Bob) Arendsen, zoon van Wiebert Arendsen (VII-C) en Trijntje Wilhelmina Cornelia (Tiny) Klein, is geboren op zaterdag 22 november 1969.

Robert is gehuwd met Inge Schoonderbeek.

Van Robert en Inge zijn vijf kinderen bekend:

1  Martijn Arendsen.

2  Anne Arendsen.

3  Lotte Arendsen.

4  Jasper Arendsen.

5  Femke Arendsen.

VIII-F  Hendrik Jacobus Klein, zoon van Sikke Klein (VII-N) en Mary Helen Roosenschoon, leraar natuurkunde, is geboren op maandag 23 oktober 1961 in Rotterdam.

Hendrik trouwt op woensdag 23 mei 1990 in Goedereede met Angelike Bijl. Angelike, doktersassistente, is geboren op dinsdag 17 januari 1961 in Rotterdam.

Van Hendrik en Angelike zijn twee kinderenbekend:

1  Jurre Sikke Klein is geboren op vrijdag 15 februari 1991 in Dirksland.

2. Martijn Leendert Klein is geboren op  zaterdag 8 mei 1993 in Dirksland.

VIII-G  Jacobus Douwe Klein, zoon van Douwe Klein (VII-O) en Anje Ida Wierenga, wonende in Apeldoorn, is geboren op zondag 8 januari 1967 in Groningen.

Jacobus is gehuwd met Astrid Heleen Sluis. Astrid is geboren op zondag 16 februari 1969 in Groningen.

Van Jacobus en Astrid zijn drie kinderen bekend:

1  Jeppe Sluis is geboren op dinsdag 9 september 2003 in Arnhem.

2  Tim Sluis is geboren op woensdag 21 juni 2006 in Arnhem.

3  Metten Sluis is geboren op zaterdag 19 juli 2008 in Apeldoorn.

VIII-H  Herman Jan Klein, zoon van Douwe Klein (VII-O) en Anje Ida Wierenga, wonende in Voorburg, is geboren op maandag 30 december 1968 in Groningen.

Herman is gehuwd met Anjali Sekharan. Anjali is geboren op dinsdag 7 januari 1969 in Toronto (Can.).

Van Herman en Anjali zijn twee kinderen bekend:

1  Olivier Douwe Klein is geboren op dinsdag 15 oktober 2002 in Amsterdam.

2  Maya Leonie Klein is geboren op maandag 7 juni 2004 in Voorburg.

VIII-I  Sikke Ate Klein, zoon van Douwe Klein (VII-O) en Anje Ida Wierenga, wonende in Amersfoort, is geboren op vrijdag 17 september 1971 in Hengelo (O.).

Sikke woont samen met Margo Anne Rieki Meijer. Margo is geboren op donderdag 1 augustus 1974 in Tilburg.

Van Sikke en Margo zijn twee kinderen bekend:

1  Wouter Klein is geboren op vrijdag 7 november 2003 in Amersfoort.

2  Elle Klein is geboren op maandag 3 oktober 2005 in Amersfoort.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 28 maart 2011 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100921 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 149

2)  04-02-1747. Focco Christiaans, soldaat in de compagnie van majoor Gerrold Feytsema Gruis (Gruys), met Grietjen Ariaans, beide van Groningen. Getrouwd 07-02-1747. (uit: huwelijksinschrijvingen Regiment Nationalen nr. 2, bataljon A.)

3)  In DTB van Harlingen wordt omschreven bij 22-12-1788 overleden een sergeant vrouw en bij 18-3-1791 overleden een soldaten vrouw. Mogelijk is een van beide Sybille.

4)  Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 151

5)  Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 151

6)  blad 79

7)  aktenr.10

8)  aktenr.6

9)  aktenr.58

10)  aktenr.45

11)  aktenr.5

12)  aktenr.41

13)  aktenr.31

14)  aktenr.4

15)  aktenr.49

16)  aktenr.66

17)  aktenr.260

18)  aktenr.203

19)  aktenr.26

20)  aktenr.5

21)  aktenr.reg.21;fol.10v

22)  aktenr.153

23)  aktenr.reg.3;fol.45

24)  In Horjus genealogie datum:11-02-1902.

25)  aktenr.19

26)  Aukje trouwt op donderdag 22 mei 1873 in Harlingen met Dirk.

27)  Dirk Steinfort, zoon van Jacob Jans Steinfort en Frederika van Getsen. Dirk, balkvlotter, wonende in Harlingen, is geboren op dinsdag 10 oktober 1848 in Almenum, is overleden op zaterdag 9 mei 1874 in Harlingen. Dirk werd 25 jaar en 6 maanden.

28)  aktenr.reg.4;fol.30

29)  aktenr.1

30)  aktenr.51

31)  aktenr.1

32)  aktenr.3

33)  aktenr.87

34)  aktenr.94

35)  aktenr.46

36)  Cornelis trouwt op donderdag 25 juli 1872 in Harlingen () met Grietje.

37)  Grietje trouwt op donderdag 20 mei 1852 in Harlingen met Germen.

38)  Germen Monsma, zoon van Jan Monsma en Aafke Lieuwes Blom. Germen, panbakker en houtsteksknecht, is geboren in 1822 in Harlingen, is overleden op maandag 21 maart 1870 aldaar. Germen werd 48 jaar.

39)  Grietje Blavier, dochter van Wybe Blavier en Tjietske Klazes van der Sluis. Grietje, werkster, is geboren op donderdag 23 juli 1829 in Harlingen, is overleden op zondag 18 juli 1915 aldaar. Grietje werd 85 jaar en 11 maanden. Grietje was eerder gehuwd (1) met Germen Monsma.

40)  aktenr.42

41)  aktenr.reg.19;fol.44v.

42)  aktenr.reg.7C;fol.48

43)  aktenr.reg..3A;fol.4

44)  aktenr.74

45)  aktenr.reg.5A;fol.14v


Index

Albers

Christina Hendrika (?-?) IV-E.16.

Amons

Johanna Maria (?-?) IV-C.9.

Anema

Grietje Sijbrens (1839-1905) IV-C; Sybren Tjeerds (?-?) IV-C.

Arendsen

Alexander Ferdinand (1966-) VIII-D; Anne (?-) VIII-E.2; Daniël (?-) VIII-D.2; Femke (?-) VIII-E.5; Jasper (?-) VIII-E.4; Johan Willem (1963-1985) VII-C.1; Lotte (?-) VIII-E.3; Martijn (?-) VIII-E.1; Robert Christiaan (1969-) VIII-E; Tim (?-) VIII-D.1; Wiebert (?-2009) VII-C.

Baan, van der

Helena Jacoba (1882-?) V-C; Sieberen (?-?) V-C.

Bakker

Warner Nicolaas (1946-?) VI-G.7.

Bazuin

Geertje Kornelia (1938-1999) VII-J.

Been

Tatjana (?-) VII-F.1.

Beishuizen

Jantje Willemina Egberdina (1939-?) VII-M.

Belksma

Okke (1881-?) IV-E.9.

Benes

Lars (?-) VII-D.1; Mila (?-) VII-D; Stephan (?-) VII-D.2.

Berg, van den

Wilhelmina (?-?) VII-I.

Bergsma

Ynskje (1876-1963) VI-B.

Bijl

Angelike (1961-?) VIII-F.

Blavier

Grietje (1829-1915) IV-H, *37; Wybe (?-?) *37.

Blok

Annemiek (?-) VIII-C; H.P. (?-?) VII-B; Sake (?-) VII-B.2.

Blom

Aafke Lieuwes (?-?) IV-H, *38.

Boer, de

Jouke Baukes (?-?) I.1.

Boersma

Hans Jans (?-?) IV-F.1; Jeltje Sjoerds (?-?) IV-A; Jetske Tjepkes (1872-1931) V-B; Klaas Hanzes (1863-?) IV-F.1; Tjepke (1845-?) V-B.

Boomsma

Henderika Trijntje (1902-1991) VI-D.

Bootsma

Hans (1930-?) VI-G.1.

Brink

Gerrigje (1834-?) V-C.

Burger

Matje (1879-1931) VI-E.

Buuren, van

Albert Dirks (?-1809) III-A; Maartje Alberts (1797-1826) III-A.

Dalhuisen

Gerharda Johanna (1939-?) VII-A; Lucas (1910-1982) VII-A.

Dam

Boukje Jans (?-?) IV-F.6.

Dijkstra

Foektje (?-?) IV-B.3; Klaske Jorrits (?-?) IV-A.

Doorn

Suze (?-) VII-H.

Duisterwinkel

Ekke Tjeerds (?-?) IV-F.6; Jan (1854-?) IV-F.6.

Ebes

Hendrik (?-?) IV-E.1; Jentje (1864-1923) IV-E.1.

Faber

Bote (1852-?) IV-G.1; Gerritje (1828-?) IV-G; Jan Douwes (?-1805) III-B; Jan (1801-?) III-B.

Friso

Afina Catriena (1874-1939) IV-B.3; Pieter (?-?) IV-B.3.

Getsen, van

Frederika (?-?) *27.

Glinstra, van

Janke (?-?) IV-E.1.

Goverts

Hans Paulus (1776-1840) II.

Hatto

Wytske Hendriks (?-?) IV-F.2.

Hendriksma

Hessel (1870-?) IV-F.5; Tjeerd (?-?) IV-F.5.

Hoekstra

Aljen (?-) VII-F.2; Gepke (?-?) IV-F.4.

Hoogterp

Bauke Durks (?-?) IV-A; Geertje Baukes (1827-1862) IV-A.

Hooiterp

Geertje Baukes (1827-1862) IV-A.

Hoornstra

Akke (1910-1982) VI-G.

Horjus

Jaukje (1844-1883) IV-E; Joukje (1844-1883) IV-E; Joukjen Sikkes (1844-1883) IV-E; Sikke Klazes (1817-1905) IV-E.

Huikenshoven

Dopey (?-?) VI-C.2; Wil (?-?) VI-C.1.

Jong, de

Aaltje (?-?) IV-F.5; Aaltje Jans (?-?) IV-F.1; Baukje Saakes (1799-1854) III-A; Baukje Sakes (1799-1854) III-A.

Kamal

Sahra Fransica (?-) VII-K.1; Samuel (?-?) VII-K.

Klaarhamer

Pieter Jan Christoffel (1874-1954) IV-C.9; Pieter Johannes Christoffel (?-?) IV-C.9.

Klein

Aafke (1864-1936) IV-C.2; Aafke (1898-?) V-B.5; Adrianus (1967-?) VII-L.2; Akke Gelske (1960-?) VII-N.1; Albert Fokkes (1818-1853) IV-A; Anna Aleida Antonia (1909-2000) V-A.6; Antje (1829-1831) III-A.4; Antje (1833-1835) III-A.6; Antje (1837-?) IV-D; Antje (1875-1880) IV-E.7; Antje (1882-1883) IV-E.10; Antje (1883-1883) IV-E.11; Anton Steven (1965-?) VII-M.1; Antonia Steffina (1930-?) VI-F.1; Arie (1901-1902) V-C.3; Arie (1902-1985) VI-D; Ate (1839-1920) IV-E; Ate (1869-1956) V-B; Ate (1897-?) V-C.1; Ate (1902-1984) VI-F; Ate (1944-?) VI-G.8; Ate (1965-?) VII-L.1; Aukje (1885-?) IV-E.12; Bauke (1853-1869) IV-A.3; Bauke (2007-) VIII-A.2; Baukje (?-?) V-A.8; Baukje (1866-1939) IV-C.3; Baukje (1866-1868) IV-E.2; Baukje (1868-?) IV-E.3; Baukje (1873-1918) IV-E.6; Beeuwkje Alida (1947-?) VI-G.9; Catharina Joukje (1939-?) VI-G.5; Catharina (1806-?) II.4; Christine Mary (1964-?) VII-N.4; Christoffel Fokkes (1773-1852) II; Christoffer Fokkes (1773-1852) II; Douwe (1940-) VII-O; Elisabeth (1865-1923) IV-E.1; Elle (2005-) VIII-I.2; Feikje (1944-) VII-E; Fokje Gelske (1932-) VI-G.1; Fokke Christiaans (1718-?) I; Fokke Christoffels (1794-1849) III-A; Fokke (?-?) V-A.7; Fokke (1848-1848) IV-A.1; Fokke (1849-1854) IV-A.2; Fokke (1862-1931) IV-C.1; Fokke (1869-?) V-C; Fokke Willem (1933-) VII-H; Fokko Christian (1718-?) I; Frans D. (?-?) VI-D.3; Geesjen (1771-?) I.3; Gelske Hermina Margaretha (1935-1964) VI-G.3; Geofrey (?-) VII-H.2; Gerretje (1899-?) VI-C; Gretha (1901-?) V-A.2; Grietje (1880-?) IV-C.10; Grietje (1888-?) IV-E.15; Grietje (1896-?) V-B.3; Hanneke (?-?) VII-I.1; Hans Christiaan (1981-) VII-O.4; Hendrik Jacobus (1961-?) VIII-F; Hendrikje (1897-?) V-B.4; Herman Jan (1968-) VIII-H; Hermineke Margriet (1967-?) VII-N.5; Hinke (1899-1974) V-A.1; Hinke (1941-) VII-D; Ina (1939-) VI-B.2; Irene Jeanette Elizabeth (1966-) VII-J.1; Jacobus Douwe (1967-) VIII-G; Jacobus (1904-1982) VI-G; Jacomijn Andromeda Christoffel Wendelina (1975-) VII-N.6; Jacqueline (?-) VII-H.3; Jan Wiebe (1935-1988) VII-I; Jan Willem Johannes Egbert (1967-) VII-J.2; Jeroen (1971-?) VII-L.3; Jetske Maria Akke (1992-?) VII-N.9; Jitze (1888-1888) IV-E.14; Jitze (1892-?) IV-E.16; Johanna Hendrika (1938-) VI-A.2; Johannes Christoffel (1947-) VI-A.4; Johannes Willem (1935-?) VII-M; Johannes Willem (1967-?) VII-M.2; Joukje Aukje Trijntje (1942-?) VI-G.7; Jurre Sikke (1991-?) VIII-F.1; Laurens Jacobus Martien (1988-?) VII-N.7; Laurina Christina (1950-?) VI-G.10; Lidewey Fransje Annelies (1963-?) VII-N.3; Lucas Jan (1966-?) VIII-B; Maaike (1871-1943) IV-C.6; Mara (?-) VII-F.2; Maria Catharina (1970-?) VII-M.3; Maria (1904-1990) V-A.3; Marianne Annet (1968-) VII-J.3; Marije Margriet (1973-) VII-J.6; Marten Rudolf (?-1933) VI-D.1; Martha Henderika (1943-) VII-K; Maya Leonie (2004-) VIII-H.2; Mintje (1842-1917) IV-F; N.N. (1903-?) V-B.6; Olivier Douwe (2002-) VIII-H.1; Peetje (?-) VII-G.1; Petronella (1759-?) I.2; Pieter Ate Theodor (1990-?) VII-N.8; Pietje (1893-1900) V-B.1; Renske (2002-) VIII-A.1; Robert Jan Sikke (?-?) VII-I.2; Ruurd (1937-1969) VI-G.4; Saakje Fokkes (1824-1829) III-A.2; Saakje (1831-1910) IV-B; Saakje (1874-?) IV-C.8; Saakje (1880-1971) IV-E.9; Sake Christoffel (1894-?) V-B.2; Sake Fokke (1904-1970) VI-A; Sake (1828-1828) III-A.3; Sake (1835-1902) IV-C; Sake (1886-?) IV-E.13; Sake (1963-) VIII-A; Sandra (?-?) VII-I.3; Sibilla (1801-1845) III-C; Sicco (1978-) VII-F.1; Siebren (1867-1936) V-A; Siebren (1949-) VII-F; Siebren Sake (1935-) VII-A; Sikke Ate (1971-) VIII-I; Sikke (1877-1937) V-D; Sikke (1908-1973) VI-E; Sikke (1933-?) VII-N; Sikke (1933-1992) VII-L; Sikko Alex (1969-) VII-J.4; Simon Christiaan (1972-) VII-J.5; Stoffel (1773-1852) II; Tammy (?-) VII-H.1; Tietje Stoffels (1798-1831) III-B; Tim (?-) VII-F.3; Tjeerd (1873-?) IV-C.7; Tjitske (1876-1948) IV-C.9; Trientje Fokkes (?-1813) I.1; Trientje (1871-1952) IV-E.5; Trijntje (1816-1816) II.5; Trijntje Wilhelmina Cornelia (1937-) VII-C; Tryntje Willemina Cornelia (1939-) VII-B; Victor (?-) VIII-B.1; Willem Ate (1937-) VII-J; Willem Carel (1906-1971) VI-B; Willem Fokke (?-?) VII-G; Willem (?-) VII-G.2; Wouter (2003-) VIII-I.1.

Koops

Lambertus Gerardus (?-?) VI-G.10.

Kooyker

Aalbertus Hendrik (1874-1946) IV-C.10; Gerardus Cornelis (1835-?) IV-C.10.

Krul

Johan George (?-?) IV-G; Johan George (1839-?) IV-G.

Kuurstra

IJtje Johannes (1821-1844) IV-A; Johannes Baukes (?-?) IV-A.

Laagwater

Christina Hendrika (1897-?) IV-E.16; Samuel Barend (1864-1920) IV-E.16.

Lafebre

Ariana (?-?) VII-L.

Lammens

Wilhelmina (?-?) V-C.1.

Loo, van

Sibille (1724-1791) I.

Luxwolda

Arjen (?-) VII-E.1; Henrike (?-) VII-E.2; Jan (?-) VII-E.

Meijer

Margo Anne Rieki (1974-) VIII-I.

Molen, van der

Antje (1799-?) IV-B; Fokke (1863-1864) IV-B.2; Fokke (1865-1942) IV-B.3; Jan (1830-1895) IV-B; Jan (1862-?) IV-B.1; Sake (1866-1867) IV-B.4; Sake (1871-1881) IV-B.5.

Monsma

Aafke (1850-?) IV-H.3; Cornelis Jans (1819-1895) IV-H; Germen (1822-1870) *38, *39; Hendrik (1848-?) IV-H.1; Jan (?-?) IV-H, *38; Jan (1850-?) IV-H.2; Jantje (1860-?) IV-H.6; Saakje (1853-?) IV-H.4; Sibilla (1857-?) IV-H.5.

Monster

Map (?-?) VII-H.

Munster, van

Trijntje Willemina Cornelia (1872-1951) V-A; Willem Carel (1839-1913) V-A.

Muntingh

Gerhard Cornelius (?-?) IV-E.5; Hemmo Jan (1869-1929) IV-E.5.

N.N.

Monique (?-) VII-G.2; Richard (?-) VII-G.1.

Nielsen

Christoffel (1825-1840) III-C.2; Fokke (1837-1863) III-C.6; Hendrik (1798-1858) III-C; Johanna (1823-1869) IV-H; Johannes (?-?) III-C; Johannes (1829-?) III-C.4; Saakje (1828-1828) III-C.3; Saakje (1834-1853) III-C.5; Tietje (1841-1842) III-C.7.

Obeling

Sibella (1724-1791) I.

Omlo

Sibilla (1724-1791) I; Sybille (1724-1791) I.

Omloo

Laurentius (1653-?) I.

Ommelo

Febel (1724-1791) I; Sabil (1724-1791) I; Savil (1724-1791) I.

Pelsma

Jan Wiebe (1879-?) VI-E; Johanna Martha (1907-1993) VI-E.

Pennewaard

Agnes (?-) VII-F.

Pleging

Hans Jaap (1943-?) VI-G.5.

Poesiat

Johanna Henderika (1868-?) VI-A.

Reese

Catharina (?-?) VI-F.

Reintjes

M.P.J. (?-?) VII-G.

Riesen, van

Aafke Gerkes (?-?) IV-C.

Rigter

Baukje (?-) VII-F.3.

Rintjes

Johanna (?-?) III-C.

Roetman

Truida (1910-1994) VII-A.

Roosenschoon

Mary Helen (1938-?) VII-N.

S.Klein

Focke (1862-1931) IV-C.1.

Schoonderbeek

Inge (?-) VIII-E.

Schouwerwou

Pieter Lolckess (1720-?) II; Saakje Pieters (1768-1809) II.

Schuitmaker

Sijke (?-?) III-C.6.

Sekharan

Anjali (1969-) VIII-H.

Singenet

Johanna (?-?) IV-G.

Sluis

Astrid Heleen (1969-) VIII-G; Jeppe (2003-) VIII-G.1; Metten (2008-) VIII-G.3; Tim (2006-) VIII-G.2.

Sluis, van der

Tjietske Klazes (?-?) *37.

Sluiter

Adrianus (?-?) VII-L; Peternella (1935-?) VII-L.

Smeden, van

Baukje (1864-?) IV-D.1; Douwe Baukes (?-?) IV-D; Pieter (1833-1865) IV-D.

Smets

Johanna (?-?) I.

Snoek

Pietje (1842-?) V-B.

Stange

N.N. (?-?) V-A.2.

Steinfort

Dirk (1848-1874) IV-E, *27; Jacob Jans (?-?) *27.

Stoker

Wessel (1946-?) VI-G.9.

Straaten, van

Wikje Jans (1787-1819) II.

Straten, van

Wikje Jans (1787-1819) II.

Timmer

Aalt (1823-1899) V-C; Willempje (1867-?) V-C.

Valk, van der

Renee Josephine Maria (1942-?) VII-A.

Vasquez

Lina (?-) VII-D.1.

Veen

Klaas (?-?) V-C.1; Wilhelmina (1891-?) V-C.1.

Veen, van der

Gatske Oeges (?-?) IV-F; Gerdina Hendrika Elisabeth (1846-1883) IV-C.10.

Veer, van der

Gelske (1878-1950) V-D; Jacobus (1851-1924) V-D.

Verleur

Hendrik Johannes (1873-?) VI-A; Magdalena Maria Catharina (1900-1987) VI-A.

Vink

Maria Wilhelmina (1836-1872) V-A.

Visser

Elisabeth Gerrits (1765-1827) II.

Wagenaar

Aukje (1848-1880) V-D; Aukje Wiebes (?-?) IV-E.

Wal, van der

Swopke Pieters (?-?) IV-D.

Wenum, van

Elbertha Gertrude Lucretia (1952-) VII-N.

Werf, van der

Aukje (1848-1921) IV-E; Jitze Aants (?-?) IV-E; Molle (1866-?) IV-F.2; Pieter Minnes (?-?) IV-F.2.

Wever

Trientje Jans (?-?) IV-E.5.

Wierdsma

Andries Gerrits (1835-1912) IV-F; Antje (1872-?) IV-F.5; Baukje (1864-1919) IV-F.1; Dieuwke (1873-?) IV-F.6; Foppe (1876-1876) IV-F.7; Foppe (1877-1877) IV-F.8; Foppe (1880-1881) IV-F.10; Foppe (1883-?) IV-F.11; Gatske (1866-?) IV-F.2; Gerrijt Foppes (?-?) IV-F; Gerrit (1869-?) IV-F.4; Saakje (1868-1873) IV-F.3; Saakje (1879-1879) IV-F.9.

Wierenga

Anje Ida (1942-) VII-O.

Wiersma

Lyske Wierds (1814-1892) IV-E.

Wilderdijk

Hendrikje (?-?) V-C.

Wilms

Yvonne (?-?) VIII-D.

Winter

Hendrika (1950-) VII-J.

Woude, van der

Bouwe (?-?) IV-F.4; Geertje (1875-?) IV-F.4.

Zackrecka

Joanna (?-) VII-D.2.

Zeijlmaker

Hendrikje (1911-2009) VI-B; Sietse (1872-1914) VI-B.

zonder achternaam

Ariaan Luppes (?-?) I; Christiaen Christophers (?-?) I; Dyna Fokkes (?-?) I; Focke Christiaans (1718-?) I; Foco Christiaans (1718-?) I; Gerritje Jans (?-?) III-B; Grietjen Ariaens (?-?) I; Houkje Jentjes (?-1809) III-A; M.Ganses (1920-?) VI-D.3; N.N.Huikenshoven (?-?) VI-C; Pierke Goverts (1809-1846) II; Pyke (?-?) VIII-C.2; Roemer (?-?) VIII-C.1; Saakje Pieters (1768-1809) II; Saekjen (1768-1809) II; Tietje Jelkedr. (?-?) II; Trijntje Jans (?-?) II.

* verwijzing naar noot.

Mochten er op deze homepage onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene kan worden verwijderd.

Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieën etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.

 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-01-2023